A.I.D. INTERIEUR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.I.D. INTERIEUR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 887.623.937

Publication

16/06/2014
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

rP [i~~~ L~..__ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0887.623.937

Benaming

(voluit) : A.I.D. INTERIEUR

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel3:bc&enk, Horizonlaan 25 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Fusievoorstel

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, werd door de bestuursorganen van de hierna vermelde vennootschappen, in gemeenschappelijk overleg, het voorstel van fusie door overneming opgesteld waarvan hierna de tekst volgt:

IDENTIFICATIE VAN DE AAN DE FUSIE DEELNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN 1.BVBA A.I.D. (= overnemende vennootschap)

De vennootschap werd opgericht onder de benaming `HENDR1KX JOHNNY BVBA' ingevolge akte verleden voor meester Anita INDEKEU, notaris te Neeroeteren (Maaseik) op 7 november 1997, gepubliceerd in de billagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 december 1997 onder nummer 1997-12-04 / 049,

De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor meester Yves CLERCX, geassocieerd notaris te Genk op 16 februari 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2012 onder nummer 2012-03-0610050798.

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

-Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van metalen en non-ferro metalen constructies, bruggen en gebinten; voor fabricage en plaatsen van rolluiken, zonneblinden en vliegenramen; voor het plaatsen en herstellen van sloten en kleine ijzerwaren; voor het optrekken van niet metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken (geen metsel- en betonwerken); voor het vervaardigen en plaatsen van

sierschoorsteenmantels (geen marmer en arduinbewerking); voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van aile houten wand- en vloerbekledingen; voor het plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen (uitgezonderd van de activiteiten van schrijnwerker-timmerman); voor het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels; voor grondwerken; voor draineringswerken; voor radio-elektrisch materieel; voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stofferingen en allerhande voorwerpen; voor schoorsteenvegen; voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; voor het plaatsen van afsluitingen; voor industrile schilderwerken; voor schilderen van meubelen; voor fabricatie en garnering van niet-metalen meubelen; voor rioleringswerken; voor het leggen van kabels en diverse leidingen; voor het aanleggen en onderhoud van speelpleinen, sportvelden, parken, tuinen en vijvers; voor warmte- (niet vochtwerend) en geluidsisolatie; voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden; voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van industrile pijpleidingen en kanalisatie; voor kasseileggen, het leggen van dallen en chapes; voor het plaatsen van PVC; voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken, vollets en metalen schrijnwerkerij; voor het ontwerpen van binnenhuisinrichting;

-Werkplaats voor algemene mekaniek;

-Verhuur van motorvoertuigen zonder chauffeur, van vaartuigen en caravans, alsook van alle toebehoren; vervoer voor derden; car- en truckwash;

111111 iii i i i ui~iji i ii

" 141171Neergelegd ter grllfle er rechtbant( y. kanphandril Antwerpen ald, Tongeren

0 4 -00- 2014

De griffleriffie

II

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Onderneming voor het uitbaten van een fitnesscentrum met inbegrip van de uitbating van speelplein, zaal voor lichaamsoefeningen, dansen en conditiegymnastiek, gevechtssporten en alle aanverwante sporten, alsmede cursussen hierin; voor het uitbaten van een buffet in een inrichting voor sport; aan- en verkoop van alle artikelen nodig en nuttig voor de beoefening van sport;

-Frituur, verbruikssalon, caf, restaurants;

-Klein- en groothandel in bouwmaterialen en bouwproducten; in materieel voor ondernemers; in schoeisel, textielwaren en kleding; in luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen; in speelgoed en in kinderartikelen;

-Leurhandel; tussenpersoon in handel;

-Verwerving van participatie in allerlei bedrijven.

Dit alles in de meest ruime zin genomen.

Zij mag tevens in Belgi of in het buitenland alle financile, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, een aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen. Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden, hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen, solidariteit, ondeelbaarheid en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.

Zij kan ook optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt E 88.600,00 en wordt vertegenwoordigd door 3.572 aandelen met een nominale waarde van 24,80 per aandeel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Genk, Horizonlaan 25 bus 1.

Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0461.941.516.

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder;

" De heer Johnny HENDRIKX,

wonende te Genk, Horizonlaan 25 bus 1

2, BVBA A.I.D. INTERIEUR (= over te nemen vennootschap)

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor meester Yves CLERCX, geassocieerd notaris te Genk op 27 februari 2007, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 maart 2007 onder nummer 2007-03-0910038133.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor meester Yves CLERCX, geassocieerd notaris te Genk op 22 juli 2009, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2009 onder nummer 2009-08-1010114537.

De vennootschap heeft tot doel:

-Het uitvoeren van algemene bouwwerken zoals, maar niet beperkt tot:

oHet bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, grondverzet, graven

ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen;

oDrainage van bouwterreinen;

oliet uitvoeren van rioleringswerken;

oHet optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en andere residentile gebouwen, van

appartements- en kantoorgebouwen, het bouwen van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik,

voor landbouwdoeleinden, scholen, ziekenhuizen, loodsen, hangars etc.;

oAlgemene cordinatie van bouwwerken;

oVeiligheidscordinatie;

oDakbedekking en het bouwen van dakconstructies van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van

dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen;

oliet gieten van gewapend beton;

oHet uitvoeren van metselwerken;

oHet aanbrengen van chape;

oliet bouwen van schoorstenen, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen;

oliet invoeren en reinigen van gevels;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

oHet plaatsen van vloer- en wandtegels;

oHet bouwen van funderingen, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;

oHet monteren van niet-zelfvervaardigde metalen, houten en kunststoffen constructiewerken;

oDe installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz in hout, metaal en

kunststof;

oHet uitvoeren van warmte- en geluidsisolering;

oHet uitvoeren van stukadoorswerken;

(Met plaatsen van omheiningen;

oHet plaatsen van aire houten wand-, vloer- en plafondbekledingen;

oDe montage en installatie van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;

oSanitaire werken en het plaatsen van centrale verwarming;

oHet leggen van stoepdallen en klinkers;

obe bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, tuinaanleg;

oHet schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, overige schilderwerken;

olnstallatie van elektrische materialen;

-De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de handelsbemiddeling in bouw- en afbraakmaterialen in de

ruimste zin van het woord;

-Schilder- en decoratiewerken in de ruimste zin van het woord;

-Binnenhuisarchitectuur;

-Woon-, winkel- en kantoorinrichting in de ruimste zin van het woord;

-Projectontwikkeling;

-De vervaardiging, restauratie en afwerking (inclusief stofferen, polijsten, ...} van meubels;

-Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, en import en export van decoratiemateriaal, geschenken,

antiquiteiten en tweedehands goederen;

-Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en

onroerend vermogen;

-Mandel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen,

gronden;

-De renovatie van eigen onroerend goed;

-De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld;

-De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen, huizen en kantoren;

-De verhuur van appartementen in hotels;

-De exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland, Zij mag alle beheers-, commercile, productieve, financile, industrile, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in Belgi als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

De vennootschap mag zowel in Belgi als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 28.600,00 en wordt vertegenwoordigd door 286 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Genk, Horizonlaan 25 bus 1.

Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

De vennootschap is ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0887.623.937.

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder:

" De heerJohnny HENDRIKX,

wonende te Genk, Horizonlaan 25 bus 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

FUSIE

ln aanmerking nemende dat de bestuursorganen van voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen ertoe strekkende een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 671 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zal overgaan op de overnemende vennootschap, verbinden de bestuursorganen van de genoemde vennootschappen zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen zij bij eze het fusievoorste[ vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve algemene vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen.

Aldus wordt voorgesteld dat de fusie zal worden doorgevoerd tussen de BVBA A.I.D. en de BVBA A.I.D. INTERIEUR,

De BVBA A.I.D., voornoemd, zal als overnemende vennootschap het gehele vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen - verkrijgen van de BVBA A.I.D. INTERIEUR, voornoemd en die de over te nemen vennootschap is, en dit zonder uitreiking van nieuwe aandelen.

BOEKHOUDING

De fusie tussen beide vennootschappen zal gebeuren op basis van de balansen per 31 december 2013. De balansen van BVBA A.I.D. en BVBA A.I.D. INTERIEUR betreffen een jaarafsluiting.

De handelingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2014.

RUILVERHOUDING

Niet van toepassing.

WIJZE VAN UITREIKING VAN DE NIEUWE AANDELEN

Niet van toepassing gezien de overnemende vennootschap BVBA A.I.D. reeds eigenaar is van al de aandelen van de over te nemen vennootschap BVBA A.I.D. INTERIEUR.

DATUM VAN RECHT OP WINSTUITKERING

Niet van toepassing.

RECHTEN DER AANDEELHOUDERS EN BIJZONDERE REGELINGEN

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

BIJZONDERE VOORDELEN

Aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap worden geen bijzondere rechten toegekend.

BIJZONDERE BEZOLDIGINGEN AAN BEDRIJFSREVISOR

Niet van toepassing.

SLOTVERKLARINGEN

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de ondergetekende bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders aile nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.

Bij goedkeuring van de fusie worden alle kosten voortvloeiende uit de verrichting gedragen door de overnemende vennootschap.

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van bestuursorgaan van de aan de fusie deelnemende vennootschappen, neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap.

Opgemaakt in vier exemplaren op 23105/2014.

Het bestuursorgaan van BVBA A.I.D. en van BVBA A.I.D. INTERIEUR erkennen ieder twee door of namens het bestuursorgaan getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er n bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de respectievelijke vennootschappen.

Voor BVBA A.I.D.

Johnny HENDRIKX

zaakvoerder

Voor BVBA A.I.D. INTERIEUR

Johnny HENDRIKX

zaakvoerder

,

Voor-

k-b hbuden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 04.07.2014 14272-0028-013
31/10/2014
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0887. 6g ,

Benaming

(voluit): (voluit) INTERIEUR

(verkort) :

Rechtsvorm: Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3600 Genk, Horizonlaan 25 bus '1

(volledig adres)

Onderwerp akte: FUSIE

Uit een akte verleden voor notaris Yves CLERCX geassocieerd notaris, te Genk, Berglaan 11, op 9 oktober 2014, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

DEEL I FUSIE DOOR OVERNEMING (GERUISLOZE FUSIE) BVBA 'A.I.D INTERIEUR' DOOR BVBA 'A.I.D.'

I. AGENDA

A. De voorzitter stelt vast dat de buitengewone algemene vergaderingen van beide vennootschappen volgende gemeenschappelijke agenda omvat als voorstel van beslissing:

Kennisname en onderzoek door de vennoten van het voorstel tot fusie opgemaakt door de zaakvoerders (te weten voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `A.I.D' de heer HENDRIKX Johnny, voornoemd, daartoe benoemd in de oprichtingsakte, gepubliceerd als gezegd en voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A.I.D. INTERIEUR' eveneens de heer Hendriloc Johnny, voornoemd daartoe benoemd in de oprichtingsakte, gepubliceerd als gezegd) van de betrokken vennootschappen op drientwintig mei tweeduizend veertien; neergelegd ter publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren op vier juni tweeduizend veertien daarna, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsbiad op zestien juni daarna respectievelijk onder nummer 14117138 voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `A.I.D. INTERIEUR' en 14117139 voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A.I.D.'.

B. De voorzitter stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A.I.D INTERIEUR' volgende agenda omvat als voorstel van beslissing:

1) Fusie door overneming overeenkomstig artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A.I.D. INTERIEUR als gevolg van een ontbinding zonder vereffening overgaat op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A.I.D.', die reeds houdster is van al de aandelen van de over te nemen vennootschap 'A.I.D INTERIEUR' en dus zonder toekenning van aandelen, overeenkomstig het fusievoorstel.

2) Ingevolge de ontbinding van de over te nemen vennootschap: ontslag en kwijting aan de zaakvoerder, de heer HENRI Johnny, voornoemd.

C. De voorzitter stelt vast dat de Buitengewone vergadering van de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A.I.D.' volgende agenda omvat als voorstel van beslissing:

1) Fusie door overneming overeenkomstig artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `A.I.D. INTERIEUR' als gevolg van een ontbinding zonder vereffening overgaat op de

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die reeds houdster is van al de aandelen van de

over te nemen vennootschap 'A.I.D. 1NTERIEUR` en dus zonder toekenning van aandelen, overeenkomstig het fusievoorstel.

Deze overgang zal worden verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A.I.D' en zonder omwisseling van aandelen op basis van de boekhoudkundige staat per nendertig december tweeduizend dertien Uit die staat blijkt dat het eigen vermogen van de over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A.I.D INTERIEUR' zesduizend driehonderdenzes euro drienzeventigcent ( 6.306,73) bedraagt,

Voa

behou

aan

Belgi:

Staatsl

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2014 - Annexes du Moniteur belge ee. Alle handelingen en verrichtingen gesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.I.D INTERIEUR', worden sedert n januari tweeduizend veertien tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie (boekhoudkundig) geacht verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A.I.D.' .

2) Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie door overneming waarbij het gehele vermogen van de

over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERIEUR', volgens voornoemde balanstoestand afgesloten op nendertig december tweeduizend dertien overgegaan is op de overnemende vennootschap en vaststelling dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `A.I.D. INTERIEUR' definitief opgehouden heeft te bestaan.

3) ontslag en kwijting aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A.I.D INTERIEUR', zijnde de heer FIENDRIKX Johnny, voornoemd.

4) Vaststelling dat, overeenkomstig artikel 724 van het Wetboek van Vennootschappen het doel gewijzigd

dient te worden, gezien het huidig doel niet volledig beantwoordt aan de activiteiten die de vennootschap na

deze fusie door overname zal ontplooien.

De statutaire doelbepaling zal dus gewijzigd worden door inlassing van volgende bepalingen:

'*het uitvoeren van algemene bouwwerken zoals, maar niet beperkt tot:

.het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, grondvenzet, graven,

ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen;

.het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en andere residentile gebouwen, van appartements-

en kantoorgebouwen, het bouwen van gebouwen voor industrieel of commencieel gebruik, voor

landbouwdoeleinden, scholen, ziekenhuizen, loodsen, hangars enzovoort;

.algemene cordinatie van bouwwerken;

veiligheidscordinatie;

,dakbedekking ,dakbedekking en het bouwen van dakconstructies van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten

en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen;

.het gieten van gewapend beton;

.het uitvoeren van metselwerken;

.het bouwen van schoorstenen, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen;

.het plaatsen van vloer- en wandtegels;

.het bouwen van funderingen, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;

.het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen, houten en kunststoffen constructiewerken;

.de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken , enzovoort in hout, metaal en

kunststof;

,het uitvoeren van warmte- en geluidsisolering;

.het uitvoeren van stukadoorswerken;

.het plaatsen van omheiningen;

.de montage en installatie van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;

.sanitaire werken en het plaatsen van centrale verwarming;

.het leggen van stoepdallen en klinkers;

.de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, tuinaanleg;

.het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, overige schilderwerken;

installatie van elektrische materialen;

*de groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de handelsbemiddeling in bouw- en afbraak-materialen in de

ruimste zin van het woord;

*schilder- en decoratiewerken in de ruimste zin van het woord;

*binnenhuisarchitectuur;

*woon-, winkel- en kantoorinrichting in de ruimste zin van het woord;

*projectontwikkeling;

*de vervaardiging, restauratie en afwerking (inclusief stofferen, polijsten, ...) van meubels;

*aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, en import en export van decoratiemateriaal, ge-'schenken,

antiquiteiten en tweedehands goederen;

*het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roe-,rend en

onroerend vermogen;

*handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen,

gronden;

*de renovatie van eigen onroerend goed;

*de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld;

*de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen, huizen en kantoren;

*de verhuur van appartementen in hotels;

*de exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;'

Il. De voorzitter bevestigt, na te hebben verduidelijkt dat de vennootschappen geen obligaties of

nominatieve certificaten hebben uitgegeven en dat tot deze vergadering niet alleen de vennoten werden

opgeroepen, maar ook de zaakvoerders.

Ill. De aanwezige of vertegenwoordigde vennoten hebben zich gedragen naar de statutaire en wettelijke

bepalingen met betrekking tot de formaliteiten om op de vergadering toegelaten te worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

IV, Flet kapitaal van de vennootschappen is thans vertegenwoordigd door respectievelijk drieduizend vijfhonderdtweenzeventig (3.572) aandelen voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A,I,D' en tweehonderdzesentachtig (286) aandelen voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A.I.D. INTERIEUR'.

Uit het bovenstaande blijkt dat alle aandelen hier en nu vertegenwoordigd zijn, zodat:

a) deze vergaderingen derhalve geldig kunnen beraadslagen over de agenda;

b) geen bewijs hoeft geleverd te worden over de geldige bijeenroeping van deze vergaderingen.

V, Om te worden aangenomen, moeten navolgende meerderheden behaald worden in de stemming:

* de beslissingen met betrekking tot ontslag van en kwijting aan de zaakvoerder van de over te nemen

vennootschap : de gewone meerderheid van de stemmen;

*overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, de beslissingen met betrekking tot de

doel-iwijzhging, de vier'/vijfden van de stemmen;

*de overige voorstellen die een statutenwijziging teweeg brengen en de beslissing betreffende de geruisloze

fusie, de drie/vierden der stemmen.

VI, Vaststellingen met betrekking tot de formaliteiten die overeenkomstig artikelen 719, 720, 723 en volgenden van het Wetboek van vennootschappen voor de fusie moeten worden vervul&

a) de zaakvoerders van beide vennootschappen hebben een fusievoorstel opgemaakt dat sedert meer dan zes weken voor vandaag werd neergelegd op de bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel zoals blijkt uit het gemeenschappelijk agendapunt van de vennootschappen;

b) gezien aile aandelen van de over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A.I.D. INTERIEUR in handen van de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A.I.D', verenigd zijn, werd er geen fusieverslag of tussentijdse cijfers opgemaakt en evenmin diende controleverslagen door de bedrijfsrevisor (of externe accountant) schriftelijk te worden opgesteld.

c) het fusievoorstel werd in de agenda van de betrokken algemene vergaderingen vernield. Een afschrift van het fusievoorstel, de jaarrekening en de jaarverslagen werd aan de vennoten van de betrokken vennootschappen n maand vt5c5r heden ter beschikking gesteld op de zetel van de respectievelijke vennootschappen.

d) de zaakvoerders van de beide vennootschappen bevestigen dat blijkens de vermeldingen in het aandelenregister en eveneens naar hun weten de aandelen van de over te nemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `A.I.D INTERIEUR' volledig in handen zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A.I.D'.

e) de zaakvoerders van de beide vennootschappen hebben er zich van vergewist dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A.1.D. INTERIEUR' geen eigendomsrechten op onroerend goed bezit,

f) op verzoek van het bureau stelt de vergadering vast, overeenkomstig artikel 719, 3 van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig het fusievoorstel, dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de vennoten van de overnemende vennootschap die bijzondere rechten hebben,

g) op verzoek van het bureau stelt de vergadering vast, overeenkomstig artikel 719, 4 van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig het fusievoorstel, dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend Is aan de zaakvoerder van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds aan de zaakvoerder van de over te nemen vennootschap,

h) De zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A.I.D. INTERIEUR' heeft zich ervan vergewist, dat sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering zich in de activa en passive van haar vermogen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

VII. Daarnaast omvat de agenda de kennisname, zoals wettelijk verplicht, van de stukken bedoeld in artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen:

- verslag van de niet-statutaire zaakvoerder, houdende een omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel;

staat van activa en passive, opgemaakt binnen de drie maanden vr het zoven genoemd verslag;

Alle aanwezige vennoten verklaren hiervan een afschrift ontvangen te hebben, en ervan kennis genomen te hebben. Zij ontslaan derhalve de voorzitter van het voorlezen ervan.

VIII, De voorzitter bevestigt, na te hebben verduidelijkt dat de vennootschap geen nominatieve cer-tificaten heeft uitgegeven en dat er geen commissaris werd aangesteld, dat tot deze vergadering niet alleen de vennoten werden opgeroepen, maar ook de niet-statutaire zaakvoerder,

IV Ieder kapitaalaandeel geeft recht op n stem,

V. Tenslotte bevestigt de voorzitter dat de vennootschappen niet op de beurs genoteerd zijn en evenmin een openbaar beroep hebben gedaan op het spaarwezen, en dat ze tot op heden niet ln vereffening werden gesteld.

BESLISSINGEN:

Nadat de uiteenzetting van de voorzitter door de respectieve vergaderingen als juist erkend is, stellen zij vast dat ze geldig werden samengesteld, en bevoegd zijn om over bovenstaande agenda te beraadslagen en te beslissen als volg:

De vergaderingen vatten vervolgens de stemming over de agenda aan, en dit zonder wederzijdse benvloeding.

Eerste besluit (agendapunt A)

, De respectieve vergaderingen nemen kennis van de voorgelegde stukken en zij ontslaan de voorzitter van '

de lezing van het fusievoorstel, waarvan sprake in de agenda, aangezien de vennoten erkennen hiervan volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan n maand voor de datum van deze vergadering, alles met naleving van de bepalingen van artikel 720 1 van het Wetboek van Vennootschappen.

Tweede besluit (agendapunten B.1 en C.1)

De algemene vergadering van beide vennootschappen beslissen over te gaan tot fusie door overneming (gelijkgestelde verrichting) waarbij het volledige vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A.I.D INTERIEUR' als gevolg van een ontbinding zonder vereffening overgaan op de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A.I.D.' die reeds houdster is van al de aandelen van de over te nemen besloten vennootschap met beperkte

INTERIEUR'.

Deze fusie door overneming wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Alb.' en zonder omwisseling van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat per nendertig december tweeduizend dertien. Uit die staat blijkt dat het vermogen van de over te nemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A.1.D. INTERIEUR' zesduizend driehonderdenzes euro drienzeventig cent ( 6.306,73) bedraagt en dat aile verrichtingen en handelingen gesteld door besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `A.1.D.' sedert n januari tweeduizend veertien tot op datum van vandaag (boekhoudkundig) geacht worden te zijn verwezenlijkt voor rekening van de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'AMI'.

Derde besluit (agendapunt C.2)

Ten gevolge van het voorgaande besluit tot fusie door overneming van het volledige vermogen van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A.I.D. INTERIEUR', stelt de algemene vergadering van de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A.I.D.' vast, dat:

- enerzijds de fusie door overneming van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A.I.D. INTERIEUR', door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `A.I.D.' werd verwezenlijkt;

anderzijds de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `A.I.D. INTERIEUR', definitief opgehouden heeft te bestaan.

Vierde besluit (agendapunt B2 en C.3, ontslag en kwijting)

De algemene vergadering van de overnemende burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A.I.D.' verleent ontslag aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A.I.D. INTERIEUR', te weten de heer HENDRIKX Johnny, voornoemd. Zij verleent kwijting over zijn mandaat.

Vijfde besluit (agendapunt C.4)

De Algemene Vergadering van de gefusioneerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A.I.D.' beslist - overeenkomstig artikel 724 van het Wetboek van Vennootschappen, dat het doel, zoals in de agenda voorgesteld, wordt aangepast gezien het huidig doel van de overnemende vennootschap niet volledig beantwoordt aan de activiteiten die de vennootschap na de fusie zal ontplooien.

Al deze beslissingen worden genomen met nparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

ENKEL UITGEREIKT MET HET 00G OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL

DE NOTARIS, YVES CLERCX

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

sr

eoor. behouden aan het Belgisch Staatsblad

13/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 07.08.2013 13408-0213-012
18/04/2013
Mol word 11.1

1 l~~~ 143 ` In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neorgaluej tul'ellfle glu( rechtbank y. koophandel te Tt,lNGEtIEN

tt 9 p04:- 2013

De Hooftlgritlier, Griffie

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0887.623.937

Benaming

(voluit) : A.I.D. INTERIEUR

(verkort) :

i

NPI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Horizonlaan 25 bus 1, 3600 Genk

(volledig adres)

Onderwer " akte : Benoeming zaakvoerder

Notulen van de bijzondere algemene vergadering A.I.D. INTERIEUR bvba dd, 2/01/2013

De bijzondere algemene vergadering beslist als nieuwe zaakvoerder te benoemen:

Mous Catharina wonende te Kolenstraat 7 te 3630 Maasmechelen dit met ingang van 1 januari 2013

Genk, 2 januari 2013

Johnny Hendrikx

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/04/2013
Mod Wort 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel ta TONGEREN

0 9 " 0h- 2013

i De Hoofdgriffier, Griffie

11111,111111111,11

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

0887,623.937

A.I.D. INTERIEUR

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Horizonlaan 25 bus 1, 3600 Genk

Ontslag zaakvoerder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato. 20/03/2013 blijkt dat met ingang

van 31/03/2013 ontslag verleend wordt aan Mevr. Mous Catharina als zaakvoerder van

de vennootschap.

Genk, 20 maart 2013

Johnny Hendrikx

Zaakvoerder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.03.2012, NGL 30.03.2012 12078-0228-013
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 03.06.2011 11134-0489-014
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 02.06.2010 10141-0401-014
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 10.06.2009 09204-0310-013
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 17.06.2008 08231-0116-013

Coordonnées
A.I.D. INTERIEUR

Adresse
HORIZONLAAN 25, BUS 1 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande