AANNEMINGSBEDRIJF PRINCEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : AANNEMINGSBEDRIJF PRINCEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 867.474.067

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 18.07.2014 14313-0477-019
28/07/2014
Mad 1Norrl 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte11111111!11j1111111,1111111111

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

16 3111 261k

Griffie

Ondernemingsnr : 0867.474.067

Benaming

(voluit) : AANNEMINGSBEDRIJF PR1NCEN

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel Sint-Pieterstraat 12, 3890 Gingelom

(volledig adres)

Onderwerp akte Herbenoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurders

VERSLAG BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Aannemingsbedrijf Primer' NV Sint-Pieterstraat 12 te 3890 Gingelom,

Heden op 07/07/2014 om 10 u. werd de bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen van de NV Aannemingsbedrijf Princen, Sint-Pieterstraat 12 te 3890 Gingelom.

De voorzitter leidt de vergadering in en stelt vast dat de algemene vergadering is bijeengeroepen met volgende agenda:

1.Herbenoeming bestuurder/gedelegeerd bestuurder: Wesley Princen.

2.Herbenoeming bestuurder: Robert Princen.

3.Herbenoeming bestuurder: Gerda Vannut

4.Het verlenen van volmacht aan SBB Accountants & Belastingconsulenten BV-CVBA, vertegenwoordigd

door de heer Yves Vandevorst, inzake publicatievereisten Belgisch Staatsblad.

De vergadering erkent zich regelmatig samengesteld en verklaart zich bevoegd om besluiten te treffen aangaande voormeld agendapunt

BESLISSINGEN

1.Voor zover het nodig is, bekrachtigt de Algemene Vergadering de verlenging van het mandaat ais bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de heer Wesley Princen, wonende te Sint-Pieterstraat 12 te 3890 Gingelom, vanaf 5 juni 2010 voor een periode van zes jaar. De heer Wesley Princen aanvaardt deze beslissing

2,Voor zover het nodig is, bekrachtigt de Algemene Vergadering de verlenging van het mandaat als bestuurder van de heer Robert Princen, wonende te Sint-Pieterstraat 12 te 3890 Gingelom, vanaf 5 juni 2010 voor een periode van zes jaar. De heer Robert Princen aanvaardt deze beslissing

3,Voor zover het nodig is, bekrachtigt de Algemene Vergadering de verlenging van het mandaat als bestuurder van mevrouw Gerda Vannut, wonende te Sint-Pieterstraat 12 te 3890 Gingelom, vanaf 5 juni 2010 voor een periode van zes jaar. Mevrouw Gerda Vannut aanvaardt deze beslissing,

4.Aan SBB Accountants & Belastingconsulenten BV-CVBA gelegen te Tongersesteenweg 1001e 3800 Sint-Truiden, vertegenwoordigd door de heer Vandevorst Yves, wordt volmacht gegeven aile documenten en stukken te ondertekenen, inclusief formulier I en Il ter vervollediging van de publicatievereisten van de statuten in het Belgisch Staatsblad.

Niets meer aan de ordo zijnde, wordt de vergadering opgeheven te 10.15 uur, waarvan akte, Princen VVesley,Gedelegeerd bestuurder/Bestuurder

Tegelijk hiermee neergelegd: kopie bijzondere algemene vergadering

Getekend: Yves Vandevorst (Gevolmachtigde)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.10.2013, NGL 09.10.2013 13627-0064-019
12/12/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.10.2012, NGL 06.12.2012 12660-0047-018
06/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.10.2012, NGL 31.10.2012 12629-0155-019
17/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.11.2011, NGL 10.11.2011 11604-0508-018
11/03/2015
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte111111 Ii Il H 111111111 11111 LI HI if

*15037912*

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN. afdeling HASSELT

2 7 FEB, 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0867474.067

Benaming

(voluit) : AANNEMINGSBEDRIJF PRINCEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Sint-Pieterstraat 12, 3890 Gingelom

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bevestiging Onbezoldigd mandaat bestuurders

VERSLAG BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Aannemingsbedrijf Princen NV , Sint-Pieterstraat 12 te 3890 Gingelom.

Heden op 01/01/2015 om 10 u, werd de bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen van de NV Aannemingsbedrijf Princen, Sint-Pieterstraat 12 te 3890 Gingelom.

De voorzitter leidt de vergadering in en stelt vast dat de algemene vergadering is bijeengeroepen met volgende agenda:

1.Bevestiging onbezoldigd karakter mandaat bestuurder: Robert Princen.

2.Bevestiging onbezoldigd karakter mandaat bestuurder: Gerda Vannut.

3.Het verlenen van volmacht aan SBB Accountants & Belastingconsulenten BV-CVBA, vertegenwoordigd

door de heer Yves Vandevorst, inzake publicatievereisten Belgisch Staatsblad.

De vergadering erkent zich regelmatig samengesteld en verklaart zich bevoegd om besluiten te treffen aangaande voormeld agendapunt.

BESLISSINGEN

1.De Algemene Vergadering bevestigt het onbezoldigd karakter van het mandaat van de heer Robert Princen, wonende te Sint-Pieterstraat 12 te 3890 Gingelom als bestuurder bij de NV Aannemingsbedrijf Princen sinds haar oprichting tot op heden alsook voor de toekomst, De heer Robert Princen bevestigt dit.

2.De Algemene Vergadering bevestigt het onbezoldigd karakter van het mandaat van mevrouw Gerda Vannut , wonende te Sint-Pieterstraat 12 te 3890 Gingelom, als bestuurder bij de NV Aannemingsbedrijf Princen sinds haar oprichting tot op heden alsook voor de toekomst. Mevrouw Gerda Vannut bevestigt dit.

3.Aan SBB Accountants & Belastingconsulenten BV-CVBA gelegen te Tongersesteenweg 100 te 3800 Sint-Truiden, vertegenwoordigd door de heer Vandevorst Yves, wordt volmacht gegeven alle documenten en stukken te ondertekenen, inclusief formulier) ter vervollediging van de publicatievereisten van de statuten in het Belgisch Staatsblad,

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering opgeheven te 10.15 uur, waarvan akte,

Princen Wesley

Gedelegeerd bestuurder/Bestuurder

Tegelijk hiermee neergelegd: Ondertekend verslag bijzondere algemene vergadering (Kopie) Getekend: Yves Vandevorst (Gevolmachtigde)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 31.08.2010 10496-0547-018
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.08.2009, NGL 26.08.2009 09634-0177-017
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.08.2008, NGL 29.08.2008 08675-0060-017
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 31.07.2007 07519-0065-016
03/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 03.06.2006, NGL 02.08.2006 06588-4818-015
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.06.2015, NGL 22.07.2015 15328-0137-019

Coordonnées
AANNEMINGSBEDRIJF PRINCEN

Adresse
SINT-PIETERSSTRAAT 12 3890 GINGELOM

Code postal : 3890
Localité : GINGELOM
Commune : GINGELOM
Province : Limbourg
Région : Région flamande