4XL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4XL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 872.455.414

Publication

16/04/2014
Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

04 APR. 2014

Griffie

*14082392*

lI

1II

1 bet

ak"

Be Sta

Ondernemingsnr: 0872.455.414

Benaming

(voluit) : 4XL Bvba

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Albertus Morrenstraat 27, 3990 Peer

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en Benoeming

Uit de bijzondere algemene vergadering van 8 juni 2013 blijkt het ontslag als zaakvoerder, met ingang van 8 juni 2013 van mevrouw Caroline Braekem Tot nieuwe zaakvoerder wordt benoemd vanaf 8 juni 2013, Zano bvba, ondememingsnummer 0478082019 met mevrouw Caroline Braeken ais vaste vertegenwoordiger.

Bijzondere volmacht, met recht van indepiaatsstelling, wordt verleend aan AB2W te Zagerijstraat 10 bus 6, 2240 Massenhoven, vertegenwoordigd door de heer Walter Van Acker, teneinde het nodige te doen om aile beslissingen bij de K.B.0, door te geven, de publicatie in het Belgisch Staatsblad te verrichten en indien nodige de inschrijving bij de BTW aan te passen.

Van Acker Walter, gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd : Kopie verslag

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 26.07.2012 12350-0596-016
24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.07.2011, NGL 18.08.2011 11415-0307-015
16/03/2015
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ii11uiiMwi1ji11flui~giiw1Iii

,r;RECHTBANK van KOOPHANOEI

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

~4 MAART 2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0872.455.414

Benaming

(voluit) : 4XL Bvba

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Albertus Morrenstraat 27, 3990 Peer

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming

Uit de bijzondere algemene vergadering van101212015 blijkt het ontslag als zaakvoerder, met ingang van 1 februari 2015 van Zano BVBA. Tot nieuwe zaakvoerder wordt benoemd vanaf 1 februari 2015, Believe ComV, ondernemingsnummer 0546.607,470 met mevrouw Caroline Braeken als vaste vertegenwoordiger.

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan AB2W te Zagerijstraat 10 bus 6, 2240 Massenhoven, vertegenwoordigd door de heer Walter Van Acker, teneinde het nodige te doen om alle beslissingen bij de K.B.O. door te geven, de publicatie in het Belgisch Staatsblad te verrichten en indien nodige de inschrijving bij de BTW aan te passen.

Van Acker Walter, gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd : Kopie verslag

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 16.07.2010 10320-0151-015
10/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 31.07.2009 09543-0308-015
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 18.07.2008 08441-0328-014
30/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 24.08.2007 07617-0208-014
09/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 04.08.2006 06613-5203-013

Coordonnées
4XL

Adresse
ALBERTUS MORRENSTRAAT 27 3990 PEER

Code postal : 3990
Localité : PEER
Commune : PEER
Province : Limbourg
Région : Région flamande