2KONNEKT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2KONNEKT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 882.892.416

Publication

07/05/2013
Mnd 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0882.892.416

Benaming

(voluit) : 2Konnekt

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Kromstraat 17 te 3740 Bilzen

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

De algemene vergadering van 18 april 2013 beslist met eenparigheid van de stemmen om mevrouw Ruyters

Kirsten te ontslaan als zaakvoerder.

Dit met onmiddellijke ingang.

Zaakvoerder

Hasevoets Kristof

flhII IIU ~nIINII

*13070239*

Neergelegd ter griffie der

rechtbank y. koophandel te TONGEREN

25 -04- 2013

De Hoofdgriffier Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/03/2013
Ma12.i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan he Belgisch Staatsblad

Qndernemingsnr : 0882.892.416 Benaming

(voluit) : 2Konnekt Rechtsvorm : BVBA

11111111111111,1111111

60*

i" !_-"c,,.,; "t~r redhtbanK y. kocsnhandate.

u,iiiit oer

Te ID;rf?i N

2 ? -02- 2013

De Hoofdgriffier, ----1

., ...

Zetel : Kromstraat 17 te 3740 Bilzen

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

De algemene vergadering van 27 september 2012 beslist met eenparigheid van de stemmen om de heer.

Hasevoets Kristof te benoemen als zaakvoerder.

Zijn mandaat is onbezoldigd in rechte en in feite.

Dit met onmiddellijke ingang.

Zaakvoerder

Ruyters Kirsten

Op de laatste blz. van Ltak B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notatis, hetze van de peiso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

18/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.12.2012, NGL 08.02.2013 13034-0305-010
19/10/2012
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I lIlI llhI I lIII 1liI Iii Ill lI N

*12173180*

Ondernemingsnr : 0882.892,416

Benaming : VRK DESIGN & TRADING

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kromstraat 17

3740 Bilzen

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend en twaalf op zevenentwintig september, voor Meester Ann GERBEN, notaris te Zutendaal, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van "VRK DESIGN & TRADING", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vennootschap met maatschappelijke zetel te: 3740 Bilzen, Kromstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren BTW 6E882.892.416, rechtspersonenregister 0882.892.416. volgende beslissingen heeft genomen: EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de naam der vennootschap te wijzigen van 'VRK DESIGN & TRADING" in "2Konnekt", zodat artikel 1 der statuten voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming '2Konnekt'."

TWEEDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van en keurt goed: het verslag van de zaakvoerder en van de staat van actief en passief afgesloten per dertig juni tweeduizend en twaalf, opgesteld naar aanleiding van de voorgestelde doelwijziging.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het doel van de vennootschap aan te vullen en artikel 3 der statuten uit te breiden als volgt:

"Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in Belgi en als in buitenland:

Het schilderen van gebouwen in de ruimste zin;

Het bouwen van sierschouwen en open haarden;

Het monitoren van de energiezuinigheid van gebouwen, residentieel en niet-residentieel;

Het uitwerken van technieken inzake de energiezuinigheid van gebouwen, residentieei en

niet-residentieel;

Energetisch energiebureau: het begeleiden van, het waken over het energiezuinig maken'

van gebouwen, residentieel en niet-residentieel;

Het uitvoeren van energie-audits, het doorlichten van de energiehuishouding van woningen

en andere gebouwen."

VIERDE BESLISSING:

De vergadering beslist aan te stellen als bijkomende niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur:

De heer HASEVOETS Kristof, geboren te Sint-Truiden op elf oktober negentienhonderd negenentachtig, [Rijksregister nummer: 89.10.11-219.32j, ongehuwd, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Wouterveld 32.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. VIJFDE BESLISSING:

De vergadering beslist van aan artikel 22 der statuten inzake de externe

vertegenwoordigingsbevoegdheid navolgende bepaling toe te voegen als alinea 2 van gezegd artikel 22, zodat dit voortaan letterlijk zal luiden als volgt:

Op de laatste blz" van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

4

Griffie

De Hoofdgriffier,

Neeryelegd rer gdllie der

rechtbank v, koophandel t TONGEREN

I 0 -10- 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

-a

"..11 -

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervolg

'Iedere z Lakvoerder afzonderlijk, ookzw-nneerver meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap

jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Voor financile transacties van meer dan zeven duizend vijfhonderd euro ( 7.500,00) is echter de

gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders vereist."

ZESDE BESLISSING

De vergadering geeft de instrumenterende notaris opdracht de statuten te cordineren en de

gecordineerde tekst neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren.

STEMMING

De hogervermelde beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Mn Berben te Zutendaal

Tesamen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met de staat van actief en passief per dertig juni tweeduizend en twaalf, verslag zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/04/2012
be

a Be st[

ININIMIIM~II~e~WVINII~VN

*12069113*

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

rechtbank y. koophandel te TONGEREN

2 6 -03- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0882.892.416

Benaming : TEKENBUREAU VRK - RUYTERS KIRSTEN

(voluit)

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel: Kromstraatl7

3740 Bilzen

Onderwerp akte Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend en twaalf op drientwintig februari, voor

Meester Ann BERBEN, notaris te Zutendaal, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone

algemene vergadering der aandeelhouders van "TEKENBUREAU VRK  RUYTERS KIRSTEN",

vennootschap onder firma, vennootschap met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Kromstraat 17,

BTW BE 882.892.416, rechtspersonenregister 433.186.756882.892.416 volgende beslissingen heeft

genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de naam der vennootschap te wijzigen van "TEKENBUREAU VRK -

RUYTERS KIRSTEN" in "VRK DESIGN & TRADING", zodat artikel 1 der statuten voortaan luidt als

volgt

" De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "VRK DESIGN & TRADING".

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeventien duizend zeshonderd

euro ( 17.600,00), om het kapitaal te brengen van duizend euro ( 1.000,00), op achttienduizend

zeshonderd euro ( 18.600,00), zonder de creatie van nieuwe aandelen.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door incorporatie van een deel van de overgedragen winst in het

kapitaal.

De voorzitter toont aan de hand van voormelde staat van actief en passief aan dat er voldoende

reserves en overgedragen winst bestaan ter verwezenlijking van deze kapitaalverhoging,

Er worden bij gelegenheid van deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen gecreerd.

De vergadering beslist artikel 5 der statuten overeenkomstig aan te passen.

DERDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van en keurt goed: het verslag van de zaakvoerder en van de staat

van actief en passief afgesloten per nendertig december tweeduizend en elf, opgesteld naar

aanleiding van de voorgestelde doelwijziging.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist het doel van de vennootschap aan te vullen zoals hieronder bepaald, en

artikel 3 der statuten overeenkomstig aan te passen.

Het doel zal als volgt aangevuld worden:

"Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in Belgi en als in

buitenland:

Vervoer

- Onderneming voor: herstelling, onderhoud, assemblage, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, en handelsbemiddeling in fietsen, bromfietsen, motorfietsen, motorrijwielen, motorvoertuigen, quads, buggy's, jeeps, trekkers, terreinwagens, aanhangwagens en alle andere motorvoertuigen voor alle toepassingen, zowel nieuw als tweedehands, evenals in alle onderdelen, accessoires, onderhoudsproducten, brandstoffen en smeermiddelen.

- Alle carrosseriewerkzaamheden

- Transport van alle soorten vervoermiddelen

- Alle mechanische herstelling en onderhoud

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Algemeen onderhoud en reparatie vanautovoertuigen, moto's, bromfietsen, buggy's en elektrische voertuigen,

Carrosserieherstel

Het gewone onderhoud van autovoertuigen, moto's, bromfietsen, buggy's en elektrische

voertuigen: wassen, anti-roestbehandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten enz.

De onderneming voor het verhuren van autovoertuigen en moto's; verhuren van divers materiaal

Organisatie van pechverhelping

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in auto's en lichte

bestelwagens (= 3,5 ton)

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)

Handelsbemiddeling en groot- en kleinhandel, in- en uitvoer in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen

Handelsbemiddeling in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in fietsen Evenementen/consultancy

Organisatie en logistieke ondersteuning van evenementen, feesten, happenings, party's, concerten, festivals, beurzen, reclame en mediatoepassingen in elk bedrijfsegment en dit zowel voor eigen rekening, voor rekening van alle mogelijke derden als in deelneming in derden. De vennootschap kan hiervoor alle mogelijke diensten verschaffen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de organisatie van deze activiteiten.

Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, niet inbegrip van de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen

Consulting op het gebied van beheer en management, sales- en marketing management Bouw

Het optrekken van laag- (nul)- energiewoningen, zowel massief als passief, gebouwen in houtskeletbouw

Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, voor industrieel of commercieel gebruik en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken

Het optrekken van ruwbouw van individuele woningen.

De bouw van individuele huizen, appartementen volgens formule 'sleutel op de deur' Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk.

Onderneming voor het aanbrengen van chape.

De installatie en montage van al dan niet verplaatsbare wanden en tussenwanden in hout of kunststof.

Het plaatsen en herstellen van ramen, deuren, vensterluiken of -blinden, poorten, trappen, veranda's, keuken- en badkamermeubelen en het plaatsen en herstellen van glas en alle duurzaam doorzichtig materiaal

Isolatiewerkzaamheden; het aanbrengen in gebouwen van thermisch isolatiemateriaal Hef schilderen van het binnen en het buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, het schilderen van metalen en houten constructies,

Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken,

Het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken, het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten,

Onderneming voor de bouw van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen, het droogmaken van gebouwen anders dan met teer of asfalt, het waterdicht maken en bedekken tegen maakloon van gebouwen met asfalt en teer,

Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking of wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei; het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;

Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz,

Het reinigen van nieuwe gebouwen na beindiging van de bouwwerkzaamheden,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik e vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties. Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen; de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoort; de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie, de aanleg van telecommunicatielijnen en  netten, Het leggen van kabels en diverse leidingen en alles wat daarmee samenhangt.

De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, land en bosbouwgrond.

Loodgieterwerk in de meest ruime zin;

Het ruimen van bouwterreinen, het grondverzet: graven, ophopen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw, verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de = voorbereiding van de ontginning, de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, de drainage van land- en bosbouwgrond.

Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in verpakkingsmachines en weegtoestellen

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in hijs-, hef- en transportwerktuigen

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in andere machines en werktuigen, n. e. g.

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in vloer- en wandtegels Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in overige bouwmaterialen Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in ijzerwaren

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in gereedschapswerktuigen

Elektriciteit

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in niet-elektrische

huishoudelijke artikelen

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in computers, randapparatuur

en software, elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in elektrisch materiaal, inclusief

installatiemateriaal, elektrische toestellen en huishoudtoestellen, verlichtingsartikelen en

radio-elektrisch materieel

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in sanitair

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in sanitair; baden, wasbakken,

toiletten, jacuzzi's enz

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in verlichtingsapparatuur

Het uitvoeren van energieaudits; het doorlichten van de energiehuishouding van woningen

en gebouwen in de meest brede betekenis,

Divers

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in bloemen en planten

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in weefsels, stoffen en

fournituren

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in huishoudtextiel en

beddengoed

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in overig textiel

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in werkkleding

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in onderkleding

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in kleding, met uitzondering van

werk- en onderkleding

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in kledingaccessoires

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in schoeisel

Meubels

Groot en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in huismeubilair

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in tapijten

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in kantoormeubelen

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in andere kantoormachines en

kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en randapparatuur

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in meubels

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in bouw- en tuinmaterialen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproductn en tuinbouwbenodiigdheden voor particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra

- Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Huishoudelijk

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, en handelsbemiddeling in opgenomen beeld- en geluidsdragers

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in porselein en glaswerk Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in reinigingsmiddelen Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in parfumerien en cosmetica Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in farmaceutische producten Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in uurwerken en sieraden Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in kranten, boeken en tijdschriften

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in kantoor- en schoolbenodigdheden

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in papier- en kartonwaren Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen, niet uitzondering van fietsen

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in spellen en speelgoed Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in lederwaren en reisartikelen Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in andere

consumentenartikelen, n.e.g.

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in diamant en andere edelstenen

- Niet-gespecialiseerde groothandel"

VIJFDE BESLISSING

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag

door de zaakvoerder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het

verslag door van de bedrijfsrevisor Hubert Venken over de staat waarop het actief en passief van

de vennootschap werden samengevat, afgesloten per nendertig december tweeduizend en elf,

hetzij minder dan drie maanden tevoren; iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben

genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van bedrijfsrevisor Hubert Vencken luiden als volgt:

"Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-

actief, zoals dat blijkt uit de tussentijdse staat van activa en passiva per 31.12.2011 die het

bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij

de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-

; actief heeft plaatsgehad.

ik dien een voorbehoud te formuleren over de inbaarheid van de handeisvorderingen ten bedrage

van 16.988,35 en over de volledigheid van de schulden ten opzichte van de schuldeisers.

Het netto-actief volgens deze tussentijdse staat van 28.338,95 is voldoende hoog voor de

omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Om het minimum kapitaal te bereiken voor een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid worden thans voldoende maatregelen vooropgesteld."

Een exemplaar van de verslagen door de zaakvoerders en door de bedrijfsrevisor zal tegelijk met de ;

expeditie van deze akte worden neergelegd,

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar

rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven, rekening houdend met vcormelde

doelswijziging, onveranderd.

Het kapitaal en de reserves blijven, rekening houdend met voormelde kapitaalsverhoging, dezelfde,

zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabileit die door

de vennootschap onder firma werden gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0882.892.416

waaronder de vennootschap onder firma ingeschreven is in het handelsregister te Gent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

~r

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Luk B - Vervolg

De omvorming geschiedtop basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per

nendertig december tweeduizend en elf, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag

van de zaakvoerder,

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden

verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen,

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de mevrouw

RUYTERS Kirsten voornoemd als zaakvoerder van de vennootschap onder firma, en verleent haar

dcharge voor het uitgevoerde bestuursmandaat.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als

volgt vast:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "VRK DESIGN & TRADING".

ZETEL.

De zetei van de vennootschap is gevestigd te 3740 Bilzen, Kromstraat 17

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor

eigen rekening:

- Het bouwkundig tekenen, het uitvoeren van opmetingen.

Het maken van grafische plannen en tekeningen van bouwwerken vertrekkend van de

kadastrale gegevens van het perceel en de omgeving, de eisen vanuit de bouwwetgeving en

de eventuele gegevens van een bestaand gebouw.

Het maken van het voorontwerp of maquette.

Het berekenen van de globale kosten.

% Het indienen van een bouwaanvraag.

Het opmaken van de meetstaat van het terrein.

- De cordinatie van de werf.

De opvolging van de bouw, de vorderingsstaten en de werfversiagen.

Isolatiecordinatie

Veiligheidscordinatie

Het controleren van het ontwerp op mogelijk onveilige elementen.

Het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan.

Het voorschrijven van preventiemaatregelen.

Het opstellen van het postinterventiedossier,

De opvolging van de naleving van de voorgeschreven preventiemaatregelen.

- De plaatsing van thermische en fotovoltaische zonnecelpanelen.

De plaatsing van zonneboiler, in het bijzonder de installatie van een systeem voor

waterverwarming door zonne-energie gekoppeld aan hetzij een boiler gestookt op gas, hetzij

aan een centrale verwarmingsinstallatie, als hoofdaannemer bijgestaan door

onderaannemers indien het gereglementeerde beroepen betreffen waarbij de

hoofdaannemers niet beschikt over de nodige vestigingsgetuigschriften ter zake.

Aanleggen en verkoop van ventilatiesystemen.

Het aanleggen of herstellen van buizen voor elektriciteitsleidingen.

De installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);

De installatie van warmtepompen, koppeling van warmtekracht;

De installatie van antennes en bliksemafleiders;

De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en

voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails),

De installatie, plaatsen en verkopen van ventilatiesystemen.

- Vervoer

Onderneming voor: herstelling, onderhoud, assemblage, groot- en kleinhandel, in- en

uitvoer, en handelsbemiddeling in fietsen, bromfietsen, motorfietsen, motorrijwielen,

motorvoertuigen, quads, buggy's, jeeps, trekkers, terreinwagens, aanhangwagens en alle

andere motorvoertuigen voor alle toepassingen, zowel nieuw als tweedehands, evenals in

alle onderdelen, accessoires, onderhoudsproducten, brandstoffen en smeermiddelen.

- Alle carrosseriewerkzaamheden

% Transport van alle soorten vervoermiddelen

" Alle mechanische herstelling en onderhoud

" Algemeen onderhoud en reparatie van autovoertuigen, moto's, bromfietsen, buggy's en elektrische voertuigen.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

- Carrosserieherstel - M

- Het gewone onderhoud van autovoertuigen, moto's, bromfietsen, buggy's en elektrische voertuigen; wassen, anti-roestbehandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten enz.

De onderneming voor het verhuren van autovoertuigen en moto's; verhuren van divers materiaal

- Organisatie van pechverhelping

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in auto's en lichte

bestelwagens (= 3,5 ton)

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (>

3,5 ton)

Handelsbemiddeling en groot- en kleinhandel, in- en uitvoer in onderdelen en accessoires

van motorvoertuigen

Handelsbemiddeling in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in fietsen Evenementen/consultancy

Organisatie en logistieke ondersteuning van evenementen, feesten, happenings, party's, concerten, festivals, beurzen, reclame en mediatoepassingen in elk bedrijfsegment en dit zowel voor eigen rekening, voor rekening van alle mogelijke derden als in deelneming in derden. De vennootschap kan hiervoor alle mogelijke diensten verschaffen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de organisatie van deze activiteiten.

Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet

bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij i

financieel, niet inbegrip van de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen

Consulting op het gebied van beheer en management, sales- en marketing management Bouw

Het optrekken van laag- (nul)- energiewoningen, zowel massief als passief, gebouwen in houtskeletbouw

Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, voor industrieel of commercieel gebruik en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken

Het optrekken van ruwbouw van individuele woningen.

De bouw van individuele huizen, appartementen volgens formule 'sleutel op de deur' Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk.

Onderneming voor het aanbrengen van chape.

De installatie en montage van al dan niet verplaatsbare wanden en tussenwanden in hout of kunststof.

Het plaatsen en herstellen van ramen, deuren, vensterluiken of -blinden, poorten, trappen, veranda's, keuken- en badkamermeubelen en het plaatsen en herstellen van glas en alle duurzaam doorzichtig materiaal

Isolatiewerkzaamheden; het aanbrengen in gebouwen van thermisch isolatiemateriaal Het schilderen van het binnen en het buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, het schilderen van metalen en houten , constructies,

Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken,

Het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken, het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten,

Onderneming voor de bouw van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen, het droogmaken van gebouwen anders dan met teer of asfalt, het waterdicht maken en bedekken tegen maakloon van gebouwen met asfalt en teer.

Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking of wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei; het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van , parket en andere houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;

- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.

- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beindiging van de bouwwerkzaamheden.

Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties. Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen; de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoort; de aanleg van

. Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

leidingen voor het vervoer ende distributie van elektrische energie, de aanleg van telecommunicatielijnen en  netten. Het leggen van kabels en diverse leidingen en alles wat daarmee samenhangt.

- De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, land en bosbouwgrond.

Loodgieterwerk in de meest ruime zin;

Het ruimen van bouwterreinen, het grondverzet: graven, ophopen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw, verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning, de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, de drainage van land- en bosbouwgrond.

Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in verpakkingsmachines en weegtoestellen

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in hijs-, hef- en transportwerktuigen

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in andere machines en werktuigen, n.e.g.

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in vloer- en wandtegels

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in overige bouwmaterialen Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in ijzerwaren

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in gereedschapswerktuigen Elektriciteit

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in niet-elektrische huishoudelijke artikelen

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in computers, randapparatuur en software, elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal, elektrische toestellen en huishoudtoestellen, verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materieel

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in sanitair

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in sanitair : baden, wasbakken, toiletten, jacuzzi's enz

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in verlichtingsapparatuur

Het uitvoeren van energieaudits; het doorlichten van de energiehuishouding van woningen en gebouwen in de meest brede betekenis.

Het aanleggen of herstellen van allerlei verwarmingsinstallaties voor gebouwen waarvan de energiebron elektriciteit is, geleverd door de netten van de elektriciteitsvoorziening.

De installatie van elektrische bedrading en toebehoren in de meest ruime zin. Meer in het bijzonder het aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties (tussen 50 en 500 voit of waarbij het totale potentile vermogen meer dan 100 Watt bedraagt).

Het bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische verbruikstoestellen, zowel statische als roterende.

De installatie van de bedrading van telefooninstallaties en computersystemen in de meest ruime zin, in het bijzonder het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en  signalisatie,

De kleinhandel in elektrische materialen , elektrische toestellen en huishoudtoestellen, verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materieel,

- Onderneming voor vervoer en bedeling van elektriciteit.

Divers

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in bloemen en planten

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in weefsels, stoffen en

fournituren

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in huishoudtextiel en

beddengoed en handelsbemiddeling in overig textiel

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer Groot- an kleinhandel, in- en uitvoer Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer werk- en onderkleding en handelsbemiddeling in werkkleding

en handelsbemiddeling in onderkleding

en handelsbemiddeling in kleding, met uitzondering van

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Groot- en. kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in kledingaccessoires

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in schoeisel

Meubels

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in huismeubilair

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in tapijten

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in kantoormeubelen

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in andere kantoormachines en

kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en randapparatuur

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in meubels

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in bouw- en tuinmaterialen Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra

- Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren

Huishoudelijk

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, en handelsbemiddeling in opgenomen beeld- en geluidsdragers

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in porselein en glaswerk Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in reinigingsmiddelen Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in parfumerien en cosmetica Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in farmaceutische producten Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in uurwerken en sieraden Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in kranten, boeken en tijdschriften

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in kantoor- en schoolbenodigdheden

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in papier- en kartonwaren Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in spellen en speelgoed Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in lederwaren en reisartikelen

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in andere consumentenartikelen, n.e.g,

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in diamant en andere edelstenen

- Niet-gespecialiseerde groothandel"

De vennootschap zal aile handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in Belgi als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur van heden af.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO ( 18.600,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen (100) zonder nominale waarde. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand december om veertien

uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op n stem.

BESTUURSORGAAN.

. De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor de tijdsduur

door haar vast te stellen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

Indien geen-zaakvoerder benoemd is heeft de enige'vennoot van 'rechtswege elfe rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

BESTUURSBEVOEGDHEID

- De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere

- zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te warden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,

" onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er twee af meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij gezamenlijk de vennootschap in en buiten rechte.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

rechterlijke beslissing, In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op n juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

; De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren,

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen. ONTBINDING EN VEREFFENING

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar het netto-actief, in geld of in aandelen, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandeiijke betalingen te doen.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde tijd:

Mevrouw RUYTERS Kirsten, geboren te Bree op acht december negentienhonderd zesenzeventig, Rijksregister nummer: 76.12.08-082.97, echtgenote van de heer VANDROMME Rudi voormeld, wonend te 3740 Bilzen, Kromstraat 17.

Zij bevestigt deze opdracht uitdrukkelijk te aanvaarden en dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.

Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. NEGENDE BESLISSING:

De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de zopas benoemde zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren.

TIENDE BESLISSING:

De vergadering geeft de instrumenterende notaris opdracht de statuten te cordineren en de gecordineerde tekst neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren. ELFDE BESLISSING:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan boekhoudkantoor Lambrichts BVBA, kantoor houdende te 3690 Zutendaal, Hoogstraat 124, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle , private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg .

formaliteiten inzake douane n accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraa registraties z

en erkenningen als aannemer enz, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen

dienaangaande.

STEMMING

De hogervermelde beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ann Berben te Zutendaal

Tesamen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met de staat van actief en passief per nendertig december tweeduizend en elf, verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/03/2012
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ Neergelagd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

0 2 x03. 2012

r Griffie

JIIIiI ItitI 11111 II!I 1111111111 liltI 11111 f111 II!

*12056963*

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de Iaetste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0882.892.416

Benaming : TEKENBUREAU VRK - RUYTERS KIRSTEN

(voluit)

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel: Kromstraatl7

3740 Biizen

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend en twaalf op drientwintig januari, voor Meester Ann EERBEN, notaris te Zutendaai, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van "TEKENBUREAU VRK  RUYTERS KIRSTEN", vennootschap onder firma, vennootschap met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Kromstraat 17,

BTW BE 882.892.416, rechtspersonenregister 433.186,756882.892.416 volgende beslissingen heeft

genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de naam der vennootschap te wijzigen van "TEKENBUREAU VRK -

RUYTERS KIRSTEN" in "VRK DESIGN & TRADING", zodat artikel 1 der statuten voortaan luidt als

volgt:

" De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "VRK DESIGN & TRADING".

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeventien duizend

zeshonderd euro ( 17.600,00), om het kapitaal te brengen van duizend euro ( 1.000,00), op

achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00), zonder de creatie van nieuwe aandelen.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door incorporatie van een deel van de overgedragen winst in het

kapitaal.

De voorzitter toont aan de hand van voormelde staat van actief en passief aan dat er voldoende

reserves en overgedragen winst bestaan ter verwezenlijking van deze kapitaalverhoging.

Er worden bij gelegenheid van deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen gecreerd.

De vergadering beslist artikel 5 der statuten overeenkomstig aan te passen.

DERDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van en keurt goed: het verslag van de zaakvoerder en van de

staat van actief en passief afgesloten per nendertig december tweeduizend en elf, opgesteld naar

aanleiding van de voorgestelde doelwijziging.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist het doel van de vennootschap aan te vullen zoals hieronder bepaald, en

artikel 3 der statuten overeenkomstig aan te passen.

Het doel zal als volgt aangevuld worden:

"Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in Belgi en als in

buitenland:

Vervoer

Onderneming voor: herstelling, onderhoud, assemblage, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, en handelsbemiddeling in fietsen, bromfietsen, motorfietsen, motorrijwielen, motorvoertuigen, guads, buggy's, jeeps, trekkers, terreinwagens, aanhangwagens en alle andere motorvoertuigen voor alle toepassingen, zowel nieuw als tweedehands, evenals in alle onderdelen, accessoires, onderhoudsproducten, brandstoffen en smeermiddelen, Alle carrosseriewerkzaamheden

Transport van alle soorten vervoermiddelen

- Alle mechanische herstelling en onderhoud

Luik B - Vervolg

Algeme-en onderhoud en reparatie van- u-twO-rtuigen, moto's, bromfietsen, buggy's en elektrische voertuigen,

Carrosserieherstel

Het gewone onderhoud van autovoertuigen, moto's, bromfietsen, buggy's en elektrische

voertuigen: wassen, anti-roestbehandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten enz.

De onderneming voor het verhuren van autovoertuigen en moto's; verhuren van divers materiaal

% Organisatie van pechverhelping

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in auto's en lichte

bestelwagens (= 3,5 ton)

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (>

3,5 ton)

Handelsbemiddeling en groot- en kleinhandel, in- en uitvoer in onderdelen en accessoires

van motorvoertuigen

Handelsbemiddeling in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen

" Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in fietsen Evenementen/consultancy

Organisatie en logistieke ondersteuning van evenementen, feesten, happenings, party's, concerten, festivals, beurzen, reclame en mediatoepassingen in elk bedrjfsegment en dit zowel voor eigen rekening, voor rekening van alle mogelijke derden als in deelneming in derden, De vennootschap kan hiervoor alle mogelijke diensten verschaffen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de organisatie van deze activiteiten.

Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, niet inbegrip van de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen

Consulting op het gebied van beheer en management, sales- en marketing management Bouw

Het optrekken van laag (nul)  energiewoningen, zowel massief als passief, gebouwen in houtskeletbouw

% Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, voor industrieel of commercieel gebruik en de structuur civieltechnische werken, inclusief het gieten gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken

Het optrekken van ruwbouw van individuele woningen.

De bouw van individuele huizen, appartementen volgens formule 'sleutel op de deur'

Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk. Onderneming voor het aanbrengen van chape.

" De installatie en montage van al dan niet verplaatsbare wanden en tussenwanden in hout of kunststof.

Het plaatsen en herstellen van ramen, deuren, vensterluiken of -blinden, poorten, trappen, veranda's, keuken- en badkamermeubelen en het plaatsen en herstellen van glas en alle duurzaam doorzichtig materiaal

Isolatiewerkzaamheden; het aanbrengen in gebouwen van thermisch isolatiemateriaal

Het schilderen van het binnen en het buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, het schilderen van metalen en houten constructies,

Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken,

Het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken, het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten,T_

Op de laatste blz. van Lu1R B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enj bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan flet eeigisch Staatsblad

van van

Luk B , vervo[g

Onderneming voor de bouw van daken, het plaatsen van; dakbedekking' van ongeacht welk materiaal, het plaatsen;

van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken` van daken en dakterrassen, het droogmaken van gebouwen: anders dan met teer of asfalt, het waterdicht maken en! bedekken tegen maakloon van gebouwen met asfalt en teer. Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking of wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei; het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;

Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.

Het reinigen van nieuwe gebouwen na beindiging van de: bouwwerkzaamheden. ,

" Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties. Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen; de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoort; de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie, de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten. Het leggen van kabels en diverse leidingen en alles wat daarmee samenhangt.

" De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, land en bosbouwgrond.

" Loodgieterwerk in de meest ruime zin;

Het ruimen van bouwterreinen, het grondverzet: graven, ophopen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw, verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning, de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, de drainage van land- en bosbouwgrond.

Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in verpakkingsmachines en weegtoestellen

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in hijs-, hef- en transportwerktuigen

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in andere machines en werktuigen,

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in vloer- en wandtegels

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in overige bouwmaterialen Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in ijzerwaren

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in gereedschapswerktuigen

Elektriciteit

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in niet-elektrische

huishoudelijke artikelen

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in computers, randapparatuur en software, elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal, elektrische toestellen en huishoudtoestellen, verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materieel

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in sanitair

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in sanitair : baden, wasbakken,

toiletten, jacuzzi's enz

-

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in verlichtingsapparatuur

Het uitvoeren van energieaudits; het doorlichten van de energiehuishouding van woningen

en gebouwen in de meest brede betekenis.

Divers

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in bloemen en planten

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in weefsels, stoffen en fournituren

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in huishoudtextiel en beddengoed

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer werk- en onderkleding

-

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer

Meubels

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in huismeubilair

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in taAlten

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in kantoormeubelen

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in andere kantoormachines en

kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en randapparatuur

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in meubels

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in bouw- en tuinmaterialen

Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden

voor particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra

- Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Huishoudelijk

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, en handelsbemiddeling in opgenomen beeld- en geluidsdragers

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer andere optische artikelen

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer tijdschriften

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer schoolbenodigdheden

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer

met uitzondering van fietsen

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer consumentenartikelen, n. e.g.

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer edelstenen

Niet-gespecialiseerde groothandel" VIJFDE BESLISSING

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

en handelsbemiddeling in overig textiel

en handelsbemiddeling in werkkleding

en handelsbemiddeling in onderkleding

en handelsbemiddeling in kleding, met uitzondering van

en handelsbemiddeling in kledingaccessoires en handelsbemiddeling in schoeisel

en handelsbemiddeling in foto- en filmapparatuur en in

en handelsbemiddeling in porselein en glaswerk

en handelsbemiddeling in reinigingsmiddelen

en handelsbemiddeling in parfumerien en cosmetica

en handelsbemiddeling in farmaceutische producten

en handelsbemiddeling in uurwerken en sieraden

en handelsbemiddeling in kranten, boeken en

en handelsbemiddeling in kantoor- en

en handelsbemiddeling in papier- en kartonwaren en handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen,

en handelsbemiddeling in spellen en speelgoed

en handelsbemiddeling in lederwaren en reisartikelen

en handelsbemiddeling in andere

en handelsbemiddeling in diamant en andere

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekeningVoor' Luik B - Vervolg

behouden aan het Belgisch Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de zaakvoerder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag door van de bedrijfsrevisor Hubert Vencken over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per nendertig december tweeduizend en elf, hetzij minder dan drie maanden tevoren; iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Staatsblad De besluiten van het versaag van bedrijfsrevisor Hubert Vencken luiden als volgt:

"Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de tussentijdse staat van activa en passiva per 31.12.2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Ik dien een voorbehoud te formuleren over de inbaarheid van de handelsvorderingen ten bedrage van 16.988,35 en over de volledigheid van de schulden ten opzichte van de schuldeisers. Het netto-actief volgens deze tussentijdse staat van 28.338,95 is voldoende hoog voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Om het minimum kapitaal te bereiken voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden thans voldoende maatregelen vooropgesteld."

Een exemplaar van de verslagen door de zaakvoerders en door de bedrijfsrevisor zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven, rekening houdend met voormelde doelswijziging, onveranderd.

Het kapitaal en de reserves blijven, rekening houdend met voormelde kapitaalsverhoging, dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabileit die door de vennootschap onder firma werden gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0882,892.416 waaronder de vennootschap onder firma ingeschreven is in het handelsregister te Gent.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per nendertig december tweeduizend en elf, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerder.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de mevrouw RUYTERS Kirsten voornoemd als zaakvoerder van de vennootschap onder firma, en verleent haar dcharge voor het uitgevoerde bestuursmandaat.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ais volgt vast

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "VRK DESIGN & TRADING".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3740 Bilzen, Kromstraat 17

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

Het bouwkundig tekenen, het uitvoeren van opmetingen.

Het maken van grafische plannen en tekeningen van bouwwerken vertrekkend van de

kadastrale gegevens van het perceel en de omgeving, de eisen vanuit de bouwwetgeving en

de eventuele gegevens van een bestaand gebouw.

Het maken van het voorontwerp of maquette.

Het berekenen van de globale kosten.

Het indienen van een bouwaanvraag.

Het opmaken van de meetstaat van het terrein,

De cordinatie van de werf.

De opvolging van de bouw, de vorderingsstaten en de werfverslagen.

I solatiecoordiriatieBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2012 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

Veiligheidscordinatie

Het controleren van het ontwerp op mogelijk onveilige elementen.

Het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan.

- Het voorschrijven van preventiemaatregelen.

- Het opstellen van het postinterventiedossier.

- De opvolging van de naleving van de voorgeschreven preventiemaatregelen.

De plaatsing van thermische en fotovoltaische zonnecelpanelen.

De plaatsing van zonneboiler, in het bijzonder de installatie van een systeem voor waterverwarming door zonne-energie gekoppeld aan hetzij een boiler gestookt op gas, hetzij aan een centrale verwarmingsinstallatie, als hoofdaannemer bijgestaan door onderaannemers indien het gereglementeerde beroepen betreffen waarbij de hoofdaannemers niet beschikt over de nodige vestigingsgetuigschriften ter zake.

- Aanleggen en verkoop van ventilatiesystemen.

- Het aanleggen of herstellen van buizen voor elektriciteitsleidingen.

De installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);

De installatie van warmtepompen, koppeling van warmtekracht;

De installatie van antennes en bliksemafleiders;

- De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails).

- De installatie, plaatsen en verkopen van ventilatiesystemen.

Vervoer

Onderneming voor: herstelling, onderhoud, assemblage, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, en handelsbemiddeling in fietsen, bromfietsen, motorfietsen, motorrijwielen, motorvoertuigen, quads, buggy's, jeeps, trekkers, terreinwagens, aanhangwagens en alle andere motorvoertuigen voor alle toepassingen, zowel nieuw als tweedehands, evenals in alle onderdelen, accessoires, onderhoudsproducten, brandstoffen en smeermiddelen. Alle carrosseriewerkzaamheden

Transport van alle soorten vervoermiddelen

Alle mechanische herstelling en onderhoud

Algemeen onderhoud en reparatie van autovoertuigen, moto's, bromfietsen, buggy's en elektrische voertuigen.

Carrosserieherstel

Het gewone onderhoud van autovoertuigen, moto's, bromfietsen, buggy's en elektrische

voertuigen: wassen, anti-roestbehandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten enz.

- De onderneming voor het verhuren van autovoertuigen en moto's; verhuren van divers materiaal

Organisatie van pechverhelping

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)

Handelsbemiddeling en groot- en kleinhandel, in- en uitvoer in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen

Handelsbemiddeling in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in fietsen Evenementen/consultancy

Organisatie en logistieke ondersteuning van evenementen, feesten, happenings, party's, concerten, festivals, beurzen, reclame en mediatoepassingen in elk bedrijfsegment en dit zowel voor eigen rekening, voor rekening van alle mogelijke derden als in deelneming in derden. De vennootschap kan hiervoor alle mogelijke diensten verschaffen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de organisatie van deze activiteiten.

Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd, van aile bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, niet inbegrip van de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen

Consulting op het gebied van beheer en management, sales- en marketing management Bouw

Het optrekken van laag (nul) energiewoningen, zowel massief als passief, gebouwen in houtskeletbouw

Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, voor industrieel of commercieel gebruik en de structuur van civieltechnische

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan tiet

Belgisch

Staatsblad

Luik B - Vervolg

werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het

uitvoeren van metselwerken

Het optrekken van ruwbouw van individuele woningen.

De bouw van individuele huizen, appartementen volgens formule

`sleutel op de deur'

- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk.

- Onderneming voor het aanbrengen van chape.

De installatie en montage van al dan niet verplaatsbare wanden

en tussenwanden in hout of kunststof.

Het plaatsen en herstellen van ramen, deuren, vensterluiken

-blinden, poorten, trappen, veranda's, keuken-

badkamermeubelen en het plaatsen en herstellen van glas alle duurzaam doorzichtig materiaal

Isolatiewerkzaamheden; het aanbrengen in gebouwen van thermisch isolatiemateriaal

Het schilderen van het binnen en het buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, het schilderen van metalen en houten constructies,

- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken,

Het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken, het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten,

- Onderneming voor de bouw van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen, het droogmaken van gebouwen anders dan met teer of asfalt, het waterdicht maken en bedekken tegen maakloon van gebouwen met asfalt en teer.

Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking of wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei; het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;

Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.

- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beindiging van de bouwwerkzaamheden.

Voor,

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

of

en

en

- Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties. Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen; de aanleg

van pijpleidingen voor het vervoer van gas,

petroleumproducten, enzovoort; de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrisch energie, de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten. Het leggen van kabels en diverse leidingen en alles wat daarmee samenhangt.

De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, land en bosbouwgrond.

- Loodgieterwerk in de meest ruime zin;

Het ruimen van bouwterreinen, het grondverzet: graven, ophopen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw, verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereidingi van de ontginning, de verlaging_ van__.het _grondwaterpeil__ en__ de.:

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

drainage van bouwterreinen, de drainage van land en bosbouwgrond.

Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in verpakkingsmachines en weegtoestellen

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in hijs-, hef- en transportwerktuigen

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in andere machines en werktuigen, n.e.g.

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in vloer- en wandtegels

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in overige bouwmaterialen Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in ijzerwaren

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in gereedschapswerktuigen Elektriciteit

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in niet-elektrische huishoudelijke artikelen

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in computers, randapparatuur en software, elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal, elektrische toestellen en huishoudtoestellen, verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materieel

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in sanitair

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in sanitair : baden, wasbakken, toiletten, jacuzzi's enz

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in verlichtingsapparatuur

Het uitvoeren van energieaudits; het doorlichten van de energiehuishouding van woningen en gebouwen in de meest brede betekenis.

Het aanleggen of herstellen van allerlei verwarmingsinstallaties voor gebouwen waarvan de energiebron elektriciteit is, geleverd door de netten van de elektriciteitsvoorziening.

De installatie van elektrische bedrading en toebehoren In de meest ruime zin. Meer in het bijzonder het aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties (tussen 50 en 500 volt of waarbij het totale potentile vermogen meer dan 100 Watt bedraagt).

Het bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische verbruikstoestellen, zowel statische ais roterende.

De installatie van de bedrading van telefooninstallaties en computersystemen in de meest ruime zin. In het bijzonder het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en  signalisatie.

De kleinhandel in elektrische materialen , elektrische toestellen en huishoudtoestellen, verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materieel.

- Onderneming voor vervoer en bedeling van elektriciteit.

Divers

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in bloemen en planten

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in weefsels, stoffen en

fournituren

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in huishoudtextiel en

beddengoed

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in overig textiel

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in werkkleding

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in onderkleding

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in kleding, met uitzondering van

werk- en onderkleding

% Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in kledingaccessoires

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in schoeisel Meubels

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in huismeubilair

-

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in tapijten

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in kantoormeubelen

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en randapparatuur

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in meubels

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B Vervolg

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in bouw- en tuinmaterialen

- Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra

- Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Huishoudelijk

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, en handelsbemiddeling in opgenomen beeld- en geluidsdragers

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in porselein en glaswerk Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling In reinigingsmiddelen Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in parfumerien en cosmetica Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in farmaceutische producten Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in uurwerken en sieraden Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in kranten, boeken en tijdschriften

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in kantoor- en schoolbenodigdheden

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in papier- en kartonwaren Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in spellen en speelgoed Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in lederwaren en reisartikelen

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in andere consumentenartikelen, n.e.g.

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in diamant en andere edelstenen

- Niet-gespecialiseerde groothandel"

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in Belgi ais in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur van heden af.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO ( 18.600,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen (100) zonder nominale waarde. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand december om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op n stem.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

BESTUURSBEVOEGDHEID

- De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Stagtsblad

Luik B - Vervolg

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij gezamenlijk de vennootschap in en buiten rechte.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op n juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen. ONTBINDING EN VEREFFENING

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar het netto-actief, in geld of in aandelen, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten,

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld, Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

STEMMING

De hogervermelde beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Arm Berben te Zutendaal

Tesamen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met de staat van actief en passief per nendertig december tweeduizend en elf, verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

17/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 08.02.2012 12033-0269-009
01/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 30.12.2010, NGL 23.02.2011 11042-0204-010
17/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 30.12.2009, NGL 06.02.2010 10038-0266-010
30/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 30.12.2008, NGL 23.01.2009 09020-0121-010
16/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 30.12.2007, NGL 11.01.2008 08012-0233-011

Coordonnées
2KONNEKT

Adresse
KROMSTRAAT 17 3740 BILZEN

Code postal : 3740
Localité : BILZEN
Commune : BILZEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande