3 ZINNEKES

Société en commandite simple


Dénomination : 3 ZINNEKES
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 838.023.679

Publication

03/11/2011
,~~~~~~ Mutl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III 1111 II N1IIII IIIIVII

*11165184"

be a

st~

III

RUSSE?

2 Q10- 20t

Griffie

Ondernemingsnr : 0838.023.679

Benaming

(voluit) : 3 Zinnekes

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Lesbroussartstraat 96, 1050 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 22 augustus 2011 blijkt dat met nparigheid van stemmen besloten werd om mevrouw Martha Meeze bijkomend te benoemen als zaakvoerder en dit met ingang vanaf 22 augustus 2011.

Harrison Lawrence (get)

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/08/2011
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111I 1111! II !!II l!II 111 11II 11 Ut t1I

" 1111820"

Voorbehouden aan het Belgisch _ Staatsblad

Ondernemingsnr : 8 38 a2-~t9

Benaming

(voluit) : 3 Zinnekes

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Lesbroussartstraat 96, 1050 Brussel

Onderwerp akte : Oprichting

UITTREKSEL:

OPRICHTING VAN EEN GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP.

Heden woensdag 22 juni tweeduizend en elf

zijn

de partijen

a)BEHEREND VENNOOT: De heer HARRISON Lawrence, van Belgische nationaliteit, geboren te Brussel

op 04/06/1976, wonende te 1050 Brussel, Lesbroussartstraat 96, identiteitskaartnummer 590-4728149-07.

b)STILLE VENNOOT: Mevrouw MEEZE Martha Maria E,van Belgische nationaliteit, geboren te Etterbeek:

op 02/08/1980, wonende te 1050 Brussel, Lesbroussartstraat 96, identiteitskaartnummer 591-1103372-02.

overeengekomen

een handelsvennootschap op te richten onder de rechtsvorm van een Gewone Commanditaire:

Vennootschap onder de naam "3 ZINNEKES", met zetel te 1050 Brussel, Lesbroussartstraat 96. Het kapitaal:

van de vennootschap bedraagt 20.000 Euro. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint,

te werken vanaf heden.

Eigen middelen

De partijen verklaren en erkennen dat op een vermogen van 20.000 Euro is ingetekend en voor 1.000 Euro

is volgestort.

De volstorting gebeurde door middel van een som geld van 1.000 Euro in specin, die ter beschikking van;

de vennootschap zijn. "

Inbreng

De inbreng in geld, voor een bedrag van 900 Euro wordt gedaan door de partij sub a) waarvoor hij een:

participatie in het vermogen ontvangt in verhouding tot zijn inbreng, hetzij 90% van het vermogen van de:

vennootschap of anders gezegd 900 aandelen.

Het resterende bedrag van de inbreng in geld, zijnde 100 Euro wordt gedaan door de partij sub b), stille

vennoot, waarvoor hij een participatie in het vermogen ontvangt in verhouding tot zijn inbreng hetzij 10% van.

het vermogen van de vennootschap of anders gezegd 100 aandelen.

Beherend vennoot

De heer HARRISON Lawrence, comparant sub a) neemt deel aan de oprichting als beherend vennoot voor

de duur van de vennootschap.

Mevrouw MEEZE Martha, comparant sub b) neemt deel aan de oprichting als stille vennoot.

STATUTEN

De partijen verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

1. Naam - duur- zetel - doel.

Artikel 1: Naam

De vennootschap is opgericht als Gewone Commanditaire Vennootschap onder de naam "3 ZINNEKES".

Artikel 2: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf heden.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit

van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor een wijziging van de statuten zijn

gesteld.

Artikel 3: Zetel

De vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel, Lesbroussartstraat 96.

De zetel kan verplaatst worden in Belgi bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

2. Vermogen van de vennootschap.

Artikel 5: Vermogen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Vo6r-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Het vermogen van de vennootschap bedraagt 20.000 Euro.

Artikel 6: Kapitaalverhoging.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe participaties het eerst aangeboden aan de beherende vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun participatie vertegenwoordigt. Wordt dit recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende participaties aan de andere vennoten in dezelfde evenredigheid aangeboden. Dit voorkeurrecht is imperatief, niet verhandelbaar en kan worden uitgeoefend binnen de termijn bepaald door de algemene vergadering met ais minimum binnen de vijftien dagen na het openstellen der inschrijving. Zowel de uitgifte als de termijn van inschrijving moeten per aangetekende brief ter kennis worden gebracht aan de vennoten. Op de participaties waarop geen voorkeurrecht wordt uitgeoefend, kan maar worden ingeschreven door de aandeelhouders na , goedvinden van alle beherende vennoten en met instemming van tenminste twee/derde van de stille vennoten.

" Artikel 7: Kapitaalvermindering.

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan kan de algemene vergadering dit slechts, mits te voldoen aan de voorwaarden gesteld tot wijziging van de statuten en mits de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden ook gelijk worden behandeld en de oproeping tot de algemene vergadering het doen en de werkwijze der voorgestelde vermindering vermeldt.

Artikel 8: Participaties.

De participaties zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van vennoten gehouden waarin worden aangetekend:

-nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem

" toebehorende participaties;

-de gedane stortingen;

-de overdrachten en overgangen van de participaties met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer ingeval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Artikel 9: Overdracht en overgang van een participatie

-Bij een voorgenomen vervreemding moet de vennoot die zijn participaties (geheel of gedeeltelijk) wil overdragen, zijn medevennoten bij aangetekende brief inlichten over de identiteit van de voorgestelde

" overnemers, de grootte van de participatie die hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht. -Bij overdracht of overgang van een participatie moet die eerst aangeboden worden aan de beherende

" vennoten, die gedurende een termijn van ten minste n maand van een kooprecht genieten. Oefenen zij dit niet uit, dan kan de participatie vrij overgedragen worden of overgaan aan een stille vennoot, aan zijn echtgenoot of erfgenamen in rechte lijn. In andere gevallen is het nparig goedvinden vereist van de beherende vennoten. Bij weigering zijn de weigerende vennoten verplicht de participaties zelf in te kopen. De overdracht of de overgang geschiedt bij toepassing van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.

De verkoopprijs van een participatie is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen, wordt de werkelijke waarde vastgesteld door een deskundige. De afkoop moet in elk geval tot stand komen binnen de zes maanden na de dag waarop de waarde definitief is vastgesteld.

3. Bestuur en toezicht.

Artikel 10: Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere beherende vennoten, tot statutaire zaakvoerders aangesteld. Stille vennoten of niet-vennoten kunnen niet aangesteld worden tot zaakvoerder. Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer HARRISON Lawrence; voornoemd, vanaf datum van de oprichting.

Hij verklaart zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Artikel 11: Salaris.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Artikel 12: Bestuur en vertegenwoordiging.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens die welke de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt. Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat. Tot vaste vertegenwoordiger wordt voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer HARRISON Lawrence; voornoemd, vanaf datum van de oprichting.

Artikel 13: Volmacht.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de zaakvoerders.

De enige zaakvoerder is jegens derden onbeperkt aansprakelijk voor alle handelingen van de

" vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk jegens derden voor alle handelingen van de vennootschap. Deze aansprakelijkheid kan niet conventioneel worden

beperkt... -. -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

4. Toezicht.

Artikel 15: Benoeming en bevoegdheid.

Iedere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de

vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van

alle geschriften van de vennootschap.

5. Vennoten.

" Artikel 16: De stille vennoten of commanditairen.

DZij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn;

DZij zijn enkel aansprakelijk voor schulden en verliezen ten belope van hun inbreng of tot beloop van wat ze

beloofden in te brengen;

CZij hebben recht op vergoeding van kapitaal voor zover er winst wordt gerealiseerd;

CZij mogen nooit optreden als vertegenwoordiger of lasthebber van de vennootschap.

CHun naam mag niet voorkomen in de naam van de firma;

CNoch de oprichtingsakte, noch enige latere bepaling mag het beheer aan hen toevertrouwen. Dergelijke

bepaling is nietig.

:Een stille vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een volmacht. Doet

hij dit toch dan is hij tegenover derden hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen waaraan hij heeft meegewerkt. Als zijn naam in de naam van de vennootschap voorkomt is hij zelfs hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen waaraan hij niet heeft deelgenomen. Dit geldt ook als hij er een gewoonte zou van maken om de zaken van de vennootschap waar te nemen. Adviezen, daden van controle en toezicht, en machtiging aan zaakvoerders die buiten hun bevoegdheid liggen verbinden de stille vennoot niet.

Artikel 17: De beherende vennoten of gecommanditeerden.

CZij zijn tegenover derden onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk;

DOnder de beherende vennoten worden de schulden verdeeld volgens de bepalingen van het

vennootschapscontract;

6. Vergadering van de vennoten.

Artikel 18: Dag, uur en plaats  oproeping.

Een vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de le

woensdag van de maand juni.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten allen tijde kan een vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten of over andere punten te beraadslagen en te besluiten. De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap. De oproeping met vermelding van de agenda, geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan de vennoten tenminste acht dagen voor de vergadering.

Artikel 19: Bevoegdheid van de gewone of bijzondere vergadering

De vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:

- de vaststelling van de jaarrekening;

- de bestemming van de beschikbare winst;

- de wijziging van de statuten;

- de benoeming en ontslag van de zaakvoerder, de vaststelling van zijn salaris, het instellen van een

" vennootschapsvordering tegen hem en het verlenen van kwijting.

Artikel 20: Besluitvorming - notulen

Elke vennoot heeft recht op n stem. Een vennoot kan zich door een andere vennoot laten vertegenwoordigen. In de vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige vennoten. Bij wijziging van de statuten is unanimiteit van alle beherende vennoten vereist en een drie/vierde meerderheid van de stille vennoten.

Artikel 21: Boekjaar, inventaris en jaarrekening.

Het maatschappelijk boekjaar begint op n januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. Elk jaar op eenendertig december worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld.

Artikel 22: Eerste boekjaar en jaarvergadering.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting tot eenendertig december tweeduizend en twaalf (31/12/2012). De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend dertien.

Artikel 23: Bekrachtiging van verbintenissen, aangegaan namens de vennootschap in oprichting (artikel 60 Wetboek van vennootschappen)

De comparanten voornoemd verklaren, onder opschortende voorwaarde van de neerlegging van het dossier op de griffie van de rechtbank van koophandel, aile opdrachten en verbintenissen te bekrachtigen die door hen of door n van hen zouden aanvaard worden of aangegaan zijn voor rekening van de vennootschap in oprichting.

Artikel 24: Aanvaarding van benoeming van statutaire zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger.

De heer HARRISON Lawrence , voornoemd verklaart zijn benoeming tot statutaire zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger te aanvaarden.

Artikel 25: Volmacht.

Teneinde A) alle formaliteiten te vervullen en alle aangiftes te doen met het oog op de vereffening door de volmachtgever van alle door de volmachtgever verschuldigde belastingen, heffingen of taxen van welke aard

" ook, alle bezwaren in te dienen, met het oog op het bekomen van ontheffingen of vermindering van die belastingen, heffingen of taxen, en - naar aanleiding van de controles van de belastingendiensten - aanwezig te ._zijn, mijn verweermiddelen voor te dragen en_mijn belangen te verdedigen, akkoorden sluiten en.alle dadingen. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Vobr-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2011- Annexes du Moniteur belge

1/oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

te treffen niet het oog op de afhandeling van die controles en/of bezwaarschriften; B) om bij het Ondememingsloket, en/of de Registratiecommissie van Aannemers, en/of de Kamer van Ambachten en Neringen alle formaliteiten te vervullen nodig tot het bekomen van een inschrijving, vestigingsattest en/of erkenning; er nadien zo nodig, alle wijzigingen te melden en/of te doen inschrijven. C) Om aan te sluiten bij de kas van zelfstandigen, wijzigingen aan te brengen of mutaties door te voeren wordt volmacht verleend aan de

" heer Yannick Peter Mario DE SMEDT, accountant, wonende te 2560 Nijlen, Grobbendonkseweg 75, met macht van indeplaatsstelling.

Aldus opgemaakt te Brussel op 22 juni 2011.

in zoveel originelen als er partijen zijn waarvan elke partij erkent er een ontvangen te hebben.

De heer HARRISON Lawrence (get)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
3 ZINNEKES

Adresse
LESBROUSSARTSTRAAT 96 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale