A & P.ART

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & P.ART
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 884.459.757

Publication

05/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 31.07.2014 14383-0096-009
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 28.06.2013 13247-0324-011
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 31.07.2012 12375-0499-011
14/05/2012
Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i

i

i

i

i

i

i

Ondernemingsnr : Benaming (voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm

0884.459.757 A& PART

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

i

*12089082*

Vet behoi aan Belg' Staat:

D

Neergelegd ter griffie der

rechtbank v .koophandel te TONGEREN

3 0 -04- 2012

DeHooidgriffirriffie

Zetels Kaulillerdorp 80, 3950 Bocholt, Belgi

(volledig adres)

0nderwerb(en)akte :Zetelverplaatsing bij beslissing zaakvoerders

Tekst

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING dd. 15 april 2012 Inzake wijziging maatschappelijke zetel

De vergadering kwam bijeen op de maatschappelijke zetel op 15 april 2012 om 9.00 uur na verwittiging van de aandeelhouders, met als enige agendapunt de verplaatsing van de maatschappelijke zetel.

De Algemene Vergadering beslist dat met ingang vanaf 15 april 2012 de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst wordt van het oud adres, Kaulillerdorp 80 te 3950 BOCHOLT, naar Cooppalweg 61 te 3950 BOCHOLT.

Aan de zaakvoerder wordt gevraagd deze wijziging aan de bevoegde instanties kenbaar te maken.

De vergadering sluit om 09.15 uur.

(get)

de zaakvoerder Andrey Nurgaliyev

03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 29.07.2011 11359-0441-011
07/07/2011
Voor-

behoud aan he Belgisc

Staatsbi

Moei 2.1

-"`"--.. "

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr 0884.459.757

Benaming A & P ART

(voluit) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kaulillerdorp 80, 3950 Bocholt, Belgi

Onderwerp akte : Uittreksel uit akte ontslag zaakvoerder

II

*11103015*

NeefgC!U tcr gnio drechtbank y. koophandel te TONGEREN_

27 -06- 2011

De HootrignifierGriffie1. I

De vergadering kwam bijeen op de maatschappelijke zetel op 15 juni 2011 na oproeping van de aandeelhouders.

Als punt van agenda geldt :

"het ontslag als zaakvoerder van mevrouw Mari na Nurgatiyeva met ingang vanafheden".

De voorzitter verzoekt de aandeelhouders het verslag van huidige vergadering af te tekenen na notulering ten bewijze van hun aanwezigheid.

De vergadering neemt volgende beslissing :

1. Met ingang vanaf heden wordt ontslag gegeven aan mevrouw Marina Nurgaliyeva als zaakvoerder.

Er wordt niet in haar vervanging voorzien. De Algemene Vergadering verleent haar algehele kwijting voor haar bestuursdaden.

2. Aan de heer Andrey Nurgaliyev wordt opdracht gegeven huidige beslissing ter kennis te brengen van de overheden op de hiervoor wettelijk voorziene wijze.

Aldus opgesteld te Bocholt op 15 juni 2011

(get)

De zaakvoerder

Andrey Nurgaliyev

"

Op de laatste 1:0z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 30.07.2010 10372-0536-011
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 30.07.2009 09528-0118-012
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 01.07.2008 08344-0053-011
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 21.06.2015, NGL 30.07.2015 15376-0087-010

Coordonnées
A & P.ART

Adresse
COOPPALWEG 61 3950 BOCHOLT

Code postal : 3950
Localité : BOCHOLT
Commune : BOCHOLT
Province : Limbourg
Région : Région flamande