AKECHETA MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AKECHETA MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 551.944.054

Publication

08/05/2014
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*14304310*

Neergelegd

06-05-2014

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0551944054

Benaming (voluit): Akecheta Management

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3930 Hamont-Achel, Sparrendreef 16

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Karen Sabbe te Achel op vijf mei tweeduizend veertien, nog ter registratie aan te bieden, dat door de hierna vermelde personen, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht als volgt:

Oprichters:

1. De heer VAN DEN REEK Johannes Lambertus Petrus Martinus, geboren te Helmond op vier september duizend negenhonderdeenenzestig, wonende te 3930 Hamont-Achel Sparrendreef 16.

2. Mevrouw STEIJGER Maria Johanna Anna Josepha, geboren te Beek en Donk (Nederland) op negentien

maart duizend negenhonderdtweenzestig, wonende te 3930 Hamont-Achel Sparrendreef 16.

Inschrijving-volstorting kapitaal

De comparanten verklaren en erkennen, dat het gehele kapitaal is geplaatst, dat op de honderd

zesentachtig (186) aandelen werd ingeschreven door comparanten, als volgt:

- door de heer van den Reek Johannes, voormeld, voor achttienduizend vijfhonderd euro ( 18.500,00),

waarvoor hem honderd vijfentachtig (185) aandelen worden toegekend, volgestort ten belope van zesduizend

negenhonderd euro ( 6900,00);

- door mevrouw Steijger Maria, voormeld, voor honderd euro ( 100,00), waarvoor haar n (1) aandeel

wordt toegekend, volledig volgestort ten belope van honderd euro ( 100,00).

Op voormelde aandelen hebben de oprichters bijgevolg een storting gedaan ten bedrage van zevenduizend

euro ( 7.000,00).

Overeenkomstig artikel 224 Wetboek van Vennootschappen werd het volstortte deel van de inbrengen in

geld vr de oprichting van de vennootschap gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de

vennootschap in oprichting bij Bank J. Van Breda & C.

Dit blijkt uit een bewijs van deponering dat aan ondergetekende notaris is overhandigd en in diens dossier

bewaard blijft

Naam-rechtsvorm: De vennootschap, die een handelsvennootschap is, is opgericht als Besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam :  Akecheta Management .

Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. De vennootschap treedt in werking en verkrijgt

rechtspersoonlijkheid met ingang van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van

de rechtbank van koophandel.

Zetel: De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3930 Hamont-Achel, Sparrendreef 16

Doel: De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgi als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor

rekening van derden :

Alle activiteiten die verband houden met het uitbaten van een garage:

Kortom zo breed mogelijk.

-Kleinhandel en groothandel , import en export en de verhuur in nieuwe als tweedehandse motorvoertuigen,

vrachtwagens, aanhangwagens, boten en hun onderdelen.

-Klein- en groothandel, import en export van autobanden alsmede de verhuur ervan en de stockage.

-Klein- en groothandel in allerlei onderdelen en vervangstukken voor voer- en vaartuigen, zowel gebruikt als

nieuw, olin en smeermiddelen.

-Autostyling, verlagen, carrosseriewerkzaamheden, motor-tuning e.d.

-Werkplaats voor het herstellen van allerlei motorvoertuigen, vrachtwagens, aanhangwagens, boten en

koetswerk en hun onderdelen in ruimste zin van het woord.

-alle onderhoudswerkzaamheden aan alle voertuigen zonder beperkingen;

-bandencentrale; Montage van de autobanden;

-Stalling van voertuigen en depannages.

-Kleinhandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

-De verhuur van nieuwe en tweedehandse personen- en bedrijfsvoertuigen en boten; dit zowel voor een korte als voor een lange termijn.

-Het uitbaten van een benzinestation en  shop, de aan- en verkoop van producten en goederen die nodig of dienstig zijn voor de uitbating hiervan, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

- het verlenen van adviezen van financile, technische, commercile of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en  adviezen, personeelszaken, administratie en financin, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur,

- de controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen;

- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;

- het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke; producten en goederen.

- de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficintie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enz...

- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

- De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.

- Overige zakelijke dienstverlening.

- Algemene Audit-activiteiten;

- Het waarnemen van bestuursmandaten.

- De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.

Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer bevat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, de procuratie, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, met uitsluiting van alle operaties die wettelijk voorbehouden zijn aan immobilinvennootschappen en/of erkende aannemers;

- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de onderneming zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag tevens al haar goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden, alsmede mag zij alle financile operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- Alle activiteiten die betrekking hebben op roerende en onroerende leasing;

- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commercile, industrile of andere vennootschappen;

- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;

- De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financile, industrile, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden;

- Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met identiek, analoog of samenhangend doel, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de hand te werken, zelfs met hen fusioneren;

- De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken

- Zij kan de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Kapitaal : Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen, zonder nominale waarde.

Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

De zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 257 Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Luik B - Vervolg

Indien er verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht.

Boekjaar en jaarvergadering: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n april en eindigt op eenendertig maart van het volgende kalenderjaar.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand september om achttien uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op n stem.

Winstverdeling: De  te bestemmen winst zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Vereffening :

De wijze van vereffening wordt bepaald door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit, onverminderd de verplichtingen opgenomen in artikel 189 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

OVERGANGSBEPALINGEN

De oprichters nemen volgende beslissingen .

1. Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van een

uittreksel van de oprichtings-akte en zal eindigen op nendertig maart tweeduizend zestien

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend zestien op zestien

september om achttien uur.

2. Bekrachtiging verbintenissen.

In toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, verklaart comparant uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap sedert n januari tweeduizend veertien.

3. Benoeming zaakvoerder.

a) De heer VAN DEN REEK Johannes Lambertus Petrus Martinus wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaald duur, die deze benoeming aanvaardt.

b) Het mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden.

4. Commissaris-revisor

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting n of meer

commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.

Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.

5. Volmacht

De oprichter geeft bij deze bijzondere volmacht aan BVBA  E & L Boekhoudkantoor te Bree,

Nieuwstadstraat 10, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot

indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Getekend Notaris Karen Sabbe

Tevens neergelegd:

- afschrift van de oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
AKECHETA MANAGEMENT

Adresse
SPARRENDREEF 16 3930 HAMONT-ACHEL

Code postal : 3930
Localité : Achel
Commune : HAMONT-ACHEL
Province : Limbourg
Région : Région flamande