AK FRESH

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AK FRESH
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 546.966.568

Publication

06/05/2014 : AANSTELLING WERKEND VENNOOT
De bijzondere algemene vergadering van 1 maart 2014 besliste om vanaf heden:

- Dhr. Aptikadir Ramadan Yuksel wonende te Meilweg 8 - 3550 HEUSDEN-ZOLDER als werkend vennoot

aan te stellen.

- Aandelenverhouding;

- 40 % Yasli Orcun (40 aandelen)

- 40 % Karatas Ibrahim (40 aandelen)

- 20 % Aptikadir Ramadan Yuksel (20 aandelen)

Dhr. Karatas Ibrahim Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.
04/03/2014
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*14302228*

Neergelegd

28-02-2014

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0546966568

Benaming (voluit): AK Fresh

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3550 Heusden-Zolder, Stationsstraat 69

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Marc SWOLFS te Houthalen-Helchteren op 27 februari 2014, te

registreren blijkt wat volgt :

Oprichter

1) De heer YASLI Orcun, geboren te Heusden-Zolder op dertien februari negentienhonderd nentachtig, wonende te 3680 Maaseik, Ophovenstraat 63, echtgenoot van mevrouw TUNCA Asli;

2) De heer KARATAS Ibrahim, geboren te Lommel op negentien juni negentienhonderd

vijfentachtig, wonende te 3971 Leopoldsburg, Breughellaan 31, ongehuwd.

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Naam : AK Fresh

Zetel : 3550 Heusden-Zolder, Stationsstraat 69

Duur: Onbeperkte duur

Doel:

De vennootschap heeft tot doel, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in

deelneming met derden, zowel in Belgi als in het buitenland:

- Groothandel, kleinhandel, verkoop in de winkel als op de markt, straatverkoop, aan- en verkoop,

van groenten en fruit, bloemen en planten, vleeswaren, gevogelte en vis, zuivel, al dan niet

alcoholische dranken, dranken, brood- en banketwaren, vers, in blik gedroogd of ingevroren, kortom

alle alle voedings-en genotsmiddelen;

- Groothandel, kleinhandel, verkoop in de winkel als op de markt, straatverkoop, aan- en verkoop in

toiletartikelen, bovenkleding en onderkleding voor heren, dames en kinderen, schoeisel en

lederwaren, linnengoed, mercerieartikelen, horloges en sieraden, speelgoed, onderhoud- en

reinigingsproducten, fournituren en huishoudelijke artikelen, versieringen en feestartikelen, niet

optische zonnebrillen, telefoons en toebehoren, geluids- en beelddragers;

- Bereiding van groenten en fruit in alle mogelijke vormen;

- De uitbating van een winkel waarbij voedings- en genotsmiddelen overheersen;

- Restaurants van het traditionele type;

- caf-restaurants (tavernen);

- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen

in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en

hamburgerrestaurants;

- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen

in een wegwerpverpakking aangeboden worden in frietkramen, hotdog stalletjes, enz;

- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het

algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars,

sandwichbars en hamburgerrestaurants;

- De verkoop van dranken voor in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie

met enigerlei vorm van amusement door cafs, bars, nachtclubs, bierhallen, enz;

- De regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en priv-clubs, die hun omzet verwezenlijken

door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op

consumpties;

- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van ruwe en half afgewerkte producten

van non-ferrometaalnijverheid, edele metalen, mineralen, vuurvaste stenen, plastiek, oud papier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

karton, half afgewerkte producten van hout of van verbeterd hout, houtafval, gebruikte flessen en glasscherven, oud ijzer en schroot, diverse recuperatieproducten, tweede keus basisgrondstoffen, PVC, polyethyleen, polipropyleen en andere kunststoffen en aanverwante producten, verpakkingsmaterialen allerlei, zowel oud als nieuw;

- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van pigmenten in granulaat of poeder voor de kunststof- en andere industrien. Pigmenten in de meest diverse samenstellingen en toepassingen;

- Het verwerven van roerend patrimonium met inbegrip van participaties in vennootschappen;

- Managementsactiviteiten van holdings, het tussen komen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementsactiviteiten, onder meer het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen;

- Het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien en andere intellectuele rechten;

- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard zowel in eigen beheer als in deelname met derden, onder meer op vlak van technoconsult, financieel, commercieel en juridisch vlak;

De vennootschap mag alle commercile, industrile, financile, roerende en onroerende daden stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van haar doel, of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in Belgi als in het buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen. Voorgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk doel, onder andere door het aannemen van bestuursmandaten ervan.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in specin of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financile tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in Belgi of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, zowel in Belgi als in het buitenland.

Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.

Bestuur

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan n of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoot en al dan niet bezoldigd.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan n zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Het mandaat van de zaakvoerders of de werkende vennoten is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Externe vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder kan alleen optreden en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, behoudens eventuele beperkingen daaromtrent in zijn benoemingsbesluit.

Controle

De controle op de financile toestand en de jaarrekening wordt aan n of meerdere commissarissen opgedragen, tenzij de vennootschap overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen aan de wettelijke vereisten voldoet om geen commissarissen te moeten benoemen: in dat geval heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, onverminderd het recht van de algemene vergadering om toch n of meerdere commissarissen te benoemen.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om elf uur vijfendertig (11u35). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Boekjaar

Luik B - Vervolg

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n januari en eindigt op eenendertig december van

ieder jaar.

Bestemming winst - reserve

Het batig slot dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste n twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen

totdat deze n tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

Benoeming zaakvoerder

Wordt tot zaakvoerder benoemd:

1) De heer YASLI Orcun, geboren te Heusden-Zolder op dertien februari negentienhonderd nentachtig, wonende te 3680 Maaseik, Ophovenstraat 63,;

2) De heer KARATAS Ibrahim, geboren te Lommel op negentien juni negentienhonderd vijfentachtig, wonende te 3971 Leopoldsburg, Breughellaan 31,

Bezoldiging zaakvoerder

De aldus benoemde zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hem voor de toekomst geen bezoldiging zal hebben toegekend.

Eerste boekjaar  Eerste jaarvergadering

Het eerste boekjaar begint vanaf de verkrijging door de vennootschap van rechtspersoonlijkheid en eindigt op nendertig december tweeduizend veertien.

De eerste jaarvergadering vindt plaats op de in de statuten voorziene datum van het jaar tweeduizend vijftien.

Overname verbintenissen

De oprichter verklaart dat de vennootschap, met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, de verbintenissen en activiteiten overneemt aangegaan namens de vennootschap in oprichting sedert negentien februari tweeduizend veertien onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit deze akte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt.

Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CORTHOUTS & PARTNERS te 3550 Heusden-Zolder, Halstraat 41 om, gezamenlijk of afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen die tengevolge van de akte zouden nuttig of nodig zijn met betrekking tot de diensten van ondernemingsloketten, kruispuntbank voor ondernemingen en/of BTW.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marc Swolfs

Tegelijk neergelegd: uitgifte oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

15/09/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
07/08/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
AK FRESH

Adresse
PAUWENGRAAF 38 3630 MAASMECHELEN

Code postal : 3630
Localité : MAASMECHELEN
Commune : MAASMECHELEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande