4HEALTHSTREAM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4HEALTHSTREAM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 811.722.724

Publication

25/03/2014
Mod POF 11.i

ILZYT 141r tiy , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

be

a

B

Sn *14066897*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

12 -03- 2014

HAD

Ondememingsnr : 0811.722.724

Benaming (voluit) : 4healthstream

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Simon Stevinlean 48 - 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp(entakte : Ontslag en benoeming zaakvoerder - wijziging maatschappelijke

Tekst : zetel - volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 06/02/2014

De vergadering heeft akte genomen van het ontslag van de heer Filip VERHELLE, wonende te Kleine Kerkhofstraat 105 te 8310 Assebroek, en van de heer Peter GOOSSENS, wonende te Simon Stevinlaan 48 te 3500 Hasselt, als zaakvoerders van de vennootschap, met ingang van heden. De vergadering beslist om aan de ontslagnemende zaakvoerders kwijting te verlenen op de volgende Algemene Vergadering.

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen, met ingang van heden, naar 1030 Brussel, Koningstraat 255.

De zaakvoerders belast met de nodige publicaties hebben bijzondere volmacht verleend aan de heer Frank Vermeeren, wonende Zesdedreef 9 te 2950 Kapellen, teneinde aile handelingen te verrichten en alle documenten te ondertekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de kruispuntenbank van ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen , de publicatie ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten.

Johan de Mey

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik t3-irerrii n : ReCtn: Nadm n ti dnigheld-vn de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)ri(n)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 27.08.2012 12469-0495-010
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 23.08.2011 11428-0403-010

Coordonnées
4HEALTHSTREAM

Adresse
SIMON STEVINLAAN 48 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande