A2 PARTNERS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A2 PARTNERS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 811.677.093

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.05.2014, NGL 26.06.2014 14232-0241-010
07/01/2014
I IIJIJ 111111111111111 11111 11111 III! 11111 1111 IIIJ

*19007950'

Mod Word 11.1

+c. Neergelegd ter griffie der

rechtbank v. koophandel te TONGEREN

1 -12-2013

:LAD

De Hoofdgriffier, GrifilA

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va

MONITEU!

30-12. =LGISCH S

2M3 AATS

1

Vo

beho

aan

Befg

Staat

Ondernemingsnr : 0811.677.093

Benaming

(voluit) : A2 PARTNERS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3600 Genk, Hoogstraat 100

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Uittreksel uit de akte verleden op 17 december 2013 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :

TWEEDE BESLUIT  VOORAFGAANDE VERSLAGEN

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

a) Het revisoraal verslag van de BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door het bestuursorgaan aangesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, voormeld, worden hierna letterlijk weergegeven:

"8. BESLUIT

Ondergetekende, de BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitge-voerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het Insti-ituut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststel-lingen in verband met de inbreng in natura bij kapitaalverhoging van de BVBA A2 Partners dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder opschortende voorwaarde van de bekrachtiging van de dividenduitkering zoals voorgesteld in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 16 december 2013 door de buitengewone vergadering van vennoten, en onder voorbehoud van de mogelijke impact van het resultaat van 2013 op de belaste reserves die deel uitmaken van de dividenduitkering;

4.de als tegenprestatie verstrekte vergoeding gebaseerd is op een akkoord tussen partijen;

5.wij ingevolge de gevolgde procedure niet in de mogelijkheid zijn om de wettelijke termijn van terbeschikkingstelling van ons verslag te eerbiedigen hoewel onze controles hierdoor niet benvloed werden

De vergoeding voor de inbreng bestaat uit

" 729 aandelen zonder nominale waarde van de BVBA A2 Partners toegekend aan mevrouw Vanhaesebrouck Evelyne

" 729 aandelen zonder nominale waarde van de BVBA A2 Partners toegekend aan de heer Block Patrick

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting.

Hasselt, 16 december 2013

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

4

Voor- behotiLian aar; -1 Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

FoedererDFK Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen

Bedrijfsrevisor"

b) Het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek

van Vennootschappen.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, in het dossier van ondergetekende notaris

bewaard blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.

DERDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING

a) Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met 688.500,00 om het van 18.600,00 op 707.100,00 te brengen door inbreng in natura van een schuldvordering in rekening-courant.

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 1.458 aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de onderschrijving in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend,

b) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens verklaren alle vennoten, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, hun schuldvordering ten

belope van in totaal 688.500,00 in deze vennootschap in te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op

de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financile toestand van de vennootschap en van de

voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven,

Bijgevolge komen toe aan:

De heer Patrick Block, voormeld, 729 aandelen.

Mevrouw Evelyne Vanhaesebrouck, voormeld, 729 aandelen,

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, cie kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op 707.100,00 wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 1.644 identieke aandelen, zonder nominale waarde.

VIERDE BESLUIT  AANPASSING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen: "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 707.100,00.

Het is verdeeld in 1.644 aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde; elk aandeel vertegenwoordigt 1/1.644ste delen van het maatschappelijk kapitaal?'

VIJFDE BESLUIT TOEKENNINGVAN BEVOEGDHEDEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake,

ZESDE BESLUIT  VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van CV met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor Reynders Si Co , BTW BE 0467.073.608, te 3800 Sint-Truiden, lndustriezone Schurhovenveld 3149, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk.bierbjj. neergelegd: expeditie,. cevrdinatie verslaggeming

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 12.06.2012 12170-0033-011
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 22.08.2011 11428-0296-010

Coordonnées
A2 PARTNERS

Adresse
HOOGSTRAAT 100 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande