18 - 20

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 18 - 20
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 439.054.167

Publication

20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 18.06.2013 13185-0248-011
21/05/2013
Mod Word 11.1

a4. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Met het oog op de vervanging van de heer Verschaeren, heeft de enige aandeelhouder beslist om CAPITIS Management bvba, met maatschappelijke zetel te Huart Hamoirlaan 18-20, 1030 Brussel, met vaste vertegenwoordiger, de heer Arthur van den Bosch, wonende te Huart Hamoirlaan 18-20, 1030 Brussel te benoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 1 apri12013, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2017. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap ten aanzien van derden vertegenwoordigd en verbonden door de raad van bestuur als college. De vennootschap kan eveneens geldig verbonden en vertegenwoordigd worden in handelingen en in rechte ten overstaan van derden, daaronder begrepen openbare ambtenaren (waaronder de hypotheekbewaarder):

- hetzij door de in artikel 18 bedoelde afgevaardigd bestuurder

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend

hetzij in het kader van het dagelijks bestuur, door de personen aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd.

De enige aandeelhouder heeft de heer Francis Bieseman, do Motor Parts nv, Huart Hamoirlaan 18/20, 1030 Brussel, belast met de ondertekening van de formulieren I en Il met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Getekend

De heer Francis Bieseman

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I 1 MU IA

- 8 MEI 2013

Griffie

Ondernemingsnr ; 0439.054.167

Benaming

(voluit) : 18-20

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Huart Hamoirlaan 18/20, 1030 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

Uit unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 26 maart 2013 blijkt dat de aandeelhouders het ontslag van de heer Pierre Verschaeren als bestuurder van de vennootschap hebben aanvaard met ingang van 31 maart 2013.

28/11/2012
mod 11.1

(Prl ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r~ 9 NOV. 26124

egoe-ey

Griffie

i

1

i

i

i

i

II

u

11

111

Y

Vo beho aart Belg Staat

*12192460*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439.054.167

Benaming (voluit)118-20

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel . Huart Hamoirlaan. 18-20

1030 Brussel

Onderwerp akte :Gecordineerde tekst van statuten

Neerlegging van de gecordineerde tekst van statuten van de naamloze vennootschap "18-20", met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Huart Hamoirlaan 18-20, per 30 december 2011.

Denis DECKERS

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verscc . Naam en handtekening

21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 19.06.2012 12184-0363-011
02/03/2012
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

(

llIl lii 1111 lIll ~~II~IINNMI

~iaoaesaa*

bel

az

BE Sta

EtRUSG

2 0 F-~~ ~ , t

Griffie

Onderttemingsnr : 0439.054.9 67

Benaming (voluit) :18-20

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Huart Hamoirlaan,18-20

1030 Brussel

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig december tweeduizend en elf, door Meester Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met' handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondememingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot volgende registratiemelding draagt

Geregistreerd drie bladen, zonder renvooien, op het eerste Registratiekantoor van Vorst, op zes januari tweeduizend en twaalf, boek 82, blad 50, vak 4, Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR). De Ontvanger (getekend) VAN MELKEBEKE.

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "1820", waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Brussel, Huart Hamoirlaan 18-20, volgende beslissingen genomen, heeft:

1 Omzetting van alle aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen in aandelen op naam en vaststelling dat er buiten de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen geen andere effecten aan toonder cirouleren binnen de vennootschap.

2 Wijziging van artikel 10 van de statuten met betrekking tot de aard van de aandelen.

3 Beslissing om alle verwijzingen en vermeldingen naar verouderde wetgeving in de statuten aan te passen en te vervangen door verwijzingen of vermeldingen naar de huidige wetten betreffende de handelsvennootschappen.

4 Bevestiging van de herbenoeming van de heer Peter van den Bosch met ingang vanaf 17 november 1995, de heer Arthur van den Bosch met ingang vanaf 17 november 1995 en de heer Pierre Verschaeren met ingang vanaf 1 juli 1998, als bestuurders van de Vennootschap.

Gelet op het feit dat deze bevestiging van de herbenoeming van de bestuurders een formalisering betreft van de daartoe eerder genomen beslissingen van de aandeelhouders, stelde de raad van bestuur aan de aandeelhouders voor om alle handelingen die werden gesteld door bovenvermelde bestuurders in het kader van hun mandaat en dit vanaf de datum van ingang van het mandaat te bevestigen,

5 Beslissing om de heer Peter van den Bosch, de heer Arthur van den Bosch en de heer Pierre Verschaeren te herbenoemen als bestuurders van de Vennootschap voor een duur van zes jaar.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht).

Denis DECKERS

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van LIA( B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/06/2011 : BL528975
01/07/2009 : BL528975
19/06/2008 : BL528975
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.05.2015, NGL 28.05.2015 15133-0291-011
03/07/2007 : BL528975
11/07/2006 : BL528975
08/07/2005 : BL528975
02/07/2004 : BL528975
14/07/2003 : BL528975
11/10/2002 : BL528975
29/06/2002 : BL528975
06/07/2001 : BL528975
13/07/2000 : BL528975
01/07/1999 : BL528975
01/01/1992 : BL528975
30/10/1990 : BL528975
28/07/1990 : BL528975

Coordonnées
18 - 20

Adresse
HUART HAMOIRLAAN 18-20 1030 SCHAARBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale