2TRAILS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2TRAILS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 565.972.531

Publication

29/10/2014
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Analyseren, ontwerpen, programmeren en realiseren van websites

-Analyseren, ontwerpen, programmeren en realiseren van content management systemen

-Leveren van webhosting diensten

-Registratie, transfers en trades in domeinnamen

-Opslag van, beheren en werken met gegevens van derden

-Samenstellen van databanken met gegevens uit verschillende bronnen

-Terbeschikking stellen van databanken door het weergeven van deze gegevens online of op een

welke manier dan ook, aangepast aan de wensen van de klant

-Vastleggen van fotografisch materiaal, al dan niet digitaal

-Ontwerpen van logo's, huisstijlen, presentaties, folders, enz. in digitaal formaat

-Drukwerk van logo's, folders, naamkaartjes, enz.

-Aanbieden van SMS-toepassingen

-Reproductie van geluidsopnamen, video-opnamen en computermedia

-Behandeling van post

-Callcenter

-E-mailcommunicatie via e-mailing

-E-commerce

-Onderhoud , configuratie en reparatie van computers, randapparatuur, pda's, GSM's en accessoires

-Kleinhandel in computers, randapparatuur, pda's, GSM's en accessoires

-Verlenen van advies over computers (hardware) en hun configuratie (software) en randapparatuur

-Analyse van behoeften van klanten en bieden van een pasklare oplossing hiervoor

-Analyse van netwerken en aanbieden van oplossingen op maat

-Installatie, configuratie en beheer van (draadloze en bekabelde) netwerken en alle randapparatuur

die daarbij hoort

-Uitvoeren van site-surveys voor draadloze netwerken

-Aanbieden van onderhoudscontracten voor websites, netwerken, programma's, computers

- Monitoring van websites, netwerken, programma's, computers van klanten

-Analyseren, ontwerpen, programmeren en realiseren van elektrische installaties

-Analyseren, ontwerpen, programmeren en realiseren van domotica-systemen

-Analyseren, ontwerpen, programmeren en realiseren van alarmsystemen

-Analyseren, ontwerpen, programmeren en realiseren van sturingen voor airconditioningsystemen

-Handel in systemen die informatica-taken automatiseren

-Het geven van advies en service van de aanschaf van hard- en software;

-Het maken van ontwerpen en het verzorgen van software-opleidingen op het gebied van desktop-

publishing, multi-media en aanverwante gebieden;

-Het ontwerpen, realiseren, produceren, testen, exploiteren, verhuren van hard- en software,

informatica- en softwareontwikkeling, programmeuranalist, netwerken;

-Studie-, organisatie-, raadgevend en uitvoerend bureau inzake informatieverwerking, automatisering

in het algemeen;

-Fotobewerking

-Leveren van diensten ivm zoekmachine-optimalisatie

-Expertises, het opmeten van schade, staat van bevinding, waardebepaling, onderzoek naar

verantwoordelijkheden, verdediging van gedupeerden, van ondermeer hardware, data, inbreuken op

netwerken, interieurs, machines en gebouwen;

-Het voeren van publiciteit en het plaatsen van advertenties voor rekening van derden;

-De klein- en groothandel, import en export in computersoftware, netwerken voor computers, fax

GSM, toestellen voor kantoorautomatisatie, telefax, telefooncentrales en toebehoren,

fotocopieermachines, bureelbenodigdheden, consulting, telecombandbreedte en aanverwante

handel;

-Het ontwerpen, realiseren, produceren, testen, exploiteren, verhuren van hard- en software,

informatica- en softwareontwikkeling, programmeuranalist, netwerken;

-Studie-, organisatie-, raadgevend en uitvoerend bureau inzake informatieverwerking, automatisering

in het algemeen;

-Expertises, het opmeten van schade, staat van bevinding, waardebepaling, onderzoek naar

verantwoordelijkheden, verdediging van gedupeerden, van ondermeer hardware, data, inbreuken op

netwerken, interieurs, machines en gebouwen;

-Het ontwerpen van allerlei kaartjes, drukwerken en fotoreportages en alles wat hiermee verband

heeft;

-Tussenpersoon in de handel;

-Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: het kopen, verkopen, ruilen, huren,

verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen, beheren, borgstellen, uitbaten en

verwezenlijken, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met

inbegrip van onroerende leasing, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

onroerende goederen, het beheren van onroerende goederen of immobilienmaatschappijen en expertises;

Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;

Consulting op het gebied van beheer en management;

Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement

Het beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de clint;

Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants,certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden,uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;

Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, evenals het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;

Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair;

De verhuring van installaties, uitrusting en materieel;

Deze opsomming is niet beperkend

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd (18.600) euro. Het is verdeeld in

honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van

n/honderd zesentachtigste (1/186)-ste van het kapitaal.

5 bis. Samenstelling kapitaal en volstorting

Het maatschappelijk kapitaal is volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd (6.200) euro als

volgt:

1. De heer Verheyen Gert: drieduizend honderd (3.100) euro.

2. Mevrouw Gaspercic Marleen: drieduizend honderd (3.100) euro.

Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld door inbreng van geld.

6. Bestemming van de winst.

Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De zaakvoerders bepalen het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet gend zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.

7. Verdeling netto-actief na ontbinding.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de zaakvoerder, of in voorkomend geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.

8. Omvang bevoegdheden zaakvoerders

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele handtekening van n zaakvoerder.

9. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in n januari op en eindigt op eenendertig december.

10. Jaarlijkse algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van het bestuursorgaan samengeroepen worden.

11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering

De oproepingen voor de algemene vergadering worden vijftien dagen op voorhand bij een ter post aangetekende brief toegezonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventueel aangestelde commissarissen, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping bevat de agenda van de vergadering en de krachtens de wet aan voormelde personen mee te delen documenten (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris) en geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De vennoten, die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten vijf dagen voor de vergadering hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de vennootschap gericht, bekend maken. De zaakvoerders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met nparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.

OVERGANG- EN SLOTBEPALINGEN.

1. Benoeming van eerste niet-statutaire zaakvoerders.

Wordt als eerste niet-statutaire zaakvoerders benoemd :

Mevrouw GASPERCIC Marleen, wonende te 3600 Genk, Strooiselstraat 21.

Mevrouw Gaspercic Marleen verklaart haar opdracht te aanvaarden.

Het mandaat van zaakvoerder kan bezoldigd zijn.

2. Eerste jaarvergadering - Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot eenendertig december tweeduizend vijftien.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 24 juni 2016 om 18.00 uur.

3. Overname van verbintenissen.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van het wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sinds 01 januari 2014 door mevrouw Gaspercic Marleen vanuit haar eenmanszaak. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Neergelegd : uitgifte.

SNYERS Jean-Luc, notaris

UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE

Coordonnées
2TRAILS

Adresse
STROOISELSTRAAT 21 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande