@DVIES BERINGEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : @DVIES BERINGEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 885.147.071

Publication

14/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.08.2013, NGL 09.08.2013 13414-0194-013
04/01/2013
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- behoud

aan he

BeEgisc Staatsbl

IME12117,01 iuI m o,tS i L3ANk VAN Itl1OP vin?dii el.

Ondernemingsnr : 0885.147.071

Benaming

(voluit) : @dvies Beringen

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3583 Beringen, Paalsesteenweg 338

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

Op de bijzondere algemene vergadering van 01/10/2012 werd met eenparigheid van stemmen besloten om; Vanzeer Anouck te benoemen als medezaakvoerder en dit vanaf 0111012012.

Vanzeer Rudy

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de Laatste blz van Link B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.07.2012, NGL 10.07.2012 12277-0544-012
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 16.06.2011 11176-0176-012
24/03/2015
Mod Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

v

11\MIS

Ondernemingsnr : " -Ail

Benaming

(voluit) : dvies Beringen (verkort) :

Voc

behoL

aan 1

Belgi.

Staats,

RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTwERPEN,afdeling HASSEr.r.

12 MARI 2015

Griffie

T fjfagen bij bet Retgisch Staatsblad - 24/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3583 Beringen, Paalsesteenweg 338

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Op de bijzondere algemene vergadering van 25/02/2015 werd met eenparigheid van stemmen besloten om Vanzeer Anouck te ontslaan als zaakvoerder en haar tevens kwijting te verlenen en dit met ingang vanaf'. 01/03/2015

Getekend

Vanzeer Rudy

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 21.05.2010 10128-0305-012
30/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 23.06.2008 08291-0258-012

Coordonnées
@DVIES BERINGEN

Adresse
PAALSESTEENWEG 338 3583 PAAL

Code postal : 3583
Localité : Paal
Commune : BERINGEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande