3J LANDSCAPE MANAGEMENT

Divers


Dénomination : 3J LANDSCAPE MANAGEMENT
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 566.916.005

Publication

07/11/2014
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTN{ERPFfV afdeling HASSELT

2 9 OKT, 2014

Griffie

hfl1

MI

i

bt

St

19 09196*

Ondernemingsnr: S G G S--/%

Benaming

(voluit) : 3J LANDSCAPE MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : gewone commanditaire vennootschap

Zetel : 3850 Nieuwerkerken, Grotestraat 342

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verfeden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op zestien oktober tweeduizend veertien, blijkt dat :

OPRICHTING

De heer THIERIE Peter Christiaan Guido, geboren te Sint-Truiden op twaalf maart negentienhonderd zesenzestig, nationaalnummer 66031201958, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Grotestraat 342, als hoofdelijk aansprakelijk vennoot samen met andere stille venoten een gewone commanditaire vennootschap heeft; opgericht, met volgende kenmerken:

1. Naam:

De vennootschap is een gewone commanditaire vennootschap met als naam "3J LANDSCAPE'

MANAGEMENT'.

2. Duur.

' De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Het overlijden, liet ontslag, de faling of de,

onbekwaamverklaring van de gecommanditeerde vennoot/vennoten of van n van hen of van de zaakvoerder, stelt geen einde aan de vennootschap, welke voortgezet wordt onder het bestuur, hetzij van de in de statuten' aangewezen opvolger zaakvoerder, hetzij van de overblijvende zaakvoerder, hetzij van een nieuwe zaakvoerder, aangesteld door de algemene vergadering.

3, Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 3850 Nieuwerkerken, Grotestraat 342.

4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel

-Bos-, natuur en landschapsbeheer;

-Aanleg en onderhoud van tuinen, parken en bossen;

-Bebouwing van bomen, planning van het bosbeheer en professionele diensten met betrekking tot het

hakken van bossen in privbezit;

-Ontwerpen van tuinen, parken, groene zones en bossen;

-Exploitatie van laag- en hoogstamaanplantingen;

-Het kweken, de productie, de aan- en verkoop, de import en export van laag- en hoogstambomen, bloemen

en planten;

-Handel in inheemse en uitheemse houtsoorten en afgeleide producten;

-Organisatie van natuurwandelingen, fietstochten en excursies;

-Ontwikkelen van faciliteiten voor het toerisme en recreatiebeheer;

-Verschaffen van logies, verhuring van al dan niet bemeubelde kamers, studio's en appartementen in de,

meest ruime zin van het woord, al dan niet met onderhoudsservice;

-Het inrichten van feestelijkheden, vermakelijkheden, bals, fuiven en dergelijke;

-De verhuring van feest- en conferentiezalen;

-Verhuur van fietsen, motorfietsen, voertuigen, personenwagens, bestelwagens, limousines en luxewagens;

-De aankoop, de verkoop, de verbouwing, de huur, de onderhuur, de financieringshuur, de leasing, de' concessie en de uitbating, onder gelijk welke vorm, van aile roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de bedrijvigheid van de vennootschap;

-Het beheren, beleggen en exploiteren van de roerende en onroerende activa van de vennootschap. Haar, patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te' beheren en oordeelkundig uit te breiden middels aan- en verkoop, verlenen van zakelijke rechten en verhuur in het bijzonder;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Het uitvoeren van alle werken, studies, managementdiensten van administratieve, technische, commercile en financile aard, voor rekening van ondernemingen waarvan zij aandeelhouder is of voor rekening van derden;

-het oprichten van en het samenwerken met ondernemingen en vennootschappen, de ondernemingen, waarvan het doet gelijkaardig of verwant is met de doelstellingen hierboven bepaald of van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen, en in financile vennootschappen; de financiering van zulke vennootschappen of ondernemingen door leningen, borgstellingen of onder gelijk welke andere vorm; de deelneming ais lid van de raad van bestuur of van ieder ander gelijkaardig orgaan aan het bestuur en de waarneming van de functie van vereffenaar van hoger genoemde vennootschappen;

-de vennootschap mag, in Belgi en in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, alle industrile, handels- en financile verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.

-Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, patenten, merken en dergelijke;

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alle beheers-, commercile, productieve, financile, industrile, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in Belgi als in het buitenland. Zij mag aile zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in Belgi ais in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag zich weliswaar niet borg stellen voor zulke ondernemingen, ook al is dit in haar voordeel.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd twintig duizend (120.000) euro. Het is verdeeld in duizend tweehonderd (1.200) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van n/duizend tweehonderdste (111.200ste)-ste van het kapitaal.

5 bis. Samenstelling kapitaal en volstorting

Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort.

Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld door inbreng van geld en deels door inbreng in natura.

Ondergetekende notaris bevestigt dat de gelden bij storting of overschrijving zijn gedeponeerd op een bijzondere bankrekening bij de BNP Panbas Fortis Bank te Sint-Truiden, geopend op de naam van de gewone commanditaire vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling, dat hem is overhandigd.

6. Bestemming van de winst.

Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering. Zij mag overgaan tot ongelijke dividenduitkering.

De zaakvoerder-vennoot bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet gend zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.

7. Verdeling netto-actief na ontbinding.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de zaakvoerder-vennoot, of in voorkomend geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.

8. Omvang bevoegdheden zaakvoerder- verantwoordelijkheid

Is er slechts n enkele zaakvoerder, dan neemt hij vrij besluiten naar eigen inzicht. Zijn er meerdere zaakvoerders dan dienen zij eenparig akkoord te zijn om te beslissen.

De zaakvoerders zijn bevoegd voor alle handelingen die kaderen binnen het doel van de vennootschap waarvoor de wet of deze statuten de algemene vergadering niet bevoegd verklaart.

De vennootschap wordt in het algemeen en meer in het bijzonder bij aile gerechtelijke en administratieve voorzieningen, zij het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en volmachten, waaronder deze waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar betrokken is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de enkele handtekening van n zaakvoerder-vennoot.

Elke zaakvoerder-vennoot is hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap en is aansprakelijk als oprichter van de vennootschap.

9. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n januari en eindigt op eenendertig december.

10. Jaarlijkse algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op zes juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van de zaakvoerder-vennoot samengeroepen worden.

11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

t behouiden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De vennoten, alsook de zaakvoerder en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien' dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven)

De oproeping bevat de agenda van de vergadering en de bij wet bepaalde stukken (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris).

Om te worden toegelaten tot de vergaderingen kunnen de vennoten door de zaakvoerder-vennoot worden verzocht om hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen ten minste drie voile dagen vr de vergaderdatum mee te delen aan de vennootschap.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met nparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.

OVERGANG- EN SLOTBEPALINGEN.

1. Benoeming van zaakvoerder-vennoot.

Wordt als zaakvoerder-vennoot benoemd:

De Heer THIERIE Peter, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Grotestraat 342,

Hier aanwezig en hij verklaart zijn opdracht te aanvaarden.

Het mandaat van zaakvoerder is niet bezoldigd,

2. Eerste jaarvergadering - Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot eenendertig december tweeduizend vijftien,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

SNYERS Jean-Luc, notaris

UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE

Coordonnées
3J LANDSCAPE MANAGEMENT

Adresse
Zetel : 3850 Nieuwerkerken, Grotestraat 342

Code postal : 3850
Localité : NIEUWERKERKEN
Commune : NIEUWERKERKEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande