4BEST FRUIT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4BEST FRUIT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.224.346

Publication

23/05/2014
,7" Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

19 5751

1 be!

ai

SE Sta

EVA

AECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN

MEI 201~t

fribeF8 Vedel- . --Grlffie- ~.~,......~

Ondernemingsnr : 0845224346

Benaming

(voluit) : 4Best Fruit

Rechtsvorm : BVBA

Zetel ; Kolderstraat 116 bus 0001, 3530 Houthalen - Helchteren

Onderwerp akte ontslag, benoeming zaakvoerder, wijziging zetel

Bijzondere algemene vergadering van 08/05/2014

tri deze vergadering wordt het ontslag als zaakvoerder aanvaard van Alakay Abdilhedi. Vanaf heden wordt de heer Nuri Metin benoemd tot zaakvoerder. De heer Alakay Abdilhedi draagt al zijn aandelen over aan de heer Nuri Metin. Vanaf heden beschikt de heer Nuri Metin over 100 aandelen, Tevens wordt beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 6000 Charleroi, Rue de Gilliy 690,

Nuri Metiin Zaakvoerder Alakay Abdilhedi

ontslagnemend zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

14/04/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTwBBPEN, arciOng HASSELT

02 APR. 2014

Griffie

Il It! 1 1 1 11! Il 1 11

1

1

I 1

lu

Ondernemingsnr : 0845.224.346

Benaming

(voluit) : 4Best Holding

(verkort) :

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3530 Houthalen-Helchteren, Kolderstraat 116/0001

(volledig adres)

Onderwerp akte: statutenwijziging

Uittreksel uit de akte verleden op 4 maart 2014 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld

voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel

neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone

algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing  Wijziging van de maatschappelijke benaming en aanpassing van artikel 1 van de

statuten

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen ais volgt: "4Best

Fruit"

De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 1 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Artikel 1. Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "4Best

Fruit".."

Tweede beslissing  Ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de

uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passive afgesloten per 31

december 2013.

De aanwezige vennoot erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passive

afgesloten per 31 december 2013 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Derde beslissing  Doelwijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst

aan artikel 3 van de statuten, na `-De dienstverlening in verband met elektronica, elektrische toestellen en

apparaten, software en hardware;':

- In- en export van groenten, gewoon fruit, exotisch fruit, voedingsmiddelen, textiel;

De verkoop van bouwmaterialen;

Bouwwerken;

Verkoop van auto-onderdelen;

- Import en export van plastiek en afgeleide producten.Vierde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten cm de gecordineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, evenals de beslissing tot

wijziging van de maatschappelijke zetel, ingevolge bijzondere algemene vergadering de data 1 oktober 2013 in

de cordinatie op te nemen.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit

te voeren,

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Flouben, notaris)

__________ ............ ......

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

- ------ ------- ------------- -------- - - 

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, cordinatie, verslag zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor,.;

behouden aan het leelgisch

Staatsblad

eijlagenUThet Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/02/2014
t

Ondernemingsnr : 0845224346

Benaming

(voluit) : 4BEST HOLDING

(verkort):

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Waterleidingsstraat 1/3 - 3550 Heusden-Zolder

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Verplaatsing maatschappelijke zetel

Op de bijzondere algemene vergadering dd. 28/01/2014 is beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Waterteidingsstraat 113 - 3880 Neusden-Zolder naar Kolderstraat 116/0001 - 3530 Houthalen-Helchteren en dit met ingang vanaf 03/02/2014.

Alakay Abdilhedi

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod wad 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor

behouden aan hot Belgisch

Staatsblad

*19047 5*

t

Rechtbank van koophandel

1 i FEB. 2014

{e "Mie

f"

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/12/2013
Mod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rochtnankvan koophandel

0 6 DEC. 2013

te HASSELT

Griffie

111

1 189994*

Ondernemingsnr : 0845224346 Benaming

(voluit) : 4Best Holding

V beh aa Bel Sta;

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Sint - Lutgardisstraat 3, 3550 Heusden-Zolder

Onderwerp akte : ontslag zaakvoerder, wijziging zetel

Bijzondere algemene vergadering van 01/10/2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge ln deze vergadering wordt het ontslag als zaakvoerder aanvaard van Coskun Ahmet Hamdi. Hij krijgt volledige kwijting voor zijn uitgeoefende mandaat als zaakvoerder. Tevens wordt beslist om de; maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3550 Heusden - Zolder, Waterleidingsstraat 1 bus 3.

Alakay Abdilhedi

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/10/2013
Mad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouctl

aan he

Selgi.sc

Staatsbl

*13165817*RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 2 -10- 2013

n, LT

Ondernemingsnr : 0845224346

Benaming

(voluit) : 4Best Holding

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Pastoor Paquaylaan 28, 3550 Neusden-Zolder

Onderwerp akte : ontslag, benoeming zaakvoerder

Bijzondere algemene vergadering van 30/09/2013

In deze vergadering wordt het ontslag als zaakvoerder aanvaard van Karakaya wordt de heer Alakay Abdilhedi benoemd tot zaakvoerder. Zijn mandaat gaat in op 1 Coskun Ahmet Hamdi wordt ook benoemd tot zaakvoerder. Zijn mandaat gaat in op 1 wordt beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3550 Heusden - Zolder, Ibrahim. Vanaf heden oktober 2013. De heer'. oktober 2013. Tevens Sint-Lutgardisstraat 3.

Alakay Abdilhedi Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

03/09/2013
t

- ....~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Motl 2.9

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111

*'13135919*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 3 ..08- 2013

Pree ; I

Ondernemngsar : 0845224346

Benaming

(voluit) : 4Best Holding

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Waterleidingsstraat 1 bus 3, 3550 Heusden-Zolder

Onderwierp akte : ontslag, benoeming zaakvoerder

Bijzondere algemene vergadering van 19/07/2013

In deze vergadering wordt het ontslag als zaakvoerder aanvaard van Baz Ahmet Tuna, Vanaf heden wordt de heer Karakaya Ibrahim benoemd tot zaakvoerder. Tevens wordt beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3550 Heusden - Zolder, Pastoor Paquaylaan 28.

Karakaya Ibrahim

Zaakvoerder

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening.

22/11/2012
Mod 2-1

ji In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

09-11-2012

HASSELT

fie

IIIIINIIIV~III I1HhI UIll

*12189198*

~

Voor-

behoude aan het Beigiscr

Staatsbia

Ondernemngsnr : 0845224346

Benaming

(voluit) : 4Best Holding

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Waterleidingsstraat 1 bus 3, 3550 Heusden-Zolder

Onderwerp akte : ontslag zaakvoerder

Bijzondere algemene vergadering van 05/05/2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge In deze vergadering wordt het ontslag als zaakvoerder aanvaard van (5zer Hseyin, hij krijgt volledige kwijting voor zijn uitgeoefende mandaat als zaakvoerder.

Baz Ahmet Tune

Zaakvoerder

Op de laatste blz van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/05/2012
Mai 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0845224346

Benaming

(voluit) : 4Best Holding

Rechtsvorm : BVSA

Zetel : Pastoor Paquaylaan 67 bus 1, 3550 Neusden-Zolder

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder, wijziging zetel

Bijzondere algemene vergadering van 26/04/2012

In deze vergadering wordt er beslist om vanaf heden dhr. Ozer Hseyin te benoemen als zaakvoerder, Tevens wordt er beslist om vanaf heden de maatschappelijke zetel over te brengen naar 3550 Heusden-Zolder,

waterleidingsstraat 1 bus 3.

Baz Ahmet Tuna

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

16 -05- 2012

HASSELT

Griffie

11111

*12096806*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

25/04/2012
Mod 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I I

*12079503*

I I

bel a B Sta

kECN ISAAh YA9 V!OO+

13 APR. 2C12

time-

Ondernemingsnr . $u 5 - 2 t-f . 3'46

Benaming

(voluit) : 4Best Holding

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel : 3550 Heusden-Zolder, Pastoor Paquaylaan 67 bus 9 Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Bart DRIESKEtIS te Houthalen, vervangende zijn ambtgenoot notaris

Marc SWOLFS te Houthalen-Helchteren, wettelijk belet op tien april tweeduizend en twaalf, te registreren blijkt

wat volgt :

Oprichter

De heer BAZ Ahmet Tuna, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Yregir op zeven mei

negentienhonderd negentig, ongehuwd, wonende te 5223 ED Denbosch, Copernicuslaan 167, zoals hij het

verklaart.

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Naam : 4Best Holding

Zetel : 3550 Heusden-Zolder, Pastoor Paquaylaan 67, bus 9

Duur : Onbeperkte duur

Doel:

De vennootschap heeft tot doel, zo voor eigen rekening ais voor rekening van derden of in deelneming met

derden, zowel in Belgi als in het buitenland:

-De import en export, klein- en groothandel in elektronica, elektrische toestellen en apparaten;

-De import en export, klein- en groothandel in software;

-De import en export, klein- en groothandel in hardware, zowel in rosse onderdelen als in gebruiksklare

computers;

-De dienstverlening in verband met elektronica, elektrische toestellen en apparaten, software en hardware;

De vennootschap mag alle commercile, industrile, financile, roerende en onroerende daden stellen,

nodig of dienstig voor de verwezenlijking van haar doel, of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De

vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in Belgi als in het buitenland, op alle manieren en volgens de

modaliteiten die haar het best schijnen. Voorgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap zat in het

algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het

bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn

in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk doel, onder andere door hei aannemen van

bestuursmandaten ervan.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar

doel, zowel in Belgi als in het buitenland.

Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen,

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro ( 98.600,00). Het is verdeeld in

honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.

Bestuur

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan n of meerdere zaakvoerders, al dan niet

vennoot en al dan niet bezoldigd.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de

wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan n zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige

verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Het mandaat van de zaakvoerders of de werkende vennoten is onbezoldigd, behoudens andersluidende

beslissing van de algemene vergadering.

Externe vertegenwoordiging

Op de -aatste olz van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedar rj"e.:l van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)ntent

bevoegd de rectrspeis;an ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en tiand:ek ing

es

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij-het Belgisch Staatsblad-25/04/2012 _ Annexes dn Moniteur be1g

Iedere zaakvoerder kan alleen optreden en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte,

behoudens eventuele beperkingen daaromtrent in zijn benoemingsbesluit,

Controle

De controle op de financile toestand en de jaarrekening wordt aan n of meerdere commissarissen

opgedragen, tenzij de vennootschap overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen aan de

wettelijke vereisten voldoet om geen commissarissen te moeten benoemen: in dat geval heeft iedere vennoot

individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, onverminderd het recht van de

algemene vergadering om toch n of meerdere commissarissen te benoemen.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de

maand juni. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de

eerstvolgende werkdag.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n januari en eindigt op nendertig december van ieder

jaar.

Bestemming winst - reserve

Het batig slot dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste n twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze n tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

Benoeming zaakvoerder

Wordt tot zaakvoerder benoemd:

De heer BAZ Ahmet Tuna, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Yregir op zeven mei

negentienhonderd negentig, ongehuwd, wonende te 5223 ED Denbosch, Copernicustaan 167, zoals hij het

verklaart.

Bezoldiging zaakvoerder

De aldus benoemde zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hem

voor de toekomst geen bezoldiging zal hebben toegekend.

Eerste boekjaar  Eerste jaarvergadering

Het eerste boekjaar begint vanaf de verkrijging door de vennootschap van rechtspersoonlijkheid en eindigt

op nendertig december tweeduizend en twaalf.

De eerste jaarvergadering vindt plaats op de in de statuten voorziene datum van het jaar tweeduizend

dertien.

Overname verbintenissen

De oprichter verklaart dat de vennootschap. met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van

Vennootschappen, de verbintenissen en activiteiten overneemt aangegaan namens de vennootschap in

oprichting sedert n april tweeduizend en twaalf onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een

uittreksel uit deze akte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt.

Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer OZER Selahattin, wonende te 3550 Heusden-Zolder,

Halveld 44 om, gezamenlijk of afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, alle formaliteiten te

vervullen die tengevolge van de akte zouden nuttig of nodig zijn met betrekking tot de diensten van

ondernemingsloketten, kruispuntbank voor ondernemingen en/of BTW.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart Drieskens

tegelijk neergelegd: uitgifte oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naa" n ea hoedanigheid van de rnstrumenterendt r:,tans hetzij van de perso(o''in(en) oevoegd de recntspersoon ten aanzsen van derden .e vertegenwoordigen

Verso Naair en handtekening

07/04/2015
Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe MOD WOfiD 11.1

11111111111011

N d'entreprise : 0845.224.346 Dnomination

ten entier) : 4BEST FRUIT

T

ribunal de Commerce de Mons et de Charleroi Division de Charleroi, entr Ie

2 5 MASSeee,

(en abrege).

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITES LIMITEES

Sige : Rue de Gilly, 690 6010 COUILLET

(adresse complte)

Obieijs) de l'acte :DISSOLUTION ET CLOTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 23/02/2015, le Tribunal de Commerce de Charleroi 1 re chambre a prononc la dissolution et la clture immdiate de liquidation de la socit.

Le Procureur du Roi

E. GUISSET

Mentionner sur ia dernire page du Volei B Au recto " Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personele oa des personnes ayant pouvoir de reprsenter fa personne morale l'gard des fiers

Au verso ; Nom et signature

Coordonnées
4BEST FRUIT

Adresse
RUE DE GILLY 690 6010 COUILLET

Code postal : 6010
Localité : Couillet
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne