A.V. ALGEMENE AANNEMINGEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.V. ALGEMENE AANNEMINGEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.014.141

Publication

03/01/2012
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mpq 2.0

i in n i i ID

*12001598*

beF

aa Be Sta

," 'VG+~V14~U \VI vIIIIIG ucl

rechtbank v. koophandel te TONGEREN

Op de laatste

Ondernemingsnr :$ 2 e 4 4 a

Benaming

(voluit) : A.V. ALGEMENE AANNEMINGEN

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3600 Genk, Winterbeeklaan 37

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Guido Van Aenrode te Genk op 20 december 2011, neergelegd ter registratie, blijkt dat door :

1. De heer MOMMENS Jimmy Stefan Ghislain, echtgenoot van mevrouw LOUCKX Doroth, wonende te 3600 Genk, Schepersweg 72.

2. De heer MOMMENS Gustaaf Luc Ghislain, echtgenoot van mevrouw Caelen Veerle, wonende te 3660

Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 110 bus 3.

een vennootschap werd opgericht als volgt :

1. Rechtsvorm en naam:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt

de benaming 'A.V. Algemene Aannemingen'.

2. Zetel:

De vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Winterbeeklaan 37.

3. Kapitaal

Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd Euro ( 18.600,00) en is

vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde.

De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal geplaatst is in geld en dat het ten belope

van zesduizend tweehonderd Euro ( 6.200,00) volgestort is als volgt:

Inbreng in geld.

` De heer MOMMENS Jimmy, voornoemd sub 1, onderschrijft vijftig (50) aandelen tegen de prijs van honderd zesentachtig Euro ( 186,00) per aandeel, hetzij totaal onderschreven een bedrag van negenduizend driehonderd Euro ( 9.300,00) en volstort ieder aandeel voor n/derde, hetzij in totaal gestort drieduizend honderd Euro ( 3.100,00).

" De heer MOMMENS Gustaaf, voornoemd sub 2, onderschrijft vijftig (50) aandelen tegen de prijs van honderd zesentachtig Euro ( 186,00) per aandeel, hetzij totaal onderschreven een bedrag van negenduizend driehonderd Euro ( 9.300,00) en volstort ieder aandeel voor n/derde, hetzij in totaal gestort drieduizend honderd Euro ( 3.100,00).

4. Duur:

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

5. Doel:

De vennootschap heeft tot doel :

1. Algemene aannemingen van de bouwwerken, zoals ondermeer:

- alle metsel- en betonwerken

- alle ruwbouwwerken en onder kap inbrengen van gebouwen

- geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet

geprefabriceerd

- schrijnwerk in het algemeen, houten spanten en trappen

- marmer- en steenhouwerswerk

- smeedwerk

- dakbedekkingen in asfalt of gelijkaardige producten en dichtingwerken

tegelwerk

- pleister- en raapwerk

- niet-metalen en niet asfaltbedekkingen

- verfwerk

- glazenmakerswerk

- parketwerk

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen

- centrale verwarming, thermische installaties

- ventilatie, luchtverwarming en airconditioning

- metalen schrijnwerk

- reinigen en opknappen van gevels

- metalen dakbedekkingen en zinkwerk

- restauratie door ambachtslieden

- restauratie van monumenten

- muur- en vloerbekledingen en uitzondering van marmer-parket- en tegelwerk

vloerdeklaag en bekleding van industrile vloeren

2. Algemene aannemingen en metaalconstructies zoals ondermeer:

- montage- en demontagewerken

- bouw van metalen draagstructuren

- industrieel schilderwerk

3. Algemene aannemingen van grondwerken zoals ondermeer:

borings- en sonderingswerken en injecties

- draineerwerken

- beplantingen

- speciale bekledingen voor sportvelden

- afbraak- en sloopwerken

4. Elektrische installaties zoals ondermeer:

- elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stoomagregaten, de uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie

- elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties

- elektrotechnische installateur

5. in- en uitvoer, aan-en verkoop, klein- en groothandel van alles wat met bouwwerken te maken heeft

6. aankoop, verkoop, verhuur en oprichten van gebouwen en dit in de ruimste zin van het woord

7. onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:

de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur- en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet een bijzonder kwalificatie vereist is

8. projectontwikkeling:

- voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken

- voor de bouw van appartementsgebouwen

- van niet-residentile bouwprojecten

- voor kantoorbouw

-voor de bouw of de aanleg om: commercile, en industrile centra, hotels, industriezones en markten,

jachthavens, wintersportcentra, enz.

9. Algemene cordinatiewerkzaamheden bouwwerf

Voorgaande verrichtingen betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden.

Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van openbare orde.

Voorgaande verrichtingen betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, ongeacht of zij een gelijkardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel zowel in Belgi als in het buitenland alle roerende, onroerende, financile, industrile, commercile of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

6. Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel drie van deze statuten.

Is er slechts n zaakvoerder, dan bezit hij de maatschappelijke handtekeningen. Zijn er meerdere zaakvoerders, dan handelen zij als college, zijnde door de meerderheid van dit college. De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

7. Controlerecht:

Indien de wet het vereist of, bij gebreke aan een wettelijke verplichting, indien de Algemene Vergadering hiertoe beslist, wordt het toezicht op de vennootschap opgedragen aan n of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren.

8. Algemene vergadering:

De jaarvergadering wordt gehouden op nendertig mei van elk jaar om zestien (16.00) uur.

De Algemene Vergaderingen zullen gehouden worden in de maatschappelijke zetel of in een andere plaats,

vermeld in de oproepingsberichten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij middel van een

aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien

dagen verr de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en

vermelding van de verslagen.

De oproeping kan evenwel met een ander communicatiemiddel gebeuren indien de bestemmeling er

individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemt.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten,

zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht heeft.

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op n stem, binnen de door de wet bepaalde perken.

Welke ook de op de Algemene Vergadering vertegenwoordigde aandelen wezen, de besluiten worden

genomen bij gewone meerderheid van stemmen behoudens toepassing der wetbepalingen inzake wijziging van

de statuten.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

9. Boekjaar:

Het maatschappelijk jaar begint op n januari en eindigt op nendertig december van datzelfde jaar.

10. Bestemming van de winst:

Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de nettowinst van de vennootschap uit; op deze nettowinst

wordt vijf procent voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds n tiende van het maatschappelijk

kapitaal bereikt heeft.

De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de Algemene Vergadering,

11. Vereffeningssaldo:

In geval van ontbinding za! de vereffening der maatschappij plaats hebben op de wijze door de Algemene Vergadering aangeduid.

Deze zal de vereffenaar of vereffenaars aanstellen, alsmede hun vergoedingen zo nodig. De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging of homologatie van de benoeming door de algemene vergadering

Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dal ieder aandeel hetzelfde recht geniet.

Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de in mindere mate afbetaalde aandelen, hefzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde aandelen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van kophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

12, Benoemingen

1. De heer Mommens Jimmy, voornoemd sub 1, en de heer Mommens Gustaaf, voornoemd sub 2, wordt elk als niet-statutaire zaakvoerder benoemd voor onbepaalde tijd, die

elk verklaren dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door nige maalregel die zich daar tegen verzet.

2. Het ambt van zaakvoerder kan worden vergoed worden.

13. Overgangsbepalingen:

- Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en eindigt op nendertig december tweeduizend en twaalf.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen alle verrichtingen en verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan. Deze overneming zal maar effect sorteren zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verlenen aan de zaakvoerder alle machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten.

- De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend dertien.

- Er wordt geen commissaris benoemd.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad VOOR EENSLUIDEND VERKLARD UITTREKSEL

Notaris Guido Van Aenrode

Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/02/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.02.2015, NGL 18.02.2015 15044-0015-009

Coordonnées
A.V. ALGEMENE AANNEMINGEN

Adresse
WINTERBEEKLAAN 37 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande