4CC SOLUTIONS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4CC SOLUTIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.614.607

Publication

10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 04.06.2014 14148-0191-013
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 16.07.2013 13303-0377-011
31/05/2011
Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : 4CC SOLUTIONS

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3890 Gingelom, Pater Gillardstraat(Gin) 23

Onderwerp akte: Oprichting

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op 26 mei 2011, vr registratie, dat de volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is opgericht:

I.OPRICHTERS

De heer STERKEN Yannic Julien Jozef, geboren te Sint-Truiden op twintig oktober duizend negenhonderd drienzeventig, nationaal nummer 73.10.20.155-72, en zijn echtgenote, mevrouw ONCKELINX Liesbet Maria Rita, geboren te Sint-Truiden op vierentwintig november duizend negenhonderd zevenenzeventig, nationaal nummer 77.11.24.304-88, wonende te 3890 Gingelom, Pater Gillardstraat 23.

Gehuwd te Gingelom op 5 september 1998 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan een huwelijkscontract.

Dit huwelijksstelsel is verder volgens verklaring van comparant ongewijzigd gebleven.

Die mij, Notaris, hebben verzocht de authentieke akte te verlijden van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid die zij oprichten onder de naam "4CC SOLUTIONS".

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie.

Voor het verlijden van deze akte hebben de oprichters mij een financieel plan overhandigd, door hun ondertekend. Dit stuk wordt door mij, Notaris, in ontvangst genomen om bewaard te worden volgens het voorschrift van de wet.

De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) volledig geplaatst is als volgt:

- voornoemde heer STERKEN Yannic: honderd tachtig (180) aandelen of voor de prijs van achttienduizend (18.000) euro, volstort ten belope van zesduizend (6.000) euro.

Deze aandelen zullen genummerd zijn van n (1) tot en met honderd tachtig (180) en zullen ingeschreven worden op naam van de heer Sterken Yannic alleen.

II.OPRICHTING

III.PLAATSING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

*11303534*

0836614607

Griffie

Neergelegd

27-05-2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

- voornoemde mevrouw ONCKELINX Liesbet: zes (6) aandelen of voor de prijs van zeshonderd (600) euro, volstort ten belope van tweehonderd (200) euro.

Deze aandelen zullen genummerd zijn van honderdnentachtig (181) tot en met honderdzesentachtig (186) en zullen ingeschreven staan op naam van mevrouw Onckelinx Liesbet alleen.

Totaal: achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).

Het kapitaal is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde elk n/honderd zesentachtig (186)ste van het kapitaal vertegenwoordigend en het kapitaal is door hen volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200 ).

Deze som is gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend ten name van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid  4CC SOLUTIONS in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 23 mei jl., dat mij is overhandigd om te worden bewaard overeenkomstig de wet

IV.STATUTEN

Artikel 1. Naam  Duur.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als benaming "4CC SOLUTIONS . Zij is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 2. zetel.

De vennootschap heeft haar zetel te 3890 Gingelom, Pater Gillardstraat 23. De zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Nederlandstalige taalgebied of het tweetalige gebied Brussel hoofdstad verplaatst worden bij besluit van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgi of in het buitenland.

Artikel 3. doel.

De vennootschap heeft tot doel:

* De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, verhuring onder welke vorm ook, het tot stand brengen en aanpassen voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle computer hard- en software, digitale en analoge apparatuur, toebehoren en onderdelen, in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van bureelartikelen ermee verband houdende;

*Het organiseren van cursussen, opleidingsseminaries en

uiteenzettingen over het gebruik en de toepassing van de producten voornoemd;

*De verkoop van alle documentatiewerken, handboeken en andere pedagogische toestellen en voorwerpen;

*Het ontwikkelen en commercialiseren van specifieke

toepassingssoftware;

*De ontwikkeling en hosting van websites;

*Het aanbieden en installeren van internetaansluitingen en  beveiliging;

*De exploitatie van een studiebureau belast met advisering, het aansturen, het begeleiden, het uitvoeren en bestuderen van automatiseringsprojecten, gedeelten daarvan alsook alle andere aanverwante projecten of zaken in de meest ruime zin van het woord;

*Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur;

*Overige activiteiten in de informaticasector;

*Handelsbemiddeling in alle goederen, machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;

*Het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financin, verkoop, productie en algemeen bestuur, onder meer met betrekking tot landbouwsector;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

* verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke verzorging nodig hebben, indien wettelijk vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen

* Het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici

* De aan- en verkoop, het ter beschikking stellen van verbruiksgoederen, onderhoudsproducten, randapparatuur en overig materieel dienstig in de medische en paramedische sector

* Het uitbouwen van diensten van dagopvang en permanente dagopvang

* Het inrichten van een medisch secretariaat om de bovenvermelde activiteiten uit te oefenen

* Het geven en/of organiseren van opleidingen, seminaries e.d. in de medische en /of permanente sector

* Maatschappelijke dienstverlening in de meest ruime zin van het woord

* Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen

* Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

* verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie, efficintie en toezicht;

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commercile, productieve, financile, industrile, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in Belgi als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in Belgi als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Artikel 4. Kapitaal en aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aande-

len zonder vermelding van nominale waarde, die elk n honderd

zesentachtigste/186e van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn steeds op naam, dragen een volgnummer en worden

genoteerd in een register van aandelen. Van die inschrijving worden

certificaten afgegeven aan de vennoten.

Elke opvraging van kapitaal op niet-volgestorte aandelen zal geschieden door de zaakvoerder(s) mits de vennoten daartoe aan te manen ten minste twee maanden op voorhand, per aangetekend schrijven. De vennoot die nalaat tijdig aan deze verplichting te voldoen, zal een interest, gelijk aan de wettelijke interest, verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de inbaarheid.

Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt volgens de wettelijke voorwaarden en formaliteiten.

Artikel 5. Besloten karakter van de vennootschap.

Indien er slechts n vennoot bestaat, beslist hij alleen over de overdracht van aandelen. Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt. De rechten verbonden aan de aandelen van de overleden vennoot worden uitgeoefend door de erfgenamen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer de enige vennoot bij testament bepaald heeft aan wie zijn aandelen overgaan, moet bij zijn overlijden die beschikking geerbiedigd worden en zullen de uitgesloten erfgenamen, zelfs reservataire, zich moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder bepaald wordt.

Indien er meerdere vennoten bestaan, geldt tussen hen volgende statutaire regeling:

Zowel ten gevolge van overdracht van aandelen onder levenden, als ten gevolge van intekening (bij kapitaalverhoging in specin) op aandelen waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, als tenslotte ten gevolge van erfrechtelijke overgang, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, enkel toekomen aan personen die de instemming krijgen van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Die instemming is eveneens vereist als de aandelen overgedragen worden aan medevennoten, of aan de echtgenoot of de bloedverwanten in rechte lijn van de oorspronkelijke eigenaar der aandelen.

Een verzoek tot instemming wordt aan de zaakvoerder(s) gericht en moet de volledige identiteit, beroep en adres van de eventuele nieuwe venno(o)t(en) vermelden,evenals het aantal aandelen dat deze zou(den) verwerven. Binnen de veertien dagen maakt de zaakvoerder dit verzoek over aan alle vennoten.

Vennoten die in gebreke blijven binnen n maand hierop te antwoorden zullen geacht worden in te stemmen.

Tegen de weigering van instemming staat geen beroep open. Nochtans kunnen de weigerende vennoten door de belanghebbende verplicht worden binnen de drie maanden hetzij een koper te vinden voor de betreffende aandelen, hetzij ze zelf te kopen.

Bij gebrek aan overeenstemming zal dergelijke verkoop dan gebeuren aan de werkelijke waarde van de aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door een deskundige, aan te stellen door de betrokken partijen of, zoniet, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal vastgesteld zijn. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

Artikel 6 - Voorkeurrecht

Bij kapitaalverhoging in geld worden de nieuwe aandelen eerst aangeboden aan de vennoten in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het voorkeurrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, uitgeoefend door de blote eigenaar en verwerft de vruchtgebruiker het vruchtgebruik op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen; de aandelen die deze alleen verkrijgt, behoren hem toe in volle eigendom.

Artikel 7 - De zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, in of buiten de statuten benoemd.

Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.

De opdracht van zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de zaakvoerder(s).

Artikel 8 - Vertegenwoordiging en intern bestuur - Belangenconflict

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel, behalve deze die de wet voorbehoudt voor de Algemene Vergadering.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de zaakvoerders kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Wanneer een zaakvoerder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen te worden nageleefd.

Artikel 9 - Algemene Vergadering

De zaakvoerder(s) en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de

algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten, die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Middels een aangetekende brief, tenminste vijftien dagen op voorhand, worden de vennoten, de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissarissen opgeroepen om deel te nemen aan de vergadering die zal beraadslagen en beslissen over de agendapunten in de oproeping vermeld. Indien alle vennoten daarmee instemmen is een oproeping overbodig.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van mei om 17.00 uur op de zetel van de vennootschap. Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De buitengewone algemene vergadering die de statuten wijzigt wordt gehouden ten overstaan van een notaris en is geldig samengesteld als het door de wet voorziene aanwezigheidsquorum bereikt is. Om te worden aangenomen, moet voor elk voorstel de door de wet ervoor voorziene meerderheid worden bereikt in de stemming.

Van de algemene vergaderingen worden notulen opgemaakt die worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Wanneer de vennootschap slechts n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Artikel 10  Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming voor de jaarvergadering, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen twintig dagen voor de hiervoor bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Artikel 11 - Uitoefening van stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op n stem.

Elke vennoot kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene vergadering de uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat n enkele persoon is aangewezen als eigenaar.

Het stemrecht van aandelen bezwaard met vruchtgebruik, wordt uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. Indien de blote eigenaar zich verzet, is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.

Artikel 12 - Controle

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle op de financile toestand en de jaarrekening opgedragen aan n of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel 13 - Keuze van woonplaats.

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap.

Artikel 14  Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n januari en eindigt op nendertig december van ieder jaar. Op deze datum worden de boeken afgesloten en wordt door toedoen van de zaakvoerder(s) een inventaris alsmede de jaarrekening opgesteld, zulks overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt n geheel.

De jaarvergadering neemt, in voorkomend geval, kennis van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van zaakvoerder(s) en de commissarissen.

Artikel 15 - Winstbestemming

Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke beperkingen terzake.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De zaakvoerder bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Artikel 16 - Vereffening - Benoeming van vereffenaars

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging of homologatie van hun benoeming.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel.

Artikel 17 - Algemeen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor hetgeen niet in deze statuten bepaald werd, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen

V.OVERGANGSBEPALINGEN

ALGEMENE VERGADERING

Onmiddellijk na de oprichting hebben de vennoten, in algemene vergadering, volgende beslissingen genomen:

A) Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf.

B) Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De eerste algemene jaarvergadering heeft plaats op de laatste vrijdag

van mei om 17.00 u in 2013.

C) Niet-statutaire zaakvoerders

- Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op twee.

- Wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur, aanvangend op de datum van oprichting van de vennootschap: de heer Sterken Yannic en mevrouw Onckelinx Liesbet, voornoemd. Het mandaat van mevrouw Onckelinx Liesbet, voornoemd, wordt onbezoldigd uitgeoefend.

- Voornoemde heer Sterken en mevrouw Onckelinx verklaren gezegde functie van niet-statutair zaakvoerder te aanvaarden en niet getroffen geweest te zijn door een gerechtelijke beslissing die het opnemen van dergelijk mandaat onmogelijk maakt.

D) Commissaris

De comparanten besluiten geen commissaris aan te stellen, aangezien uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet zal voldoen aan de wettelijke criteria volgens welke een commissaris verplicht dient te worden aangesteld.

E) Herneming van de verbintenissen onderschreven namens de vennootschap in oprichting.

In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen herneemt de vennootschap de verbintenissen namens haar aangegaan zolang zij in oprichting was.

De comparanten verklaren hieromtrent geen enkele verbintenis te zijn aangegaan voor de vennootschap in oprichting voor dewelke bijzondere publiciteitsvoorwaarden zijn voorzien.

F) Verplichting tot het opstellen van een jaarverslag overeenkomstig artikel 94 van het wetboek van vennootschappen.

Aangezien uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet zal voldoen aan de wettelijke criteria volgens welke een jaarverslag verplicht dient te worden opgesteld, besluiten de comparanten dan ook dat geen jaarverslag zal opgesteld worden.

G) Volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Fineko nv, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder nummer 0458.916.007, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Notaris Eric Gilissen.

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
4CC SOLUTIONS

Adresse
PATER GILLARDSTRAAT 23 3890 GINGELOM

Code postal : 3890
Localité : GINGELOM
Commune : GINGELOM
Province : Limbourg
Région : Région flamande