365+

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 365+
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 549.957.138

Publication

07/04/2014
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Deze som is gedeponeerd op een bijzondere rekening, bij de Argenta op rekening nummer 9731133482-71, geopend ten name van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid  365+ in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 26 maart 2014, dat mij is overhandigd om te worden bewaard overeenkomstig de wet.

IV.STATUTEN

De oprichter verklaart dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

A-. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.

Artikel 1. Naam.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de benaming dragen "365+ .

Artikel 2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte tijd.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden

worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de

wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel 3. Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 112, maar mag

naar elke andere plaats in Belgi, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-

Hoofdstad, worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken

in het Belgisch Staatsblad.

Eveneens bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) mag de vennootschap, in Belgi of in het

buitenland, bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en

bijkantoren oprichten.

Artikel 4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

 alle activiteiten met betrekking tot adviesverlening: alle bijdragen aan de vestiging of

ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder het verlenen van financieel, technisch, commercieel of administratief advies in de breedste zin van het woord (uitgezonderd advies over belegging van geld en dergelijke), raadgeving, bijstand en het uitvoeren van diensten rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van administratie en financin, van verkoop, van productie, van technieken van commercile organisatie en distributie, en meer algemeen het beleid en de uitoefening van alle activiteiten in verband met dienstverlening en management in de breedste zin van het woord aan alle willekeurige fysieke- of rechtspersonen, het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar maatschappelijk doel;

 alle onroerende activiteiten en alle studies die verband houden met alle goederen en

onroerende rechten, van nature, door incorporatie of door bestemming, en met alle goederen en roerende rechten die daaruit voortvloeien, evenals alle burgerlijke, commercile, industrile en financile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houden, zoals bijvoorbeeld de aankoop, de valorisatie, de verkaveling, de ruil, de verbetering, de gemeubileerde of niet-gemeubileerde verhuur, de verkoop, de overdracht, het beheer, de omvorming, de bouw en afbraak van onroerende en roerende goederen;

 de handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of

verkoop, in groot- of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie,

installatie, fabricatie, transformatie, van alle goederen en producten, in de meest ruime zin

van het woord, waaronder bijvoorbeeld kledij, accessoires, elektronica, informatica, enz. De vennootschap kan zowel in Belgi als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en nijverheids- en financile zaken verrichten die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks en onrechtstreeks verband staan met alle gelijkaardige of verband houdende doelen. Ze zal door alle middelen mogen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig doel nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.

De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen of bestuurders of aandeelhouders aangegaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

B-. KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) euro. Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde elk n/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.

Artikel 6. Aandelen

De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van vennoten, met de juiste aanduiding van de vennoten, het aantal aandelen dat zij bezitten en de gedane stortingen.

De rechten van iedere vennoot blijken uit deze akte, uit de akten houdende wijziging daarvan, en uit gemeld register.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving in gemeld register.

Aan de vennoten zullen wanneer zij daarom verzoeken certificaten, ondertekend door de zaakvoerder(s), afgeleverd worden, die melding maken van de naam, voornaam, woonplaats van de vennoot, en van het aantal hem toebehorende aandelen. Deze certificaten mogen niet opgemaakt worden aan order noch aan toonder.

Artikel 7

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, n enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.

Artikel 8

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom. Artikel 9 - Overdracht van aandelen

Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet overgedragen worden onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden, behalve met de instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan : 1.aan een vennoot;

2.aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;

3.aan bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn.

De regels inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Artikel 10

Wordt de belanghebbenden geen toelating verleend tot overdracht onder de levenden, dan kunnen zij overeenkomstig artikel 251 van het Wetboek van Vennootschappen opkomen tegen deze weigering. De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen waarvan zij de afkoop mogen vragen overeenkomstig artikel 252 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 11.

De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot of zaakvoerder, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap noch inventaris doen opmaken.

Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

C-.BESTUUR EN CONTROLE.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 12.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de zaakvoerders) steeds hun handtekening laten voorafgaan of volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij handelen en voor welke vennootschap zij optreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij ondertekenen. Aan de zaakvoerder wordt geen vaste wedde toegekend. Zijn bezoldiging wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 13. Intern bestuur.

Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsmacht.

Elke zaakvoerder, apart handelend, is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de zaakvoerder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

Artikel 15. Bijzonder volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 16. Tegenstrijdig belang.

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerder voorgelegde verrichting, is gehouden de artikelen 259, 260 en 261 W Venn. na te komen.

Is er slechts n zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan op de hoogte brengen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting, die de goedkeuring van het college der zaakvoerders behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, verplicht het college daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Artikel 17. Toezicht.

Zolang de vennootschap voldoet aan de ter zake bij wet gestelde criteria, wordt gn commissaris benoemd. Iedere vennoot heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Indien een commissaris moet benoemd worden, zal deze benoeming gebeuren door de algemene vergadering, uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, overeenkomstig de wet. D-.ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeenkomen op de derde zaterdag van de maand juni om twintig uur, in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats en op het uur, in de uitnodiging bepaald.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerder(s) of commissarissen indien er zijn. Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en de krachtens de wet mee te delen documenten. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders.

Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 19.

De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen, de voorzitter en de secretaris.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerder(s) en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder of de meerderheid der zaakvoerders en de commissarissen indien er zijn.

Artikel 20.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op n stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber die houder is van een schriftelijke volmacht.

Op de vergadering mogen de vennoten hun stem schriftelijk uitbrengen.

Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

Artikel 21.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de huidige statuten.

Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere meerderheid die de wet hiertoe voorziet in acht genomen worden.

E-.INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

Artikel 22. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 23. Inventaris - Jaarrekening -jaarverslag.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken van de vennootschap afgesloten en maken de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening op, bestaande uit de balans, de resultatenrekening de toelichting. Voor zover dit door de wet wordt vereist, wordt tevens een jaarverslag opgesteld. Artikel 24. Wettelijke reserve.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste n twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Artikel 25. Voor uitkering vatbare winst.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het geheel van het actief zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Artikel 26. Bestemming van de winst.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividenden uitgekeerd wordt aan de vennoten.

Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of zal overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

F-.ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. Ontbinding.

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan door haar vereffening. Artikel 28. Benoeming van de vereffenaars.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de vennoten als van derden.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Artikel 29. Bevoegdheden van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

De vereffenaars kunnen van elke vennoot betaling eisen van de bedragen die deze zich heeft verbonden in de vennootschap te storten en die nodig lijken om haar schulden en de kosten van vereffening te voldoen.

Artikel 30.

Na vereffening van gans het passief zal het batig saldo tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen in hun bezit, nadat deze gebeurlijk op dezelfde vereffeningsvoet zullen gebracht zijn.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

G-. DIVERSE BEPALINGEN.

Artikel 31. Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering van deze statuten wordt elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar, die zijn woonplaats in het buitenland heeft, geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle kennisgevingen en dagvaardingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel 32.

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar de terzake geldende wettelijke bepalingen. Zo zullen, indien de vennootschap slechts n vennoot telt, van rechtswege de bepalingen met betrekking tot de eenhoofdige vennootschap van toepassing zijn.

V.OVERGANGSBEPALINGEN

ALGEMENE VERGADERING

Onmiddellijk na de oprichting heeft de vennoot, in algemene vergadering, volgende beslissingen genomen:

A) Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en

wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend vijftien.

B) Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De eerste algemene jaarvergadering heeft plaats op de derde zaterdag van de maand juni

tweeduizend zestien om twintig uur.

C) Niet-statutaire zaakvoerders

- Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op n (1).

- Wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur, aanvangend op de datum van

oprichting van de vennootschap: mevrouw ACHTEN Linda Maria Albertina, voornoemd.

- Voornoemde mevrouw ACHTEN Linda verklaart gezegde functie van niet-statutair zaakvoerder te

aanvaarden en niet getroffen geweest te zijn door een gerechtelijke beslissing die het opnemen van

dergelijk mandaat onmogelijk maakt.

D) Commissaris

De comparant besluit geen commissaris aan te stellen, aangezien uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet zal voldoen aan de wettelijke criteria volgens welke een commissaris verplicht dient te worden aangesteld.

Luik B - Vervolg

E) Herneming van de verbintenissen onderschreven namens de vennootschap in oprichting.

In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen herneemt de vennootschap de

verbintenissen namens haar aangegaan zolang zij in oprichting was.

De comparant verklaart hieromtrent geen enkele verbintenis te zijn aangegaan voor de vennootschap

in oprichting voor dewelke bijzondere publiciteitsvoorwaarden zijn voorzien.

F) Verplichting tot het opstellen van een jaarverslag overeenkomstig artikel 94 van het wetboek van vennootschappen.

Aangezien uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet zal voldoen aan de wettelijke criteria volgens welke een jaarverslag verplicht dient te worden opgesteld, besluiten de comparanten dan ook dat geen jaarverslag zal opgesteld worden.

G) Volmacht

Er wordt hierbij volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  ACE-CONSULTING , met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Anne Frankplein 12 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Hasselt onder het nummer 0866.280.769, met macht afzonderlijk op te treden en/of tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die ten gevolge van deze akte nuttig zouden zijn of noodzakelijk zouden zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot het handelsregister, het Ondernemingsloket en de B.T.W.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Notaris Sofie Janssen.

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
365+

Adresse
MAASTRICHTERSTEENWEG 112 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande