A++ AUDIT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A++ AUDIT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.782.007

Publication

05/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 23.08.2013, NGL 24.02.2014 14054-0249-008
10/04/2012
Mod 11.1

" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

4.Il II 11111111! IUII 1111 t1! IVI

*12090666*

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

IIN

RECHTBANK ilBANK VAN KOOPHANDEL

2 8 -03- 2012

HASSELT

Ondernemingsnr :

Benaming (voluit) :A++ audit

(verkort):

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :3945 Ham, Veldhovenstraat 23/a000

(volledig adres)

1D Onderwerpen) akte :OPRICHTING

L Uit een akte opgesteld door notaris Koen VERMEULEN met standplaats te Beringen-Paal op 22

maart 2012, blijkt dat werd besloten tot de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte

e aansprakelijkheid als volgt:

o

RECHTSVORM EN NAAM :

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

b De naam luidt "A++ audit".

DUUR:

wi

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

e ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Ham, Veldhovenstraat 231a000.

N OPRICHTERSNENNOTEN DIE HUN INBRENG NIET VOLLEDIG HEBBEN VOLGESTORT:

c::% , De heer WOUTERS, Ludovicus Jozef, zelfstandige, geboren te Lommel op 31 oktober 1958, nationaal

nummer 58.10.31 201-60 en zijn echtgenote mevrouw HANEGREEFS, Francine Gerarda Maria, mi-

verpleegkundige, geboren te Kwaadmechelen op 16 juli 1959, nationaal nummer 59.07.16 218-08, samen

wonende te 3945 Ham, Veldhovenstraat 23fa000.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden.

Niet-volgestort bedrag: twaalfduizend vierhonderd euro ( 12.400,00).

et

MAATSCHAPPELIJK KAPITAALIGESTORT BEDRAG:

.% , Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (

let 18.600,00).

i e Het is verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder

i n/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen. .

! Het kapitaal is bij de oprichting gedeeltelijk volgestort door inbreng in geld van een bedrag van

zesduizend tweehonderd euro ( 6.200,00) door storting of overschrijving op een bijzondere rekening

pq geopend op naam van de vennootschap in oprichting, waarvoor 950 aandelen werden toegekend aan

de heer WOUTERS Ludovicus en waarvoor 50 aandelen werden toegekend aan mevrouw HANEGREEFS Francine.

SAMENSTELLING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

e Volledig in geld.

re EN EINDE BOEKJAAR:

et Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n april en eindigt op nendertig maart van ieder jaar.

pq BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE

WINST:

Het batig slot dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste n twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze n tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

Geen uitkerin" mag_geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden

I het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle

reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar

het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen.

I BESTUUR  OMVANG BEVOEGDHEDEN EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

[Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd:

1 De heer WOUTERS, Ludovicus Jozef, geboren te Lommel op 31 oktober 1958, nationaal nummer

158.10.31 201-60, wonende te 3945 Ham, Veldhovenstraat 231a000.

Bij beindiging van het ambt van zaakvoerder, om welke reden ook, zal hij van rechtswege in dezelfde

I hoedanigheid worden opgevolgd door mevrouw HANEGREEFS, Francine Gerarda Maria, geboren te

Kwaadmechelen op 16 juli 1959, nationaal nummer 59.07.16 218-08, wonende te 3945 Ham,

Veldhovenstraat 23/a000, benoemd tot opvolgend statutair zaakvoerder.

INTERN BESTUUR -- BEPERKINGEN:

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn

I tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor

volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

I Indien er meer dan n zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige

verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

I De zaakvoerder, die alleen kan optreden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

I COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

Het verlenen van advies en het uitvoeren van audits in verband met kwaliteit, milieu, energie en

management.

Het geven van opleidingen en trainingen in bovenvermelde doelgebieden.

Het verlenen van advies aan bedrijven bij innovaties en strategische keuzes en hulp om deze adviezen te

implementeren bij de klant.

Computerconsultancy-activiteiten,

I Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van

bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort.

I Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering.

Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,

organisatie, efficintie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.

Berekenen van de kosten en baten van de vooropgestelde maatregelen op het gebied van planning,

organisatie, efficintie, enzovoort.

I Algemene audit-activiteiten.

Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie,

machine- en werktuigbouw, industrile systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort.

Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van

pollutie, akoestiek, enzovoort.

1 Markt- en opinieonderzoekbureaus.

I Het optreden als gevolmachtigde van derden.

Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in en over

i vennootschappen en bedrijven.

I Het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participatie of het geven van

voorschotten.

I Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.

Overige zakelijke dienstverlening.

Het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke

roerende goederen. Het aankopen en verkopen van deze goederen. Detailhandel.

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening:

- het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in Belgi

I of in het buitenland;

- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;

het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of

onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen;

I - het afsluiten van zakelijke rechten, het aangaan van erfpacht- en opstalovereenkomsten, onroerende

leasing.

I, De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend ais onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig zijn,

a Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

voor de verwezenlijking van haar doel, zowel in Belgi als in het buitenland.

Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten

overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van vennootschappen gesteld zijn,

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand augustus om zeventien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse

vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door

een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op n stem,

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID :

De vennootschap erkent slechts n enkele eigenaar per aandeel. Wanneer n of meerdere aandelen

toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van

vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap

slechts uitgeoefend worden door n enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle

gerechtigden; zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven ze geschorst.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN:

A Benoeming van de eerste gewone zaakvoerder - Bezoldiging

De oprichters verklaren dat zij de eerste algemene vergadering samenstellen, waarop het gehele kapitaal

aanwezig is.

- Bezoldiging -

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering volgende besluiten genomen:

- de zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hem voor het

toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.

B Eerste gewone algemene vergadering - eerste boeklaar

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand augustus in het jaar

2013.

Het eerste boekjaar loopt pro fisco tot 31 maart 2013,10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Koen VERMEULEN

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte

09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 04.09.2015, NGL 30.09.2015 15637-0581-012

Coordonnées
A++ AUDIT

Adresse
VELDHOVENSTRAAT 23, BUS A000 3945 HAM

Code postal : 3945
Localité : Kwaadmechelen
Commune : HAM
Province : Limbourg
Région : Région flamande