4WARD

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4WARD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.555.804

Publication

06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 03.06.2013 13147-0045-011
07/07/2011
Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNeergelegd

05-07-2011Griffie

*11304254*

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

0837555804

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : "4ward "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm :Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3600 Genk, Meenheide 53.

Onderwerp akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Tom COLSON, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLSON&FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, op 4 juli 2011, neergelegd ter registratie, dat nagemelde persoon een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht:

Mevrouw AERTS Sabine Nicole Marcel, geboren te Genk op veertien november duizend negenhonderd negenenzestig, (N.N. 691114-138-95), echtgescheiden en verklarend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonend te Genk, Meenheide 53.

I. OPRICHTING

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/100ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op alle aandelen werd door de oprichters ingeschreven a pari in specin. De honderd (100) aandelen werden als volgt onderschreven:

Voornoemde mevrouw Sabine AERTS: titularis van honderd (100) aandelen en volstort ten belope van 2/3de, zijnde twaalfduizend vierhonderd euro ( 12.400,-), zodat zesduizend tweehonderd euro ( 6.200,-) verschuldigd blijft.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO ( 12.400,-) .

II. STATUTEN.

Artikel n - NAAM.

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt  4ward .

Artikel twee - ZETEL.

De zetel is gevestigd te 3600 Genk, Meenheide 53.

Artikel drie - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

De onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:

- de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en

verhuren, de leasing, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de

procuratie;

- het ontwikkelen en promoten van projecten;

- het beheren van eigen onroerende goederen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord;

- het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille en kapitaalbeheer;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen;

- het oprichten, besturen, begeleiden, deelnemen, adviseren en directie voeren over andere ondernemingen en vennootschappen. Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen en ondernemingen aangegaan.

- het verstrekken van inlichtingen en adviezen verband houdende met belegging, het beheer, de mobilin en immobilin van vermogens, voor rekening van derden, dit in de ruimste zin van het woord;

- alle handelingen stellen met het oog op de belegging van vermogens, zowel roerende als onroerende.

Voorgaande verrichtingen betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden.

Voorgaande verrichtingen betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd driennegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financile, handels- fiscale of sociale aangelegenheden, met inbegrip van sociaal secretariaat; meer bepaald : adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en public relations en communicatie, reclamebureau en media representatie, reclamewezen en marktonderzoek, activiteiten van grafisch designers, organisatie van beurzen en congressen, tentoonstellingen.

- het organiseren van onderwijs

- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en verantwoording van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

- agentschap voor verzekeringen, spaarverrichtingen, hypothecaire leningen.

Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in Belgi als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financile, industrile, commercile of burgerlijke verrichtingen doen.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag, zowel voor zichzelf, zowel als voor verbonden vennootschappen, zich borg stellen, aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere roerende en onroerende zekerheden en waarborgen verstrekken.

Artikel vier - DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Artikel vijf - KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600 EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk n/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel negen - BESTUUR.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan n of meer niet statutaire zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Artikel tien - BEVOEGDHEDEN.

bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts n zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om 18u. Artikel zestien - BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel zeventien - VERDELING.

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste n/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds n/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

Geen uitkering zal evenwel mogen geschieden, indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van desbetreffend artikel W. Venn.

III. OVERGANGSBEPALINGEN.

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de

rechtspersoonlijkheid verkrijgt en eindigt het op eenendertig december 2012.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2013 overeenkomstig de statuten.

3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de tussentijd.

De comparant verklaart te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van deze oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.

De comparant verklaart dat de vennootschap met toepassing van desbetreffend artikel van het W. Venn. de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert 1 april 2011.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van deze oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig desbetreffend artikel van het W. Venn. te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

IV. SLOTBEPALINGEN.

De comparant heeft bovendien besloten:

a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op n.

b. te benoemen tot deze functie: voornoemde mevrouw Sabine Aerts, wonend te 3600 Genk, Meenheide 53, die verklaart het mandaat te aanvaarden en bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.

d. de algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Is het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.

e. geen commissaris te benoemen.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL, neergelegd voor registratie ter

verkrijging van onmiddellijke rechtspersoonlijkheid.

Notaris TOM COLSON

Tegelijkertijd hierbij neergelegd : expeditie van de akte.

08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 01.06.2015 15143-0151-011

Coordonnées
4WARD

Adresse
MEEENHEIDE 53 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande