4 EVER FREE

Société en commandite simple


Dénomination : 4 EVER FREE
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 501.509.893

Publication

07/05/2013
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*1307 175*

be

B St.

u

i

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 5 -0h- 2013

HASSELT

e

Ondernemingsnr : 0501.509.893

Benaming

(voluit) : 4 ever free

(verkort) :

Rechtsvorm : GCV

Zetel : Keernestraat 99 te 3540 Herk de Stad

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel te Herk de Stad op 17: december 2012, blijkt dat volgende beslissingen zijn genomen:

1, Met nparigheid en algemeenheid van stemmen heeft Mevr. Houbrechts Annick, houder van 99 aandelen beslist om 49 aandelen over te dragen aan Dhr. Vermeiren Johan.

De aandelen zijn na deze overdracht als volgt verdeelt: 50 aandelen zijn in het bezit van Mevr. Houbrechts Annick en 50 aandelen in het bezit van Dhr. Vermeiren Johan. Tevens is beslist dat Mevr. Houbrechts Annick wordt aangeduid als stille vennoot en Dhr. Vermeiren Johan wordt werkend vennoot.

2. Met nparigheid en algemeenheid van stemmen wordt beslist om Mevr. Houbrechts Annick te ontslaan: als zaakvoerder met ingang vanaf heden.

3. Met nparigheid en algemeenheid van stemmen wordt beslist om Dhr. Vermeiren Johan te benoemen tot zaakvoerder met ingang vanaf heden.

Handtekening,

Vermeiren Johan Houbrechts Annick

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/12/2012
y4 MW Won' 19.1

`e ? i in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11 11111 1111111111111111111

*12195850*

Ondernemingsnr: jol. 5-02. e~3

Benaming

(voluit) : 4 ever free

(verkort) :

Rechtsvorm : GCV

Zetel : Keernestraat 99, 3540 Herk de Stad

(volledig adres)

Onderwerp akte : oprichting

Tussen de ondergetekenden:

1. Houbrechts Annick, wonende Keernestraat 99 te 3540 Herk de Stad

en

2, Vermeiren Johan, wonende Keernestraat 99 te 3540 Herk de Stad

Is overeengekomen wat volgt:

TITEL I. OPRICHTING

De comparanten verklaren te zijn overeengekomen wat volgt.

Vorm van de vennootschap.

De comparanten richten bij deze een gewone commanditaire vennootschap op. De vennootschap is een,

handelsvennootschap in de vorm van een gewone commanditaire vennootschap.

Firmanaam Zetel

Haar naam luidt: 4 ever free

Zij wordt gevestigd te Keernestraat 99, 3540 Herk de Stad

Beherende en stille vennoten.

Comparant 1, Houbrechts Annick, neemt deel aan de oprichting als beherende vennoot voor de duur van de'

vennootschap

Comparant 2, Vermeiren Johan, neemt deel aan de oprichting als stille vennoot.

Kapitaal Plaatsing en storting op het kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst Is, bedraagt 500 euro en is verdeeld in honderd

aandelen zonder nominale waarde.

Op deze aandelen is ingetekend door de oprichters zoals hierna wordt uiteengezet en deze hebben zich,

onvoorwaardelijk verbonden tot aangemelde inbreng en wel als volgt;

- de oprichter sub 1 heeft ingetekend op 99 (negenennegentig) aandelen en betaalde hierop;

vierhondervijfennegentig euro (495).

- de oprichter sub 2 heeft ingetekend op 1 (n) aandeel en betaalde hierop vijf euro (5).

Hetzij samen honderd (10D) aandelen, wat de totaliteit omvat.

De oprichters verklaren dat het kapitaalbedrag voor 500,00 euro wordt gestort.

TITEL Il, STATUTEN

Artikel 1.Rechtsvorm -- Naam - Identificatie

De vennootschap is een handelsvennootschap in de vorm van een gewone commanditaire vennootschap.

De naam van de vennootschap luidt : 4 ever free

Artikel 2. Zetel

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Keernestraat 99, 3540 Herk de Stad. De zetel kan overgebracht worden naar een andere plaats in Belgi bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

Artikel 3, Doel

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi en in het buitenland, uitsluitend

voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in Belgi als in het buitenland:

.Aankoop, verkoop, import, export, distributie van natuurvoeding, verzorgings-

producten, cosmetica, onderhoudsproducten en voedingssuplementen.

" Het promoten van deze producten in de meest uitgebreide zin van het woord.

" Het opstarten en organiseren van distributienetwerken van vermelde producten door organiseren van lezingen, trainingen en opleidingen en het aantrekken van consumenten en kandidaat- verdelers.

'Net verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;

" Consulting op het gebied van beheer en management;

" Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement

" Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:de verwerving, de vervreemding, het beheer, de verhuring, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;

" het beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de clint;

'het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants,certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden,uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een(semi)-publiekrechterlijk statuut;

" het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

"De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;

.Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair;

" De verhuring van installaties, uitrusting en materieel;

Deze opsomming is niet beperkend

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige

handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te

breiden.

Al deze handelingen kunnen zowel in Belgi als in de buitenland gebeuren.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duurtijd.

Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering

genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten of door de wet op de vennootschappen zijn

gesteld.

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel is geplaatst, bedraagt 500,00 euro en is verdeeld in honderd

aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6.Aandelen

a. Overgang van aandelen onder levenden.

Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap niet overdragen onder levenden aan een medevennoot

of aan een derde, zonder het voorafgaandelijk en geschreven akkoord van alle andere vennoten.

Elke overdracht of overgang van aandelen geschiedt bij toepassing van artikel 1690 Burgerlijk Wetboek.

De overdracht van aandelen, toebehorend aan de beherende vennoot zullen het voorwerp uitmaken van

een publicatie in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig art. 10 van de Vennootschappenwet.

b. Overgang van aandelen in geval van overlijden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het aandeel van een overleden vennoot gaat over op haar erfgenamen of rechtverkrijgenden mits akkoord van de andere vennoten. Ingeval van geen akkoord zullen de erfgenamen recht hebben op een vergoeding gelijk aan de boekhoudkundige waarde van de aandelen op dag van het overlijden.

De vergoeding van de aandelen dient binnen de 6 maanden na het overlijden te worden uitbetaald aan de erfgenamen.

Artikel 7. Vennoten

a. Beherende vennoten

De beherende vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de

vennootschap.

b. Stille vennoten

De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten.

De stille vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zullen het recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en maatschappelijke geschriften en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.

Artikel 8. Bestuur

a. Aantal, benoeming en duur

De vennootschap wordt bestuurd door n niet-statutaire zaakvoerder of door een raad van zaakvoerders ingeval meerdere zaakvoerders zijn benoemd. Worden tot die hoedanigheid benoemd voor de ganse duur van de vennootschap en als niet statutaire zaakvoerder comparant 1 zijnde Houbrechts Annick, Het mandaat kan niet zonder wettige reden worden herroepen zolang de vennootschap duurt.

Bij overlijden van de zaakvoerder zal comparant 2, Vermeiren Johan, deze opvolgen.

De zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om een wettige reden door een besluit van de algemene vergadering met in acht name van de regels geldend voor een statutenwijziging.

b. Bevoegdheid

De zaakvoerder of een raad van zaakvoerders in geval meerdere zaakvoerders -beslissen met nparigheid van stemmen.

De zaakvoerder is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor de krachtens de wet/ of de statuten alleen de algemene vergadering van de vennoten is bevoegd

c. Externe vertegenwoordigingsmacht

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

d. Bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte

volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 9. Controle

Iedere vennoot, zowel de beherende als de stille vennoot, heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid. Hij kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. .

Artikel 10. Algemene vergadering van de vennoten

a. Jaarvergadering -- Bijzondere of buitengewone algemene vergadering .

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van juni om 18 uur, of indien die dag een wettelijke

feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en het uur

aangewezen in de uitnodigingen.

b. Bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen op uitnodigingen van de zaakvoerder(s).

De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.

De zaakvoerder of de raad van zaakvoerders is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken na het daartoe strekkende verzoek indien de vennoten die minstens afzonderlijk of gezamenlijk de helft van het kapitaal bezitten daarom vragen.

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief ten minste acht dagen voor de vergadering aangetekend verzonden naar hun adres, zoals dat in het vennotenregister is genoteerd.

c. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op n stem.

d. Besluiten

De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid,

onverminderd de bijzondere regels vervat in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals hierna

bepaald.

Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.

R

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

e. Wijziging van statuten

De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd worden

goedgekeurd met eenparigheid van alle stemmen.

Artikel 11. Boekjaar - Inventaris Jaarrekening Winstverdeling Reservering Verliezen

a. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

b. Inventaris jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.

c. Winstverdeling reservering verliezen

De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene kosten en van de afschrijvingen.

Over de winstverdeling en de reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering met in acht

name van de wetgeving op handelsvennootschappen.

Artikel 12, Ontbinding vereffening

a. Ontbinding

De vennootschap kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen met in

acht name van de quorumvereisten, als gezegd in artikel 10, die gelden voor een statutenwijziging .

b. Aanstelling van vereffenaars.

Met het oog op de vereffening benoemt de algemene vergadering n of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen en geeft aan hoe zij de vereffening tot een goed eind moeten brengen.

Wordt er geen vereffenaar benoemd, dan is het de zaakvoerder, die ingevolge de ontbinding automatisch uittredend is , van rechtswege vereffenaar(s).

Hij/Zij handelt ais dan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van zaakvoerder(s), en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd in artikelen 181, 182, 183 van de vennootschappenwet, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven. Hun aanstelling geldt, behoudens ontslag door de algemene vergadering of door hen aangeboden, voor onbepaalde duur en tot beindiging van hun opdracht,

Zijn er meerdere vereffenaars, dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van vertegenwoordigde raden.

c, Verdeling van het resultaat van vereffening

De netto winst van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt dcor de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op n gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is gestort, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in mindere mate is gestort, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is gestort, tot beloop van het verschil.

TITEL III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

1. Het eerste boekjaar begint vanaf heden en eindigt op 31 december 2013.

2. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2014.

3. Gelieve te vermelden dat alle handelingen aangegaan vanaf 1 januari 2012 door Mevr. Houbrechts Annick geacht worden te zijn geweest voor de vennootschap in oprichting, dit in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen.

Evenwel zal deze bekrachtiging enkel gevolgen met zich meebrengen vanaf de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft.

4. De voornoemde beherende vennoot verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

5. Het mandaat van niet statutaire zaakvoerders kan bezoldigd zijn als een voorafname op de winst. Het is

de jaarvergadering van de vennootschap die over een vergoeding

zal beslissen , dit naargelang het resultaat van het boekjaar.

Opgemaakt te Herk de Stad op 29 oktober 2012 in twee exemplaren.

Handtekening oprichters,

Houbrechts Annick Vermeiren Johan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/06/2015
Maf PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behoudet aan het' Belgisch

Staatslila

IVWIWII~RIVNV~~II'~~~V

" 15~BZh8"

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

2 JUNI 2015

Griffie

Ondernemingsnr Benaming (voluit) :

(verkort)

Rechtsvorm :

0501.509.893

4 Ever Free

Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Keernestraat 99, 3540 Merk-de-Stad, Belgi

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :Ontslag/benoeming zaakvoerder

TeKst :

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel te Herk de Stad op 2 april 2015 blijkt dat volgende beslissingen zijn genomen:

1. Met nparigheid en algemeenheid van stemmen wordt beslist om Dhr. Vermeiren Johan te ontslaan als zaakvoerder met ingang vanaf heden, hierdoor wordt Dhr. Vermeiren stille vennoot.

2. Met nparigheid en algemeenheid van stemmen wordt beslist om Mevr. Houbrechts Annick te benoemen tot zaakvoerder met ingang vanaf heden, Mevr. Houbrechts wordt hiervoor werkend vennoot.

Handtekening, Houbrechts Annick

Vermeiren Johan zaakvoerder

ontslagnemend

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Lik B vernldn

Recto : Naam en hoedanigheid van de iinlrrtenterende notaris, hetzij vri de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
4 EVER FREE

Adresse
KEERNESTRAAT 99 3540 HERK-DE-STAD

Code postal : 3540
Localité : HERK-DE-STAD
Commune : HERK-DE-STAD
Province : Limbourg
Région : Région flamande