'T FRITBAKSKE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T FRITBAKSKE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 808.707.014

Publication

03/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 27.09.2013 13602-0511-010
19/06/2013
.} Moa Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

10 JUNI 2013

HaSSge

Griffie

11JERIMI

V beh iu i

aa

Bel Stat

ius

Ondernemingsnr Benaming (voluit) : 0808.707.014

(verkort) : 't Fritbakske

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Hleuveneindeweg 109 - 3520 Zonhoven

Onderwerp(en) akte : Ontbinding  benoeming vereffenaar

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven, op 29 maart

2013, dat de BVBA "'t Fritbakske" met eenparigheid van stemmen de volgende

beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: Zonhoven,, Ballewijerweg 100/2. Ingevolge deze beslissing luidt artikel 3, eerste alinea van de statuten voortaan als volgt: "De maatschappelijke zetel is gevestigd te Zonhoven, Ballewijerweg 100/2." "

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder inzake de voorgestelde ontbinding van de vennootschap.

DERDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, de BV BVBA "Beckers, Loenders & C", met maatschappelijke zetel te Kermt-Hasselt, Diestersteenweg` 146, opgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, waarin vervat de staat van activa en passiva de dato 31 december 2012.

" .Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

Conclusies

In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft de zaakvoerder van de BVBA "'t Fritbakske" een boekhoudkundige staat afgesloten op 31 december 2012, opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap een balanstotaal opgeeft van zestienduizend zeshonderd vijfentachtig euro zevenennegentig eurocent (616.685,97) en een netto-actief van veertienduizend zeshonderd vijfentachtig euro zevenennegentig eurocent (614.685, 97). Uit de; controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke. professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig,, getrouw en juist weergeeft, doch zal de vereffening slechts kunnen worden afgesloten in, zoverre de vennootschap verder zal kunnen blijven rekenen op de financile steun van haar vennoten voor de betaling van eventuele toekomstige schulden van de vennootschap ten' overstaan van derden.

Kermt, 18 maart 2013.

Voor de BVBA "Beckers, Loenders & C", bedrijfsrevisoren, Luc Beckers, (getekend) zaakvoerder."

VIERDE BESLUIT.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "'t Fritbakske", wordt ontbonden en treedt in vereffening vanaf 29 maart 2013. Derhalve bestaat zij nog slechts voor de noodwendigheid van haar vereffening.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering verleent ontslag en algehele kwijting aan de zaakvoerder, de heer Cornelis

" Philippe, wonende te Hasselt, Hasseltse Beverzakstraat 176. De heer Cornelis Philippe'

verklaart zijn ontslag te aanvaarden.

ZESDE BESLUIT.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

L

Op de laatste blz. van Luik i3 vermelden ; Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

t,I }

oet-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2013 - Annexes du Moniteur belgeLuik B VPrvnla

De vergadering besluit als vereffenaar te benoemen: de heer Cornelis Philippe, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging of homologatie van de benoeming door de rechtbank van koophandel.

De heer Cornelis Philippe verklaart zijn benoeming tot vereffenaar te aanvaarden.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering verleent aan de vereffenaar de meest uitgebreide machten, namelijk al degene vermeld in de artikels 183 en volgende van het wetboek van vennootschappen. Hij mag de in het wetboek van vennootschappen voorziene handelingen stellen zonder de machtiging van de algemene vergadering te behoeven in de gevallen waar dit voorzien is.

De vereffenaar wordt vrijgesteld van het opmaken van een inventaris en zal kunnen verwijzen naar de boeken en geschriften van de vennootschap. De vereffenaar kan alle derde personen in zijn macht en plaats doen treden, doch enkel voor bijzondere en bepaalde zaken.

De vereffenaar zal, overeenkomstig arikel189bis van het wetboek van vennootschappen, in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening overmaken aan de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Het mandaat van de vereffenaar is onbezoldigd.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Bovend'aerde, Zonhoven

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van de akte dd. 29 maart 2013, waarin vervat de volmacht, het verslag van de

zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor.

homologatie benoeming vereffenaar.

24/01/2012
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N 1uhIIIIIu1uII II VIII

*12021886*

i clECNTBP'.K VAN KOOR%-,} DEL1

t

L HASSELT

"

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : 't Fritbakske

Rechtsvoren : Besioten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Heuveneindeweg 109 3520 Zonhoven

Ondernemingsnr : 0808 707 014

Voorwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30 juni 2011.

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van

mevrouw Fransen Petra, Ballewijerweq 100/2 te 3520 Zonhoven, met ingang van 30

juni 2011.

Getke11Ci ' Cornelis Philippe

f.R7,OKvreS r1P7'

; . .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden - Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.06.2011, NGL 20.06.2011 11187-0429-011
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 30.07.2010 10381-0108-010

Coordonnées
'T FRITBAKSKE

Adresse
HEUVENEINDEWEG 109 3520 ZONHOVEN

Code postal : 3520
Localité : ZONHOVEN
Commune : ZONHOVEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande