2WHEELS

Association sans but lucratif


Dénomination : 2WHEELS
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 598.970.743

Publication

10/03/2015
"

MOD2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

*35<II

UI I

II

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

2 6 FEB, 2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 4e+ c:: ""3 -'4.k

Benaming

(voluit) : 2WHEELS

(verkort) :

Rechtsvorm : VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

Zetel : SMEETSHOEVENSTRAAT 13 -3582 KOERSEL

Onderwerp akte : OPRICHTING

Op 17/0212015 zijn de oprichters het volgende overeengekomen:

ARTIKEL 1. STICHTERS

1-Dh r YAN ANCIA  SMEETSHOEVENSTRAAT 13 -3582 KOERSEL

2-Dhr PUT PHILIPPE --LEEMSTRAAT 10, 3582 KOERSEL

3 - Mevrouw SWENNEN SUZE HUBERTINA - SMEETSHOEVENSTRAAT 13 -3582 KOERSEL

ARTIKEL 2. NAAM, ADRES EN ARRONDISSEMENT

1.De vereniging draagt het naam 2WHEELS

2.Het adres van de vereniging is SMEETSHOEVENSTRAAT 13 -3582 KOERSEL, gelegen in het gerechtelijk arrondissement LIMBURG bevindt;

ARTIKEL 3. LIDMAATSCHAPSAANTAL

Het aantal actieve leden mag niet lager zijn dan 3.

ARTIKEL 4. DOEL

4.1 Het promoten van de motorsport in Belgi in de meest ruime zin

4.2 Het promoten van de motor racing in Belgi in de meest ruime zin

4.3 Het promoten van de wielersport in Belgie in de meest ruime zin

4.4 Het promoten van motorsport op twee wielen in Beigfe

4.5 Het organiseren van evenementen, excursies en proefritten voor de promotie van de wielersport en

motor racing

ARTIKEL 5. LIDMAATSCHAP TOELATING EN EINDE

5.1 Toelating:

5.1.1 De vereniging heeft actieve en toetredende leden. Enkel de actieve leden

hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. Toegetreden leden zijn

enkel aangesloten bij de vereniging om te kunnen genieten van de

activieteiten. Zj hebben noch stemrecht in de Raad van Bestuur, noch in

de Algemene Vergadering. Hun rechten en plichten worden krachtens de

wet van 27106/1921 bepaald in het huishoudelijk reglement

Op de laatste blz. van kulk.B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(on) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOD 22

wijze via een bankinstelling een bepaald som lidgeld betalen.

5.1.3Geinstereseerden die lid willen worden moeten met de doelstellingen van de statuten instemmen.

5.1.4lndien de Raad van Bestuur het nodig acht, kan deze de kandidatuur doorverwijzen naar de Algemene Vergadering. Op de Algemene Vergadering , waar minstens de helft van de actieve leden aanwezig is gebeurt de beslissing over de toetreding van een lid met een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen.

5.2 Einde ; 5.2.1 Het lidmaatschap eindigt door overlijden.

5.2.2 Het lidmaatschap eindigt door ontslag;

5.2.3 De leden die tegenstrijdige gedrag vertonen met de statuten en reglementen van de vereniging, die de vereniging financiele, materile of morele schade toedienen, die verhinderende houdingen aannemen to.v. de activiteiten van de vereniging,die zich storend en agressief gedragen t.o.v. de leden en niet-leden die meedoen aan de activiteiten van de vereniging, zullen uit hun lidmaatschap verwijderd worden door een beslissing van de bestuursleden.

5.2.4 Indien de Leden weigeren om hun lidgeld op een regelmatige wijze te betalen.

5.2.5 Aan de betrokkene wordt de ontzetting, met opgave van reden(en) kennisgegeven door een schriftelijk schrijven. De betrokken is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Vergadering (AV.). Gedurende het beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst van het lidmaatschap. Het besluit der A.V. tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste 2/3 meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. De persoon of personen die door het besluit van de A.V. ontzet worden uit hun lidmaatschap, bezitten NIET het recht om hun lidgeld, dat zij tijdens hun lidmaatschap betaalden, terug te eisen.

ARTIKEL 6. ALGEMENE VERGADERING

6.1 Bevoegdheden:

6.1.1 Alle actieve leden kunnen deelnemen aan de Algemene

Vergadering, waar ze een stemrecht hebben. Een lid kan enkel een

stem uitbrengen indien deze tijdens de laatste zes maanden

minimaal vier maanden lidgeld heeft betaald via een

bankinstelling. Deze actieve leden die een stem willen uit-

brengen moeten een minimum leeftijd van 18 jaar bezitten.

6.1.2 Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

6.1.3 Over alle voorstellen betreffende zaken word beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte

stemmen, zolang de statuten niet ander bepalen.

6.1.4 De voorzitter van het Raad van Bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid zal een der andere

bestuursleden als [eider der vergadering optreden.

6.1.5 Tijdens de Algemen Vergadering wordt door de secretaris of door de voorzitter aangewezen lid

notulen bijgehouden.

6.1.6 leder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.

Ieder die aanwezig is op de vergadering mag maximaal twee volmachten van twee andere leden uitbrengen

onder zijn naam. Deze volmachten moeten in hun orginele staat voorgelegd worden. Volmachten die doorhaald

zijn of waar er wijzigingen aangebracht zijn worden niet aanvaard als volmacht

6.1.7 De Algemene Vergadering is bevoegd voor:

" Statutenwijziging . Voor de aanvaarding van wijzigingen is de goedkeuring nodig van de helft plus van de slichtende leden.

" Benoeming en afzetting van het Raad van Bestuur

" Benoeming en afzetting van de Raad van Toezicht

" Goedkeuring van begrotingen en rekeningen Vrijwlllege ontbinding van de vereneging

6.2 Bijeenroeping:

6.2.1 De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het

Algemene Bestuur met inachtneming van een termijn van 14

dagen.

6.2.2 De Algemene Vergadering moet tenminste eenmaal per jaar ; worden bijeengeroepen door een

schriftelijk uitnodiging of door een vermelding op het uithangsbord in het verenigingslokaal, om

de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het volgend jaar te verkrijgen.

Deze dient te gebeuren binnen de zes maanden na het afloop van elk boekjaar.

6.2.3 De oproepingen tot de Algemene vergadering moeten, om geldig . . te

zijn ondertekend zijn door de voorzitter of twee bestuurders.De , oproeping moet de

datum, de plaats en het uur versnelden alsook . . de geplande agenda. 6.2.4 Indien er een meerderheid van 113 geschreven verzoek van de .

leden aanwezig is, is de Raad van Bestuur verplicht om een ; ; Algemene

Vergadering te houden binnen de vier weken. Indien dit.... verzoek niet in aoht wordt

genomen door het Raad van Bestuur, .... hebben de leden die dit verzoek hebben

Y=

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOD2.2

ingedient het recht, om op . een bepaald tijdstip een Algemene Vergadering bijeen te

roepen.

6.2.5 Behalve de in 6.2.2 bedoelde jaarvergadering zullen algemene ; ;; ;;

vergaderingen warden gehouden zo dikwijls het Bestuur zulk ...... noodzakelijk acht.

6.3 Beslissingen: 6.3.1 De besluiten die door de Algemene Vergadering zijn genomen

moeten worden uitgestald op de uithangbord in het verenegings-

lokaal, waardoor de leden kennis kunnen nemen van de besluiten,

6.3.2lndien het nodig geacht wordt, kunnen de besluiten worden opgestuurd naar de adressen van de leden

die niet aanwezig waren tijdens de vergadering.

ARTIKEL 7. RAAD VAN BESTUUR

7.1De Raad van Bestuur is samengesteld uit tenminste 3 personen uit de Algemene Vergadering. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit Er kunnen geen vergoedingen van welke aard ook toegekend worden.

7.2De Raad van Bestuur wordt benoemd voor een termijn van twee jaar. Om de twee jaar zal tijdens de in 6.2.2 bedoelde Algemene Vergadering ook een nieuwe stemming en/of benoeming geschieden over het Raad van Bestuur

7.3ledere lid heeft het recht om deel te nemen aan een diensthaak van de vereniging, alsook aan het Raad van Bestuur.om dienst te kunnen nemen is een gcedkeuring vereist van het Raad van Bestuur. Om deel te nemen aan het Raad van Bestuur is het genoodzaakt om voldoende stemmen te behalen tijdens de Algemene Vergadering. De vijf kandidaten die het meeste stemmen behalen van aile kandidaten zullen verkozen worden tot het Raad van Bestuur.

7.4Bij een meerderheid van 2/3 stemmen van alle actieve leden kan de Raad van Bestuur ontbonden worden.

7.5De Raad van Bestuur heeft het recht am haar ontslag in te dienen.

7.6Zelfs ais de Raad van Bestuur ontslag neemt of ontbonden wordt, moet de Raad haar taken uitvoeren totdat er een nieuwe Raad van Bestuur verkozen wordt

7.713e Raad van Bestuur is belast met het besturen van de vereneging. De voorzitter met de ondervoorzitter(s), de voorzitter met de penningmeester en/of secretaris, is gezamelijk bevoegd de vereneging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

7.8De voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris, behalve de penningmeester, kunnen zich terzake van hun gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Indien de volmacht, afgegeven in verband met bankzaken, nauwkeurg is omschreven, kan de penningmeester zich laten vertegenwoordigen door andere leden.

7.8De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Aan het dagelijks bestuur, kunnen door het Raad van Bestuur, bepaalde werkzaamheden en taken opgedragen worden. liet dagelijks bestuur is belast met het uitvoering van deze werkzaamheden en taken.

7.10 In onderstaande gevallen is het Raad van Bestuur verplicht om de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen te halen:

" Ingeval van aangaan van schulden

" ingeval van aangeven van de vereneging als hypotheek

" indien er een wijziging in de statuten moet gebeuren

7.11613 verkeap van de ontroerende goederen van de vereneging of overdraging van de ontroerende goederen van de vereneging, aan een ander verening, is er een meerderheid van 2/3 stemmen van alle actieve leden ncdig.

7.120e Raad van Bestuur vergadert minstens een maal per maand op een vooropgesteld datum.

7.13lndien het nodig geacht wordt vergadert de Raad van Bestuur na bijeenroeping door de voorzitter of op vraag van tenminste twee bestuurders. De oproeping omvat de agenda. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid. Van elke vergadering wordt er een verslag opgemaakt dat wordt goedgekeurd bij de volgende vergadering.

7.14De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigd deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij is bevoegd voor aile aangelegenheden met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering is voorbehouden. De Raad van Bestuur mag alle nodige verbintenissen aangaan ten einde het doe? van de vereneging te realiseren,

7.15De Raad van Bestuur vaardigt een of meerdere huishoudelijke reglementen.

ARTIKEL 8. FINANCIELE MIDDELEN

8.10e geldmiddelen van de vereniging bestaat uit de contributies van de leden, uit bijdragen, subsidies en eventuele verkrijgingen ingevolge erfstelling, legaten, schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten.

8.21-let maandelijkse Lidgeld per lid bedraagt minimaal 10 .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOD2.2

ARTIKEL 8. FINANCIELE MIDDELEN

81 De geldmiddelen van de vereniging bestaat uit de contributies van de laden, uit bijdragen, subsidies en eventuele verkrijgingen ingevolge erfstelling, legaten, schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten.

8.2Het maandelijkse lidgeld per lid bedraagt minimaal 10 .

ARTIKEL 9. ONTBINDING EN VEREFFENGING

9.1Voor de ontbinding van de vereniging moet er een Algemene Vergadering bijeen geroepen worden via een brief dat minstens 14 dagen voor datum aan alle leden bezorgd moet worden Bij deze oproeping moet er duidelijk gemeld worden dat de Algemene Vergadering bedoeld is voor de ontbinding van de vereniging.

9.2Enkel de Algemene Vergadering kan besluiten of de vereniging ontbonden zal worden tijdens een vergadering waarbij een meerderheid 213 stemmen nodig is van alle actieve leden.

9.3% de vereniging ontbonden wordt, zal de vereffening, indien er geen vereffenaar is aangewezen, gebeuren door het bestuur.

9.4ingeval van ontbinding zal een eventuele batig saldo aangewend worden volgens een door de Algemene Vergadering (met 2/3 stemmen meerderheid van aile actieve leden) gegeven bestemming.

ARTIKEL 10. DUUR EN BOEKJAAR

De verening is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Het boekjaar loopt samen met het kalenderjaar namelijk van 01/01 tem 31/12.

Het eerste boekjaar loopt van neerlegging bij de Griffie tot en met 31/12/2015.

ARTIKEL 11. RAAD VAN TOEZICHT EN COMMISIE

11.1 De Algemen Vergadering benoemd uit de leden, bestaande uit 3 personenen, een Raad van

Toezicht. De Raad van Toezicht heeft het recht, op verzoek van tenminste twee leden, ten alle tijde de

boeken van de vereniging te onderzoeken.

11.2De Raad van Bestuur moet al de gevraagde informatie kunnen overleggen aan de Raad van toezicht. Bovendien moet de Raad van Bestuur de gelegenheid aan de Raad van Toezicht om de kas, waarden en de boekhouding van de vereniging te onderzoeken.

11.3 Indien de Algemene Vergadering met de jaarlijkse verslagen, rekeningen en de verplichtingen van de Raad van Bestuur instemt, is de Raad van Bestuur goedgekeurd.

11.4 InVERTEdien de Algemene Vergadering de jaarlijkse verslagen, rekeningen en de verplichtingen van de Raad van Bestuur niet goedgekeurd, benoemd de Algemene Vergadering een Commisie. Deze Commisie heeft dezelfde rechten als de Raad van Toezicht. Indien de Commisie haar onderzoek heeft volbracht maakt de Commisie, maximaal binnen de zes maanden na de benoemeing, de resultaten van de onderzoek en de maatregelen die genomen zijn in naam van de vereniging bekend aan de Algemene Vergadering.

ARTIKEL 12. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

12.1de Algemene Vergedering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefenen van het stemrecht, het beheer en het gebruik van de gebouw(en) der vereniging en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling gewenst voorkomt

12.2De wijziging van het huishoudelijk reglement kan alleen gebeuren met tenminste 1/3 goedkeuring van de Algemene Vergadering.

12.3Het huishoudelijk reglement kan bepalingen of afwijkingen bevatten die in strijd zijn met de wetten of statuten.

ARTIKEL 13. ORGANEN VAN DE VERENIGING

De vereniging heeft drie organen:

" De Algemene Vergadering

" De Raad van Bestuur

" De Raad van Toezicht

..~

i ; Luik B - vervolg M002.2

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de algemene vergadering van de vzw 2WHEELS van 17/02/2015 werden de volgende beslissingen genomen:

Oe volgende bestuurdersleden werden verkozen benoemd:

YAN ANCIA, Voorzitter, SMEETSHOEVENSTRAAT 13 - 3582 KOERSEL

Ohr PUT PHILIPPE, ondervoorzitter  LEEMSTRAAT 10, 3582 KOERSEL

Mevrouw SWENNEN SUZE HUBERTINA , secretaris- SMEETSHOEVENSTRAAT 13 -3582 KOERSEL

TANER ORU

Getekend in en naam en met volmacht: van de oprichters

PUT PHILIPPE, YAN ANCIA, SWENNEN SUZE HUBERTINA

Tegelijkertijd neergelegd: kopie administratieve volmacht

Op do laatste blz, van Lee vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
2WHEELS

Adresse
SMEETSHOEVENSTRAAT 13 3582 KOERSEL

Code postal : 3582
Localité : Koersel
Commune : BERINGEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande