3K LIMITED

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 3K LIMITED
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 872.055.338

Publication

15/10/2012
mod 11.1

4 e, ; I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0872.055.338 Benaming (voluit) : 3K LIMITED

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Weg naar As 38

3600 GENK

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vierentwintig september tweeduizend en twaalf, door Meester, Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met: handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "3K; LIMITED", waarvan de zetel gevestigd is te 3600 Genk, Weg naar As 38,

volgende beslissingen genomen heeft:

1 Vaststelling dat alle aandelen op naam zijn.

Vaststelling dat er buiten de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen geen andere effecten aan toonder circuleren binnen de vennootschap,

2 Beslissing tot de volgende statutenwijzigingen als gevolg van de vaststelling dat alle aandelen op naam zijn:

* wijziging van artikel 9 van de statuten met betrekking tot de aard van de aandelen.

* wijziging van artikel 21 van de statuten met betrekking tot de oproeping tot algemene vergaderingen.

* wijziging van artikel 23 van de statuten met betrekking tot de formaliteiten die moeten vervuld worden om tot een algemene vergadering te worden toegelaten.

3 Kennisname van de zetelverplaatsing van de vennootschap, zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering de dato eenentwintig december tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van eenentwintig maart daarna, onder nummer 20070321143386.

Wijziging van het eerste lid van artikel 2 van de statuten als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Weg naar As 38.".

4 Wijziging van de bepaling omtrent de ontbinding van de vennootschap en wijziging van artikel 40 als:

volgt: "Bij ontbinding met vereffening worden n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel fen allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.".

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecordineerde tekst

van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vr registratie bij toepassing van artikel 173,1 bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Denis DECKERS

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

IIR~WIII~Vm'IVWN~IMNN'VWM

" 12169939*

bels

aa

Be Staff

ticar !ze :c; Ic

;it dcr

rechtbank v. koophandel te TONGEREN

U Li -Io- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

26/09/2012
Mal POP 11.1

([if r,. ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Y Ilit11.11111111J1 h

Ondernemingsnr : 0872.055.338

Benaming (voluit) : 3K LIMITED

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Weg naar As 38, 3600 Genk, Belgi

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit akte benoeming bestuurder

Tekst :

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 7 juni 2012 heeft beslist:

1. het ontslag te aanvaarden van het voltallig bestuur m.n. Dhr. !(eidan Arie, Dhr. Lande Marcos en de NV Caravel Properties, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Lande Marcos

2. te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar die een einde neemt aan de jaarvergadering van 2018:

" De heer Lande Marcos, wonende te 13 Bezalel Street te 75264 Rishon Lezion, Isral

" De NV Caravel Properties met zetel te 3600 Genk, Weg naar As 38, met als vaste vertegenwoordiger de heer Lande Marcos, wonende te 13 Bezalel Street te 75264 Rishon Lezion, Isral

Dhr. Lande Marcos wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder.

Getekend,

Lande Marcos

gedelegeerd bestuurder

t~Cerg,,cg el

rechtbank v, koophandel ta TONGEREN

14 -09- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 30.08.2012 12506-0167-010
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 29.08.2011 11469-0574-011
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 30.08.2010 10501-0145-011
05/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 29.08.2008 08691-0050-011
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.06.2007, NGL 31.08.2007 07706-0364-011
24/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 23.08.2006 06660-1970-012

Coordonnées
3K LIMITED

Adresse
WEG NAAR AS 38 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande