4HAMCOGEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 4HAMCOGEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 820.139.057

Publication

30/07/2014
tardt Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

a

B,

st;

*14146487*

RECHMANK van KCOPHAND1.1

te ANTWERPEN

18 JULI 2014

argriigiqassax

Ondememingsnr : Benaming 0820.139.057

(voluit) (verkort) . elamCogen

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 3945 Ham, De Snep 3324

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag bestuurder.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur de dato 28 mei 2014

De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van LRM NV, vertegenwoordigd door

Dhr. Roeland Engelen, met ingang van 27 mei 2014. De raad van bestuur aanvaardt dit ontslag.

De raad van bestuur besluit om de gewone commanditaire vennootschap Dima Finance, met maatschappelijke zetel te Pontfort 15, 2470 Retie en waarvan de heer Dirk Slegers optreedt als vast vertegenwoordiger te coCipteren als bestuurder van de vennootschap.

De raad van bestuur bevestigt voorts dat vermelde besluiten zullen worden voorgelegd ter bevestiging aan de volgende algemene vergadering van aandeelhouders.

Voor eensluitend uittreksel

Jean-Franois Meys BVBA

vertegenwoordigd door Jean-Franois Meys

Gedelegeerd bestuurder

.-Dij Je aa.r.te b.z rai" 'rerrrt:Iden Recto ';car ern=3er;,..arqghec Tar d'? Trieruront.'e.ecte not3ri3 ar,

be',o-egci ar o" -g lger

%),..r3o ileerri erlarldliei<11r;9

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/11/2013
Mod Word 1.1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ti

iris

A

Voor-

behoude aan hef Belgisci

Staatsbh

+1317 3 9*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

30-10-201i

ELT

.r1

Ondernemingsnr : 0820.139.057

Benaming

(voluit) : 4HamCogen

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3945 Ham, De Snep 3324

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming bestuurders en herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur de dato 8 maart 2013

De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van Nico Terry BVBA, vertegenwoordigd door Dhr, Nico Terry, met ingang van 1 maart 2013. De raad van bestuur aanvaardt dit ontslag.

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering de dato 31 mei 2013

De algemene vergadering van aandeelhouders herbenoemt als commissaris: "VGD Bedrijfsrevisoren" CVBA, met zetel te 1090 Jette (Brussel), Greenland, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, vertegenwoortigd door de heer Jurgen Lelie, bedrijfsrevisor.

De duur van het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2016 die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening vor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

Voor eenstuitend uittreksel

Jean-Franois Meys BVBA

vertegenwoordigd door Jean-Franois Meys

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(oinien) bevoegd de rechtsoersoon ten aanzien " fan deroen te verteger+woordigen

Verso . Naam en hardtekening

27/08/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 21.08.2013 13450-0431-046
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 10.07.2013 13299-0269-033
22/03/2013


Luik 8" _ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte1 1111111,1111j1111111

Ondernemingsnr : 0820.139.057

Benaming

(voluit) : 4HamCogen

Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel : De Snep 3324, 3945 Ham

Onderwerp akte : Verlenging termijn mandaat commissaris - ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering de dato 8 juni 2012.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft besloten om het mandaat van haar commissaris, te weten "VGD Bedrijfsrevisoren" CVBA, niet zetel te 1090 Jette (Brussel), Greeniand, Burgemeester Etienne Demunteriaan 5 bus 4, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Lelie, bedrijfsrevisor, te verlengen met n jaar, hetzij tot aan de gewone algemene vergadering vans 2013, overeenkomstig artikel 135 1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur de dato 18 september 2012..

De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van "Enerpro" SPRL, met zetel te 1420 Braine-l'Alleud, Chausse d'Ophain 181, RPR Nivelles BTW-nummer BE 0475.692.849, vast vertegenwoordigd door de heer Yves Crits, wonende te 1420 Braine-l'Atleud, Chausse d'Ophain 181.

Overeenkomst artikel 519 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de raad van bestuur beslist om als bestuurders van de vennootschap te benoemen

- " Jean-Franois Meys" SPRL, met zetel te 4650 Herve, Rue du Stade 2, RPR Verviers BTW-nummer BE 0819.214,290, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Franais Meys, wonende te 4650 Herve, Rue du Stade 2, en

- "4Energy Invest" NV, met zetel te 1070 Anderlecht, Boulevard Paepsem 20, RPR Brussel BTW-nummer BE 0876.488.436, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Lesaffer, wonende te 9300 Aalst, Dirk Martensstraat 49.

De nieuwe bestuurders doent de tijd uit van degene die zij vervangen. De algemene vergadering zal In haar eerstvolgende algemene vergadering de definitieve benoeming doen,

De raad van bestuur heeft beslist om "Jean-Fanois Meys" SPRL, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Franois Meys, voormeld, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, De algemene vergadering zal in haar eerstvolgende algemene vergadering de definitieve benoeming doen.

Voor ontledend uittreksel,

" LRM NV Nico Terry BVBA

Bestuurder Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door Roeiend Engelen Vast vertegenwoordigd door Nico Terry

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.05.2011, NGL 29.06.2011 11257-0512-032
12/05/2011
Mctl 2.1

0.2_T ni u ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

111

*11071489*

02 M E I 20111

Griffie

Ondernemingsnr : 0820139057

Benaming

(voluit) : 4HAMCOGEN

Rechtsvorm : NV

Zetel : Paepsemlaan 20, 1070 Anderlecht

Onderwerp akte : Wijziging MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Verslag van de raad van bestuur van 30 maart 2011.

De raad van bestuur heeft met nparigheid van stemmen beslist om de maatschappelijke zetel en het adres van de vestigingseenheid te verplaatsen naar :

De Snep 3324, 3945 Ham

en dit vanaf 31 maart 2011.

Yves Crits

Bestuurder

23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 16.06.2015 15184-0260-043

Coordonnées
4HAMCOGEN

Adresse
DE SNEP 3324 3945 HAM

Code postal : 3945
Localité : Kwaadmechelen
Commune : HAM
Province : Limbourg
Région : Région flamande