A & I TECHNIEKEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & I TECHNIEKEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 418.106.325

Publication

12/08/2014 : LE054685
06/11/2014
Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lA2 492

Ondememingsnr : 0418.106.325 Benaming

(voluit) : A&I TECHNIEKEN

(verkort) :

Voor-behoude

aan het

Belgisct Staatsbla

Neergelegd ter griffie der reoiatbank y. koophandel Antwerpen, afd.1'ongeren

28 -10- 2014

De griffier, Griffie

J

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : RODE KRUISLAAN 1, 3740 MOPERTINGEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDER

Het blijkt dat bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 7 augustus

2014 ten zetel van de onderneming volgend besluit werd genomen:

1) De benoeming van Dhr. Noelmans Alain als zaakvoerder vanaf 7 augustus 2014

Het mandaat als zaakvoerder is onbezoldigd.

Mevr. Baerten Ludwine

Zaakvoerder

Bijlage iiij iit`B'igiscli Stfslilc7 - O61T172014 = .Anixs d Miinitnr IiTg

Op de laatslee biz, van tank B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetri van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verteer rnordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/01/2014 : LE054685
25/02/2013 : LE054685
13/01/2012 : LE054685
03/02/2011 : LE054685
12/02/2010 : LE054685
16/04/2015
Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel Antwerpen, aid. Tongeren

3 - -8,i- 2lii5

De griffiePriffie

iuu

*15055523*

Bijlagen bij het Belgisch

Ondernemingsnr : 0418.106.325

Benaming (voluit): A & I TECHNIEKEN

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rode Kruislaan 1, 3740 Bilzen (Mopertingen)

(volledig adres)

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING Tekst :

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 24 maart 2015 (ter registratie neergelegd) blijkt dat: de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A & I TECHNIEKEN" met nparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist, na kennis te hebben genomen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de voorgestelde doelswijziging en na kennisname van de staat van activa en passiva van de vennootschap van 31 januari 2015, het maatschappelijk doel van de vennootschap, zoals vermeld in de statuten, an te vullen en uit te breiden als volgt:

"Artikel 3  DOEL

- r...)

- Transport van goederen langs de weg, zowel voor Belgi als in buitenland, zowel voor eigen rekening als voor

derden."

TWEEDE BESLISSING

De vergadering keurt de tekst van de als gevolg van de vorige beslissingen gecordineerde statuten goed en ver-

leent aan de zaakvoerder elke machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Notaris Joris Stalpaert te Tremelo.

ln bijlage : uitgifte van het proces-verbaal

historiek statuten en gecordineerde statuten

Op de laatste blz. van Luikg vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

30/01/2009 : LE054685
21/04/2008 : LE054685
19/12/2007 : LE054685
03/08/2007 : LE054685
05/06/2015
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNeargvkogd tor ;iriffi darroofitbarik v, koophandel Antwerpen, afd, Tongeren

21 -Q5- 2015

tarifrie

De ariffler.

ER1.11,191

*

u

Ondernemingsar : 0448.106.325

Benaming

(voluit) : A & I Technieken

(verkort) :

Rechtsvorm : Bvba

Zetel : Rode Kruislaan 1 te 3740 Mopertingen

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING EN ONTSLAG ZAAKVOERDER

Het blijkt dat bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 28 april 2015 ten zetel van de onderneming volgend besluit werd genomen:

1) Benoeming van Dhr. Alain Noelmans ais zaakvoerder vanaf 110512015. Het mandaat is onbezoldigd.

2) Ontslag zaakvoerder Mevr. Ludwine Baerten vanaf 3010412015. Aan mevr, Baerten wordt kwijting verleend voor de uitoefening van haar mandaat tot 30/04/2015.

Alain Noelmans

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/11/2006 : LE054685
28/10/2005 : LE054685
15/10/2004 : LE054685
21/10/2003 : LE054685
06/11/2002 : LE054685
12/10/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
16/02/2000 : LE054685
01/01/2000 : LE054685
01/01/1992 : LE54685
01/01/1989 : LE54685
01/01/1988 : LE54685
01/01/1986 : LE54685
20/10/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
A & I TECHNIEKEN

Adresse
RODE KRUISLAAN 1 3740 MOPERTINGEN

Code postal : 3740
Localité : Mopertingen
Commune : BILZEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande