A & E MAT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & E MAT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.082.390

Publication

24/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.11.2013, NGL 12.03.2014 14067-0055-013
12/07/2012
xr

Mod Word 11.1

';r111,~ w ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

" iaiasosi*

vr

beh+

aai Bel Staa

II

Neergelegd ter griffie der

rechtbank v.koophandel ta TONGEREN

0 2 -07- 2012

[De Hoofdgriffier, Griffie

(voluit) : A&E MAT (verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Omselweg 13, 3960 Bree

(volledig adres)

Onderwerp akte : oprichting

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Vanderstraeten, te Opglabbeek, op 25 juni 2012, geregistreerd te Bree op 28 juni 2012 boek 340 blad 68 vak 4 bladen: negen verz.: geen. Ontvangen vijfentwintig euro (25 Eur) de ea inspecteur ai. (getekend) Ria Diels, blijkt dat door :

1, de heer MATHIJSSEN Eugne Jean Jos, geboren te Hamont, thans Hamont-Achel, op 17 februari 1957, wonende te 3960 Bree, Omselweg 13, echtgenoot van mevrouw AEGTEN Anita Johanna Maria,

2. mevrouw MATH1JSSEN An, geboren te Bree op 16 november 1987, wonende te 3960 Bree, Omselweg 13, ongehuwd,

een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, met ais maatschappelijke benaming "A&E MAT", met zetel te 3960 Bree, Omseiweg 13, en waarvan het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00) bedraagt, verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Voornoemde heer MATH1JSSEN Eugne, oprichter genoemd onder 1), verklaart in te schrijven op vijftig (50) aandelen, tegen de prijs van honderd zesentachtig euro nu! cent ( 186,00) per aandeel en doet een inbreng in geldspecin van negenduizend driehonderd euro nul cent ( 9.300,00).

Voornoemde mevrouw MATHIJSSEN An, oprichtster genoemd onder 2), verklaart in te schrijven op vijftig (50) aandelen, tegen de prijs van honderd zesentachtig euro nul cent ( 186,00) per aandeel en doet een inbreng in geldspecin van negenduizend driehonderd euro nul cent ( 9.300,00).

2) Vergoeding.

* Ais vergoeding voor zijn inbreng in geldspecin worden aan de heer MATH1JSSEN Eugne, oprichter genoemd onder 1), die verklaart te aanvaarden, de vijftig (50) aandelen, waarop hij heeft ingeschreven, toegekend.

* Als vergoeding voor haar inbreng in geldspecin wordt aan mevrouw MATHIJSSEN An, oprichtster genoemd onder 2), die verklaart te aanvaarden, de vijftig (50) aandelen, waarop zij heeft ingeschreven, toegekend.

3) Afbetaling.

De oprichters stellen vast en verklaren dat

-de aandelen, waarop door voornoemde heer MATHIJSSEN Eugne, oprichter genoemd onder 1), werd

ingeschreven, volstort werden ten belope van zesduizend tweehonderd euro nul cent ( 6.200,00).

-de aandelen, waarop door voornoemde mevrouw MATHIJSSEN An, oprichtster genoemd onder 2), werd

ingeschreven, volstort werden ten belope van zesduizend tweehonderd euro ( 6.200,00).

Zowel door de heer MATHIJSSEN Eugne als door mevrouw MATHIJSSEN An moet bijgevolg nog een

bedrag van drieduizend honderd euro ( 3.100,00) volstort worden.

De gemelde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening

genummerd BE14 1030 2799 5783 geopend bij het Landbouwkrediet, met zetel te Brussel, Sylvain Dupuislaan

251, op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting. Het "bankattest",

afgeleverd door voornoemde financile instelling op 21 juni 2012, wordt door de oprichters aan ondergetekende

notaris Dirk Vanderstraeten overhandigd die het zal bewaren.

De oprichters stellen de statuten van de vennootschap vast zoals hierna volgt. (uittreksel)

-- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

en draagt de naam "A&E MAT".

--- De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3960 Bree, Omselweg 13.

--- De vennootschap heeft als doel, zowel in Belgi als in het buitenland, hetgeen hierna volgt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :

Benaming O

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

* De uitbating, hetzij zelf, hetzij door derden, van brasserie, caf, taverne, restaurant, spijshuis, frituur en verbruikssalon, dit in de meest ruime betekenis.

* De activiteiten van restauratiehouder en drankgelegenheid, daarin begrepen restaurant en traiteur,

inrichten van feesten en verhuring van zalen.

* Aan- en verkoop, in- en uitvoer van voedingsmiddelen en dranken in de meest ruime betekenis.

* Eetgelegenheid met volledige bediening.

* Traiteur en cateringdiensten en aanverwante activiteiten, zoals de verkoop van voorbereide maaltijden en

alle toebehoren.

* verkoop van dranken en kleine eetwaren in wegwerpverpakking die voornamelijk ter plaatse gebruikt worden eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement

* Het inrichten en verzorgen van happenings feestelijkheden en vermakelijkheden in de meest brede betekenis van het woord.

* Alle huur en verhuur van materiaal inzake traiteur-, horeca- en cateringdiensten.

* Verhuur van fietsen

Het aanvaarden en waarnemen van bestuursmandaten of vereffenaar in vennootschappen, verenigingen en maatschappen.

* Alle handels- nijverheids- financile, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel of die van aard zijn dit te begunstigen.

* Het optreden als tussenpersoon in de handel.

* Het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen door haar goederen in hypotheek of pand te geven of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financile operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en ka-pitalisatieondememingen,

* Alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel,

* Het verlenen van advies en verrichten van prestaties inzake allerhande organisatorische aangelegenheden, budgetcontrole en algeheel management;

* De uitbouw van een onroerend vermogen en het beheer, huur, verhuur en onderverhuur van onroerende goederen van alle aard, ongeacht de bestemming ervan.

* De vennootschap mag, zowel in Belgi als in het buitenland, haar maatschappelijk doel overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor derden, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt kijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

* Zij kan aile burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met n of andere tak van haar maatschappelijk doel of van aard zijn van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.

* Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of te stichten vennootschappen, zowel ln Belgi als in het buitenland, en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

Deze opsomming is enkel aanwijzend en niet beperkend.

 De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

 Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00) en is volledig geplaatst.

Het is vertegenwoordigd door honderd (1 00) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

--- De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met nparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Worden tot statutaire zaakvoerders benoemd zonder beperking van duur:

- mevrouw MATHIJSSEN An, geboren te Bree op 16 november 1987, rijksregister nummer 87.11.16 266-91, wonende le 3960 Bree, Omselweg 13, voornoemde mede-oprichtster, die verklaart te aanvaarden. Het mandaat van deze statutaire zaakvoerder zal, behoudens andersluidend besluit genomen door de algemene vergadering der venno-ten, bezoldigd zijn;

- de heer MATHIJSSEN Eugne Jean Jos, geboren te Hamont, thans Hamont-Achel, op 17 februari 1957, rijksregisternummer 57.02.17 253-60, wonende te 3960 Bree, Omselweg 13, voomoemde mede-oprichter, die verklaart te aanvaarden. Het mandaat van deze statutaire zaakvoerder zal, behoudens andersluidend besluit genomen door de algemene vergadering der vennoten, onbezoldigd zijn.

De zaakvoerder(s) islzijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennoot-schap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan n zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Zijn er twee of meer dan twee zaakvoerders in functie dan vormen zij samen de zaakvoerdersraad. De besluiten van deze zaakvoerdersraad worden genomen met de gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen en dit ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders.

Iedere zaakvoerder kan de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.

p r + f

" i

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

--- De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand november om 13.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden,

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het zelfde jaar.

--- Jaarlijks wordt van de nettowinst van de vennootschap ten minste nitwintiigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het kapitaal bedraagt.

De aanwending van het saldo van de nettowinst wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, die zal besluiten op voostel van de zaakvoerder(s).

De oprichters verklaren

1.dat bij wijze van overgang, het eerste boekjaar begint op heden, 26 juni 2012 en eindigt op 30 juni 2013;

2. dat de eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 20 november 2013.

BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS

Rekening houdend met het feit dat de vennootschap, overeenkomstig het artikel 2 paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen, slechts rechtspersoonlijkheid verkrijgt vanaf de datum van de in de artikelen 67 en 68 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, hebben hogergemelde benoemingen van de statutaire zaakvoerders eveneens slechts uitwerking vanaf die datum.

Voor eensluidend verklaard uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

* uitgifte akte

Getekend, notaris Dirk Vanderstraeten

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 17.11.2016, NGL 31.01.2017 17035-0182-012

Coordonnées
A & E MAT

Adresse
OMSELWEG 13 3960 BREE

Code postal : 3960
Localité : BREE
Commune : BREE
Province : Limbourg
Région : Région flamande