38

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 38
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 885.007.610

Publication

20/06/2014
4

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1JE111:11j1g111111

Ondernemingsnr BE0885.007.610

Benaming

(voluit) : 38

(verkort)

PECHTBANKvan KOOPHANDEL

te ANTWERPEN. afdeling HASSELT

1 1 JUN1 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm BVBA

Zetel: Dorpsstraat 27/1, 3530 Houthalen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming Zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de bijzonder algemene vergadering der aandeelhouders op 19 november 2013:

Met ingang van 1 juni 2014 zal Mevrouw Eser Selda, wonende te OudstrUderslaan 25, 3530 Houthalen, het mandaat van zaakvoerder uitoefenen.

Ter bekendmaking,

Yorulmaz Ahmet

Zaakvoerder

Tegelijk hiermee neergelegd: origineel verslag van de vergadering

Yonalmaz Ahmet

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

11/03/2014
Voor-

behoude aan het BelgiscP

Staatshla

DL

1.

DL

e

"

e

eq

g q

g q

z

c

ot

P:

P:

Mod Word 11.1

LAILLt In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1111111JNII,E1111E1111111

Ondernemingsnr 8E0885.007.610

Benaming

(voluit) : 38

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Dorpsstraat 27/1, 3530 Houthalen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de bijzonder algemene vergadering der aandeelhouders op 19 november 2013:

Met ingang van I januari 2014 zal Dhr. Yorulmaz Mehmet, wonende te Herebaan-oost 1811, 3530 Houthalen, het mandaat van zaakvoerder uitoefenen.

Ter bekendmaking,

Yorulmaz Ahmet

Zaakvoerder

Tegelijk hiermee neergelegd: origineel verslag van de vergadering

Yorulmaz Ahmet

Zaakvoerder

1

Rechtbank van koophandel

2 8 FEB, nik

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/02/2014
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voo behou aan Beigie Staats!

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 8 -01- 2011i

HASSELT

tirtftte

Ondernemingsnr BE0885.007.610

Benaming

(voluit) : 38

(verkort) :

Rechtsvorm: BVBA

Zetel: Dorpsstraat 27/1, 3530 Houthalen

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag Zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de bijzonder algemene vergadering der aandeelhouders op 19 november 2013:

Met ingang van 25 september 2011 is het mandaat van Dhr. Yorulmaz Mehmet, wonende te Herebaan-oost 18/1, 3530 Houthalen, ten einde gekomen.

Ter bekendmaking,

Yorulmaz Ahmet

Zaakvoerder

Tegelijk hiermee neergelegd: origineel verslag van de vergadering

Yorulmaz Ahmet

Zaakvoerder

_

111111111I111j1F611111111111111111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

08/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 27.09.2012 12599-0261-015
17/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 10.10.2011 11578-0474-015
04/07/2011
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod2.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Kara l9irat Zaakvoerder

Yorulmaz Ahmet Zaakvoerder

Yorulmaz Mehmet Zaakvoerder

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

+110998Q8

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 2 -06- 2011

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0885.007.610 Benaming

(voluit) : 38

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Dorpsstraat 27 bus 1, 3530 Houthalen-Helchteren

Onderwerp akte : -BenoemingOnstlag Zaakvoerder

Tijdens de buitengewone algemene vergadering d.d. 20/05)2011 werd belsist:

- De benoeming als zaakvoerder van de heer Yorulmaz Mehmet wonende te Kayseri(TR) 38100 Melikgazi, Cumhuriyet mahallesi Yonca, Apt 2/11. Zijn mandaat zal starten op 20 mei 2011.

-Het ontslag van zaakvoerder Bilir Ergn wonende te 3530 Houthalen, Grote Baan 91. Er wordt hem kwijting verleend voor zijn gevoerde beleid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2011- Annexes du Moniteur belge

15/04/2015
" Mod 2.1

Inde; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

0 2 APO, 2015

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0885.007.610

Benaming

(voluit) : 38

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3530 Houthalen-Helchteren, Dorpsstraat 27/1

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Overige statutenwijziging

Het jaar tweeduizend vijftien, op dertig maart, voor Meester Nico VANHOUT, geassocieerd notaris, vennoot

van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Jan Cloet & Nico Vanhout, geassocieerde notarissen, met zetel te Peer, Steenweg Wijchmaal 49, is

bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 38, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Dorpsstraat 2711, en

met ondernemingsnummer BTW BE 0885.007.610 RPR Antwerpen, Hasselt.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten:

1. KAPITAALVERHOGING

Kapitaalverhoging.

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zevenduizend achthonderd euro ( 7.800,00) am het

kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00) tot zesentwintigduizend vierhonderd

euro ( 26.400,00).

Inschrijving en afbetaling.

Op deze kapitaalverhoging wordt volledig Ingeschreven door de heer YORULMAZ Ahmet, voornoemde

aandeelhouder sub 1), voor het voormeld bedrag van 7.800,00.

Voormeld bedrag van zevenduizend achthonderd euro ( 7.800,00) werd volstort op rekening nummer BE62

7430 6039 6961 op naam van de vennootschap bij KBC BANK, kantoor Houthalen, zoals blijkt uit het bankattest

de dato 25 maart 2015.

Vergoeding voor de inbreng.

Voor deze inbreng worden 7.800 nieuwe aandelen uitgegeven met dezelfde rechten en voordelen als de

bestaande aandelen, welke worden toegekend aan de heer YORULMAZ Ahmet, voomoemde aandeelhouder

sub 1).

Vaststelling dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt.

De vergadering stelt bijgevolg vast dat de kapitaalverhoging aldus werd verwezenlijkt en dat het geplatst

kapi-taal werd verhoogd tot zesentwintigduizend vierhonderd euro ( 26.400,00),

Wijziging van de statuten.

Ingevolge deze kapitaalverhoging wordt artikel vijf van de statuten aangepast als volgt: "-let geplaatst

kapitaal bedraagt zesentwintigduizend vierhonderd euro ( 26.400,00) en is vertegenwoordigd door

zesentwintigduizend vierhonderd (26.400,00) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

Il. AANPASSING ARTIKEL 15 VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit tot slot artikel 15 van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

"Iedere zaakvoerder, individueel handelend, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte."

III. MACHTIGING

Aan de zaakvoerders wordt machtiging verleend om de genomen beslissingen uit te voeren.

De notaris wordt gelast met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel

van de nieuwe gecordineerde tekst der statuten van de vennootschap.

Voor analytisch uittreksel, Jan Cloet & Nico Vanhout

Nico Vanhout, geassocieerd notaris te Peer. Geassocieerde notarissen

Steenweg Wijchmaal 49 B - 3990 PEER

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte dd. 30 maart 2015.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 30.08.2016 16547-0177-014

Coordonnées
38

Adresse
RODE KRUISLAAN 9 3530 HOUTHALEN

Code postal : 3530
Localité : Houthalen
Commune : HOUTHALEN-HELCHTEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande