4 CONSULTING AND DESIGN, AFGEKORT : 4CAD

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4 CONSULTING AND DESIGN, AFGEKORT : 4CAD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 867.647.776

Publication

30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 29.04.2014 14101-0357-017
19/01/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
29/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 01.03.2013, NGL 26.04.2013 13097-0593-015
28/08/2012
mod 11.1

s ` c ej In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 1 7 AUG, 2012

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondememingsnr : 6E0867.647.776

Benaming (voluit) :4 CONSULTING AND DESIGN

(verkort) : 4CAD

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Leuvensesteenweg 388

3200 Aarschot

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kurt Geysels te Aarschot op 27 juni 2012, geregistreerd te Aarschot'; op 4 juli 2012, boek 579, blad 51, vak 2, ontvangen ; vijfentwintig euro ( 25,00), fiscaal deskundige (get.) a. ;; Nijs, dat de buitengewone algemene vergadering heeft besloten als volgt

1.Naamswijziging in ECA Technics ;; 2.Uitbreiding van het doel met volgende activiteiten : ; De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als op commissie,;;

zowel in binnen- ais buitenland:

onderhoud, reparatie, revisie van machines en toestellen, roerende en onroerende goederen, las, montage-, onderhouds-, reparatie-, en revisiewerkzaamheden, machine- en apparatenbouw, alsmede de;' handel in machines en apparaten,

de installatie van verwarming en ventilatie en koelinstallaties, zuivering ter voorkoming van pollutie. aannemen van metaalwerken en constructies, lassen en behandelen van metalen,

- de vervaardiging, het onderhoud en de herstelling van liften, goederenliften, roltrappen en rolpaden, de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoort. - de vervaardiging en cie montage van continu-werkende transportverrichtingen voor ondergronds gebruik, aannemer van elektrische en elektronische installaties, aannemer van besturingstechnieken, meet- en; regeltechnieken, het onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur, Het analyseren, ontwerpen en programmeren; ,: van gebruiksklare systemen inclusief systemen van automatische data-identificatie: ontwikkeling, productie,; levering/samenstelling van documentatie van standaard- of speciale programmatuur,

- tussenpersoon in handel en dienstverlening,

- het reinigen van nieuwe gebouwen na beindiging van de bouwwerkzaamheden,

- transport voor eigen rekening en rekening voor derden,

- het uitvoeren van lichte aanpassingswerkzaamheden zoals het plaatsen van tussenwanden in gips,

huren en verhuren van materialen, gebouwen, bedrijfsmaterieel, bedrijfsvoertuigen, onderdelen en wisselstukken, meubilair, in nieuwe of tweedehandse staat, installatie, reparatie en onderhoud van verwarmings- en koelinstallaties, van klimaatregeling en ventilatie, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen,

- isolatie van koelkamers en koelpakhuizen,

het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal; tegen geluid en trillingen,

installateur frigorist.

3 Verplaatsing maatschappelijke zetel naar 3980 Tessenderlo, Hofstraat 10D

4.Verlenging huidig boekjaar tot 30 september 2012, zodoende dat eik boekjaar voortaan loopt van 1 oktober tata; 30 september

i3 5Nerplaatsing datum algemene vergadering naar de 1e vrijdag van maart om 18u; ri

6.Kapitaalverhoging met 74.500,00 om het te brengen van 20.000,00 naar 94.500,00 door inbreng in;i specin, derwijze dat het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd wordt door 189 aandelen zonder;; vermelde waarde.

Verzaking aan het recht van voorkeur.

Vaststelling van de kapitaalverhoging.

7. Volmacht aan Accountantskantoor DRT & Partners, Grote Markt 28 te 3200 Aarschot, aan wie machte, verleend wordt teneinde de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het;

Op de laatste bit. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

;t

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

mod 11,1

Voor

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen,

alles te kunnen doen wat noodzakelijk blijkt te zijn.

-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL 

Get, Notaris Kurt Geysers

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van de akte

29/11/2011
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neerge4a0 ter geinte der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de ~ 7 NOV. 2011

DE GAIFFiER,

Griffie

11111111.11111!1!t111111111111

be

B St

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0867647776

Benaming : (voluit) 4 Consulting and Design

Rechtsvorm : vennootschap onder firma

Zetel : Leuvensesteenweg 388

3200 Aarschot

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Omzetting

I. Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kurt Geysels te Aarschot op 30 september 2011, geregistreerd te Aarschot op 11 oktober 2011, boek 6190 blad 32 vak 12, ontvangen vijfentwintig euro ( 25,00), de e.a. inspecteur a.i. (get.) Willy Rens, dat de buitengewone algemene vergadering heeft beslist als volgt:

1. Kapitaalsverhoging door incorporatie van het overgedragen resultaat om het maatschappelijk kapitaal te brengen van 4.000,00 op 20.000,00

2. Omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid na lezing en onderzoek van het verslag van de zaakvoerder waarbij een verantwoording van de voorgesteld omzetting wordt gegeven, de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2011 en het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva,

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"IX.BESLU1T VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, Peter Robrechts, bedrijfsrevisor, zaakvoerder van de Burg. B VBA Robrechts & Partners, met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022, werd aangesteld door de zaakvoerder van de VOF 4 CONSULTING & DESIGN op 15 september 2011 om. ingevolge artikel 777 van de Vennootschappenwet een verslag op te stellen aangaande de? omzetting van de VOF 4 CONSULTING & DESIGN, met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Leuvensesteenweg 388 in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit de werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 30.06.2011 bedraagt EUR 31.602,11, is EUR 27.602,11 groter dan hete maatschappelijk kapitaal van EUR 4.000, 00.

Het kapitaal van 4.000, 00 EUR is evenwel kleiner dan het minimum kapitaal vereist voor een BVBA. De huidige aandeelhouders hebben zich er toe verbonden om voor de omvorming van de: vennootschap een kapitaalverhoging door te voeren van 16.000 Euro door incorporatie van het overgedragen resultaat om aldus het minimum kapitaal van een BVBA te overstijgen.

De omvorming kan dus slechts plaatsvinden onder voorbehoud van de geplande' kapitaalsverhoging van 16.000 Euro zodat aan het minimum kapitaal van een BVBA is voldaan."

3. Uitbreiding van het maatschappelijk doel met volgende activiteiten:

-Duiken: *opleidingen geven

*assisteren bij opleidingen

*organiseren van duik events, opleidingen, reizen

*beheer van duikclub, -school

Dit alles in de ruimste zin van het woord zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

-Foto / Film: *onder- en bovenwaterfotografie en  film, reportages

*organiseren van foto- en filmopleidingen

Dit alles in de ruimste zin van het woord zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de 'instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" - r* Luik B - Vervolg

Voor behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

-Aankoop, beheer, verkoop van onroerend goed.

4.Vaststelling van de datum van de jaarvergadering op de derde vrijdag van december om 18 uur.

5. Vervanging van de integrale statutentekst.

6. Benoeming tot gewone zaakvoerder voor onbepaalde duur van de heer Bert Reynders, wonend te 3980 Tessenderlo, Laarbossenstraat 5. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte afzonderlijk.

7. Volmacht aan Accountantskantoor DRT & Partners, Grote Markt 28 te 3200 Aarschot.Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL-

Get. Notaris Kurt Geysels

Tegelijk hiermee neergelegd :

uitgifte van de akte, verslag bedrijfsrevisor en verslag zaakvoerder

Coordonnées
4 CONSULTING AND DESIGN, AFGEKORT : 4CAD

Adresse
HOFSTRAAT 10D 3980 TESSENDERLO

Code postal : 3980
Localité : TESSENDERLO
Commune : TESSENDERLO
Province : Limbourg
Région : Région flamande