4ENERGY INVEST


Dénomination : 4ENERGY INVEST
Forme juridique :
N° entreprise : 876.488.436

Publication

30/05/2014
MOdWrd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerntingsre C876.4138.436

Benaming

(voluit) 4Energy Invest

(verkort):

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel De Snep 3324 3945 Ham

(volledig adres)

Onderwerp akte: KAPITAALVERHOGING INBRENG IN NATURA GOEDKEURING. BEPALINGEN FACILITY AGREEMENT STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 24 april 2014, met als registratievermelding:

"Geregistreerd vijf bladen, geen renvooi op het late Registratiekantoor van Brussel 5 op 02 mei 2014. Boek: 41, blad 16, vak 4. Ontvangen: vijftig euro (50 ). De Adviseur ai. (getekend) ; JEANBAPTISTE Franoise."

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "4Energy Invest", waarvan de zetel gevestigd is te 3945 Ham, De Snep 3324, besloten heeft

1. het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeven miljoen driennegentigduizend euro (7.093.000 EUR),.

ten gevolge van de inbreng in nature zoals beschreven in de bijzondere verslagen van de raad van; bestuur overeenkomstig artikelen 582 en 602 van het Wetboek van vennootschappen, om het te brengen; van dertien miljoen achthonderd vijfenvijftigduizend vierhonderd vierentachtig euro (13.855.484 EUR) op. twintig miljoen negenhonderd achtenveertigduizend vierhonderd vierentachtig euro (20.948.484 EUR), door uitgifte van in totaal honderd zevenenzeventig miljoen driehonderd vijfentwintigduizend: (177.325.000) nieuwe aandelen met een uitgifteprijs (onder fractiewaarde) van vier cent (0,04 EUR) per aandeel, waarvan er honderd nenvijftig miljoen vijfhonderdduizend (151.500.000) worden uitgegeven: aan Gimarco NV en vijfentwintig miljoen achthonderd vijfentwintigduizend (25.825.000) aan LRM NV, die' dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen. Zij zullen pro rata temporis delen in de winsten van het lopende boekjaar.

Het verslag van de commissaris van de vennootschap, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VGD Bedrijfsrevisoren, met zetel gevestigd te Jette (1090 Brussel), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5/4, met ondernemingsnummer BTW BE 0875.430.443 RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Philip De Meyer, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 28 februari 2014, bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de NV 4Energy Invest bestaat uit inbrengen van een schuldvordering aangehouden door Gimarco BVBA en LRM NV voor een bedrag van 7.093.000.

Bij het beindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: "

 7.1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normenefgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk' voor het opstellen van een verslag, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke regels.

7.2. De beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

7.3. Het bestuursorgaan heeft slechts n waarderingsmethode gehanteerd voor de waardering van de ingebrachte schuldvorderingen, met name de bedrijfseconomische waarde tot stand gekomen bij: besprekingen tussen enerzijds. de inbrengers en de schuldeisers. Deze weerhouden'

waarderingsmethode is bedrijfseconomisch verantwoord in het kader van de herstructurering van de,

............ .. . .... _ . . . ........... .... .. .... ... . . , ... . .... , ,... 

0p-de1aatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

l Il

*14109254*

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN. afdeling HASSELT

20 MEI 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

groep en de herkapitalisatie van NV 4Energy Invest onder voorbehoud dat het businessplan wordt gerealiseerd.

7.4. Ter vaststelling van de ais tegenprestatie toe te kennen aandelen werd, voor de waardering van de inbrenggenietencle vennootschap vertrokken van een door de raad van bestuur weerhouden waarde van EUR 0,04 faandeel.. Deze waarde ligt beneden de slotkoers van de bestaande aandelen Hierdoorl verwatert het aandelenbezit van de huidige aandeelhouders. De keuze van deze waarde in plaats van de ! beurskoers wordt door het bestuursorgaan verantwoord gelet op de precaire financile situatie waarin de ! vennootschap zich bevond, Vermits de weerhouden waardering niet getoetst kan warden met de ! beurskoers noch met de eigen vermogenswaarde (gezien deze negatief is) kunnen wij ons niet uitspreken ! over de weerhouden waardering van de tegenprestatie.

De waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt komt overeen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van hetgeen hiervoor is uiteengezet,

7.6. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 177.325.000 aandelen van NV 4Energy lnvest zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet ln bestaat uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion" is

Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in nature.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 W, Venn. aangaande de voorgenomen inbreng in natura bij wijze van kapitaalverhoging NV 4Energy lnvest en mag niet voor andere doeleinden gebruikt warden."

2 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, aile bepalingen in de facility agreement die, ingeval van een verandering van de controle die op de vennootschap wordt uitgeoefend, (i) een invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, of (il) een schuld of een verplichting .te haren leste doen ontstaan (waaronder, zonder limitatief te zijn, een vervroegde terugbetaling van enige leningen zoals voorzien in 6.1.(b) van de facility agreement), goed te keuren.

3. artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig miljoen negenhonderd achtenveertigduizend

vierhonderd vierentachtig euro (20.948.484 EUR)... Het is verdeeld in honderd negenentachtig miljoen:

achthonderd vijfenveertigduizend negentig (189.845.090) aandelen die elk een zelfde deel van het

kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal

volgestort."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Gelilisteftge neerleming

de expeditie van het proces-verbaal betreffende de carensvergadering van 7 april 2014, met bijragen: - de aanwezigheidslijst;

- 6 onderhandse volmachten;

de expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 24 april 2014, met

bijlagen:

- de aanwezigheidslijsten;

- 6 onderhandse volmachten;

2 bijzondere verslagen van de raad van bestuur;

Verslag-van de commissaris',

de gecordineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

yoor-itenoutlen aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blZ. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(ert) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/06/2014
4.

Md Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN

1 0 .11N 2014

We,.." "

Pliffief

F. Ir "

11111111,1.1!111.11j1jM11111!

^ - + y I " ^ 1, p y y " ...... " L ............ ..... y ........ o -y-

Ondernemingsnr z 0876.488.436

Benaming

(voluit) 4Energy Invest

(verkort) :

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel De Snep 3324 3945 Ham

(volledig adres)

Onderwerp akte: OMGEKEERDE AANDELENSPLITSING UITGIFTE VAN WARRANTS MACHTIGING AANVRAAG NOTERING AANDELEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 22 mei 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "4Energy Invest", waarvan de zetel gevestigd is te 3945 Ham, De Snep 3324, besloten heeft

1, om de Omgekeerde Aandelensplitsing goed te keuren waardoor aan iedere aandeelhouder van de Vennootschap 1/250te van het aantal aandelen zal toekomen dat hij/zij aanhield vr de goedkeuring, ervan.

De vergadering heeft voorts besloten, in tegenstelling tot hetgeen is voorgesteld in de agenda van de.' onderhavige vergadering, dat voor de aandeelhouders van de Vennootschap die na de Omgekeerde Aandelensplitsing een fractie van een aandeel aanhouden, hun participatie naar beneden naar het1 dichtste geheel getal zal worden afgerond en ter compensatie van deze afronding aan dergelijke aandeelhouders een vergoeding uitbetaald zal worden door hun respectieve bank aan een prijs van ongeveer EUR 0,14/aandeel (v6r de Omgekeerde Aandelensplitsing en met dien verstande dat er derhalve maximaal een compensatie voor 24 aandelen vr de Omgekeerde Aandelensplitsing kan worden toegekend).

2. tot uitgifte van 332.800 warrants op aandelen, onder de opschortende voorwaarde van de aanvaarding door de begunstigden aan wie deze warrants overeenkomstig het warrantplan zullen worden toegewezen, met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals beknopt uiteengezet in de bijzondere verslagen van de raad van bestuur waarnaar wordt verwezen ln agendapunt 1 en uitgebreid uiteengezet in het voormelde warrantplan zelf.

3. aan de voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap de volmacht om alle nodige handelingen' te stellen die noodzakelijk zijn om de notering aan te vragen van de nieuwe aandelen die werden uitgegeven in het kader van de kapitaalverhoging, waartoe werd besloten door de voormelde buitengewone algemene vergadering, gehouden op 24 april 2014, voor notaris Vincent Vroninks, voornoemd.

4. artikel 5 van de statuten, ais volgt aan te passen om dit in overeenstemming te brengen met de Omgekeerde Kedelensplitsing, waartoe werd besloten onder het eerste besluit: 

"Het kapitaal van-de-vennootschap bedraagt twintig miljoen negenhonderd achtenveertig duizend` vierhonderd vierentachtig euro (20.948.484 EUR). Het is verdeeld in zeven miljoen vijfhonderd driennegentig duizend achthonderd en vier (7.593.804) aandelen die elk een zelfde deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal Is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort"

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt ve5i5r registratie in toepassing van

artikel 173, 1bis van het Wetboek der Registratierechten).

Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris.

Gelijlefije neerle_ggfpg:

de expeditie van het proces-verbaal van 22 mei 2014, met bijragen:

 . .. .. . . . .,... ....... . ..,.  _,, .. ... ., ... _ .............. ,. ............... ... . ..._ ........._....,

Op.delaatsta blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.05.2014, NGL 20.06.2014 14199-0192-091
03/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 22.05.2014, NGL 30.06.2014 14245-0330-074
17/07/2014
IVIad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

PECHTBAN K van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN. afdeling HASSELT

08 MI 2014

Griffie

1111111111.1,11,1.11111.11111111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondemerningsnr : 0876488436

Benaming

(voluit) : 4Energy Invest

(verkort) .

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel 3945 Ham, De Snep 3324

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming bestuuders.

Ulttreksel uit het besluit van de raad van bestuur van 4Energy Invest Nv van 22 mei 2014.

De read van bestuur neemt kennis en aanvaardt het ontslag van Enermoza Bvba, vast vertegenwoordigd door Guido Schockaert met ingang vanaf 25 april 2014,en van Enerpro Sprl, vast vertegenwoordigd door Yves Crits en Nadece Bvba, vast vertegenwoordigd door Nathalie De Ceulaer met ingang vanaf 22 mei 2014.

De read van bestuur copteert ter vervanging van de open gevallen mandaten voor, LRM Nv met vaste vertegenwoordiger Stijn Bijnens, Brevak Bvba, met vaste vertegenwoordiger Jo Breesch en infigo Bvba met vaste vertegenwoordiger Frank Bruyneel als bestuurders.

De read van bestuur bevestigt voorts dat vermelde besluiten zullen worden voorgelegd ter bevestiging aan de volgende algemene vergadering van aandeelhouders.

Voor eensiuitend uittreksel

Continious Insight2Impact BVBA, VEM Bvba

vertegenwoordigd door Filip Lesaffer vertegenwoordigd door Philiep Van Eeckhout

Bestuurder Bestuurder

Oi..)de Jaatste blz van Lt.i ermelden Recto Naam en hoedanigheid itan de instrumenterende noter* hetzij i,an de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

28/10/2014
Mod Word 11.1

I I , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

AMR! II

II 11

be

a

B

StOndernenningsnr >; 0876.488.436

Benaming

(voluit) : 4Energy Invest

(verkort) :

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: De Snep 3324 3945 Ham

(volledig adres)

Onderwerp akte: Rechtzetting

In het uittreksel van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "4Energy Invest" van 22 mei 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2014 onder nummer 14119613, dient het besluit met betrekking tot de uitgifte van 332.800 warrants, vermeld onder punt 2. van de besluiten, te worden geschrapt, vermits dit besluit niet de vereiste meerderheid behaalde bij de stemming en dus niet werd aangenomen zoals blijkt uit het voormeld neergelegd proces-verbaal.

Voor verbeterend uittreksel.

Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris.

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HAS$EL7

17 OKT. 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op-deleatstel blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

04/02/2014
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0876.488.436

Benaming

(voluit) : 4Energy Invest

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Paepsem Business Park, Paepsemiaan 20 Anderlecht (B-1070 Brussel) (volledig adres)

Onderwerp akte : HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL BEVESTIGING' ZETELVERPLAATSING STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 6 januari 2014, met als registratievermelding :

"Geregistreerd drie blad(en), drie renvooi(en) op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 15 januari 2014. Boek; 85, blad 15, vak 03. Ontvangen : vijftig euro (50E). De Eerstaanwezend inspecteur w.n. (getekend) : MARCHAL' D."

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "4Energy Invest", waarvan de zetel gevestigd is te Anderlecht (1070 Brussel), Paepsem Business Park, Paepsemlaan 20, besloten heeft

om de machten van de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal te hernieuwen als, volgt:

(a) De raad van bestuur zal gemachtigd zijn om het kapitaal van de vennootschap in n of meerdere: malen te verhogen met een maximumbedrag van het maatschappelijk kapitaal op het ogenblik van. de goedkeuring van het huidige besluit. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van: vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een' uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging toekent,; en zal voorts onderhevig zijn aan de bepalingen en voorwaarden zoals thans bepaald in artikel 6' van de statuten van de vennootschap (met dien verstande dat paragraaf (d) van artikel 6.2 van de statuten van de vennootschap zal worden geschrapt).

(b) In het licht van de bepalingen uiteengezet in paragraaf (a), zal de eerste alinea van artikel 6.1 van de statuten worden gewijzigd en geherformuleerd als volgt:

"Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 6 januari 2014, werd de raad van. bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in n of meerdere malen te; verhogen met een bedrag gelijk aan dertien miljoen achthonderd vijfenvijftigduizend vierhonderd vierentachtig euro (13.855 484 EUR)."

(c) Aangezien de machten van de raad van bestuur waarnaar verwezen wordt in paragraaf (d) van; artikel 6.2 niet meer van kracht zijn, schrapping van paragraaf (d) van artikel 6.2 van de statuten van de vennootschap en hemummering van paragraaf (e) van artikel 6.2 van de statuten van de: vennootschap.

2, het besluit van de raad van bestuur van 8 november 2013 te bekrachtigen, om de maatschappelijke zetel

te verplaatsen naar het volgende adres: De Snep 3324, 3945 Ham.

Bijgevolg wordt de eerste alinea van artikel 2 van de statuten als volgt gewijzigd:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3945 Ham, De Snep 3324."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

~.:~a ~~:1, - " -

Cr

; ,~~ d } ~ ~

Griffie

11111911,11Mfill

Gel ktijdge neerle_gging :

Op-de.laatst blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

de expeditie van het proces-verbaal betreffende de carensvergadering van 17 december2013, met bijlagen:

- de aanwezigheidslijst;

- 3 onderhandse volmachten;

de expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergaderin van 6 januari 2014, met

bijlagen:

- de aanwezigheidslijst;

- bijzonder verslag van de raad van bestuur;

de gecordineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/11/2014
Ondememingsnr : Benaming 0876488436

(valuil) : 4Energy Invest

(verkort)

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel 3945 Ham, De Snep 3324

(volledig adres)

Onderwerp ekte : Rechtzetting publicatie.

In tegenstelling tot hetgeen vermeld In de publicatie van 17 juli 2014 werd niet LRM nv met vaste vertegenwoordiger Stijn Bijnens gecopteerd als bestuurder maar wel LRM Beheer nv met vast vertegenwoordiger Stijn Bijnens.

Voor eensluitend uittreksel

Continious Insight2lmpact BVBA, Hamaco Bvba

vertegenwoordigd door Filip Lesaffer vertegenwoordigd door Henri Meyers

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste biz van Luik_B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)nren) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Mod wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHAty -

b.

te ANTWERPEN

3 1 OKi. 2014

afdelirieflSSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/10/2013
,

"

1,1.4.11c

Mod Wald 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

a 3 OKT 2013

eiussa

Griffie

1111

+13155251*

Ondernemingsnr : 0876.488.436

Benaming

(voluit) : 4Energy Invest

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Paepsem Business Park, Paepsemlaan 20 -- Anderlecht (B-1070 Brussel) (volledig adres)

Onderwerp akte :

- Neerlegging van het proces-verbaal met betrekking tot de carensvergadering gehouden op 23 mei 2013, opgemaakt door Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene;

- Neerlegging van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 18 juni 2013, zonder wijziging aan de statuten, opgemaakt door voornoemde notaris Vroninks.

Op" de1aatstd blz. van Luik B vermelden ; Rector Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

,

"

1,1.4.11c

Mod Wald 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

a 3 OKT 2013

eiussa

Griffie

1111

+13155251*

Ondernemingsnr : 0876.488.436

Benaming

(voluit) : 4Energy Invest

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Paepsem Business Park, Paepsemlaan 20 -- Anderlecht (B-1070 Brussel) (volledig adres)

Onderwerp akte :

- Neerlegging van het proces-verbaal met betrekking tot de carensvergadering gehouden op 23 mei 2013, opgemaakt door Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene;

- Neerlegging van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 18 juni 2013, zonder wijziging aan de statuten, opgemaakt door voornoemde notaris Vroninks.

Op" de1aatstd blz. van Luik B vermelden ; Rector Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/10/2013
Mcd Word 11,1

iti4jekizi3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Vi bohi aai Bell Staa i

uhluBRUSSEL0 1 0 K i 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0876488436

Benaming

(voluit) : 4Energy Invest

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1 070 Brussel, Boulevard Paepsemlaan 20

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bekrachtiging Benoeming bestuurders en kennisname vervanging vaste vertegenwoordiger commissaris

Ulttreksel uit het besluit van de algemene jaarvergadering van aandeelhouders van 23 mei 2013.

De algemene vergadering van aandeelhouders bevestigt de benoeming van de door de raad van bestuur gecopteerde bestuurders VEM BVBA, met vaste vertegenwoordiger Philiep Van Eeckhout en Nadece BVBA, met vaste vertegenwoordiger Nathalie De Ceulaer, als bestuurders van de vennootschap, voor een termijn van 3 jaar, die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2016 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

Kennisname van de notulen van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VGD Bedrijfsrevisoren', niet zetel te 1090 Brussel (Jette), Greeniand, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, dd. 2 september 2013, die als volgt bepalen:

Vervanging van de heer Jurgen Lelie,wonend te 9200 Dendermonde (Mespelare), Singelweg 82, als vaste vertegenwoordiger van voornoemde revisorenvennootschap door de heer Philip De Meyer, wonend te 2950 Kapellen, Holle weg 42, in het kader van de uitoefening van het commissarismandaat in onderhavige vennootschap, overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van Vennootschappen, en dit met ingang van 2 september 2013.

Voor eensluitend uittreksel

Continious Insight2lmpact BVBA, Nadece BVBA,

vertegenwoordigd door Filip Lesaffer vertegenwoordigd door Nathalie De Ceulaer

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mcd Word 11,1

iti4jekizi3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Vi bohi aai Bell Staa i

uhluBRUSSEL0 1 0 K i 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0876488436

Benaming

(voluit) : 4Energy Invest

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1 070 Brussel, Boulevard Paepsemlaan 20

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bekrachtiging Benoeming bestuurders en kennisname vervanging vaste vertegenwoordiger commissaris

Ulttreksel uit het besluit van de algemene jaarvergadering van aandeelhouders van 23 mei 2013.

De algemene vergadering van aandeelhouders bevestigt de benoeming van de door de raad van bestuur gecopteerde bestuurders VEM BVBA, met vaste vertegenwoordiger Philiep Van Eeckhout en Nadece BVBA, met vaste vertegenwoordiger Nathalie De Ceulaer, als bestuurders van de vennootschap, voor een termijn van 3 jaar, die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2016 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

Kennisname van de notulen van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VGD Bedrijfsrevisoren', niet zetel te 1090 Brussel (Jette), Greeniand, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, dd. 2 september 2013, die als volgt bepalen:

Vervanging van de heer Jurgen Lelie,wonend te 9200 Dendermonde (Mespelare), Singelweg 82, als vaste vertegenwoordiger van voornoemde revisorenvennootschap door de heer Philip De Meyer, wonend te 2950 Kapellen, Holle weg 42, in het kader van de uitoefening van het commissarismandaat in onderhavige vennootschap, overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van Vennootschappen, en dit met ingang van 2 september 2013.

Voor eensluitend uittreksel

Continious Insight2lmpact BVBA, Nadece BVBA,

vertegenwoordigd door Filip Lesaffer vertegenwoordigd door Nathalie De Ceulaer

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

28/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 25.06.2013 13210-0154-074
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 19.06.2013 13195-0480-075
15/04/2013
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mal Word11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111NNeell

0 4 APR 2013

Uaa

Griffie

Ondememingsnr : 0876.488.436 Benaming

(voluit) : 4Energy Invest (verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Boulevard Paepsem 20,1070 Brussel, Belgi

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit het besluit van de Raad van Bestuur van 25 maart 2013.

De Raad van Bestuur bevestigt, voor zoveel als nodig, haar besluit dd. 23 november 2012 tot coptatie van VEM BVBA, met maatschappelijke zetel te Baronielaan 5, 8870 Izegem, en, ondernemingsnummer 0807.938.338 (RPR Kortrijk), vertegenwoordigd door Dhr. Philiep Van Eeckhout, als bestuurder van de Vennootschap, die het open gevallen mandaat van Dhr. Gerd Smeets invult met ingang van 23 november 2012.

De Raad van Bestuur bevestigt, voor zoveel als nodig, haar besluit dd. 6 maart 2013 (i) ter. aanvaarding van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap van Nico Terry BVBA,' vertegenwoordigd door Dhr. Nico Terry, met ingang van 1 maart 2013 en (il) tot coptatie van. Nadece BVBA, met maatschappelijke zetel te Ringlaan 3, 2600 Berchem, en ondernemingsnummer 0884.064.928 (RPR Antwerpen), vertegenwoordigd door Mevr, Nathalie De Ceulaer, ais bestuurder van de Vennootschap, die het open gevallen mandaat van Nico Terry BVBA, vertegenwoordigd door Dhr. Nico Terry invult met ingang van 1 maart 2013.

De Raad van Bestuur bevestigt voorts dat voormelde besluiten zullen worden voorgelegd ter bevestiging aan de volgende algemene vergadering van aandeelhouders.

Continuous Insight2lmpact BVBA, Nadece BVBA,

vertegenwoordigd door Filip Lesaffer vertegenwoordigd door Nathalie De Ceulaer

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/12/2012
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor

beholen

aan het

Belgisch

Staatsblac

eu

1 7 DEL 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0876.488.436

Benaming

(voluit) : 4Energy Invest

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel ; Boulevard Paepsem 20, 1070 Anderlecht

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders - herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 4 en 7 juli 2011

De raad van bestuur neemt kennis van en aanvaardt, het ontslag van 2D Multimedia SPRL, met als vaste vertegenwoordiger Daniel Deroux, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 30 juni 2011, De beslissing over de kwijting van de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap van het betreffende boekjaar.

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering de dato 24 mei 2012

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft als bestuurders van de vennootschap (her)benoemd, voor een termijn van 4 jaar, die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in: 2016 die zich zal dienen uit te spraken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 :

- "Continuous lnsight2lmpact" BVBA met zetel te 9300 Aalst, Dirk Martensstraat 49, RPR Dendermonde BTW-nummer 6E0817.833.427, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Lesaffer, wonende te 9300 Aalst, Dirk Martensstraat 49;

- "Hamaco" BVBA met zetel te 3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Konijnenhoekstraat 15, RPR Leuven BTW-nummer BE 0897.625.429, vast vertegenwoordigd door de heer Henri Meyers, wonende te 3053 Oud-Heverlee, Konijnenhoekstraat 15;

- "Enerpro" SPRL, met zetel te 1420 Braine-l'Alleud, Chausse d'Ophain 181, RPR Nivelles BTW-nummer BE 0475.692.849, vast vertegenwoordigd door de heer Yves Crits, wonende te 1420 Braine-L'Aileud, Chausse d'Ophain 181;

- de heer Gerd Smeets, wonende te 3050 Oud-Heverlee, De Koolstraat 4;

- "Enerrnoza" BVBA, met zetel te 9200 Dendermonde, Prinsenmeers 20, RPR Dendermonde BTW-nummer BE 0875.416.090, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Schockaert, wonende te 9200 Dendermonde, Prinsenmeers 20, en

- "Nico Terry" BVBA met zetel te 8340 Damme, Vierscharestraat 29, RPR Brugge (afdeling Brugge) BTW-nummer 0476.735.994, vast vertegenwoordigd door de heer Nico Terry, wonende te 8310 Brugge, Dr. Zamenhoflaan 24,

De algemene vergadering van aandeelhouders herbenoemt als commissaris : "VGD Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te 1090 Jette (Brussel), Greenland, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4,, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Lelie, bedrijfsrevisor.

De duur van het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2015 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 4 juli 2012.

De raad van bestuur heeft kennis genomen van en heeft aanvaard, het ontslag van "Enerpro" SPRL, voormeld, met vaste vertegenwoordiger Yves Crits, voormeld, als gedelegeerd bestuurder, Hij blijft actief als bestuurder tot aan de algemene vergadering te houden in 2016.

De Raad van bestuur heeft beslist om "Continuous Insight2lmpact" BVBA, voormeld, met vaste vertegenwoordiger Filip Lesaffer, voormeld, te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur tot aan de

algemene vergadering te houden in 2016. _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 27 juli 2012.

De raad van bestuur heeft kennis genomen van en heeft aanvaard, het ontslag van de heer Gerd Smeets, wonende te 3050 Oud-Heverlee, De Koolstraat 4, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 24 juli 2012. De beslissing over de kwijting van de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap van het betreffende boekjaar,

Voor ontledend uittreksel,

C121 BVBA Nico Terry BVBA

voorzitter Raad van bestuur Bestuurder

Vertegenwoordigd door Filip Lesaffer Vertegenwoordigd door Nico Terry

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

v, "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/12/2012
" ';lj_~t .~.; ~~_~; Mod 2.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11UI II 'iI1'i II11't 111111 II'I I11

*13197081*

Ondernemingsar : 0876.488.436

Benaming

(voluit) : 4Energy Invest

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Boulevard Paepsem 20, 1070 Anderlecht

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders - herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 4 en 7 juli 2011

De raad van bestuur neemt kennis van en aanvaardt, het ontslag van 2D Multimedia SPRL, met als vaste vertegenwoordiger Daniel Deroux, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 30 juni 2011. De beslissing over de kwijting van de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap van het betreffende boekjaar.

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering de dato 24 mei 2012

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft als bestuurders van de vennootschap (her)benoemd, voor een termijn van 4 jaar, die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2016 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

-

"Continuous lnsight2lmpact" BVBA met zetel te 9300 Aalst, Dirk Martensstraat 49, RPR Dendermonde BTW-nummer BE0817.833.427, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Lesaffer, wonende te 9300 Aalst, Dirk Martensstraat 49;

"Hamaco" BVBA met zetel te 3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Konijnenhoekstraat 15, RPR Leuven BTW-' nummer BE 0897.625.429, vast vertegenwoordigd door de heer Henri Meyers, wonende te 3053 Oud-Heverlee, Konijnenhoekstraat 15;

"Enerpro" SPRL, met zetel te 1420 Braine-l'Alleud, Chausse d'Ophain 181, RPR Nivelles BTW-nummer BE 0475.692.849, vast vertegenwoordigd door de heer Yves Crits, wonende te 1420 Braine-L'Alleud, Chausse d'Ophain 181;

- de heer Gerd Smeets, wonende te 3050 Oud-Heverlee, De Koolstraat 4;

- "Enermoza" BVBA, met zetel te 9200 Dendemionde, Prinsenmeers 20, RPR Dendermonde BTW-nummer BE 0875.416.090, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Schockaert, wonende te 9200 Dendermonde, Prinsenmeers 20, en

- "Nico Terry" BVBA met zetel te 8340 Damme, Vierscharestraat 29, RPR Brugge (afdeling Brugge) BTW-nummer 0476.735.994, vast vertegenwoordigd door de heer Nico Terry, wonende te 8310 Brugge, Dr. Zamenhoflaan 24.

De algemene vergadering van aandeelhouders herbenoemt als commissaris : "VGD Bedrijfsrevisoren" CVBA, met zetel te 1090 Jette (Brussel), Greenland, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Lelie, bedrijfsrevisor.

De duur van het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2015 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 4 juli 2012.

De raad van bestuur heeft kennis genomen van en heeft aanvaard, het ontslag van "Enerpro" SPRL, voormeld, met vaste vertegenwoordiger Yves Crits, voormeld, als gedelegeerd bestuurder. Hij blijft actief ais bestuurder tot aan de algemene vergadering te houden in 2016.

De Raad van bestuur heeft beslist om "Continuous Insight2lmpact" BVBA, voormeld, met vaste vertegenwoordiger Filip Lesaffer, voormeld, te benoemen tot uitvoerend voorzitter van de Raad van Bestuur tot aan de algemene vergadering te houden in 2016.

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 27 juli 2012.

De raad van bestuur heeft kennis genomen van en heeft aanvaard, het ontslag van de heer Gerd Smeets, wonende te 3050 Oud-Heverlee, De Koolstraat 4, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 24 juli 2012, De beslissing over de kwijting van de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap van het betreffende boekjaar.

Voor ontledend uittreksel,

C121 BVBA Nico Terry BVBA

voorzitter Raad van bestuur Bestuurder

Vertegenwoordigd door Filip Lesaffer Vertegenwoordigd door Nico Terry

Op de leatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.05.2012, NGL 18.06.2012 12186-0298-073
22/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 18.06.2012 12186-0316-054
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 29.06.2011 11257-0503-051
04/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 28.06.2011 11228-0445-073
27/06/2011
Mai 2,0Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteV beh i 11111MR111111j!,111IIIII sst

aa eA~AFIJUN 20111

Bel Sta

Ondernemingsar : 0876.488.436

Benaming

(voluit) : 4Energy Invest

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Paepsemlaan 20 Brussel (B-1070 Brussel)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op' 26 mei 2011, met als registratievermelding :

" Geregistreerd vier bladen, vijf renvooien op het 3ue Registratiekantoor van Elsene op 8 juni 2011. Boek 61, blad 69, vak 20. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 ). De Eerstaanwezend inspecteur w.n.(getekend) MARCHAL D. ",

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "4Energy. Invest", waarvan de zetel gevestigd is te Brussel (B-1070 Brussel), Paepsem Business Park, Paepsemlaan 20, besloten heeft de statuten van de vennootschap te wijzigen zoals uiteengezet in paragrafen (a) tot (h) hieronder:

(a) De bepalingen van artikel 35 (Oproeping) worden geherformuleerd als volgt: "De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden overeenkomstig de relevante bepalingen van de toepasselijke' wetgeving. De oproeping zal de agenda van de vergadering bevatten, evenals de informatie die vereist is;

door toepasselijke wetgeving." "

(b) De bepalingen van artikel 36 a) (Kennisgeving) worden geherformuleerd als volgt: "a) Om toegelaten te worden tot en om deel te nemen aan een algemene vergadering van aandeelhouders, moeten aandeelhouders de relevante registratie-, kennisgevings-, neerleggings- en andere formaliteiten naleven zoals vereist door de toepasselijke wetgeving of zoals uiteengezet zat worden (overeenkomstig de: toepasselijke wetgeving) in de oproeping tot de vergadering."

(c) De bepalingen van artikel 36 b) (Kennisgeving) worden geherformuleerd als volgt:"b) Houders van: gedematerialiseerde aandelen, evenals de volmachthouders van zulke aandeelhouders, moeten het attest overmaken dat werd uitgegeven door de financile instelling die wordt vermeld in de oproeping tot de algemene vergadering, door de toepasselijke vereffeningsinstelling voor de betreffende aandelen, of door: een erkende rekeninghouder, dat het aantal aandelen bevestigt die geregistreerd werden in naam van de relevante aandeelhouders op de relevante (registratie-)datum voor de algemene vergadering vang aandeelhouders."

(d) De bepalingen van artikel 37 (Vertegenwoordiging van aandeelhouders) worden geherformuleerd als. volgt: "Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kan een aandeelhouder op een algemene vergadering, zich laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een volmacht werd; verleend om hem / haar te vertegenwoordigen op een vergadering van aandeelhouders en om namens:: hem / haar te stemmen. Dergelijke volmachten moeten ier schriftelijke of elektronische vorm zijn, en: moeten de handtekening van de aandeelhouder dragen (welke een elektronische handtekening kan zijn; zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek of zoals anderszins toegestaan door toepasselijke wetgeving). Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving moet de gedateerde en: ondertekende volmacht verstuurd worden per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek naar de zetel van de vennootschap of de plaats aangegeven in de oproeping. en moet het de vennootschap bereiken ten laatste op de zesde kalenderdag voor de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders. De houders van een volmacht moeten de bepalingen van het:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Wetboek van vennootschappen naleven met betrekking tot volmachten voor algemene vergaderingen van aandeelhouders."

De bepalingen van artikel 39 (Verdaging van de vergadering) worden geherformuleerd als volgt: "De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uitstellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De raad van bestuur heeft tevens het recht, tijdens de zitting, elke andere algemene vergadering n enkele maal met vijf weken uit te stellen. Deze verdaging annuleert de andere besluiten reeds genomen in de vergadering.

Een tweede algemene vergadering van aandeelhouders, waarop de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen verder afgehandeld worden, zal binnen de vijf i weken worden bijeengeroepen. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, blijven de formaliteiten die werden vervuld met het oog op het bijwonen van de eerste vergadering, met inbegrip van de registratie voor de algemene vergadering van aandeelhouders, en, in voorkomend geval, de neerlegging van volmachten, geldig voor de tweede vergadering. bijkomende registraties voor de algemene vergadering van aandeelhouders, en, in voorkomend geval, de neerlegging van volmachten, worden toegelaten binnen de Tijdslimieten."

De bepalingen van artikel 40 (Besluiten buiten de agenda - Amendementen), tweede lid, worden geherformuleerd als volgt: "De raad van bestuur heeft het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda. De aandeelhouders hebben, in overeenstemming met en onder voorbehoud van de voorwaarden uiteengezet in de toepasselijke wettelijke bepalingen, het recht om te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking lot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen voorwerpen."

De bepalingen van artikel 43 (Notulen), eerste lid, worden geherformuleerd als volgt: "Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt die de door toepasselijke wetgeving vereiste informatie bevatten en waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht."

De bepalingen van artikel 44 (Boekjaar Jaarrekening), derde lid, worden geherformuleerd als volgt: `In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt het bestuur, binnen de wettelijk voorziene termijn, de stukken met het jaarverslag aan de commissaris(sen) die hef bij de wet voorgeschreven verslag moet(en) opstellen.".

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris.

Gelijktijdige neerlegging:

. de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen :

- de aanwezigheidslijst;

- 3 onderhandse volmachten;

de gecordineerde statuten.

(0)

; (g)

(h)

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk S vernielden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij taan de eierso{o l en bevoegd ce rechtspersoon ten aanzien van derden te veriege iwoo" digen

Verso : Naam en ha,ndte keninc

01/09/2010 : ME. - VERBETERDE GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 27.08.2010 10458-0193-074
28/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 23.06.2010 10211-0250-020
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 23.06.2010 10211-0243-047
01/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 25.06.2009 09297-0303-053
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 03.06.2009 09193-0142-023
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 16.06.2008 08257-0293-022
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.05.2007, NGL 21.06.2007 07251-0015-018

Coordonnées
4ENERGY INVEST

Adresse
DE SNEP 3324 3945 HAM

Code postal : 3945
Localité : Kwaadmechelen
Commune : HAM
Province : Limbourg
Région : Région flamande