AKIMAS CONSULTING BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AKIMAS CONSULTING BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 864.024.728

Publication

25/07/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
29/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.11.2012, NGL 21.01.2013 13014-0066-009
02/08/2012
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte02, 111

E SI

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 Li -07- 2012

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0864 024 728

Benaming : H1TO

vanaf dd 18/06/2012: AIMAS Consulting RP1 gi un

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Oude Bemdens 30 3530 Houthalen Helchteren

Voorwerp akte : Ontslag van zaakvoerder, overdracht aandelen Blijkens proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering d.d. 14 juni 2012 :

De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat van de zaakvoerders, met ingang van heden te beindigen.

Het ontslag van volgende zaakvoerders wordt met eenparigheid van stemmen bekrachtigd met ingang van

14/06/2012:

De heer Kurtulus Salih, wonende Meylandtlaan 150 te 3550 Heusden Zolder

Mevrouw Cuvyers Linda, wonende Oude Bemdens 30 te 3530 Houthalen Helchtem

Benoeming voor onbepaalde duur vanaf 14/06/2012 van de heer Kerkhofs Alain , wonende Klaverbladstraat 7C/RX te 3560 Lummen tot gewoon zaakvoerder van de vennootschap

De bestaande aandeelhouders van de vennootschap stemmen in met de overdracht van de aandelen van de vennootschap aan de heer Kerkhofs Alain

Handtekening,

Kerkkofs Alain

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

03/07/2012
Mod Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*12116917*

1101

Rechtbank van koophandel

2 2 }UNl 202

te HAsrge

Ondernemingsnr : 0864.024.728

Benaming

(voluit) : H1TO

(verkort)

Rechtsvoren : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3530 Houthalen-Helchteren, Oude Beradens 380

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Marc Swolfs te Houthalen-Helchteren op 18 juni 2012, te; registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HITO" met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Oude Beradens; 380, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Eerste Besluit - Wijziging Naam

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar "AKIMAS Consulting Belgium". Tweede Besluit - Wijziging Doel

Kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerder

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verstag van de zaakvoerder de dato achttien juni, tweeduizend en twaalf tot voorgenomen wijziging van het maatschappelijk doel en dat een toelichting bevat het voorstel tot doelswijziging,

De voorzitter wordt ontslagen van de verplichting tot voorlezing.

Staat van activa en passiva

De vergadering keurt de staat van activa en passiva afgesloten per vijftien juni tweeduizend en twaalf ingevoegd bij het verslag tot doelswijziging goed.

Wijziging van het doel

De vergadering beslist de omschrijving van het doel van de vennootschap te schrappen en te vervangen met de volgende tekst, zoals vernield in het verslag van de zaakvoerder:

"De vennootschap heeft tot doel, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met: derden, zowel in Belgi als in het buitenland:

-Het verstrekken van arbeidskrachten en/of bedienden tegen vergoeding aan derden, rechtstreeks of; onrechtstreeks voor onderaanneming, het houden van een interimkantoor;

-In- en uitvoer, groot- en kleinhandel, tussenhandel van textielwaren, lederwaren, dranken, voedingswaren,: groenten en fruit, geschenkartikelen, papierwaren, speelgoed, machines, boeken en tijdschriften, publicaties,' bouwmaterialen, electronica, groot- en klein electroapparatuur, telecommunicatieapparatuur en randapparatuur: en toebehoren, multimediaapparatuur, computers, computeronderdelen en randapparatuur;

-Tussenpersoon in zowel de verkoop als aankoop van zowel goederen dan wel diensten;

-Consulting: financieel consulting, investment consulting, management consulting, logistiek consulting, sport consulting, project consulting, import-export consulting;

-Management: financieel management, investment management, logistiek management, sport management, horeca management, project management;

-Diensten: administratieve dienstverlening, logistieke dienstverlening, horeca dienstverlening, import-export dienstverlening;

De vennootschap mag alle commercile, industrile, financile, roerende en onroerende daden stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van haar doel, of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in Belgi als in het buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen. Voorgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn' in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk doel, onder andere door het aannemen van, bestuursmandaten ervan.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, zowel in Belgi ais in het buitenland.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

~ . a

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam on hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen."

Derde Besluit - Verplaatsing Maatschappelijke Zetel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het volgende

adres: 3560 Lummen, Klaverbladstraat 71C.

Vierde Besluit - Aanpassing Statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Vijfde Besluit - Machtiging Cordinatie Volmacht

Machtiging cordinatie

Machtiging wordt verleend aan de instrumenterende notaris om de statuten te cordineren.

Volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid '

Boekhoudkantoor Jacobs Maurice, te 3520 Zonhoven Halveweg 12 bus 1 om, gezamenlijk of afzonderlijk

handelend en met recht van indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen die tengevolge van de akte

zouden nuttig of nodig zijn met betrekking tot de diensten van ondememingsioketten, kruispuntbank voer

ondernemingen en/of BTW.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Notaris Marc Swolfs

Tegelijkertijd neergelegd

-Voor eensluidend verklaard afschrift van de akte tot statutenwijziging

-Bijzonder verslag van de zaakvoerder

-Staat van activa en passiva afgesloten per 15/06/2012

-Gecodrdineerde statuten

29/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.11.2011, NGL 22.02.2012 12045-0104-010
19/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 30.11.2010, NGL 12.01.2011 11009-0209-009
12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 30.11.2009, NGL 02.02.2010 10036-0030-008
16/04/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 01.12.2008, NGL 09.02.2009 09041-0134-008
16/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 30.11.2007, NGL 08.01.2008 08008-0265-008
02/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 30.11.2006, NGL 28.12.2006 06937-5106-012
02/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 30.11.2005, NGL 29.12.2005 05925-2080-012

Coordonnées
AKIMAS CONSULTING BELGIUM

Adresse
KLAVERBLADSTRAAT 7C 3560 LUMMEN

Code postal : 3560
Localité : LUMMEN
Commune : LUMMEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande