GREENLAKE

Association sans but lucratif


Dénomination : GREENLAKE
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 843.108.459

Publication

16/04/2014
MOD 2.2

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

0 4 APR, 2014

Griffie

Ji,11

!,1,Nlij1181

Vr bel<

aar

Bel( Staa'

111111

II

Ondernemingsnr : 0843.108.459

Benaming

(voluit) GreenLake VZ1N

(verkort)

Rechtsvorm: VZW

Zetel: Sint-Leonardusstraat 64 3530 liouthelen-Helchteren

Onderwerp akte: Vrijwillige Ontbinding - Bestemming van het vermogen na vereffening - Aanstelling van de vereffenaar -(Afsluiting van de vereffening)

De leden van de vereniging zonder winstoogmerk Greenlake bijeengekomen in (bijzondere) Algemene Vergadering op 7 februari 2014 te Houthalen en vaststellend dat het vereiste aanwezigheidsquota is bereikt, hebben overeenkomstig artikel 20 en volgende van de wet van 27 juni 1927 en overeenkomstig artikel 19 en 25 van de statuten, met eenparigheid van stemmen, volgende beslissing genomen:

- De vereniging wordt ontbonden met ingang van heden.

- Tot vereffenaar(s) word(1)(en) aangsteld Maurice Moons, Sint-Leonardusstraat 54, 3530 Houthalen-Helchteren

De vereffenaars stellen vast dat er noch activa noch passiva te verdelen zijn en dat de vereffening bijgevolg wordt afgesloten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014

aurice Moons ereffenaar Dominique Moons Dominique Moons

Voorzitter Secretaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

04/04/2013
MOD 2,2

(fl0 y " y..ti4 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Op de laatste blz. van Luik $vermeiden : Rpctg:: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Rechtbank van koophandel

111111~m~ww~m~um~~

1 0529fi1

2 5 NU 2013

te HASSELT

Griffie

6

Ondememingsnr. . 0843.108.459

" Benaming

{volalt) : SKl-CONNECTION

(verkort)

Rechtsvorm : VZVV

Zetel : Geerstraat,nr.4, 3560-Lummen

' Onderwerp akte : Wijziging statuten en benoemingen

" STATUTEN

De vennoten van de algemene vergadering hebben in hun vergadering van 20 maart 2013 met eenparigheid. van stemmen de volgende statutenwijzigingen goedgekeurd.

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1

De vereniging draagt de naam GreenLake. Zij is een vereniging zonder winstoogmerk.

ARTIKEL 2

De zetel van de vereniging is gevestigd op de maatschappelijke zetel : Sint-Leonardusstraat 54 3530

Houthalen,

in het gerechtelijk arrondissement Hasselt,

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht, neemt zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3

GreenLake vzw is een dienstverlenende vereniging die tot doel heeft het organiseren van allerhande' evenementen waaronder concerten en festivals en tevens nastreeft de ecologische voetafdruk te reduceren tijdens de organisatie hiervan.

" In die zin mag de GreenLake vzw ook, op bijkomende wijze, zekere handelsactiviteiten uitoefenen, op' voorwaarde dat de opbrengst hiervan uitsluitend besteed wordt aan de doelstellingen.

ARTIKEL 4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II:LEDEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

"

MOD 2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 5

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen, De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden.

De stichters zijn de eerste effectieve leden.

De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijK, Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk regiem ent.

ARTIKEL 6

De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 7

De maximum ledenbijdrage bedraagt 1000,-EURO

ARTIKEL 8

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur ter kennis warden gebracht.

ARTIKEL 9

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbreng vorderen.

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 10 : Aantal bestuurders.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie leden die, al dan niet, lid zijn van de vereniging, Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.

ARTIKEL 11: Duur van het mandaat van de bestuurders

De duur van het mandaat van de bestuurders wordt niet beperkt in de tijd.

ARTIKEL 12: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 13: Ambtsbeindiging en afzetting van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij daar dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.

De akten betreffende de ambtsbeindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 14: Bevoegdheden van de bestuurders.

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor aile aangelegenheden, met ufizondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

ARTIKEL 15 : Oproepen van de vergaderingen.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 16 : Goedkeuring van de notulen.

Van elke vergadering worden notulen gemaakt,die ter goedkeuring ondertekend worden door de aanwezigen op de volgende vergadering.

ARTIKEL 17 : Huishoudelijk reglement.

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

De raad van bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een afgevaardigd-bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.

ARTIKEL 18 : Machtiging.

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

ARTIKEL 19; Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art, 13, 4 {id, van de wet op de VZW.

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan n van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2,2

van de vereniging. De raad van bestuur kan uit zijn best3urders eerr-vdorzitter, een ecrejris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden

a)op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur

b)door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig bslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk uit,

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 20

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Een !id kan zich niet door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen.

ARTIKEL 21

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.

ARTIKEL 22

De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

ARTIKEL 23

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per e-mail, per gewone brief of per aangetekende brief tenminste acht werkdagen voor de vergadering.

ARTIKEL 24

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Eik onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1120 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn, Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL 25

MOD 2.2

Luik B - Vervolg

ln gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

ARTIKEL 26

Een meerderheid van 213 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te

" kunnen voorzien.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 27

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het

komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

TITEL VI: SLOTBEPALING

ARTIKEL 28

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.

ARTIKEL 29

Teneinde de vereniging rechtmatig te verbinden, zijn twee handtekeningen noodzakelijk te nemen uit de Voorzitter, Secretaris of penningmeester of een bestuurder..

Aldus opgemaakt en aangenomen met eenparigheid van stemmen in twee exemplaren.

En exemplaar is bestemd voor de neerlegging bij de griffie van de rechtbank van koophandel en het laatste

exemplaar is bestemd voor het register der beraadslagingen van de algemene vergadering.

Dominique Moons; Voorzitter

Maurice Moons; Penningmeester

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi) van de perso(o)n(sn) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

VoOr-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

1,-

GreenLake VZW

Ondernemingsnummer: 0843 108 459

Maatschappelijke zetel: 3530 Houthalen-Helchteren, Sint-Leonardusstraat 54

RAAD VAN BESTUUR - FUNCTIES

Moons Maurice Arnold; Houthalen 25/08/1949; reg.nr. 49.08.25-213.25

Sint-Leonardusstraat 54; 3530 Houthalen PENNINGMEESTER

Moons Dominique Jurgen; Genk 30/11/1981; reg.nr. 81.11.30-141.58

Tiensestraat 50/2; 3320 Hoegaarden VOORZITTER - SECRETARIS

Hermans Anita; Genk 21/09/1955; reg. nr. 55.09.21-030.73

Sint-Leonardusstraat 54; 3530 Houthalen BESTUURDER

ONTSLAGNEMENDE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Bomans Emile; Severlo 26/12/1948; reg. nr. 48.12.26-251.61

Markt 79; 2440-Geel

Moors Leopold;' Wijchmaal 19/04/1941; reg. nr. 41.04.19-113.12

Geerstraat 4; 3560 Lummen

Kunnen Jean; Kinrooi 20/05/1941; reg. nr. 41.05.20-153.46

Maastrichtersteenweg 13/A; 3680-Maaseik

Hendrickx Andr; Tongeren 25/12/1945; reg. nr. 45.12.25-167.15

Torenstraat 9/6 ; 3500 Hasselt

Houthalen, 20 maart 2013

getekend : Moons Maurice Hermans Anita

Penningmeester Bestuurder

08/02/2012
fvi0Q' 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

be

Bi 111111IN Stg

*12034249*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEI.

2 6 -09- 21112

Hegefig

Bijlagen bij-het-Belgisch Staatsblad = 08/02/2002 _ Anneztes-dt Mon itenr-belge

Ondernemingsnr a g ti 3 _208 Li Si9

Benaming

(voluit) : SKI-CONNECTION

(verkort)

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : 3560-Lu romen, Geerstraat, 4

Onderwerp akte : STATUTEN- STICHTERS -LEDEN ALGEMENE VERGADERING -

RAAD VAN BESTUUR;

STATUTEN

De stichtende leden hebben in hun vergadering van 17 december 2011 besloten een vzw op te richten met de hieronder vermelde statuten.

TITEL l: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1

De vereniging draagt de naam SKI-CONNECTION. Zij is een vereniging zonder winstoogmerk.

ARTIKEL 2

De zetel van de vereniging is gevestigd op de maatschappelijke zetel: GEERSTRAAT, 4, 3560-LUMMEN in het gerechterlijk arrondissement Hasselt.

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3

SKI-CONNECTION vzw is een dienstverlenende vereniging die tot doel heeft, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het organiseren van waterski koersen ;.

In die zin mag de SKI-CONNECTION vzw ook, op bijkomende wijze, zekere handelsactiviteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengst hiervan uitsluitend besteed wordt aan de doelstellingen.

ARTIKEL 4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden warden.

TITEL il:LEDEN

ARTIKEL 5

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden.

De stichters zijn de eerste effectieve leden.

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetail van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

MQD 2.2

De stichters zijn de eerste effectieve leden.

De wettelijke bepalingen zijn aaleen op de effectieve leden toepasselijk. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 6

De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 7

De maximum ledenbijdrage bedraagt 1000,-EURO

ARTIKEL 8

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.

ARTIKEL 9

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbreng vorderen.

TITEL Ili: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 10 : Aantal bestuurders.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie leden die, al dan niet, lid zijn van de vereniging. indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. ln ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.

ARTIKEL 11: Duur van het mandaat van de bestuurders

De duur van het mandaat van de bestuurders wordt niet beperkt in de tijd.

ARTIKEL 12: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 13: Ambtsbeindiging en afzetting van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.

De akten betreffende de ambtsbeindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad.

}

Mo 2,2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 14: Bevoegdheden van de bestuurders.

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in aile rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

ARTIKEL 15 : Oproepen van de vergaderingen.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 16 : Goedkeuring van de notulen.

Van elke vergadering worden notulen gemaakt,die ter goedkeuring ondertekend worden door de aanwezigen op de volgende vergadering.

ARTIKEL 17 : Huishoudelijk reglement.

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

De raad van bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een afgevaardigd-bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.

ARTIKEL 18 : Machtiging.

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging,

ARTIKEL 19: Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4 lid, van de wet op de VZW.

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan n van de bestuurders of aan een ander persoon, die af dan niet lid is van de vereniging. De raad van bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden

a)op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur

b)door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd warden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk uit.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOp 2.2

ARTIKEL 20

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders,

Een lid kan zich niet door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. ARTIKEL 21

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens ais het doel van de vereniging zulks vereist.

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.

ARTIKEL 22

De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

ARTIKEL 23

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per e-mail, per gewone brief of per aangetekende brief tenminste acht werkdagen voor de vergadering.

ARTIKEL 24

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1120 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld warden.

ARTIKEL 25

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

ARTIKEL 26

Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid meet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 27

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het

komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

TITEL VI: SLOTBEPALING

ARTIKEL 28

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.

ARTIKEL 29

Teneinde de vereniging rechtmatig te verbinden, zijn twee handtekeningen noodzakelijk te nemen uit de Voorzitter, Secretaris of penningmeester of een bestuurder..

q.

Voc r-lselouden ' aan hei Belgisch Staatsblad

Uittreksel uit Algemene Vergadering van 17 december 2011

SKI-CONNECTION vzw

ondernemingsnummer :

maatschappelijkezetel : 3560-Lummen, Geerstraat,4

STICHTERS - LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

-BOMANS Emile, Beverlo 26112/1948, reg.nr. 48.12.26-251.61

Markt,79, 2440-Geel

-MOORS Leopold, Wijchmaal 19/04/1941, reg.nr.41.04.19-113.12

Geerstraat, 4, 3560-Lummen

-KUNNEN Jean, Kinrooi 20/05/1941, reg.nr. 41.05.20-153.46

Maastrichtersteenweg, 13/A, 3680-Maaseik.

-MOONS Maurice, Houthalen 25/08/1949, reg.nr. 49.08.25-213.25

St Leonardusstraat, 54, 3530-Houthalen.

-MOONS Dominique, Genk 30/11/1981, reg.nr.81.11.30-141.58

Andreas Vesaliuslaan, 18, 3500-Hasselt

-VAN ESCH Luc, 'Etterbeek 27111/1967, reg.nr.67.11.27-005.87

Heuvenstraat, 75, 3520-Zonhoven.

-DOLFEYN Luc, Antwerpen 03/06/1952, reg.nr.52.06.03-029.45

Zandstraat, 1, 3590-Tielt-Winge,+

-HENDRICKX Andr, Tongeren 25/12/1945, reg.nr.45.12.25-167.15 Torenstraat, 9/6, 3500-Hasselt

RAAD van BESTUUR - FUNCTIES

-BOMANS Emile, Beverlo 26/12/ 1948, reg.nr.48.12.26-251.61

Markt, 79, 2440-Geel. VOORZITTER

-MOORS Leopold, Wijchmaal 19/04/1941, reg.nr.41.04.19-113.12

Geerstraat, 4, 3560-Lummen SECRETARIS

-KUNNEN Jean, Kinrooi 20/05/1941, reg.nr_41.05.20-153.46

Maastrichtersteenweg, 13/A, 3680-Maaseik PENNINGMEESTER -MOONS Maurice, Houthalen 25/08/1949, reg.nr. 49.08.25-213.25

St Leonardusstraat, 54, 3530-Houthalen BESTUURDER -HENDRICKX Andr, Tongeren 25/12/1945, reg.nr.45.12.25-167.15

Torenstraat, 9/6, 3500-Hasselt BESTUURDER

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Getekend : Bomans Emile, voorzitter

Moons Maurice, bestuurder

Tegelijk hiermede neergelegd de volledige getekende oprichtingsakte, samen

met het proces-verbaal van de algemene vergadering stichters-leden en

van de raad van bestuur.

M0D 2.2

Luik B - Veevolg

En exemplaar is bestemd voor de neerlegging bij de griffie van de rechtbank van koophandel en het laatste exemplaar is bestemd voor het register der beraadslagingen van de algemene vergadering.

Op de laatste buz, van luik S vermelden Setn , Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Coordonnées
GREENLAKE

Adresse
SINT-LEONARDUSSTRAAT 54 3530 HOUTHALEN

Code postal : 3530
Localité : Houthalen
Commune : HOUTHALEN-HELCHTEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande