A.C.E.

Divers


Dénomination : A.C.E.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 438.361.410

Publication

30/04/2014
Madwort11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeiing HASSELT

17 APR, 2014

Griffie

1111111 IIII III IIIIYIIII

*14091931*

be a Bc St. r

IIA

i

Ondernemingsnr : 0438.361.410

Benaming

(voluit) : A.C.E.

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 3560 Lummen, Klaverbladstraat 9

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michal VAN DER LINDEN, te Hasselt op 21 maart 2014, geregistreerd te Hasselt op 24 maart 2014, boek 801, blad 95, vak 18, ontvangen 50,00 euro, de Ontvanger K. Blondeel, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A.C.E., met maatschappelijke zetel te 3560 Lummen, Klaverbladstraat 9.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Vennoten

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna genoemde vennoten :

1) De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht "BRANDFORT", met maatschappelijke zetel te 5652; XR Eindhoven (Nederland), Dr, Holtroplaan 25, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant: (Nederland) onder KvK-nummer 17072577, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer MARTENS: Johan Jozef Therese, wonende te 6231 EB Meerssen (Nederland), Proost de Beaufortstraat 38, wiens identiteit werd aangetoond aan de hand van zijn paspoort met kenmerk NWLJD8RK7.

2) De heer BRAND Jan, wonende te 3910 Neerpelt, Eekhoornlaan 3, hier vertegenwoordigd ingevolge: onderhandse volmacht de dato 19 maart 2014 door de heer MARTENS Johan voornoemd, welke volmacht aan: de minuut van onderhavige akte zal gehecht blijven.

Zaakvoerders

Is hier eveneens aanwezig, in haar hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap, de Besloten Vennootschap naar Nederlands recht "A.C.E. Ingenieurs en Adviesbureau, Werktuigbouw en Electrotechniek", met maatschappelijke zetel te 5652 XR Eindhoven (Nederland), Dr. Holtroplaan 25, op haar beurt: vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MARTENS Johan voornoemd.

Voormelde zaakvoerder werd benoemd ingevolge beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering de dato 26 januari 2004, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2004, onder nummer' 04095062.

Eerste besluit  Doelswijziging

Verslaggeving

Met nparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de verslagen van de zaakvoerder en de: commissaris voor te lezen.

Deze verslagen werden opgesteld overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere aandeelhouder erkent in het bezit te zijn van een kopie van voormelde verslagen en van de staat van:

activa en passiva, afgesloten per 31 december 2013, en hiervan kennis te hebben genomen. Een exemplaar van de verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van;

Koophandel, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal

De verslagen van de zaakvoerder en de commissaris zullen door mij, notaris, bewaard worden in he vennootschapsdossier.

Wijziging doel

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen, als volgt:

De vennootschap heeft tot doel:

a.Het ontwikkelen en (doen) ontwerpen, controleren en cordineren van technische werken in het algemeen, doch meer in het bijzonder op het gebied van productontwikkeling, bedrijfsmechanisatie- en automatisering, constructietechniek, apparatenbouw, procestechniek, mechatronica, voertuigtechniek, vliegtuigbouw.

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vc or- behouden aan het Belgisch Staatsblad

b.Het ontwikkelen en (doen) ontwerpen, controleren en cordineren van technische werken in het

algemeen, doch meer in het bijzonder op het gebied van elektronica, telematica, softwareontwikkeling,

elektrotechniek en besturingstechniek.

c.Het ontwikkelen en (doen) ontwerpen, controleren en cordineren van technische werken op het gebied

van beton- en staalconstructies, bouwkunde, weg- en waterbouw en landmeetkunde.

d.Het werven en selecteren van hoger technisch opgeleiden voor opdrachtgevers.

e.Studieorganisatie, raadgevend bureau, werving- en selectiebureau voor hoger technisch opgeleiden.

Tweede besluit  Aanpassing statuten

De vergadering besluit de statuten aan te passen overeenkomstig het voorgaande besluit, als volgt:

"Artikel 3.

De vennootschap heeft tot doel:

, a.Het ontwikkelen en (doen) ontwerpen, controleren en cordineren van technische werken in het

algemeen, doch meer in het bijzonder op het gebied van productontwikkeling, bedrijfsmechanisatie- en automatisering, constructietechniek, apparatenbouw, procestechniek, mechatronica, voertuigtechniek, vliegtuigbouw,

b.Het ontwikkelen en (doen) ontwerpen, controleren en cordineren van technische werken in het algemeen, doch meer in het bijzonder op het gebied van elektronica, telematica, softwareontwikkeling, ' elektrotechniek en besturingstechniek.

c.Het ontwikkelen en (doen) ontwerpen, controleren en cordineren van technische werken op het gebied van beton- en staalconstructies, bouwkunde, weg- en waterbouw en landmeetkunde.

d.Het werven en selecteren van hoger technisch opgeleiden voor opdrachtgevers,

e.Studieorganisatie, raadgevend bureau, werving- en selectiebureau voor hoger technisch opgeleiden." Derde besluit  Cordinatie statuten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecordineerde tekst der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Getekend notaris Michal VAN DER LINDEN, Toekomststraat 56 te 3500 Hasselt,

TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.

Voor eensluidend afschrift, voor ontledend uittreksel, verslagen bedrijfsrevisor en zaakvoerder, volmacht,

gecordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/10/2013 : HA076016
31/12/2012 : HA076016
21/08/2012 : HA076016
17/08/2011 : HA076016
16/07/2010 : HA076016
26/08/2009 : HA076016
27/07/2009 : HA076016
06/08/2008 : HA076016
16/08/2007 : HA076016
23/10/2006 : HA076016
03/07/2006 : HA076016
14/06/2005 : HA076016
09/08/2004 : HA076016
28/06/2004 : HA076016
12/08/2003 : HA076016
16/08/2002 : HA076016
20/09/2001 : HA076016
06/08/1999 : HA076016
05/11/1997 : HA76016
10/12/1991 : HA76016
02/06/1990 : HA76016
13/10/1989 : AN272166

Coordonnées
A.C.E.

Adresse
Zetel : 3560 Lummen, Klaverbladstraat 9

Code postal : 3560
Localité : LUMMEN
Commune : LUMMEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande