'T HENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T HENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.231.490

Publication

10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 09.07.2014 14279-0510-011
27/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 26.08.2013 13454-0313-012
13/02/2012
mod 11.1In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

+12036466*

II% ii

Ondernemingsnr : czb nL y 3 J-,3-i% ' '3,

II

Benaming (voluit) : `t Hent

IF

I,

IF

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Herent 101

3910 Neerpelt

Onderwerp akte :OPRICHTING  BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op 23 januari 2012 voor Meester Marc Topff, geassocieerd;

;j notaris, te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding: "Geregistreerd 7 bladen geen;

j; renvooien te Neerpelt, op 25 januari 2012, boek 546 blad 27 vak 17; ontvangen: vijfentwintig euro ( ;

25,00). De E.a. Inspecteur: getekend M.Pirard.":

mi Oprichters

?;1/De heer HEGGE Hendrikus Catharina Ghislain, geboren te Lommel op zes juni;

ii negentienhonderd zesenzestig, en zijn echtgenote j

ii 2/Mevrouw CUYVERS Hilde Helena, geboren te Neerpelt op vier juli negentienhonderd

achtenzestig,samenwonende te 3910 Neerpelt, Herent 101.

wi j Inschrijving op en volstorting van het kapitaal

mi

j, De comparanten verklaren dat het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600 ) bedraagt en dat op ieder aandeel ingeschreven en gestort is in geld ais volgt :

j 1) de heer HEGGE Hendrikus, voornoemd, verklaart in te schrijven op 99 aandelen uitgegeven aan

honderd zesentachtig euro (186 ) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van;

achttienduizend vierhonderd veertien euro (18.414 ), onmiddellijk volstort ten belope van; ,j zesduizend honderd achtendertig euro (6.138 );

2) mevrouw CUYVERS Hilde, voornoemd, verklaart in te schrijven op 1 aandeel uitgegeven aan; honderd zesentachtig euro (186 ) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van;

et ;j honderd zesentachtig euro (186 ), onmiddellijk volstort ten belope van tweenzestig euro (62 ); Totaal : achttienduizend zeshonderd euro (18.600 ),

et Het laatst genoemde bedrag is ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200 ) bij storting of

`t i, overschrijving gedeponeerd op een bijzondere bankrekening, geopend ten name van de;

ii vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgeleverd door KBC Bank op;

rm ;l datum van 20 januari 2012. Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft;

plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

Als vergoeding voor hun inbreng, worden aan de comparanten het volgende aantal aandelen]

j; toegekend: j

;i 1) Aan de heer HEGGE : 99 aandelen;

il 2) Aan mevrouw CUYVERS: 1 aandeel;

ii Welke aandelen comparanten verklaren te aanvaarden.

I! Ingevolge deze inbreng bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap achttienduizend;

j zeshonderd euro (18.600 ) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder;

aanduiding van een nominale waarde. ;

Elk aandeel werd volledig onderschreven en volstort voor n/derde zodat zesduizend tweehonderd;

jj (6.200) euro kapitaal ter beschikking staat van de vennootschap. ,

Rechtsvorm - Naam l

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam " 't;

I Hent ".

Duur

I

=_De.uenaootschap_bestaatyomonbepaaldesiuur------------------- ----------

Op de laatste blz. van Luik i3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

.x

~

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mad 11.1

Zetel

De vennootschap heeft haar zetel te 3910 Neerpelt, Herent 101.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

1/De inrichting, de uitbating, het beheer, de verwerving en uitbating van horecabedrijven of concessies van horecabedrijven waaronder begrepen : drankgelegenheden, verbruikssalons, cafs, tavernes, cafetaria's, eethuizen, clubs, bars, tearooms, snackbars, restaurants, hotels, bistro's, eetcafs, e.d.

2/Het creren, bouwen, verbouwen, verwerven, verkopen, verhuren, uitbaten van en investeren in vastgoed en bedrijfsruimten met horeca en vrijetijds bestemming met inbegrip van hotels, restaurants, cafs, verbruikssalons, wellnesscenters, sportcenters, e.d.

3/Het inrichten en organiseren van muziekevenementen, culturele evenementen, sportevenementen, banketten, traiteurdiensten, feestelijkheden

4/De verhuur van bedrijfsruimten met horeca- en vrijetijdsbestemming, vergaderruimten en ontmoetingsplaatsen alsmede feestzalen

5/de aan- en verkoop, de handel, de import en export, de commissiehandel, de bereiding van alle mogelijke koude en warme gerechten,vis- en vleeswaren, gebak, snacks, voedingsmiddelen, alcoholische en niet-alcoholische dranken, en alle ingredinten en aanverwante artikelen

6/Het aankopen en wederverkopen, de in- en uitvoerhandel, de commissiehandel of in het algemeen het handel drijven in gebruiksvoorwerpen, uitrustingsgoederen en  accessoires, direct of indirect gerelateerd aan het bovenstaande maatschappelijk doel en dit zowel in Belgi als in het buitenland. 7/Daartoe kan de vennootschap elke samenwerkingsovereenkomst en commercile overeenkomst afsluiten, zowel in Belgi als in het buitenland, die door de toepasselijke wetten en gebeurlijke beroepsreglementen toegelaten zijn die direct of indirect gerelateerd zijn aan bovenstaande doelomschrijvingen.

8/Tevens kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen die direct of indirect een activiteit uitvoeren gerelateerd aan bovenstaande.

9/De vennootschap kan mandaten van bestuurder en/of zaakvoerder waarnemen en kan optreden als volmachtdrager of mandataris in andere vennootschappen ;

10/Het aankopen, bouwen en verbouwen, inrichten of verkopen van onroerende goederen en roerende goederen die direct of indirect gerelateerd zijn aan bovenstaande doelomschrijvingen. 11/De vennootschap zal in het algemeen alle financile, commercile, roerende of onroerende verrichtingen van aard om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, in direct of indirect verband met het bovenstaande doel, in Belgi of in het buitenland mogen verrichten.

Kapitaal - aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 E).

Het is verdeeld in honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde ; elk aandeel vertegenwoordigt n honderdste van het maatschappelijk kapitaal.

Bestuur en verteaenwoordiaino.

Bestuur

Zolang de vennootschap slechts n vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek.aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Of,

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Bevoegdheden

Als er slechts n zaakvoerder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan n zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap individueel jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van aile eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

D. Toezicht

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan n of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om 17 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Plaats van de vergadering.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op n stem.

Boekgaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Winstverdeling.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze n/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering. Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Eerste jaarvergadering - eerste boeklaar

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en dertin.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op 31 december 2012.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert 1 januari 2012. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bij1ai bij Hefel gi f Staatsblad _ L rO2T2Ot2 - Annexes cru Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

! y

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt door comparanten verleend met recht van indeplaatsstelling aan B&A Accountants met zetel te Overpelt, Leopoldlaan 100.

Teneinde:

a)wijzigingen en/of opheffing door te voeren van de inschrijving bij de Kruispuntbank der Ondernemingen;

b)eventuele inschrijving en/of wijzigingen van deze vennootschap door te voeren als belastingplichtige bij het bestuur van de B.T.W.

BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Met eenparigheid van stemmen neemt de voltallige algemene vergadering volgende beslissing: Worden tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap:

Meneer HEGGE Hendrikus, voornoemd, die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet krachtens een veroordeling verboden is, op grond van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die deze opdracht aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslistEr wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Silvie LOPEZ-HERNANDEZ,

geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

volledige uitgifte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Coordonnées
'T HENT

Adresse
HERENT 101 3910 NEERPELT

Code postal : 3910
Localité : NEERPELT
Commune : NEERPELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande