ABDUL & SONS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ABDUL & SONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.341.323

Publication

27/01/2014
Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V beh

aa Bel Staa

IIY

i

*inozsi1* i

4edergelegd griffie ven ms rechtba. " . oop an

Bru s " e -- afdeling +e Ooaten

1 fi JAN. 2Q14

Oe .qr%fi?er

Ondernemingsnr : 0502 341 323

Benaming

(voluit) : Abdul& Sons

Rechtsvorm : Besloten venootschap met beperkte aanspraklijkheid

Zetel : Nieuwpoortsesteenweg 267-8400 Oostende

Onderwe akte

B.G.V. VAN 31/12/2013 - Wijziging van de sociale zetel

De heer Voorzitter stelt vast dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter verklaart de vergadering naar behoren vormde. Voorzitter, opent de vergadering op 14 H30

Wijziging van de sociale zetel :

De sociale zetel is Overgebracht naar : Rue des Puits r Eau 44, 7500 Tournai

De Voorzitter,sluit de vergadering op 16 H30

ZAAKVOERDER

MIJNHEER Abdul Majeed SNP

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/08/2013
Mod Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

II ff0 MI

, Ondernemingsnr : 0502.341.323

Benaming

(voluit) : ABDUL & Sons

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nieuwpoortsesteenweg 267, 8400 OOSTENDE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag niet-statutair zaakvoerder

Naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten maatschappelijke zetel dd. 31, maart 2013 werd volgende beslissing met nparigheid van stemmen genomen:

* ontslag als niet-statutair zaakvoerder van de heer Mansoor Taaha, wonende in de Peter Benoitstraat 6 bus 301 te 8400 Oostende met ingang vanaf 0110412013.

Getekend

Abdul S N P

niet-statutair zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/01/2013
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte+veaergeleg , 0-r griffie T - " ~

rechtbe van koophandel

Brug  afdeling te Oostenae

00 0 JAN. 2.111~rjff;e

na rrri`+K~

i

Sa.Z. 3'14. 3.?3

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : ABDUL & Sons (verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 267

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Henri Baeke te Oostende op 26 december 2012, geregistreerd te Oostende I op 3 januari 2013 vier bladen geen verzendingen boek 763 blad 26 vak 20i Ontvangen : vijfentwintig euro (25 EUR) De E.a. Inspecteur-Ontvanger ai. (get.) H. Gryson, dat:

1. er door de heer SNIP, Abdul Majeed, geboren te Rahim Yar Khan (Pakistan) op 1 januari 1957, van` Portugese nationaliteit, gehuwd  aldus zijn verklaring  met mevrouw BIBI Anwar, geboren op 1 januari' 1960(civil nummer 30988378), van Portugese nationaliteit, wonende te 1070 Anderlecht, Clemenceaulaan 34 doch thans verblijvende te 7500 Doornik, Rue des Puits l'Eau 44/11 (adresverandering reeds in aanvraag) en door de heer Mansoor, Taaha Bin, geboren te Islamabad (Pakistan) op 26 december 1981, van Pakistaanse nationaliteit, echtgescheiden-thans ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 8400 Oostende, Peter Benoitstraat 6, een handelsvennootschap onder de vorm, van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.

2. de vennootschap de naam "ABDUL & SONS" draagt.

3. de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8400 Oostende, Nieupoortsesteenweg 267.

4. de vennootschap tot doel heeft en dit zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wetellijke bepalingen of reglementeringen:

- het uitbaten van drankgelegenheden, restaurants, tearooms, traiteurdienst, dancings, hotels, snackbars - verhuur van kamers

- verhuring van horecamateriaal

- inrichting van feestelijkheden, vermakelijkheden, tentoonstellingen, bals, shows, musicals

- verkoop en distributie van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak, confiserie, bereide vis- en vleeswaren, rookwaren, ijsroom, verhuring en uitbating van alle speeltoestellen, het organiseren van alle sport en recreatieactiviteiten

- de bereiding, distributie en verkoop, zowel in het groot als in het klein, van ijsroom, softice, coupes, Brusselse en Luikse Wafels, belegde broodjes, kleine snacks, snoep, algemene voedingswaren, diepvriesproducten, zuivel en horecaproducten; de uitbating kan gebeuren via winkel, verbruiksalon, vensterverkoop of ambulante handel.

- de verkoop van frisdranken aan venster of uit drankautomaten

- aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van alle voedingswaren, textiel en lederwaren, accessoires, huishoudartikelen, tabakswaren, alcoholische en niet alcoholische dranken, kranten en tijdschriften, diepvriesproducten, cosmetica, onderhoudsproducten, kleine en elektrische toestellen en de: handel in bereide maaltijden, drank- en voedingswaren in het algemeen, zonder dat deze opsomming: beperkend is; zij mag zowel dag als nachtwinkel uitbaten; zij mag handelsgoederen importeren welke zonder, verdere bewerking kunnen worden doorverkocht.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids- financile, roerende en onroerende verrichtingen; uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel. De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van verrichtingen, ondernemingen ofi vennootschappen die een zelfde, gelijkaardige of verwant doel hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van: haar bedrijf te bevorderen, haar basisproducten te verschaffen of de afzet van haar producten te' vergemakkelijken.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve' bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een' vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen'

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

uitgeoefend worden nadat de/het vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

5. de vennootschap opgericht wordt voor onbepaalde duur.

6. het geheel geplaatste kapitaal 18.600,00 EUR bedraagt, vertegenwoordigd door 186 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk 1/l00ste van het kapitaal vertegenwoordigend en onderschreven in specin door de heer

de heer Abdul SNP, voornoemd, tot beloop van negenduizend driehonderd euro (9.300 EUR) in ruil waarvoor hem vijftig (50) aandelen worden toegekend en door Taaha MANSOOR, voornoemd, tot beloop van negenduizend driehonderd euro (9.300 EUR) in ruil waarvoor hem vijftig aandelen (50) aandelen worden toegekend. Alle aandelen werden ten belope van n/derde (1/3de) volgestort. De vennootschap beschikt uit dien hoofde van heden af over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR). De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening bij de naamloze vennootschap ING.

7, De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of ais verweerder.

ledere zaakvoerder kan bijzondere gevolmachtigden voor welbepaalde verrichtingen of aangelegenheden en/of de vertegenwoordiging ter zake aanstellen, mits die bevoegdheden voldoende duidelijk te omschrijven.

Tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap werden voor onbepaalde duur benoemd : de heren Abdul SNP en Taaha Mansoor, beiden voornoemd.

8. Elk jaar op de vierde woensdag van de maand december om 18 uur of indien deze dag een feestdag zou zijn, op de eerstvolgende werkdag, zal een algemene vergadering gehouden worden ten zetel of op gelijk welke andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrieven.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2014.

9. Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar. Het eerste boekjaar loopt tot en met 30 juni 2014.

10. De bruto opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen, maakt de netto-winst uit van het boekjaar.

Van deze netto-winst wordt na aftrek van de gebeurlijke overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds n/tiende van het kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder welke bestemming aan het saldo zal gegeven worden.

11.Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal haar vereffening door n of meer overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen aan te stellen vereffenaar(s) geschieden. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De dwingende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen inzake de vereffening van vennootschappen zullen daarbij moeten nageleefd worden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld warden onder de vennoten, in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.

12. volmacht wordt gegeven aan aan BVBA Kantoor Vandenabeele, te 8400 Oostende, Elisabethlaan 423, om in naam van de vennootschap alle formaliteiten te vervullen inzake het ondernemingsloket, inzake de kruispuntbank voor ondernemingen, inzake de Directe Belastingen en inzake de FITW en/of nog andere instanties, alsmede om daartoe alle aangiften en stukken te ondertekenen en aile besprekingen en , briefwisseling dienaangaan-ide te voeren.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Expeditie oprichtingsakte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/01/2015
Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe Mod2.1

1111

150 37

tribunal de Commerce de Tournai

1(4. ;.2015

GreffeN' d'entreprise : 0502 341 323

Dnomination

(en entier) : Abdul & Sons

Forme juridique : S.P.R.L.

Sige : Rue des Puits l'Eau 44 TOURNAI 7500

blet de l'acte : Transfert du sige social

D'un procs-verbal du grant en date du 29 dcembre 2014,rsulte que l'organe de gestion de la socit prive responsabilit limite "Abdul & Sons", ayant son sige social 7500 Tournai, Rue des Puits l'eau 44 a pris fa rsolution suivante:

Le conseil dcide de transfrer le sige social de la socit 7080 Framerie , rue Joseph Dufrane n 34 bte 11; avec effet rtroactif la date du ler decembre 2014.

L'assemble gnrale,accepte cette dcision l'unanimit

Le Grant

Abdul Majeed

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

11/09/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
23/03/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
ABDUL & SONS

Adresse
RUE JOSEPH DUFRANE 34, BTE 11 7080 FRAMERIES

Code postal : 7080
Localité : FRAMERIES
Commune : FRAMERIES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne