GOXL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GOXL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 550.971.381

Publication

02/05/2014 : RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

M 4304153*

Neergelegd

Ondernemingsnr Benaming (voluit):

(verkort):

Rechtsvorm :

Zetel :

Griffie

0550971381

GoXL

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 3582 Beringen, Gouden Jubileumplein 6

-*±

co CD X CD

CM un o CM o

as _Q

-h�

CC CC

■4—'

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tournier & Despiegelaere, geassocieerde notarissen", met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op negenentwintig april tweeduizend veertien, staat onder meer het volgende: Zijn gekomen:

1/ De heer KILIC Gôksel (NN 780803-009-43), geboren te Genk op drie augustus negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 3582 Beringen, Gouden Jubileumplein 6.

2/ De heer EKIZOGLU Ferhat (NN 870123-121-53), geboren te Heusden-Zolder op drieëntwintig januari negentienhonderd zevenentachtig, wonende te 3581 Beringen, Leysestraat 17/2. Hierna ook: "De oprichter(s)".

De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam "GoXL".

De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 3582 Beringen, Gouden Jubileumplein 6. Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale

waarde.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de oprichter voornoemd sub 1, voor drieënnegentig (93) aandelen; - door de oprichter voornoemd sub 2, voor drieënnegentig (93) aandelen; totaal: honderd zesentachtig (186) aandelen.

Zoals blijkt uit het bankattest is het kapitaal qedeeltelijk volqestort ten belope van zesduizend driehonderd euro (6.300 €).

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van minimum één/vijfde.

TITELII STATUTEN

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "GoXL".

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3582 Beringen, Gouden Jubileumplein 6.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tôt doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname in dezen: -algemene elektriciteitswerken;

-elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;

-de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische énergie; -het leggen, wijzigen of herstellen van buizen voor elektrische leidingen;

-het aanleggen, wijzigen of herstellen van installâmes voor binnenhuis telefonie, bewaking- en beveiligingssystemen, audio- en videoapparatuur;

-het aanleggen, wijzigen of herstellen van installâmes van allerlei verwarmingsinstallaties van gebouwen waarvan de energiebron de elektriciteit is;

-het leveren en plaatsen van elektrische installâmes met toepassing van elektromechanica, technische uitrusting nodig voor centrale verwarming, installâmes voor airconditioning, ventilatie, koelinstallaties en voor medische apparatuur;

-de installatie van verlichting- en signaleringssystemen voor wegen, spoorwegen, havens en luchthavens, inclusief de installatie van verkeersborden;

-het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties; -de reparatie van audio- en videoapparatuur;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto

Verso

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening


-de reparatie van elektrische huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin; -de reparatie van communicatieapparatuur, computers en randapparatuur; -groot- en kleinhandel, import en export in:

elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;

elektrische huishoudelijke apparaten, audio- en videoapparatuur, beveiligingssystemen; ■ elektronische telecommunicatieapparatuur en delen ervan; ■ computers, randapparatuur en software;

elektrische apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechnieken; ■ verlichtingsartikelen;

-onderneming voor het uitvoeren van klinkerwerken; -onderneming voor het uitvoeren van voegwerken; -isolatiewerkzaamheden;

-het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;

-installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;

-overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen; -handel in auto's en lichte vrachtwagens; -het uitbaten van eet- en drinkgelegenheden;

ai De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, CD als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

zz van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek

c De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende

� handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van

aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

■O Zij kan tevens de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

w Artikel 4. DUUR.

® De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

d) Artikel 11.-JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

c De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand september om veertien uur.

*t Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering doorgaan op de eerstvolgende werkdag.

' Artikel 12.-OPROEPINGEN

,_ De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de O obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien (15)

rpr dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

O De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de cm obligatiehouders. de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich

doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er

Ô5 beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

-Q Artikel 14.- STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING

*s Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten

(/) vertegenwoordigen.

_c Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van

� de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening;

■55 hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de

0 zetel toekomen.

CD Artikel 20. BESTUURSORGAAN.

0 De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

-C vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tôt zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die CD belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

of rechtspersoon.

De zaakvoerders worden benoemd door de vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar vast te

stellen.

Artikel 21.- BESTUURSBEVOEGDHEID.

ledere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tôt verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een collège, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

-het verhuren van allerhande materieel, uitrusting en toestellen.

De vennootschap kan zowel tôt waarborg van eigen verbintenissen als tôt waarborg

of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te


Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

CD -Q

-*±

co CD X CD

un o CM o

as _Q

CC CC

■4—'

Luik B - Vervolg

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 24.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar.

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de

nettowinst.

Artikel 27.- ONTBINDING EN VEREFFENING.

Behoudens indien aan de voorwaarden voorontbinding en sluiting vereffening in één akte voldaan is, gelden hierna volgende bepalingen:

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars

beschouwd.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tôt bevestiging of homologatie van hun benoeming door de algemene vergadering.

BENOEMING VAN NIET STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Worden tôt zaakvoerders benoemd, voor de duur van de vennootschap :

1. De heer KILIC Gôksel, voornoemd, hetgeen hij verklaart uitdrukkelijk te aanvaarden. 2. De heer EKIZOGLU Ferhat, voornoemd, hetgeen hij verklaart uitdrukkelijk te aanvaarden.

Hun mandaat is bezoldigd, welke bezoldiging zal worden bepaald door de algemene vergadering en behoudens andersluidende beslissing dezer.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerder mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor aile verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de période tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen bekrachtigt, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tôt de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vôôr de ondertekening van de oprichtingsakte.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op eenendertig maart tweeduizend vijftien.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend vijftien.

Voor ontledend uittreksel.

Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van de oprichtingsakte.

Notaris Luc Tournier.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
09/12/2014
Mod Wond 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111J1,1.11 97 111

RECHTBAMKVan KOQF'HAi te ANTWERPEN

2 8 NOV. 2014

afdeling HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0550971381

Benaming

(voluit) : GoXL

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gouden Jubileumplein 6 3582 Beringen

(volledig adres)

Onderwerp akte : verplaatsing maatschappelijke zetel

Bij beslissing van de zaakvoerders wordt de maatschappelijke zetel verplaatst van Gouden Jubileumplein 6

' 3582 Koersel naar Tennisstraat 28 3582 Beringen vanaf 19/11/2014.

Kilic Goksel

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/02/2015
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

5026791

RECHTBANK van KOOPi" tANL,=.

te ANTWERPEN

0 6 FEB. 2015

afdeling t Alet.P

Ondernemingsar : 0550971381

Benaming

(voluit) : GOXL

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tennisstraat 28 3582 Koersel

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag zaakvoerder

Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 31/12/2014 werd het ontslag aanvaard van Dhr

Ekizoglu Ferhat als zaakvoerder per 3111212014, er wordt hem ontlasting gegeven voor zijn mandaat tot

31/12/2014.

Kilic Goksel

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

07/04/2015
MpG Word 15.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

' i,." ,=

111111111j j1J11,11111111111111

RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

2 5 MAART 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0550.971.381

Benaming

(voluit) : GOXL

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tennisstraat 28 te 3582 Koersel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 2 maart 2015 blijkt het volgende

De heer Kocabas Ekrem wonenede te Heerbaan 182 ,3582 Koersel wordt benoemd als zaakvoerder

en dit vanaf 2 maart 2015. Zijn mandaat is onbezoldigd.Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2015 - Annexes du Moniteur belgeEkrem Kocabas ZaakvoerderOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
GOXL

Adresse
TENNISSTRAAT 28 3582 KOERSEL

Code postal : 3582
Localité : Koersel
Commune : BERINGEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande