3B POSTERITY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3B POSTERITY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 878.258.190

Publication

19/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 10.09.2013 13581-0204-009
11/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 31.08.2012 12557-0567-009
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 06.06.2011 11134-0439-008
21/04/2011
MOtl 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 / -04- 201

HASSELT

GriffieLuik B.~" ---

bel

1111111111111111111

*11061460*

Ondernemingsnr : 0878.258.190

Benaming

(voluit) : Optima Trade

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oude Maasstraat 66B - 3500 Hasselt

Onderwerp akte : Statutenwijziging - naamswijziging - doelwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samul Van der Linden, te Diepenbeek, op nendertig maart tweeduizend en elf, geregistreerd drie bladen, geen verzendingen, te Hasselt, op vier april tweeduizend en elf, boek 782, blad 64, vak 05, ontvangen vijfentwintig euro, (getekend) de e.a. inspecteur, K. Blondeel, dat op die datum de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Optima Trade", met zetel te 3500 Hasselt, Oude Maasstraat 66B, werd gehouden, welke algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing.

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de zaakvoerder om de zetel van de vennootschap met

ingang van twintig december tweeduizend en tien te verplaatsen naar 3500 Hasselt, Oude Maasstraat 66B. Dienvolgens wordt in artikel 2 van de statuten de eerste zin integraal geschrapt en vervangen door volgende

zin: "De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Oude-Maasstraat 666." Tweede beslissing.

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in `3B POSTERITY".

Dienvolgens wordt in artikel 1 van de statuten de tekst van het tweede lid integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst: "Zij neemt als maatschappelijke naam "3B Posterity". Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de initialen "BVBA"."

Derde beslissing.

De vergadering ontslaat de zaakvoerder van de voorlezing van het verslag omtrent de wijziging van het doel van de vennootschap en het bespreken van de staat van activa en passiva van de vennootschap per nendertig december tweeduizend en tien.

Vierde beslissing.

De vergadering keurt de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap goed en beslist dienvolgens het artikel 3 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

1.Te handelen, zowel in binnen- als buitenland, zowel in vaste als verplaatsbare inrichtingen, voor aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export, zowel voor eigen rekening dan als tussenpersoon en makelaar. Dit alles zowel in klein- als groothandel, als in fabricage van handelsgoederen, grondstoffen en afgewerkte en half afgewerkte producten. Dit geldt voor de volgende producten en activiteiten:

-Verhuur en verkoop van rollend materiaal zoals auto's, wagens, motoren en alle andere voertuigen en dit zowel voor industrieel, beroeps- als privaat gebruik.

-Design- en grafisch bureau en industrile product- en projectontwikkeling. Designprojecten en productontwikkelingen in aile branches en voor alle producten.

-Binnenhuisinrichting.

-Verzekeringen: makelaar en tussenpersoon in en bij verzekeringen.

-Modellen-, hostess- en artiestenbureau.

-Algehele industrile projectontwikkelingen en dit in aile branches en voor alle producten.

-Pronostiekmaatschappij en verkoop van tombola en loterijbiljetten, evenals verkoop van tombola- en loterij-

en goksystemen.

-Publiciteitsonderneming en octrooibureau.

-Ontwikkelen van games en allerlei spelletjes ook voor internet.

-Organiseren van evenementen, stages, organisaties, events, megafestaties, festivals, wedstrijden en

activiteiten zowel voor ondernemingen als voor particulieren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge

-Luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen, schoonheidsproducten, toiletartikelen, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materieel en toebehoren, schoeisel en in producten van de textiel- en kledingnijverheid.

-Alle levende dieren en voorwerpen.

-Video's, videokasten en video- en audiovisuele artikelen en toestellen.

-Lucht- en ruimtevaartvoertuigen, zee- en watervoertuigen, allen met hun toestellen en aanhorigheden. -Goud, edelstenen en sieredelstenen in alle vormen en alle metalen.

-Groenten en fruit, bloemen, vlees, vis, sierplanten, kolen in zakjes, alcoholische en niet-alcoholische dranken, tabak en rookartikelen, en in het algemeen producten van de visvangst, de landbouw, de tuinbouw, de veeteelt en voedingsbedrijven, en van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen alsmede van CD's en aanverwante artikelen.

-Producten van de keramische nijverheid en de glasnijverheid en in producten van de bouwnijverheid. -Producten van de metaalbedrijven.

-Allerhande gereedschappen en machines.

-Nieuwe en tweedehandse wagens en motorvoertuigen, motorrijwielen en fietsen, onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen.

- Meubelen.

-Kantoormachines en kantoormeubilair, artikelen voor meubilering en decoratie, onderhoud en huishoudelijke en industrile uitrusting.

-Machines, toestellen, voorzieningen en materieel voor huishoudelijk, handels- en nijverheidsgebruik. -Papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek.

-Textiel-kledij, textiel en aanverwante producten voor alle leeftijden, dames-, heren- en kinderkledij, zowel confectie als maatkleding, kledingsstoffen, huishoudlinnen, breigoed, modeartikelen, uitzet voor dames, heren en kinderen, speelgoed, juwelen en fantasiejuwelen en fantasieartikelen, kinder- en babyartikelen, kleding, schoeisel, lederwaren.

De opsomming van het voorgaande is exemplatief en is niet restrictief bedoeld.

2. -het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, priv-personen en/of organisaties, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management en consulting;

-het begeleiden en ondersteunen van klanten bij het implementeren van vooraf uitgewerkte plannen;

-het waarnemen of laten waarnemen van bestuurdersfuncties en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de klant; ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waamemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;

-het aankopen van diensten en/of producten van derden om deze ter beschikking te stellen aan klanten. 3.Tussenpersoon in de handel. Te dien einde kan zij alle activiteiten ondememen die verband houden met dit doel of die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de realisatie ervan.

Zij mag alle handels, nijverheids-, financile, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.

Ze mag verder alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met inbegrip van deelname in andere vennootschappen, of ondememingen.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.

Zij mag bij wijze van inbreng in specin of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financile tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in Belgi of het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Deze lijst Is exemplatief en niet beperkend.'

Vijfde beslissing.

Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan de zaakvoerder alle machten om de gecordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde beslissing.

Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan de zaakvoerder een bijzondere machtiging om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samul Van der Linden

Notaris

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Expeditie van het proces-verbaal, gecordineerde statuten.

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/03/2011
Mod 2.1

Rfti In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNeergelegd ter griffie MY de Rerliudt v~ Kooplundef Antwerpea, +iP

Griffie

1 8 FEB. 2011

111011111011111011

*11033438*

Va behc aan Bel( Staal 1111

111

Ondememingsnr : 0878.258.190

Benaming

(voluit) : OPTIMA TRADE

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Sluis Vijfbaan 9 te 2960 Brecht

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder- adreswijziging maatschappelijke zetel

De bijzondere algemene vergadering van 20 december 2010 om 14 uur nemt de volgende beslissingen :

- de heer Lanneau Wemer wordt ontheven uit zijn mandaat als zaakvoerder en zulks met ingang van 20 december 2010. De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van vennoten zal zich uitspreken over de te verlenen kwijting;

- mevrouw M.E. Muller, wonende te Hasselt, Muntelbeekstraat 42, wordt benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap en zulks met ingang van 20 december 2010. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur en is onbezoldigd.

De enige zaakvoerder beslist op 20 december 2010 om 15 uur om vanaf 20 december 2010 de maatschappelijke zetel te verplaatsten naar 3500 Hasselt, Oude Maasstraat 66B.

M.E. MULLER,

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011- Annexes du Moniteur belge

06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 30.08.2010 10495-0059-009
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 17.07.2009 09449-0324-009
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 16.07.2008 08425-0246-009
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 30.08.2007 07687-0332-009

Coordonnées
3B POSTERITY

Adresse
OUDE MAASSTRAAT 66B 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande