'T WINKELTJE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T WINKELTJE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 458.092.396

Publication

15/05/2014
Mod Word 11.1

, in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken Impie

na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MUNIR

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

- 2 -05- 2014

crigio

De griffier,

,

Ondernemingsnr : 0458.092.396

Benaming

(voluit) : "T WINKELTJE

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Fabriekstraat 3, 3960 Bocholt

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTBINDING - SLUITING VEREFFENING

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Vanderstraeten, te Opglabbeek, op 28 april 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T WINKELTJE, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3950 Bocholt, Fabriekstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Tongeren, onder het ondernemingsnummer 0458.092.396, onder meer volgende besluiten heeft genomen:

WETFIGHEIDSVERKLARING

Ondergetekende notaris Dirk Vanderstraeten bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 181 4 Wetboek van Vennootschappen gehouden is.

BERAADSLAGING - BESLUITEN.

Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten van de agenda en, na beraadslaging, worden met nparigheid der stemmen de hierna volgende besluiten genomen.

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht, dat werd opgesteld op 23 april 2014, en van de staat van actief en passief, afgesloten op 31 maart 2014.

Er wordt ontslag gegeven van integrale lezing van dit verslag en van de betrokken staat van actief en passief.

Een exemplaar van dit verslag en van deze staat van actief en passief zullen samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van Koophandel.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten, de heer Jo Franois, bedrijfsrevisor, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JO FRANCOIS BEDRIJFSREVISOR", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseitsesteenweg 331, aangesteld door de zaakvoerder, verslag dat werd opgesteld op 24 april 2014, aangaande de staat van actief en passief afgesloten op 31 maart 2014.

Er wordt ontslag gegeven van integrale lezing van dit verslag over gemelde staat van actief en passief.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt,

"Ik heb kennis genomen van het verslag door de zaakvoerder, voorgeschreven bij artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen.

In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft de zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'T WINKELTJE een boekhoudkundige staat afgesloten op 31 maart 2014 opgesteld die, rekening houdend met de voor-uitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van E 50.422,90 en een netto actief van E 31,272,57.

Uit de controlewerkzaamheden die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke betreffende normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, onder voorbehoud van eventuele inschrijvingen op het handelsfonds. Rekening houdend met de betaling van de openstaande schulden na 31 maart 2014 zoals blijkt uit het bankuittreksel per 24 april 2014 bedraagt het netto activa nog 33.903,73.

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht en houdt geen rekening met eventuele kosten in verband met milieuwetgeving waarvoor eveneens voorbehoud wordt gemaakt.

Sint-Truiden, 24 april 2014

Jo Franois

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

e

Y

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

9edrijfrevisor

pe vergadering erkent op voorhand kennis genomen te hebben van dit verslag.

gen exemplaar van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie

van cle rechtbank van koophandel.

DERDE BESLUIT

Al De instrumenterende notaris geeft de nodige toelichting inzake de thans uitdrukkelijk door artikel 184 5

van het Wetboek van vennootschappen voorziene mogelijkheid om de ontbinding en de vereffening van een

vennootschap in n akte te doen, en er wordt in het bijzonder gewezen op het feit dat dit slechts mogelijk is

indien de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

-er mag geen vereffenaar worden aangeduid;

-er mogen geen passiva (meer) zijn luidens de staat van activa en passive als bedoeld in artikel 181

Mann.;

-alle aandeelhouders of vennoten moeten op de vergadering aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn

en beslissen met eenparigheid van stemmen;

-De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.,

reI Na hierover van de instrumenterende notaris toelichting te hebben gekregen en na kennisname van

voormelde verslagen, beslyit de vergadering tot ontbinding van de vennootschap, nadat zij, conform artikel 184

5 van het Wetboek van vennootschappen, heeft vastgesteld dat:

-dat er geen passive zijn baidens voormelde staat van activa en passiva per 31 maart 2014;

-dat er geen vereffenaar wordt aangesteld;

-dat aile vennoten aanwezig zijn en beslissen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering legt de nodige bewijzen voor aan de in-strumenterende notaris waaruit blijkt dat de passiva

biens de staat van actief en passief per 31 maart 2014 werden aangezuiverd vr heden, zodat er op het

moment van de beslissing tot ontbinding van de vennootschap geen enkele schuld meer bestond.

Cl De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge het besluit tot ontbinding de zaakvoerster van

rechtswege ontslagnemend is, te weten voornoemde mevrouw BOS MANS Vera,

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat er geen passiva meer zijn en dat de vereffening de facto bewerkstelligd werd.

De vergadering verklaart en bevestigt dat het vermogen van de vennootschap in het priv vermogen van de

vennoten op zal genomen worden.

De vereffening wordt als beindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten, waardoor de vennootschap

vanaf heden ophoudt te bestaan.

VIJFDE BESLUIT

De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende vijf jaar bewaard worden door de twee

vennoten, op hun adres te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 2/A.

Voor eensluidend verklaard uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

* uitgifte akte;

* verslag zaakvoerder;

* verslag bedrijfsrevisor (incl. staat van activa en passiva, afgesloten per 31/03/2014).

Getekend, notaris Dirk Vanderstraeten

-

.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behoudenaan het

Belgisch Staatsblad

29/11/2013 : TG092214
18/09/2012 : TG092214
19/10/2011 : TG092214
28/09/2010 : TG092214
01/09/2009 : TG092214
12/09/2008 : TG092214
22/04/2008 : TG092214
31/01/2008 : TG092214
29/08/2007 : TG092214
07/09/2006 : TG092214
04/10/2005 : TG092214
20/08/2004 : TG092214
22/08/2003 : TG092214
27/06/1996 : HA93313

Coordonnées
'T WINKELTJE

Adresse
FABRIEKSTRAAT 3 3950 BOCHOLT

Code postal : 3950
Localité : BOCHOLT
Commune : BOCHOLT
Province : Limbourg
Région : Région flamande