9KBC PARTICIPATION, AFGEKORT : PARTICIPATION

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 9KBC PARTICIPATION, AFGEKORT : PARTICIPATION
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 877.703.807

Publication

21/05/2014
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergeieyd/antvangen op

0 a MU 2014

ter griffie van de teiiandstaiige

rechtbank van koophandel-

russe

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0877.703.807

Benaming (voluit) : KBC PARTICIPATION

(verkort) : PARTICIPATION

Rechtsvorm : Openbare Bevek naar Belgisch recht - Categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 2

'1080 BRUSSEL

Onderwerp akte :BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE COMPARTIMENTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vierentwintig april tweeduizend veertien, door Meester Carl OCKERMAN, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de heer Kevin Seminck, wonende te 9300 Aalst, Alfred Nichelsstraat 7, handelend in hoedanigheid van volmachtdrager krachtens beslissingen van de raad van bestuur de dato 23 april 2014 van de naamloze vennootschap KBC PARTICIPATION afgekort PARTICIPATION, Openbare Bevek naar Belgisch recht volgens de categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2,

aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiernavermelde onderhandse beslissing de dato 23 april' 2014 van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot creatie van nieuwe compartimenten en toekenning van de specifieke benaming, te weten: "Timing World Stocks 1" t.e.m. "Timing World Stocks 10" in vermelde vennootschap te bekrachtigen:

"De raad van bestuur heeft beslist tot oprichting van nieuwe compartimenten te weten: "Timing World,' Stocks 1" t.e.m. "Timing World Stocks 10". De doelstellingen van voormelde compartimenten werden ais volgt vastgesteld:

"De activa van "Timing World Stocks 1" t.e.m. "Timing World Stocks 10" worden, belegd in functie van, de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen. De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus. De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de,' vervaldag, alsmede de vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden n het prospectus,"

Overeenkomstig artikel 17, 1 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles beslist de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten: "Artikel 28. Compartimenten.

( )

p57: "Timing World Stocks 1" t.e.m. "Timing World Stocks 10"

De activa van het compartiment worden belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile. inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde-afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen. De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uitte keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus. De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in . hef prospectus."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, notulen van de raad van;' bestuur van 23 april 2014 met volmacht, de gecordineerde tekst van de statuten),

Op de laatste blz, van Luik B vermelden ' Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

1,4

E

mod 11.1

Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie bpoepassing van artikel 173,1 bis van het Wetboek der Registratierechten.

Carl OCKERMAN Geassocieerd Notaris

Voorbehouden .zaan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/04/2014
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o1n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Eh

*14080753*

BRUSSEL

teil 3 um, 2014

Ondernerningsnr : 0877 .703.807

Benaming (voluit) "KBC PARTICIPATION"

(verkort) : "PARTICIPATION"

Rechtsvorm Openbare Bevek naar Belgisch recht - Categorie ICB Effecten en Liquide middelen, . naamloze vennootschap

Zetel: Havenlaan 2

1080 BRUSSEL

Onderwerp akte :BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE COMPARTIMENTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig maart tweeduizend veertien, door Meester Carl OCKERMAN, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat mevrouw Cinthia Martha Van Huffel, wonende te 9800 Deinze, Poelstraat 65, handelend in haar hoedanigheid van volmachtdrager krachtens beslissingen van de raad van bestuur de dato 26 maart 2014 van de naamloze vennootschap KBC PARTICIPATION afgekort PARTICIPATION, Openbare Bevek naar Belgisch recht volgens de categorie 1CB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel:, Havenlaan 2,

aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiernavermelde onderhandse beslissing de dato 26'' maart 2014 van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot creatie van nieuwe compartimenten en toekenning van de specifieke benaming, te weten: "Timing Global Selection 1" t.e.m. "Timing Global Selection 10" en "Timing Asian Opportunity USD 1" t.e.m. "Timing Asian Opportunity USD 10"in vermelde vennootschap te bekrachtigen:

"De raad van bestuur heeft beslist tot oprichting van nieuwe compartimenten te weten: "Timing Global Selection 1" t.e.m. "Timing Global Selection 10" en "Timing Asian Opportunity USD 1" t.e.m. "Timing Asian Opportunity USD 10".

De doelstellingen van voormelde compartimenten werden ais volgt vastgesteld:

"De activa van "Timing Global Selection 1" t.e.m. "Timing Global Selection 10" worden, belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschnivingswaarde, gehanteerd tijdens de initile' inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus.

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

De activa van "Timing Asian Opportunity USD 1" t.e.m. "Timing Asian Opportunity USD 10" worden, belegd In functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de; gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile ' inschnivingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur or de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus.

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de. vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

Overeenkomstig artikel 17, 1 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles beslist de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten: Artikel 28. Cam " artimenten.

55: "Timing Global Selection 1" t.e.m. "Timing Global Selection 10"

"De activa van het compartiment worden belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen ende, op de

specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

moci 11.1

inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschnivingspetiode, plus een mogelijke meetwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus.

De concrete modaliteiten per compartiment. waaronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus.

e6: "Timing Asian Opportunity USD 1 Lem. "Timing Asian Opportunity USD 10"

"De activa van het compartiment worden belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de' specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus.

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, notulen van de raad van

bestuur van 26 maart 2014 met volmacht, de gecordineerde tekst van de statuten).

Dit ulttrekseI werd afgeleverd vr registratie bij toepassing van artikel 173,1 bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Cari OCKERMAN

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/08/2014
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de allieergele~~~ntv~rr~C

Ondernemingsnr : 0877703807

Benaming (voluit) : KBC PARTICIPATION

(verkort) : PARTICIPATION

Rechtsvorm : OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT - CATEGORIE ICB - NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Havenlaan 2

1080 Brussel

Onderwerp akte : NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig juni tweeduizend veertien, door Meester Cari' Ockerman, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KBC PARTICiPATiON", afgekort "PARTICiPATION", Openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk: aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn; 2009/65/EG -- ICB- waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissing genomen heeft:

Goedkeuring van nieuwe statuten van de Vennootschap ter vervanging van de huidige statuten en dit met: ingang van 30 juni 2014.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Naam vorm hoedanigheid, categorie en beheervennootschap

De vennootschap "KBC PARTICiPATION", afgekort "PARTICiPATION" genoemd, hierna "de: Vennootschap" genoemd, heeft de vorm van een naamloze vennootschap onder het stelsel van een openbare: beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht (openbare Bevek naar Belgisch recht).: De volledige en afgekorte benamingen kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.

De Vennootschap heeft de hoedanigheid van een vennootschap die een openbaar beroep op hete ' spaarwezen doet of heeft gedaan in de zin van artikel 438 van het Wetboek van vennootschappen.

Ze heeft geopteerd voor de categorie van beleggingen vermeld in artikel 7, eerste lid, 2" van de Wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van'' beleggingsportefeuilles (hierna "de Wet").

De Vennootschap stelt KBC Asset Management NV aan als beheervennootschap overeenkomstig artikel 44, 1 van de Wet.

Maatschappeliike zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1080 Brussel, Havenlaan 2.

De Vennootschap kan, door een gewone beslissing van de Raad van Bestuur, zowel in Belgi, ais in hete buitenland filialen en kantoren oprichten.

indien zich buitengewone gebeurtenissen voordoen of dreigen voor te doen, die de normale activiteiten van, de maatschappelijke zetel of de vlotte communicatie van die zetel met het buitenland in het gedrang kunnen. brengen, dan kan de zetel tijdelijk overgebracht worden naar het buitenland totdat die buitengewone omstandigheden volledig weggevallen zijn. Deze tijdelijke maatregel zal in geen geval een invloed hebben op de nationaliteit van de Vennootschap, die, ondanks deze tijdelijke overbrenging van de zetel, de Belgische blijft.

De maatschappelijke zetel kan overgebracht worden naar eender welke plaats in Belgi door een gewone beslissing van de Raad van Bestuur die de statuten wijzigt.

Duur

De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Onverminderd de oorzaken van ontbinding: voorzien door de wet en de statuten, kan ze ontbonden worden door een beslissing van de Algemene Vergade ring van aandeelhouders van de Vennootschap, conform artikel 19 van de statuten.

Doel

De Vennootschap heeft als uitsluitend doel de collectieve belegging in de categorie van beleggingen: bepaald in artikel 1, overeenkomstig de bepalingen van de Wet, de ter uitvoering ervan genomen regelgeving:, en deze statuten,

Ze kan alle maatregelen nemen en alle verrichtingen doen die ze nuttig acht om haar maatschappelijk doel; te vervullen en te ontwikkelen binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen waaraan ze onderworpen is.

'

V beh

aa

Be

Stat

z 91ULI+ 2014

ter griffie van

de Nederlandstalige

rechtbank v

%reetophanae! grr tgeci

n op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Ze Kan het stemrecht, verbonden aan de effecten in haar portefeuille, uitoefenen in het uitsluitend belang van haar aandeelhouders.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is steeds gelijk aan de waarde van de netto-activa van de Vennootschap. Het mag niet lager zijn dan het wettelijk voorgeschreven minimum bedrag.

Kapitaalswijzigingen gebeuren zonder wijziging van de statuten, De formaliteiten inzake publiciteit voorzien voor de kapitaalverhogingen en -verminderingen van naamloze vennootschappen zijn niet van toepassing.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door n of meer categorien van aandelen, die elk overeenstemmen met een afgescheiden deel of "compartiment" van het vermogen van de Vennootschap.

Bovendien kan het kapitaal van elk compartiment worden vertegenwoordigd door n of meerdere categorien van aandelen ("aandelenklassen") conform de criteria vastgelegd door de Wet en de ter uitvoering ervan genomen regelgeving. De objectieve elementen waaraan het onderscheid tussen aandelenklassen beantwoordt, worden aangeduid in het prospectus en, in de mate vereist door de Wet of de ter uitvoering ervan genomen regelgeving ook in de statuten. Binnen elk compartiment en binnen elke aandelenklasse kunnen, behoudens anders bepaald in het prospectus, zowel kapitalisatieaandelen als distributieaandelen voorkomen.

Aandelen

De aandelen van de vennootschap zijn op naam, gedematerialiseerd of in elke andere vorm voorzien door de wet..

De aandelen zijn volledig volgestort en zonder vermelding van nominale waarde,

De aandelen op naam, gedematerialiseerd of in elke andere vorm kunnen onderling omgezet worden, binnen de grenzen van de wet. De kosten welke een dergelijke omzetting met zich meebrengt, worden gedragen door de aandeelhouder in de mate dat de wet dit toelaat.

De houders van aandelen op naam worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister dat wordt bijgehouden door de Vennootschap of door n of meer personen, daartoe aangeduid door de Vennootschap. Het aandeelhoudersregister kan elektronisch worden bijgehouden. De Vennootschap kan de bewaarder of een andere persoon opdragen te zorgen voor de vereiste inschrijvingen in het register en de bewijzen van inschrijving af te leveren aan deze aandeelhouders. Elke overdracht onder levenden of ten gevolge van overlijden, alsook elke omzetting van of naar aandelen op naam wordt ingeschreven in het register. De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal gedematerialiseerde effecten in omloop wordt, op naam van de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, ingeschreven in het register van de aandelen op naam.

De aandelen aan toonder die zijn uitgegeven en dewelke zich op een effectenrekening bevinden op 1 januari 2008, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum,

De andere aandelen aan toonder worden, naarmate zij vanaf 1 januari 2008 op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd.

De aandelen aan toonder die zijn uitgegeven en die niet zijn ingeschreven op een effectenrekening, worden van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde aandelen binnen de termijnen en onder de voorwaarden voorzien door de wettelijke en reglementaire bepalingen toepasselijk op de Vennootschap.

De Raad van Bestuur mag beslissen de aandelen te splitsen of te hergroeperen.

Binnen de grenzen van de toepasselijke regelgeving kan de Raad van Bestuur van de Vennootschap op elk ogenblik en zonder beperking, bijkomende volledig volgestorte aandelen of fracties van aandelen uitgeven tegen een prijs zoals verder in de statuten bepaald, zonder aan de oude aandeelhouders een voorkeurrecht voor te behouden. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen verleent een aandelenfractie geen lidmaatschapsrechten (waaronder stemrecht), maar geeft ze wel recht op een overeenkomstige fractie van de vermogensrechten (waaronder het recht op een overeenkomstige fractie van het netto-actief dat aan het betrokken compartiment of de betrokken aandelenklasse is toegewezen en het recht op een overeenkomstige fractie van de dividenden).

De Raad van bestuur kan twee soorten van aandelen creren, namelijk dividendgerechtigde aandelen en kapitalisatieaandelen,

De dividendgerechtigde aandelen geven recht op dividenden, tussentijdse dividenden of interimdividenden zoals verder bepaald in de statuten.

De kapitalisatie-aandelen geven hun bezitters geen recht op het innen van een dividend. Het gedeelte van het resultaat dat hun toekomt wordt binnen het betrokken compartiment of de betrokken aandelenklasse gekapitaliseerd ten voordele van deze aandelen.

Elke betaalbaarstelling van een dividend, tussentijds dividend of interimdividend geeft automatisch aanleiding tot een verhoging van de verhouding tussen de waarde van de kapitalisatie-aandelen en die van de dividendgerechtigde aandelen van een bepaald compartiment of een bepaalde aandelenklasse. Deze verhouding wordt in de statuten "pariteit" genoemd. De initile pariteit van elk compartiment en van elke aandelenklasse wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kan, voor n of meer compartimenten of aandelenklassen beslissen geen aandelen van een bepaalde soort of vorm uit te geven of de uitgifte ervan stop te zetten.

Beleggingspolitiek

De beleggingen van de Vennootschap kunnen bestaan uit effecten, geidmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, deposito's bij kredietinstellingen, financile derivaten, liquide middelen en aile andere instrumenten voor zover en in de mate dit toegelaten is door de Wet, het Koninklijk Besluit en andere ter uitvoering van de Wet genomen regelgeving voor de categorie van beleggingen waarvoor de Vennootschap in artikel 1 van de statuten heeft geopteerd.

De mate waarin bovenstaande instrumenten telkens deel uitmaken van de beleggingsportefeuille kan door

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-.,

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijiagen bi 1it BlgiscTi StaatsblaU - O1/0S/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-bhouderi aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

de Raad van-Bestuur verder bepaald worden in de beschrijving van da beleggingspolitiiek-beschreven in het prospectus.

M.b.t. de markten bedoeld in artikel 70, 1, 2 van het Koninklijk Besluit opteert de Vennootschap voor elke secundaire markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, mits deze markt gereglementeerd, regelmatig functionerend, erkend en open is.

M.b.t. de markten bedoeld in artikel 70, 1, 3, a) van het Koninklijk Besluit opteert de Vennootschap voor volgende markten: elke markt van een staat die geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte en die met betrekking tot deze markt gelijkwaardige bepalingen toepast als deze die zijn vastgesteld in de Richtlijn 2001/34/EG.

M.b.t. de markten bedoeld in artikel 70, 1, 3, b) van het Koninklijk Besluit opteert de Vennootschap voor elke secundaire markt van een staat die geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte, mits deze markt gereglementeerd, regelmatig functionerend, erkend en open is,

M.b.t. de markten bedoeld in artikel 70, 1, 4 van het Koninklijk Besluit opteert de Vennootschap voor volgende markten: elke gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, 3, 5 of 6, van de wet van 2 augustus 2002, elke markt van een staat die geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte en die met betrekking tot deze markt gelijkwaardige bepalingen toepast als deze die zijn vastgesteld in de Richtlijn 2001/34/EG en elke secundaire markt die gereglementeerd, regelmatig functionerend, erkend en open is.

De Vennootschap kan, binnen de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake, financile instrumenten uitlenen,

De beleggingspolitiek welke in artikel 7 van de statuten wordt beschreven, is gent op de bestaande toepasselijke wetten en reglementen met betrekking tot bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Indien deze reglementeringen om welke redenen ook zouden wijzigen, kan de gevoerde beleggingspolitiek daaraan aangepast worden zonder dat hiervoor de bepalingen in de statuten dienen te worden gewijzigd.

Het beleggingsbeleid van de compartimenten van de Vennootschap wordt beschreven in het prospectus. Uitgifte, inkoop en omruiling

1. Uitgifte

Onder voorbehoud van de bepalingen van het artikel 9.4 hierna, kan minstens tweemaal per maand ingeschreven worden op aandelen van elk compartiment en elke aandelenklasse bij de instellingen die werden aangeduid door de Raad van Bestuur van de Vennootschap, Voor elk compartiment en voor elke ' aandelenklasse worden de aanvragen tot uitgifte ontvangen op de door de Raad van Bestuur bepaalde en in het prospectus vermelde dagen. De Raad van Bestuur kan beslissen deze dagen te wijzigen en kan beslissen het aantal dagen waarop de aanvragen tot uitgifte worden ontvangen te wijzigen. Voor een verlaging van het aantal dagen waarop de aanvragen tot uitgifte worden ontvangen is de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist.

De inschrijvingsprijs van de aandelen van elk compartiment en elke aandelenklasse stemt overeen met hun netto-inventariswaarde bepaald overeenkomstig artikel 9 hierna, verhoogd met vergoedingen, provisies en kosten bepaald door de Raad van Bestuur volgens de voorwaarden van de markt waar de commercialisatie plaats heeft en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving terzake. Deze vergoedingen, provisies en kosten worden vermeld in het prospectus.

Deze prijs wordt verhoogd met taksen, belastingen en eventuele zegelrechten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving terzake,

De Raad van Bestuur kan het tarief van de vergoedingen, provisies en kosten te allen tijde wijzigen, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake,

Betreffende onderstaande vergoedingen is de bevoegdheid van de Raad van Bestuur beperkt tot de hieronder vermelde maxima percentages:

- bedrag, ten gunste van de instelling voor collectieve belegging, tot dekking van de kosten voor de verwerving van de activa: maximum drie procent (3%);

- verhandelingsprovisie voor de ondernemingen die voor de verhandeling van de rechten van deelneming zorgen: maximum vijf procent (5%);

- bedrag tot dekking van de administratieve kosten voor de ondernemingen die voor de verhandeling van de rechten van deelneming zorgen: maximum twee procent (2%),

De berekeningswijze van deze vergoedingen, provisies en kosten wordt vermeld in het prospectus.

De inschrijvingsprijs dient betaald te worden binnen een periode van ten hoogste tien bankwerkdagen volgend op de inschrijving. De werkelijke periode die van toepassing is op de diverse compartimenten en aandelenklassen, zal vermeld worden in het prospectus.

2. Inkoop

Onder voorbehoud van het artikel 9.4 hierna, kunnen de aandeelhouders van elk compartiment en elke aandelenklasse minstens tweemaal per maand de inkoop van hun aandelen vragen, door zich te wenden tot de instellingen aangeduid door de Raad van Bestuur van de Vennootschap. Voor elk compartiment en voor elke aandelenklasse worden de aanvragen tot inkoop ontvangen op de door de Raad van Bestuur bepaalde en in het prospectus vermelde dagen. De Raad van Bestuur kan beslissen deze dagen te wijzigen en kan beslissen het aantal dagen waarop de aanvragen tot inkoop worden ontvangen te wijzigen. Voor een verlaging van het aantal dagen waarop de aanvragen tot inkoop worden ontvangen is de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist.

De uittredingsprijs van de aandelen van elk compartiment en elke aandelenklasse stemt overeen met hun netto-inventariswaarde bepaald overeenkomstig artikel 9 hierna, verminderd met vergoedingen, provisies en kosten bepaald volgens de voorwaarden van de markt waar de commercialisatie plaats heeft en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving terzake. Deze vergoedingen, provisies en kosten worden vermeld in het prospectus.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Vgor- behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1.

Deze prijs wordt verminderd met taksen, belastingen en eventuele zegelrechten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving terzake.

De Raad van Bestuur kan het tarief van de vergoedingen, provisies en kosten te allen tijde wijzigen, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

Betreffende onderstaande vergoedingen is de bevoegdheid van de Raad van Bestuur beperkt tot de hieronder vermelde maximapercentages:

- bedrag tot dekking van de kosten voor de realisatie van de activa ten gunste van de instelling voor collectieve belegging: maximum drie procent (3%);

- bedrag tot dekking van de administratieve kosten voor de ondernemingen die voor de verhandeling van de rechten van deelneming zorgen: maximum twee procent (2%);

- bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intreding ten gunste van de instelling voor collectieve belegging: maximum vijf procent (5%).

De berekeningswijze van deze vergoedingen, provisies en kosten wordt vermeld in het prospectus.

Deze prijs dient betaald te worden binnen een periode van ten hoogste tien bankwerkdagen volgend op de aanvraag tot inkoop en mits ontvangst van de aandelen. De werkelijke periode die van toepassing is op de diverse compartimenten en aandelenklassen, zal vermeld worden in het prospectus.

De Raad van Bestuur beschikt over de bevoegdheid omschreven in artikel 117, 3, 3 van het Koninklijk Besluit van twaalf november tweeduizend en twaalf met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging (hierna "het Koninklijk Besluit") in functie van het door de Beheervennootschap gehanteerde beleid in het kader van het tegengaan van market timing,

De Vennootschap kan rechtstreeks de effecten inkopen die een participatie vertegenwoordigen in ontbonden beleggingsinstellingen waarvan de activa bij haar werden ingebracht. Deze effecten worden ingekocht tegen de hierboven aangegeven uittredingsprijs en rekening houdend met hun ruilverhouding.

De Vennootschap heeft het recht op elk ogenblik aandelen terug te kopen gehouden door aandeelhouder die niet gerechtigd zijn om aandelen van de Vennootschap te kopen of in bezit te hebben.

3, Omruiling

Onder voorbehoud van het artikel 9,4 hierna kunnen de aandeelhouders minstens tweemaal per maand de omruiling vragen van hun aandelen in aandelen van een ander compartiment of een andere aandelenklasse of in aandelen van een andere soort of categorie, op basis van hun respectieve netto-inventariswaarden, door zich te wenden tot de instellingen aangeduid door de Raad van Bestuur van de Vennootschap. Voor elk compartiment en voor elke aandelenklasse worden de aanvragen tot omruiling ontvangen op de door de Raad van Bestuur bepaalde en in het prospectus vermelde dagen. De Raad van Bestuur kan beslissen deze dagen te wijzigen en kan beslissen het aantal dagen waarop de aanvragen tot omruiling worden ontvangen te wijzigen. Voor een verlaging van het aantal dagen waarop de aanvragen tot omruiling worden ontvangen is de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist.

Bij een omruiling mogen vergoedingen, provisies en kosten bepaald volgens de voorwaarden van de markt waar de commercialisatie plaats heeft en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving terzake ten laste van de aandeelhouder worden gelegd,

De Raad van Bestuur kan het tarief van de vergoedingen, provisies en kosten te allen tijde wijzigen, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake,

Betreffende onderstaande vergoedingen is de bevoegdheid van de Raad van Bestuur beperkt tot de hieronder vermelde maximapercentages:

- vergoeding tot dekking van realisatiekosten ten gunste van het vorige compartiment: maximum drie procent (3%);

- vergoeding tot dekking van verwervingskosten ten gunste van het nieuwe compartiment: maximum drie procent (3%);

- verhandelingsprovisie voor de ondernemingen die voor de verhandeling van de rechten van deelneming zorgen: maximum vijf procent (5%);

- bedrag tot dekking van de administratieve kosten voor de ondernemingen die voor de verhandeling van de rechten van deelneming zorgen: maximum twee procent (2%).

De berekeningswijze van deze vergoedingen, provisies en kosten wordt vermeld in het prospectus.

De Raad van Bestuur kan beslissen dat de aandelenfractie die resteert na de omruiling, wordt teruggekocht door de Vennootschap.

Netto-inventariswaarde

Voor elk compartiment en elke aandelenklasse wordt voor elke dag waarop de aanvragen tot uitgifte, inkoop of omruiling worden ontvangen de netto-inventariswaarde van toepassing voor de berekening van de inschrijvings-, de uittredings- en de omruilingsprijs berekend.

De referentiemunt van elk compartiment en de uitdrukkingsmunt van elke aandelenklasse worden vastgesteld door de Raad van Bestuur en worden vermeld in het prospectus.

1. De Activa

De waardering van de activa van de Vennootschap, opgedeeld per compartiment, en indien van toepassing op haar beurt per aandelenklasse, gebeurt, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, op de volgende manier:

De effecten, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging en financile derivaten worden bij aankoop en verkoop in de boekhouding opgenomen tegen hun aankoopprijs, respectievelijk verkoopprijs. De bijkomende kosten zoals verhandelings- en leveringskosten worden onmiddellijk ten laste gebracht van de resultatenrekening, De effecten, geldmarktinstrumenten en financile derivaten worden na de eerste opname gewaardeerd tegen hun rele waarde op basis van volgende regels:

a) Voor de waarden die op een actieve markt worden verhandeld zonder toedoen van derde financile

instellingen wordt de slotkoers weerhouden voor de waardering aan rele waarde;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

b) Voor vermogensbestanddelen waarvor een actieve markt bestaat die functioneert door toedoen van

derde financile instellingen die een doorlopende notering waarborgen van bied- en laatkoersen , wordt de op die markt gevormde actuele biedkoers weerhouden voor de waardering van de activa. Gezien evenwel de meeste internationale benchmarks midprijzen gebruiken, en de dataproviders geen biedprijzen kunnen aanleveren (vb. JP Morgan, iBoxx, MSCI, ...) worden voor de waardering van schuldinstrumenten aan rele waarde de midprijzen weerhouden, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De methode om deze midprijzen te corrigeren ten einde te komen tot de biedkoers wordt niet weerhouden wegens onvoldoende betrouwbaarheid en mogelijke grote schommelingen.

c) Voor de waarden waarvan de laatst gekende koers niet representatief is, en voor de waarden die niet

toegelaten zijn tot een officile notering of een andere georganiseerde markt, gebeurt de waardering als volgt:

a. Voor de waardering aan rele waarde wordt de actuele rele waarde van soortgelijke vermogens-bestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat weerhouden, mits deze rele waarde wordt aangepast rekening houdend niet de verschillen tussen de gelijkaardige vermogensbestanddelen.

b. Indien geen rele waarde van soortgelijke vermogensbestanddelen bestaat, wordt de rele waarde bepaald aan de hand van andere waarderingstechnieken die maximaal gebruik maken van marktgegevens, die consistent zijn met de algemeen aanvaarde economische methodes, en die op regelmatige basis worden geijkt en getest,

c, Indien er voor vermogensbestanddelen geen georganiseerde of onderhandse markt bestaat,

wordt bij de waardering bovendien rekening gehouden met hun onzeker karakter op grond van het risico dat de betrokken tegenpartijen hun verplichtingen niet zouden nakomen.

d) Aandelen waarvoor geen georganiseerde of onderhandse markt bestaat, en waarvan de rele waarde

niet betrouwbaar kan worden bepaald zoals hierboven vermeld, worden gewaardeerd aan kostprijs. Op deze aandelen worden bijzondere waardeverminderingen toegepast zo er hiervoor objectieve aanwijzingen zijn.

e) Voor de rechten van deelneming in instellingen voor collectieve beleggingen (waarvoor geen georganiseerde markt bestaat) gebeurt de waardering aan rele waarde tegen hun laatste netto-inventariswaarde.

f) De liquiditeiten, met inbegrip van tegoeden op zicht bij kredietinstellingen, de verbintenissen in

rekening-courant ten aanzien van kredietinstellingen, op korte termijn te betalen en te ontvangen bedragen die niet belichaamd zijn in verhandelbare effecten of geldmarktinstrumenten (andere dan ten aanzien van kredietinstellingen), fiscale tegoeden en schulden worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde,

g) Andere vorderingen op termijn die niet belichaamd zijn in verhandelbare effecten of geldmarktinstrumenten worden gewaardeerd tegen hun rele waarde.

h) Op tegoeden, te ontvangen bedragen en vorderingen worden waardeverminderingen toegepast zo er

voor het geheel of een gedeelte ervan onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de vervaldag of zo de realisatiewaarde van deze activa lager is dan de aanschaffingswaarde, Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt op de in de vorige alinea bedoelde tegoeden, bedragen en vorderingen om rekening te houden met hetzij de evolutie van hun waarde, hetzij met de risico's inherent aan de aard van de betrokken activa.

i) De opbrengsten die voortvloeien uit effectenleningen worden verwerkt als leningrente. Deze

opbrengsten worden prorata temporis voor de looptijd van de verrichting in de resultatenrekening opgenomen.

j) De waarden uitgedrukt in een andere munt dan die van het desbetreffende compartiment worden

omgezet in de munt van het compartiment tegen een wisselkoers op basis van de laatst gekende middenkoers.

2. Verplichtingen

Om de netto-activa van de verschillende compartimenten en indien van toepassing aandelenklassen te bekomen, wordt van de waarde per compartiment respectievelijk aandelenklasse, bekomen overeenkomstig artikel 9.1, de waarde van de verplichtingen van dat compartiment respectievelijk aandelenklasse afgetrokken.

De verplichtingen van de Vennootschap omvatten, onderverdeeld per compartiment, en indien van toepassing op haar beurt per aandelenklasse, de eventuele aangegane leningen en de schulden, waarbij de niet vervallen schulden worden bepaald pro rata temporis op basis van hun exacte waarde, indien gekend, of, indien de exacte waarde niet gekend is, op basis van hun geschatte waarde. De aankoopprijs wordt vermeerderd met de courtages en overige wegens de aankoop van waarden verschuldigde kosten. De terugkoopprijs wordt verminderd met de courtages en overige wegens de verkoop van waarden verschuldigde kosten.

3. De netto-inventariswaarde

Elk aandeel van de Vennootschap waarvan de terugkoop werd aangevraagd wordt beschouwd als een uitgegeven en bestaand aandeel tot na afsluiting van de ontvangstperiode, en wordt vervolgens, tot de uittredingsprijs is betaald, beschouwd als een verplichting van het desbetreffende compartiment of de desbetreffende aandelenklasse van de Vennootschap.

De door de Vennootschap in overeenstemming met ontvangen aanvragen tot inschrijving uit te geven aandelen worden beschouwd als zijnde uitgegeven vanaf de afsluiting van de ontvangstperiode, en de inschrijvingsprijs wordt, tot de ontvangst ervan, beschouwd als een bedrag verschuldigd aan het desbetreffende compartiment of de desbetreffende aandelenklasse van de Vennootschap.

De netto-inventariswaarde van de aandelen van een compartiment of aandelenklasse wordt bepaald door

. Voor- " behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen ielit Blgisd Staatsblad - 01708/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

, Voor " behouden aan het Belgisch Staatsblad

de netto-activa van dat compartiment of die aandelenklasse, gevormd door zijn activa min zijn verplichtingen, te delen door het aantal in omloop zijnde aandelen van dat compartiment of die aandelenklasse.

Voor de berekening van de netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming met betrekking tot de aanvragen tot uitgifte of inkoop van rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging van dag D worden de rele waarden van dag D gebruikt indien maximum 20% van de rele waarden gekend is op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen.

Voor de berekening van de netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming met betrekking tot de aanvragen tot uitgifte of inkoop van rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging van dag D worden de rele waarden van dag D + 1 gebruikt indien meer dan 20% van de rele waarden al gekend is op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen.

Binnen de grenzen van de Wet en de ter uitvoering ervan genomen regelgeving kan het prospectus voor ' n of meerdere compartimenten of voor n of meerdere aandelenklassen bepalingen voorzien die afwijken van de vorige twee alinea's.

Indien in een compartiment of in een aandelenklasse tegelijkertijd dividendgerechtigde en kapitalisatie-aandelen voorkomen, wordt de netto-inventariswaarde van de dividendgerechtigde aandelen bepaald door de netto-activa te delen door het aantal in omloop zijnde dividendgerechtigde aandelen van dat compartiment of die aandelenklasse, vermeerderd met de pariteit vermenigvuldigd met het aantal kapitalisatie-aandelen in omloop. De netto-inventariswaarde van de kapitalisatie-aandelen komt overeen met de netto-inventariswaarde van de dividendgerechtigde aandelen, vermenigvuldigd met die pariteit.

De netto-activa van de Vennootschap zijn gelijk aan de som van de netto-activa van alle compartimenten, omgezet in de referentiemunt van de Vennootschap op basis van de laatst gekende wisselkoersen. De Raad van Bestuur kan beslissen de referentiemunt van de Vennootschap of van een compartiment of de uitdrukkingsmunt van een aandelenklasse te wijzigen, of om meerdere referentiemunten respectievelijk uitdrukkingsmunten te gebruiken binnen de grenzen bepaald door de wet.

4. Schorsing van de bepaling van de netto-inventariswaarde

De Vennootschap zal via een beslissing van de Raad van Bestuur de bepaling van de netto-inventaris-waarde van de aandelen, alsook de uitgifte, inkoop en de omruiling van de aandelen schorsen in de gevallen opgesomd in het Koninklijk Besluit.

Verder kan de Vennootschap via een beslissing van de Raad van Bestuur, op eender welk moment, in bepaalde speciale omstandigheden waarin het nodig blijkt, de uitgifte van aandelen tijdelijk stop zetten indien dergelijke maatregel nodig is om de belangen van de aandeelhouders van de Vennootschap te beschermen,

De Vennootschap kan via een beslissing van de Raad van Bestuur een of meer inschrijvingen die het even- wicht van de Vennootschap zouden kunnen verstoren weigeren of in de tijd spreiden.

De maatregelen beschreven in het huidige artikel kunnen beperkt worden tot n of meerdere compartimenten.

Raad van Bestuur

1. Algemeen

De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders, De bestuurders worden verkozen of herkozen door de Algemene Vergadering voor een periode van ten hoogste zes jaar. De bestuurders kunnen op elk ogenblik afgezet worden door de Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Wanneer n of meer mandaten van bestuurder openvallen door overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de Algemene Vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst tot de definitieve benoeming over. De bestuurder

" die aldus werd aangesteld, is benoemd voor de tijd die nodig is om het mandaat uit te doen van de bestuurder die hij vervangt, tenzij de Algemene Vergadering hierover anders beslist.

De Raad van Bestuur kan aan n of meer of alle leden, naast een aandeel in de winst dat hen eventueel door de Algemene Vergadering wordt toegekend, presentiegelden toekennen. Hij kan aan bestuurders die speciale functies of opdrachten vervullen, vergoedingen toekennen, te boeken bij de algemene kosten.

2. Vergadering

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en kan een of meer ondervoorzitters kiezen. Hij kan eveneens een secretaris aanduiden, die geen bestuurder moet zijn en die de processen-verbaal van de vergaderingen van de Raad van Bestuur opstelt.

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de Vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door en onder het voorzitterschap van, zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega's aangeduid. De Vergadering wordt gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Een schriftelijke aankondiging van elke vergadering van de Raad van Bestuur wordt ten minste vierentwintig uur voor het voorziene uur van de vergadering aan alle bestuurders gegeven, tenzij in geval van hoogdringendheid.

De voorzitter van de Raad van Bestuur zit de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor, In zijn afwezigheid, duidt de Raad van Bestuur bij meerderheid van stemmen een andere persoon aan om het voorzitterschap van deze vergaderingen waar te nemen.

Elke bestuurder kan zich op de vergaderingen van de Raad van Bestuur laten vertegenwoordigen door schriftelijk, een andere bestuurder aan te duiden als zijn mandataris.

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten indien minstens twee van zijn leden aanwezig zijn en minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan n of meerdere bestuurders vertegenwoordigen, zonder dat n bestuurder evenwel alle andere bestuurders kan vertegenwoordigen. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. ln geval van staking van stemmen, is de stem van diegene die de vergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

mod 11.1

voorzit, doorslaggevend. _

De Raad van Bestuur kan ook besluiten nemen per brief. Deze besluiten vereisen het akkoord van alle bestuurders, Hun handtekeningen worden, hetzij op n enkel document, hetzij op meerdere exemplaren van dit document aangebracht. Dergelijk besluit heeft dezelfde geldigheid en dezelfde zeggingskracht als indien het zou genomen zijn gedurende een vergadering van de Raad die regelmatig samengeroepen werd en gehouden werd op de datum van de laatst aangebrachte handtekening op het hierboven bedoelde document door de bestuurders.

De processen-verbaal van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden getekend door de Voorzitter of door de persoon die, in diens afwezigheid, het voorzitterschap heeft waargenomen. De kopies van of de uittreksels uit de processen-verbaal, die bestemd zijn om in rechte of anders te worden gebruikt, worden getekend door de Voorzitter, door de Secretaris of door twee bestuurders.

3. Bevoegdheden

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van het maatschappelijk doel van de Vennootschap, met uitzondering van deze die door de wet of de statuten worden voorbehouden aan de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur is gemachtigd op elk ogenblik nieuwe compartimenten en/of aandelenklassen te creren, en deze een specifieke benaming toe te kennen. Hij beschikt over alle bevoegdheden om de eventuele wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, rechtsgeldig te Laten vaststellen.

De Raad van Bestuur mag de karakteristieken en modaliteiten van een compartiment of aandelenklasse wijzigen. Voor wat de karakteristieken en modaliteiten betreft die vermeld worden in de statuten, is hiervoor de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist,

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om, onder voorbehoud van de beperkingen opgelegd door de Wet, het Koninklijk Besluit en andere ter uitvoering van de Wet genomen regelgeving, per compartiment de beleggingspolitiek van de Vennootschap te bepalen.

Vertegenwoordiging van de Vennootschap

De Vennootschap is geldig verbonden door de handtekening van twee bestuurders of personen aan wie de nodige bevoegdheden gedelegeerd werden door de Raad van Bestuur.

Effectieve leiding

De Raad van Bestuur wijst twee bestuurders aan die de effectieve leiding van de Vennootschap waarnemen.

De bewaarder en de ondernemingen die instaan voor de financile dienstverlening

1. De Bewaarder

De Vennootschap sluit een overeenkomst met een instelling bedoeld in artikel 50, 2 van de Wet, waarin wordt bepaald dat laatstgenoemde de functies van bewaarder zal vervullen in overeenstemming met de Wet, het Koninklijk Besluit en andere ter uitvoering van de Wet genomen regelgeving,

De Vennootschap kan de bewaarder herroepen op voorwaarde dat een andere bewaarder hem vervangt. De vervanging van de bewaarder door een andere bewaarder zal worden bekendgemaakt via een publicatie in twee nationaal verspreide bladen of via enig ander gelijkwaardig publicatiemiddel dat is goedgekeurd door de FSMA.

2. De ondernemingen die instaan voor de financile dienstverlening

Deze ondernemingen die instaan voor de financile dienstverlening worden aangesteld door een overeenkomst met de Vennootschap, waarin ook hun eventuele vergoeding wordt vastgelegd.

De Vennootschap kan een onderneming van haar functies ontheffen middels een schriftelijke kennisgeving met een opzegtermijn van zes maanden. De beindiging van een contract van financile dienstverlening is onderworpen aan de voorwaarde dat ten minste n financile instelling de verantwoordelijkheid voor en de uitvoering van de taken van de financile dienstverlening op zich neemt.

In afwachting van de aanstelling van een andere onderneming zal de overblijvende onderneming haar verplichtingen blijven uitoefenen zoals beschreven in de overeenkomst met de Vennootschap.

Algemene Vergadering

1. Bijeenroeping

De jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op 20 juli om tien uur (of indien deze dag geen bankwerkdag is, de eerstvolgende bankwerkdag), op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats in Belgi die in het oproepingsbericht wordt meegedeeld.

De jaarlijkse Algemene Vergadering kan in het buitenland worden gehouden indien de Raad van Bestuur vaststelt dat buitengewone omstandigheden dit vereisen.

Er kunnen ook Algemene Vergaderingen worden gehouden waarbij de aandeelhouders van een bepaald compartiment bijeenkomen.

Een buitengewone vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap of van een compartiment kan bijeengeroepen worden telkens de wet of het belang van de Vennootschap of van het compartiment dit vereist. Zij moet bijeengeroepen warden indien aandeelhouders die samen nvijfde vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap of van het betrokken compartiment, dit vragen.

De aandeelhouders komen samen na oproeping door de Raad van Bestuur via een oproepingsbericht dat de dagorde vermeldt.

De eigenaars van aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen worden opgeroepen op de door de wet voorgeschreven wijze.

Behoudens andersluidende bepalingen in de wet, moeten de eigenaars van aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen, om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering, vijf voile dagen vr de vastgestelde datum van de vergadering schriftelijk de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van hun intentie om de Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal aandelen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen. De aandeelhouders van gedematerialiseerde aandelen worden slechts tot de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

.Voor- . behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod i1.t

, Veor- behouden aan het. Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Algemene Vergadering toegelaten indien ze hebben voldaan aan de formaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Telkens alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij verklaren akkoord te gaan met de dagorde die hen ter beraadslaging wordt voorgelegd, kan de Algemene Vergadering zonder voorafgaande oproeping worden gehouden.

Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders schriftelijke vragen stellen, welke de vennootschap ten laatste vijf volle dagen voor de vastgestelde datum van de vergadering dient te ontvangen.

2. Beslissingen

De Algemene Vergadering beraadslaagt en besluit volgens de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Behalve in de door de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen, genomen met meerderheid van stemmen.

Elke aandeelhouder kan deelnemen aan de vergaderingen door schriftelijk een andere persoon, aandeelhouder of niet, ais mandataris aan te duiden.

Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, kortom alle personen die door n of andere oorzaak samen in eenzelfde aandeel of fractie van aandeel gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door eenzelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Indien er een algemene vergadering wordt georganiseerd op niveau van de Vennootschap, worden alle beslissingen, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de Vennootschap.

Indien er een algemene vergadering wordt georganiseerd op niveau van een compartiment, worden alle beslissingen behoudens andersluidende wettelijke bepalingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van het betrokken compartiment.

Wanneer de aandelen eenzelfde waarde hebben, geven zij elk recht op n stem. Wanneer zij niet dezelfde waarde hebben, vertegenwoordigt elk, van rechtswege, een aantal stemmen evenredig aan het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het aandeel dat de zwakste quotiteit vertegenwoordigt voor n stem geteld wordt.

Boekiaar

Het boekjaar begint op n mei en eindigt op dertig april.

Verslagen

Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering kunnen de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap het jaarverslag bekomen dat de financile informatie bevat aangaande elk compartiment van de Vennootschap, aangaande de samenstelling en de evolutie van hun activa, en het beheerverslag dat bestemd is om de aandeelhouders te informeren.

Alle elementen van de vermogenstoestand van de Vennootschap worden onderworpen aan de controle van een erkend commissaris, die benoemd en vervangen wordt door de Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen gebeurt de goedkeuring van de jaarrekeningen en het verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris per compartiment en met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de Vennootschap.

Verdeling

De jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vennootschap bepaalt elk jaar, op voorstel van de Raad van Bestuur, het gedeelte van het resultaat dat aan elk compartiment kan worden toegewezen in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving.

De Vennootschap kan dividenden uitkeren aan de dividendgerechtigde aandelen. De Raad van Bestuur kan beslissen een interimdividend uit te keren onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.

De instellingen die instaan voor de dividenduitkering aan de aandeelhouders worden aangeduid door de Raad van Bestuur en worden vermeld in het prospectus.

De Algemene Vergadering kan besluiten tot een toekenning van een gedeelte van de winst als vergoeding voor de bestuurders. Het toegekende bedrag wordt onder de bestuurders verdeeld overeenkomstig een door de Raad van Bestuur vastgelegd reglement. Aan de Algemene Vergadering wordt meegedeeld of bepaalde of alle bestuurders geen deelname in de winst wensen te ontvangen,

Kosten ten laste van de Instelling voor Collectieve Belegging

De Vennootschap draagt, binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen waaraan ze onderworpen is, de kosten verbonden aan haar oprichting, haar werking en haar eventuele liquidatie.

Deze omvatten onder meer:

- de vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille van de instelling voor collectieve belegging voor de beheerder zoals vermeld in het prospectus;

- de eventuele provisies en kosten voor de toewijzing van de activa voor de financile instelling die belast is met de toewijzing van de activa zoals vermeld in het prospectus;

- de eventuele prestatievergoeding bedoeld in artikel 115, 4 van het Koninklijk Besluit voor de beheerder

zoals vermeld in het prospectus;

- de vergoeding voor de bewaarnemer;

- de vergoeding voor de administratie van de instelling voor collectieve belegging voor de financile

instelling die instaat voor de administratie van de instelling voor collectieve belegging.

De berekeningswijze van bovenstaande vergoedingen wordt vermeld in het prospectus.

De Raad van Bestuur kan het tarief van bovenstaande vergoedingen te allen tijde wijzigen, mits naleving

van de wettelijke bepalingen terzake,

. Betreffende onderstaande vergoedingen is de bevoegdheid van de Raad van Bestuur beperkt tot de

hieronder vermelde maximapercentages. De exacte percentages worden in het prospectus vermeld:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille van de instelling vor collectieve belegging:

maximum twee procent (2%), Dit maximum omvat niet de eventuele prestatievergoeding bedoeld in artikel 115,

4 van het Koninklijk Besluit;

- de eventuele provisies en kosten voor de toewijzing van de activa voor de financile instelling die belast is

met de toewijzing van de activa zoals vermeld in het prospectus: maximum n procent (1%);

- vergoeding voor de bewaarnemer: maximum nul komma twintig procent (020%);

- de vergoeding voor de administratie van de instelling voor collectieve belegging: maximum nul komma

twintig procent (020%).

De kosten verbonden aan de oprichting van de Vennootschap, haar werking en haar eventuele liquidatie

omvatten verder onder meer:

- de oprichtingskosten van de Vennootschap;

- het adviesloon voor de beleggingsadviseur;

- de honoraria van de commissarissen;

- de eventuele vergoedingen van de bestuurders;

- de bijdragen aan de controle-autoriteiten van de landen waar haar aandelen worden aangeboden; - de kosten voor het maken van publiciteit, wettelijke berichten en andere aankondigingen;

- de kosten voor het drukken en verdelen van de uitgifteprospectussen en periodieke verslagen alsook voor alle andere verslagen en documentatie vereist door wetten en regelgeving;

- de kosten van aile andere informatie bestemd voor de aandeelhouders;

- de commissielonen en overige kosten verbonden aan de verrichtingen met betrekking tot de portefeuille

van de Vennootschap;

- de intresten en andere kosten van leningen;

- de kosten voor de berekening van de netto-inventariswaarde en de kosten van de boekhouding;

- de eventuele kosten van notering aan een beurs;

- de kosten voor de publicatie van de koers van haar aandelen;

- de kosten van de financile dienst van haar aandelen en coupons;

- de kosten der officile akten;

- de taksen en kosten verbonden aan de wijzigingen in het kapitaal van de Vennootschap;

- de kosten van de domiciliring en het algemeen secretariaat van de Vennootschap;

- de kosten verbonden aan de Algemene Vergaderingen en de Raden van Bestuur;

- de gerechtelijke kosten en de kosten voor juridisch advies eigen aan de Vennootschap;

- andere met haar werking verbonden kosten of taksen;

- de kosten en vergoedingen welke specifiek betrekking hebben op de ontbinding of vereffening van een

compartiment of de Vennootschap;

- alle andere uitgaven die gedaan worden in het belang van de aandeelhouders van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur kan het tarief van bovenstaande kosten en vergoedingen te allen tijde wijzigen, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

Aan elk compartiment of aandelenklasse worden alle kosten en uitgaven aangerekepd die er kunnen aan toegewezen worden. De kosten en uitgaven die niet aan n bepaald compartiment of n bepaalde aandelenklasse kunnen worden toegewezen, worden geventileerd over de compartimenten in verhouding tot hun respectieve netto-activa,

Ontbinding en herstructurering

De Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap is bevoegd om te beslissen tot ontbinding of tot herstructurering van de Vennootschap.

In geval van ontbinding van de Vennootschap, wordt er overgegaan tot de vereffening door n of meer vereffenaars die zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen zijn en die benoemd worden door de Algemene Vergadering van aandeelhouders. Deze laatste bepaalt eveneens hun bevoegdheden en vergoeding,

Voor elk der compartimenten wordt de vereffeningswaarde van de aandelen uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot hun rechten en rekening houdend met de pariteit.

Om tot ontbinding of tot herstructurering van een compartiment te beslissen is de Algemene Vergadering van aandeelhouders van het betrokken compartiment bevoegd.

Wanneer voor een compartiment een vervaldag in het prospectus Is bepaald, wordt dit compartiment van rechtswege op die datum ontbonden en in vereffening gesteld, tenzij de Raad van Bestuur uiterlijk daags voor die datum gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om genoemd compartiment te verlengen, In geval van ontbinding van rechtswege van het compartiment;

- duidt de Raad van Bestuur n of meer vereffenaars aan;

- geschiedt de terugbetaling van de rechten van deelneming van genoemd compartiment tegen de terugbetalingswaarde en volgens de modaliteiten vastgesteld door de Raad van Bestuur met inachtneming van de bij de uitgifte bepaalde voorwaarden, zoals eventueel gedurende de looptijd van het compartiment gewijzigd, middels publicatie in twee dagbladen of via enig ander gelijkwaardig publicatiemiddel dat is goedgekeurd door de FSMA;

- maakt de Raad van Bestuur een verslag op over de vereffening van het genoemd compartiment;

worden de terugbetalingsmodaliteiten en het verslag van de Raad van Bestuur gecontroleerd door de commissaris van de Vennootschap;

- wordt elk jaar op elke gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders voorgesteld kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris m.b.t. de compartimenten die werden ontbonden en in vereffening gesteld tijdens het afgelopen boekjaar;

- wordt door de Algemene Vergadering die de kwijting heeft verleend de vereffening van de betrokken compartimenten gesloten en wordt aan n of meerdere personen volmacht verleend om de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, rechtsgeldig te laten vaststellen door de notaris.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Vocr- 

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagenbij Tiet MMYgis& Staatsblad - 07/0$/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vwor- % behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Wiiziging van de statuten

De huidige statuten kunnen worden gewijzigd door een Algemene Vergadering van aandeelhouders onderworpen aan de voorwaarden van quorum en stemming opgelegd door de wet.

Iedere wijziging van de statuten vergt de voorafgaande goedkeuring van de FSMA.

Algemene bepalingen

Voor aile punten die niet worden gespecificeerd n de huidige statuten, houden en onderwerpen de betrokkenen zich aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, alsook aan de Wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en de ter uitvoering ervan genomen regelgeving.

Enkel de rechtbank van het arrondissement Brussel is bevoegd in geval van geschillen.

Compartimenten

Elk compartiment kan meer dan 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming van andere instellingen voor collectieve belegging, behalve de volgende compartimenten: Cash Plus, Europe Financial Bond Opportunities, Corporate Bonds 1, Corporate Bonds 6-9, Corporale Bonds 12, High Interest Bonds 1, SRI Corporate Bonds, Belgian Bonds, Commodities, Belgian Economy en Local Emerging Market Bonds.

Geen enkel compartiment heeft een afwijking gekregen om tot 100% van haar activa te beleggen in verschillende uitgiften van effecten en geldmarktinstrumenten die worden uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, haar plaatselijke besturen, een staat die geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of internationale publiekrechtelijke instellingen waarin n of meer lidstaten van de Europese Economische Ruimte deelnemen, behalve de volgende compartimenten: Belgian Economy, Belgian Bonds, High Interest Bonds 1, Local Emerging Market Bonds en Private Banking Active Bond , Selection. Het deel betreffende het compartiment In het prospectus vermeldt in dat geval de staten, plaatselijke besturen of internationale publiekrechtelijke instellingen die de effecten en/of geldmarktinstrumenten waarin het compartiment meer dan 35% van haar activa kan beleggen, uitgeven dan wel waarborgen.

Het beleggingsbeleid van de compartimenten is niet gericht op het volgen van de samenstelling van (een) bepaalde referentie-index(en).

Aandelenklassen

In elk compartiment kan de Raad van Bestuur volgende aandelenklassen uitgeven:

- "Classic Shares", bestemd voor alle categorien van personen.

"Corporate Shares", bestemd voor alle categorien van personen. Er geldt een minimum inschrijvingswaarde, zoals bepaald in het prospectus.

"lnstitutional Shares", voorbehouden aan institutionele beleggers zoals gedefinieerd in artikel 5, 3 van de Wet. Er geldt een minimum inschrijvingswaarde, zoals bepaald in het prospectus. "lnstitutional B Shares", voorbehouden aan instellingen voor collectieve belegging die beheerd worden door KBC Asset Management NV of door een andere onderneming die verbonden is met deze beheervennootschap. Er geldt een minimum inschrijvingswaarde, zoals bepaald in het prospectus.

Alle aandelenklassen kunnen in een andere munt bestaan dan de munt van het compartiment. Indien dit het geval is, wordt de munt vermeld achter de naam van de aandelenklasse.

Alle aandelenklassen kunnen voorbehouden worden voor verhandeling door n bepaalde distributeur. Indien dit het geval is, wordt de distributeur vermeld achter de naam van de aandelenklasse.

Wanneer een aandelenklasse gecreerd wordt, controleert de raad van bestuur of de financile dienstverleners een procedure ingesteld hebben, die toelaat op permanente wijze na te gaan dat de personen die aandelen van een bepaalde aandelenklasse, die op een of meerdere punten van een voordeliger regime geniet, hebben aangekocht, altijd aan de criteria voldoen.

Re Raad van Bestuur mag alle noodzakelijke maatregelen nemen om de naleving van de voornoemde criteria te waarborgen.

Indien blijkt dat aandelen van een bepaalde aandelenklasse in het bezit zijn van andere personen dan toegelaten, zal, voor zover dit bepaald is in het prospectus en op de wijze bepaald in het prospectus, worden overgegaan tot een conversie van deze aandelen naar aandelen van een aandelenklasse die toegelaten is voor deze personen.

De Raad van Bestuur kan voor n of meer aandelenklassen beslissen de uitgifte ervan stop te zetten. VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst met volmacht, de gecordineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vr registratie in toepassing van artikel 173, 1 bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/08/2014
Mod ZO

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegdiontvangen op

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

1111111t1111111111MIIIIIII

01 MI6. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank vArefeophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0877.703.807

Benaming

(voluit) KBC PARTICIPATION

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel: Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte: Benoeming en herbenoeming

Uit de notulen van de algemene vergadering van 22 juli 2014 blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft om de heren Olivier Morel, Wouter Vanden Eynde en Theo Peeters te herbenoemen en dit tot en met de algemene vergadering van 2016.

Uit de notulen van de algemene vergadering blijkt eveneens dat de algemene vergadering beslist heeft cm de heer Klaus Vandewalle te benoemen als bestuurder en effectief leider van de vennootschap vanaf 22 juli 2014 en dit tot en met de algemene vergadering van 2016.

De algemene vergadering heeft eveneens beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. OVBA, met ais vertegenwoordigend vennoot de heer Frank Verhaegen, bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor de wettelijke periode van 3 jaar, tot en met de jaarvergadering van 2017.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt : Voorzitter: Luc Vancierhaegen, Bestuurders: Theo Peeters, Wouter Vanden Eynde, Jean-Louis Claessens, Olivier Morel en Klaus Vandewalle,

Opgemaakt te Brussel op 31 juli 2014.

Klaus Vandewalle Wouter Vanden Eynde

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik_B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Neam en handtekening.

13/08/2014 : ME. - JAARREKENING 30.04.2014, GGK 30.07.2014, NGL 04.08.2014 14315-0089-185
28/07/2014
Mod 2.0

54e-51Y In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOndernemingsnr : 0877.703.807

Benaming

(voluit) : KBC PARTICIPATION

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel: Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte: ontslag

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van mevrouw Kristien Meykens als bestuurder en effectief leider van de vennootschap met ingang van 1 juni 2014.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt Voorzitter: Luc Vanderhaegen. Bestuurders: Theo Peeters, Wouter Vanden Eynde, Jean-Louis Claessens en Olivier iVtoreL

Opgemaakt te Brussel op 23 juni 2014.

Luc Vanderhaegen Wouter Vanden Eynde

Bestuurder Bestuurder

*14144395*

Vo beho

aan

Bel5 Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

neergelegd/ontvangen op

16 JULI 201z'

ter gei% Veld*eNededandstalige

1 Bruszol

n meel  eQp

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/03/2014
mod 11.1"----- - `- ~ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0877.703.807

IMUJJ

Vo

beha

aan

Bel

Staal

u i

i

SnUSSC: _

~ 7 20Vi

Griffie

Benaming (voluit) : KBC PARTICIPATION

(verkort) : PARTICIPATION

Rechtsvorm : Openbare Bevek naar Belgisch recht - Categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 2

1080 BRUSSEL

Onderwerp akte : BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE COMPARTIMENTEN STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig februari tweeduizend veertien, door Meester Carl OCKERMAN, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat mevrouw Cinthia Martha Van Huffel, wonende te 9800 Deinze, Poelstreat 65, handelend in haar'; hoedanigheid van volmachtdrager krachtens beslissingen van de raad van bestuur de dato 27 februari 2014: van de naamloze vennootschap KBC PARTICIPATION afgekort PARTICIPATION, Openbare Bevek naar.; Belgisch recht volgens de categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080.' Brussel, Havenlaan 2,

aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiernavermelde onderhandse beslissing de dato 27 februari 2014 van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot creatie van nieuwe compartimenten en toekenning van de specifieke benaming, te weten: "Exclusive Timing Step Up 1" t.e.m. "Exclusive Timing Step Up 10" en "Asian Opportunity USD 1" t.e.m. "Asian Opportunity USD 10" in vermelde vennootschap' te bekrachtigen:

"De raad van bestuur heeft beslist tot oprichting van nieuwe compartimenten te weten: Exclusive Timing, Step Up 1" t.e.m. "Exclusive Timing Step Up 10" en "Asian Opportunity USD 1" t.e.m. "Asian Opportunity USD 10".

De doelstellingen van voormelde compartimenten werden ais volgt vastgesteld:

"De activa van "Exclusive Timing Step Up 1" t.e.m. "Exclusive Timing Step Up 10" worden, belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of, gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus.

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in' het prospectus.

De activa van "Asian Opportunity USD 1" t.e.m. "Asian Opportunity USD 10" worden, belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile. inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus.

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in, het prospectus."

Overeenkomstig artikel 17, 1 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief; beheer van beleggingsportefeuilles beslist de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten:: "Artikel 28. Compartimenten.

(...)

53: "Exclusive Timing Step Up 1" t e.m. "Exclusive Timing Step Up 10"

"De activa van het compartiment worden belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile,,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.i

inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde-afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelerr.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus.',' .

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder 'de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het -compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

54: "Asian Opportunity USD 1" t e.m. "Asian Opportunity USD 10"

"De activa van het compartiment worden belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, notulen van de raad van

bestuur van 27 februari 2014 met volmacht, de gecordineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vr registratie bij toepassing van artikel 173,1' bis van het Wetboek der

Registratierechten,

Carl OCKERMAN

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

20/02/2014
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 19096669'

Ondememingsnr : 0877.703.807

k!'

L.

1 FEB 2014.

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Benaming (voluit) : "KBC PARTICPATION"

(verkort) : "PARTICIPATION"

Rechtsvorm : Openbare Bevek naar Belgisch recht - Categorie IGB - Effecten en Liquide middelen, naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 2

1080 BRUSSEL

Onderwerp akte : BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE COMPARTIMENTEN STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vierentwintig december tweeduizend dertien, door Meester Carl;; OCKERMAN, Geassocieerd Notaris te Brussel, die aan het slot de volgende registratiemelding draagt

Geregistreerd twee bladen zonder renvooien op het lste Registratiekantoor van Woluwe op 7 januari 2014. Boek 40 blad 38 vak 05. Ontvangen vijftig euro (50E). De Ontvanger, (getekend) JEANBAPTISTE F.

dat mevrouw Gheysen Sofie Kim Myriam, wonende te 2800 Mechelen, Lakenmakersstraat 299 G,.' handelend in haar hoedanigheid van volmachtdrager krachtens beslissingen van de raad van bestuur de dato,; 20 november 2013 van de naamloze vennootschap KBC PARTICIPATION afgekort PARTICIPATION, Openbare Bevek naar Belgisch recht volgens de categorie 1CB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2,

aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiernavermelde onderhandse beslissing de dato 20;,

" november 2013 van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot creatie van nieuwe compartimenten' en toekenning van de specifieke benaming, te weten: "Exclusive Timing Pricing Power USD 1" t.e.m. "Exclusive Timing Pricing Power USD 10" in vermelde vennootschap te bekrachtigen:

"De raad van bestuur heeft beslist tot oprichting van nieuwe compartimenten te weten: "Exclusive Timing, Pricing Power USD 1" t.e.m. "Exclusive Timing Pricing Power USD 10"

De doelstellingen van voormelde compartimenten werden als volgt vastgesteld:

"De activa van "Exclusive Timing Pricing Power USD 1" t.e.m. "Exclusive Timing Pricing Power USD 10" worden, belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of,. aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de'. vooropgestelde structuur, zuilen bij de openstelling van het

' compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

Overeenkomstig artikel 17, 1 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief

beheer van beleggingsportefeuilles beslist de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten:

"Artikel 28. Compartimenten.

O

02: "Exclusive Timing Pricing Power USD 1" t.e.m. "Exclusive Timing Pricing Power USD 10"

"De activa van het compartiment worden belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meetwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons tilt te keren `; conform de modaliteiten beschreven in het prospectus,"

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in', het prospectus."VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal, notulen van de raad van bestuur van 20 november 2013, de gecordineerde tekst, van de statuten)

Carl OCKERMAN

Geassocieerd Notaris

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/12/2013
mod 11.1

.Ai~:> 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

i i N13190 0* iiuii u~~iu w

*

Ondernemingsnr : 0877.703.807

Benaming (voluit) : "KBC PARTICIPATION"

(verkort) : "PARTICIPATION"

Rechtsvorm : Openbare Bevek naar Belgisch recht - Categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 2

1080 BRUSSEL

Onderwerp akte : BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE COMPARTIMENTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig november tweeduizend dertien, door Meester Carl OCKERMAN, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat Mevrouw Els VAN LINTER, wonende te 1500 Halle, Molenborre 44 bus 24, handelend in haar; hoedanigheid van volmachtdrager krachtens beslissingen van de raad van bestuur de dato 8 november 2013: van de naamloze vennootschap KBC PARTICIPATION afgekort PARTICIPATION, Openbare Bevek naar: Belgisch recht volgens de categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2,

aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiemavermelde onderhandse beslissing de dato 8: november 2013 van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot creatie van nieuwe compartimenten en toekenning van de specifieke benaming, te weten: "EMU Consumers 1" t.e.m. "EMU Consumers 10" in vermelde vennootschap te bekrachtigen:

"De raad van bestuur heeft beslist tot oprichting van nieuwe compartimenten te weten: "EMU Consumers; 1" t.e.m. "EMU Consumers 10" .

De doelstellingen van voormelde compartimenten werden ais volgt vastgesteld:

"De activa van "EMU Consumers 1" te.m. "EMU Consumers 10" worden, belegd in functie van de; beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke; terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een: mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren, conform de modaliteiten beschreven in het prospectus. De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder) de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

Overeenkomstig artikel 17, 1 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles beslist de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten: "Artikel 28. Compartimenten.

(...)

51: "EMU Consumers 1" t.e.m. "EMU Consumera 10"

"De activa van het compartiment worden belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile; inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus. De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het" compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, notulen van de raad van!

} bestuur van 8 november 2013 met volmacht, de gecordineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vr registratie bij toepassing van artikel 173,1 bis van het Wetboek der;

Registratierechten,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

u

~1~~~~~~

~+ L

~ ~

ES DEC 20413

Griffie

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Cari OCKERMAN

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

s

- 400r-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

24/10/2013
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IN iuOndememingsnr : 0877.703.807

mie

Griffie

Benaming (voluit) : "KBC PARTICIPATION"

(verkort) : "PARTICIPATION"

Rechtsvorm : Openbare Bevek naar Belgisch recht - Categorie lCH - Effecten en Liquide middelen, naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 2

1080 BRUSSEL

Onderwerp akte :BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE KLASSE VAN RECHTEN VAN DEELNEMING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op drie oktober tweeduizend dertien, door Meester Carl OCKERMAN, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat mevrouw Cinthia Van Huffel, wonende te 9800 Deinze, Poelstraat 65, geboren te Deinze op 4 maart 1973, houder van een identiteitskaart met nummer 590-9885548-13, handelend in haar hoedanigheid van' volmachtdrager krachtens beslissingen van de raad van bestuur de dato 11 september 2013 van de naamloze vennootschap KBC PARTICIPATION afgekort PARTICIPATION, Openbare Bevek naar Belgisch recht volgens' de categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2,

aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiernavermelde onderhandse beslissing de dato 11 september 2013 van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot creatie van een nieuwe klasse van rechten van deelneming 'Institutional B Shares' binnen het compartiment 'Cash Plus' in vermelde'' vennootschap te bekrachtigen:

"De raad van bestuur heeft beslist tot oprichting van een nieuwe klasse van deelneming binnen het' compartiment 'Cash Plus'en toekenning van de specifieke benaming Institutional B Shares

Overeenkomstig artikel 8,2, 2 van de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, beslist de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten:

- Toevoeging van volcende alinea in artikel 28 e 8.

"Binnen hef compartiment is er zowel een retail klasse van rechten van deelneming (Classic Shares), als een institutionele klasse van rechten van deelneming (lnstitutional B Shares)."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, notulen van de raad van

bestuur van 11 september 2013 met volmacht, de gecordineerde tekst van de statuten),

Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie bij toepassing van artikel 173,1 bis van het Wetboek der

Registratierechten,

Carl OCKERMAN

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden - Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/10/2013
*13157536

Ondernemingsnr :0877.703.807

Benaming (voluit) :"KBC PARTICIPATION"

(verkort} : "PARTICIPATION"

Rechtsvorm : Openbare Bevek naar Belgisch recht - Categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 2

1080 BRUSSEL

Onderwerp akte :BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE COMPARTIMENTEN - SCHRAPPING COMPARTIMENT 37 - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig september tweeduizend dertien, door Meester Carl OCKERMAN, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat mevrouw Cinthia Van Huffel, wonende te 9800 Deinze, Poelstraat 65, handelend in haar hoedanigheid van volmachtdrager krachtens beslissingen van de raad van bestuur de dato 20 september 2013 van de naamloze vennootschap KBC PARTICIPATION afgekort PARTICIPATION, Openbare Bevek naar Belgisch recht volgens de categorie !CB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2,

aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiernavermelde onderhandse beslissing de dato 20 september 2013 van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot creatie van nieuwe compartimenten en toekenning van de specifieke benaming, te weten: "Exclusive Timing Eurozone Winners USD 1" t.e.m. "Exclusive Timing Eurozone Winners USD 10", "Timing Global Leaders USD 1" t.e.m. "Timing Global Leaders USD l0"en "Europe 1" t.e.m. "Europe 10" in vermelde vennootschap te bekrachtigen:

" "De raad van bestuur heeft beslist tot oprichting van nieuwe compartimenten te weten: "Exclusive Timing Eurozone Winners USD 1" t.e.m. "Exclusive Timing Eurozone Winners USD 10", "Timing Global Leaders USD 1" t.e.m. "Timing Global Leaders USD 10"en "Europe 1" t.e.m. "Europe 10".

De doelstellingen van voormelde compartimenten werden als volgt vastgesteld:

"De activa van "Exclusive Timing Eurozone Winners USD 1" t.e.m. "Exclusive Timing Eurozone Winners USD 10" worden, belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus,"

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

"De activa van "Timing Global Leaders USD 1" t.e.m. "Timing Global Leaders USD 10" worden, belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van indexen) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus,"

"De activa van "Europe 1" t.e.m. "Europe 10" worden, belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus,"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

D

md 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

mi

FF)

0 8 Oni~~i

mod 11.1

De concrete modaliteiten per compartiment, W. aronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

Overeenkomstig artikel 17, 1 van de Wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles beslist de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten; "Artikel 28. Compartimenten.

(...)

48: "Exclusive Timing Eurozone Winners USD 1" t.e.m. "Exclusive Timing Eurozone Winners USD 10"

"De activa van het compartiment worden belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

49: "Timing Global Leaders USD 1" t.e.m. "Timing Global Leaders USD 10"

"De activa van het compartiment worden belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zinde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile nschnjvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

50: "Europe 1" t.e.m. "Europe 10"

"De activa van het compartiment worden belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

Voormelde comparant heeft mij notaris tevens gevraagd en dit op basis van voormelde notulen om over te gaan tot effectieve schrapping van het compartiment 37 Flexible Value en dit ingevolge sluiting van vereffening van dit compartiment beslist bij de algemene vergadering van de Vennootschap op 22 juli 2013.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, notulen van de raad van

bestuur van 20 september 2013 met volmacht, de gecordineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vr registratie bij toepassing van artikel 173,1 bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Carl OCKERMAN

Geassocieerd Notaris

Voor-

belrouderE aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz van Luik B vermelden ' Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oln(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

03/10/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 22.07.2013, NGL 26.09.2013 13586-0031-199
30/08/2013
w

geod s,n

1#a i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

u

Uhlibbruitit.

Griffie 2 1 AOUT 2011

Ondernemingsnr : 0877.703.807

Benaming

(voluit) : KBC PARTICIPATION

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht Zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder

Uit de notulen van de algemene vergadering van 22 juli 2013 blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft om de heren Luc Vanderhaegen en Jean-Louis Claessens te herbenoemen en dit tot en met de algemene vergadering van 2016.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt z Voorzitter: Luc Vanderhaegen. Bestuurders: Kristien Meykens, Theo Peeters, Wouter Vanden Eynde, Jean-Louis Claessens en Olivier Morel.

Opgemaakt te Brussel op 30 juli 2013.

Kristien Meykens Wouter Vanden Eynde

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

12/08/2013
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

(verkort) : "PARTICIPATION"

Rechtsvorm : Openbare Bevek naar Belgisch recht - Categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 2

1080 BRUSSEL

Onderwerp akte : BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE COMPARTIMENTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig juni tweeduizend dertien, door Meester Carl OCKERMAN, Geassocieerd Notaris te Brussel, die aan het slot de volgnde registratiemelding draagt

Geregistreerd twee bladen zonder renvooien op het 13e8 Registratiekantoor van Woluwe op 09 juli 2013. Boek 39 blad 71 vak 3. Ontvangen vijftig euro (50 ). Voor de e/a inspecteur, (getekend) Sylvie LOIS, fiscaal, expert.

dat mevrouw Cinthia Van Huffel, wonende te 9800 Deinze, Poelstraat 65, handelend in haar hoedanigheid van volmachtdrager krachtens beslissingen van de raad van bestuur de dato 14 juni 2013 van de naamloze vennootschap KBC PARTICIPATION afgekort PARTICIPATION, Openbare Bevek naar Belgisch recht volgens.' de categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2,

aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiemavermelde onderhandse beslissing de dato 14 juni 2013 van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot creatie van nieuwe compartimenten en toekenning van de specifieke benaming, te weten: "Exclusive Timing Global Leaders 1" t.e.m. "Exclusive Timing Global Leaders 10" in vermelde vennootschap te bekrachtigen:

"De raad van bestuur heeft beslist tot oprichting van nieuwe compartimenten te weten: "Exclusive Timing`, Global Leaders 1" t.e.m. "Exclusive Timing Global Leaders 10".

De doelstellingen van voormelde compartimenten werden als volgt vastgesteld:

"De activa van "Exclusive Timing Global Leaders 1" t.e.m. "Exclusive Timing Global Leaders 10"',: worden, belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het,: compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of' aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren', conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de: vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

Overeenkomstig artikel 17, 1 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles beslist de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen aan de', statuten:

"Artikel 28. Compartimenten.

(... )

47: "Exclusive Timing Global Leaders 1" t.e.m. "Exclusive Timing Global Leaders 10"

"De activa van het compartiment worden belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde ` afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de;i vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden het prospectus."

Op de laatste blz. van B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

cLieG 2E

preteur~`=t

r

Griffie

Voor,

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad11

1 126056*Ondernemingsnr : 0877.703.807

Benaming {voluit) : "KBC PARTICIPATION"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

 VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, notulen van de raad van

14 juni 2013 met volmacht, de gecordineerde tekst van de statuten),

Carl OCKERMAN

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/08/2013
Mod2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r'

eRuSSEI.

p ~ AUG ZDI~,

.,i%a

Griffie

l

i

u

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0877.703.807

Benaming

(voluit) : KBC PARTICIPATION

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders - ontslag

Uit de schriftelijke beslissing van de Raad van Bestuur van 27 juni 2013 blijkt dat de raad van bestuur de heer Luc Vanderhaegen door middel van coptatie heeft benoemd als lid van de raad van bestuur van de venootschap voor de resterende duur van het mandaat van de heer Erik Gillis en dit met ingang van 27 juni 2013.

Tevens blijkt uit de beslissing dat de raad van bestuur de heer Jean-Louis Claessens door middel van coptatie benoemd heeft als bestuurder van de vennootschap voor de resterende duur van het mandaat van de heer Koen Schoors en dit met ingang van 27 juni 2013,

De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Erik Gillis als bestuurder van de vennootschap.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt : Voorzitter: Luc Vanderhaegen Bestuurders: Kristien Meykens, Theo Peeters, Wouter Vanden Eynde, Jean-Louis Claessens en Olivier Morel,

Opgemaakt te Brussel op 24 juli 2013.

Kristien Meykens Wouter Vanden Eynde

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/04/2013
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOndernemingsnr : 0877703807

BRUSSEL

s5ASR.ZO13

Griffie

111#6131116111 A 111

Vi beh,

aal

Bei Staa

iu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : KBC PARTICIPATION

(verkort) : PARTICIPATION

Rechtsvorm.: Openbar Bevek naar Belgisch recht - Categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 2

1080 Brussel

Onderwerp akte :BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE COMPARTIMENTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig maart tweeduizend dertien, door Meester Carl Ockerman, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat mevrouw Cinthia Van Huffel, wonende te 9800 Deinze, Poelstraat 65, handelend in haar hoedanigheid;` van volmachtdrager krachtens beslissingen van de raad van bestuur de dato 25 maart 2013 van de naamloze., vennootschap "KBC PARTICIPATION" afgekort "PARTICIPATION", Openbare Bevek naar Belgisch recht; volgens de categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel,',

" Havenlaan 2,

aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiernavermelde onderhandse beslissing de dato 25;' maart 2013 van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot creatie van nieuwe compartimenten en; toekenning van de specifieke benaming, te weten: "US Growth USD 1" t.e.m. "US Growth USD 10" en "World., Selection Jumpstart 1" t.e.m. "World Selection Jumpstart 10" in vermelde vennootschap te bekrachtigen:

"De raad van bestuur heeft beslist tot oprichting van nieuwe compartimenten te weten: "US Growth USD 1" t.e.m. "US Growth USD 10" en 'World Selection Jumpstart 1" t.e.m. "World Selection Jumpstart 10",

De doelstellingen en de referentiemunt van voormelde compartimenten werden als volgt vastgesteld:

"De activa van "US Growth USD 1" t.e.m, "US Growth USD 10" worden, belegd in functie van de:. beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke] terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een' mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren. conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de, vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

" "De activa van "Wond Selection Jumpstart 1" t.e.m. "Worid Selection Jumpstart 10" worden, belegd in functie; van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of:', gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

Overeenkomstig artikel 16, 1 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, besliste de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen, aan de statuten:

"Artikel 28. Compartimenten.

(..)

45: "US Growth USD 1" t.e.m. "US Growth USD 10"

"De activa van het compartiment worden belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de,: specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile; inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarden afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

.FSehougen

aan het

Belgisch

Staatsblad

De raad-van-bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren , conform de modaliteiten beschreven in het prospectus?

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de ; vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus?

46: "World Selection Jumpstart 1" t.e.m. "World Selection Jumpstart 10"

"De activa van het compartiment worden, belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus:

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus"

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dt uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal, notulen van de raad van bestuur van 25 maart 2013 met volmacht, de gecordineerde tekst van de statuten),

Uitgereikt vdr registratie in toepassing van artikel 173, 9' bis van het Wetboek registratierechten,

Cari Ockerman Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/03/2013
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

Marl 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~~~

~Rue

2 0 ZOU

Onderriem ingsnr : 0877.703.807

Benaming

(voluit) : KBC PARTICIPATION

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Guido Billion als lid van de vennootschap met ingang van 4 februari 2013.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt : Voorzitter: Erik Gillis. Bestuurders: Kristien Meykens, Theo Peeters, Wouter Vanden Eynde en Olivier Morel.

Opgemaakt te Brussel op 20 februari 2013.

Kristien Meykens Wouter Vanden Eynde

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*13050101

21/02/2013
mod 11.1

~ax" ~ ~~?~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSaa

-:~ EV. 2413

Griffie

1111iioaz*~iuu

i o3i

al

Ondernemingsnr : 0877.703.807

Benaming (voluit) : KBC PARTICIPATION

(verkort) : PARTICIPATION

Rechtsvorm : Openbare Bevek naar Belgisch recht - Categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 2

1080 Brussel

Onderwerp akte : BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE COMPARTIMENTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zes februari tweeduizend dertien, door Meester Carli, Ockerman, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met;; handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel . ' Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat mevrouw Els VAN LINTER, wonende te 1500 Halle, Moienborre 44 bus 24, handelend in haar hoedanigheid van volmachtdrager krachtens beslissingen van de raad van bestuur de dato 24 januari 2013 van de naamloze vennootschap "KBC PARTICIPATION afgekort "PARTICiPATION", Openbare Bevek naar Belgisch recht volgens de categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2,

aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiernavermelde onderhandse beslissing de dato 24 januari 2013 van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot creatie van nieuwe compartimenten en toekenning van de specifieke benaming, te weten: "Local Emerging Market Bonds" in vermelde vennootschap te bekrachtigen:

"De raad van bestuur heeft beslist tot oprichting van nieuwe compartimenten te weten; "Local Emerging, Market Bonds".

De doelstellingen en de referentiemunt van voormelde compartimenten werden als volgt vastgesteld:

"De activa van "Local Emerging Market Bonds" worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in obligaties en/of geldmarktinstrumenten en/of schuldinstrumenten en/of deposito's.

E Het compartiment mag mits inachtneming van de wettelijke bepalingen tot honderd ten honderd (100 %) van:`

de activa beleggen in effecten en geldmarktinstrumenten die uitgegeven of gewaarborgd zijn door een lidstaat' van de Europese Economische Ruimte, haar plaatselijke besturen, een staat die geen lidstaat is van dei Europese Economische Ruimte of internationale publiekrechtelijke instellingen waarin n of meer lidstaten van,' de Europese Economische Ruimte deelnemen.

Het compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen In rechten van deelneming in andere;; instellingen voor collectieve belegging.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus

De referentiemunt van het compartiment "Local Emerging Market Bonds" is de Euro (EUR)."

Overeenkomstig artikel 16, 1 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen.' van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, beslist de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen, aan de statuten:

"Artikel 28. Compartimenten.

(...)

44." Local Emerging Market Bonds"

"De activa van het compartiment worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in obligaties;; en/of geldmarktinstrumenten en/of schuldinstrumenten en/of deposito's.

Het compartiment mag mits inachtneming van de wettelijke bepalingen tot honderd ten honderd (100 %) van de activa beleggen in effecten en geldmarktinstrumenten die uitgegeven of gewaarborgd zijn door een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, haar plaatselijke besturen, een staat die geen lidstaat is van de; Europese Economische Ruimte of internationale pubilekrechtelijke instellingen waarin n of meer lidstaten van de Europese Economische Ruimte deelnemen.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mort 11.1

Voorbehouden aan het r Belgisch Staatsblad

Het compartiment zal maximaal 10%o van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus.De referentiemunt van het compartiment "Local Emerging Market Bond&' is de Euro (EUR)."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk niet dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal, notulen van de raad van bestuur van 24 januari 2013 met volmacht, de gecordineerde tekst van de statuten).

Uitgereikt vrregistratie in toepassing van artikel 173, 1' bis van het Wetboek registratierechten.

Carl Ockerman Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/02/2013
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

1Ill IIl llll U 1 UIU Illl IllI IIUm

*13031043*

BRUSSEL

1 1 `FEV. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0877.703.807

Benaming (voluit) : KBC PARTICIPATION

(verkort) : PARTICIPATION

Rechtsvorm : Openbare Bevek naar Belgisch recht - Categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 2

1080 Brussel

Onderwerp akte : BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE COMPARTIMENTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op n februari tweeduizend dertien, door Meester Carl '; Ockerman, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, ' Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat mevrouw Els VAN LINTER, wonende te 1500 Halle, Molenborre 44 bus 24, handelend in haar hoedanigheid van volmachtdrager krachtens beslissingen van de raad van bestuur de dato 24 januari 2013 van; de naamloze vennootschap "KBC PARTICIPATION" afgekort "PARTICIPATION', Openbare Bevek naar;' Belgisch recht volgens de categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080; Brussel, Havenlaan 2,

aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiernavermelde onderhandse beslissing de dato 24;, januari 2013 van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot creatie van nieuwe compartimenten en',~ toekenning van de specifieke benaming, te weten: "Exclusive Asian Opportunity USD 1" t.e.m. "Exclusive Asian;; Opportunity USD 10" in vermeide vennootschap te bekrachtigen:

"De raad van bestuur heeft beslist tot oprichting van nieuwe compartimenten te weten: "Exclusive Asian,'1 Opportunity USD 1" t.e.m. "Exclusive Asian Opportunity USD 10".

De doelstellingen van voormelde compartimenten werden als volgt vastgesteld:

"De activa van "Exclusive Asian Opportunity USD 1" t.e.m. "Exclusive Asian Opportunity USD 10" worden, belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de,', gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile, inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren,; conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in;: het prospectus,"

Overeenkomstig artikel 16, 1 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, beslist de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen, aan de statuten:

"Artikel 28. Compartimenten.

43: "Exclusive Asian Opportunity USD 1" t.e.m. "Exclusive Asian Opportunity USD 10"

"De activa van het compartiment worden belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op dei specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initilei. inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de; vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

mod 11.1

~

"

egelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgiRe van het proces-verbaal, notulen van de raad van

bestuur van 25 januari 2013 met volmacht, de gecordineerde tekst van de statuten).

Uitgereikt vr registratie in toepassing van artikel 973, 1 bis van het Wetboek registratierechten.

Carl Ockerman

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/02/2013
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0 6 FEB ruls.

Bnussitl

Griffie

11111llpin~l~p9*'IVIM11111911111111*1302 5

bef

aa

Be Sta

Ondernetningsnr : 0877103.807

Benaming (voluit) : KBC PARTICIPATION

(verkort) : PARTICIPATION

Rechtsvorm : Openbare Bevek naar Belgisch recht - Categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 2

1080 Brussel

Onderwerp akte : BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE COMPARTIMENTEN STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op drientwintig januari tweeduizend dertien, door Meester Carl; Ockerman, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,?; Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat mevrouw Cinthia Van Huffel, wonende te 9800 Deinze, Poelstraat 65, handelend in haar hoedanigheid;, van volmachtdrager krachtens beslissingen van de raad van bestuur de dato 17 januari 2013 van de naamloze;, vennootschap "KBC PARTICIPATION" afgekort "PARTICIPATION', Openbare Bevek naar Belgisch recht volgens de categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel,;; Havenlaan 2,

aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiemavermelde onderhandse beslissing de dato 17'; januari 2013 van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot creatie van nieuwe compartimenten en;. toekenning van de specifieke benaming, te weten: ""Commodities" in vermelde vennootschap te bekrachtigen:

"De raad van bestuur heeft beslist tot oprichting van nieuwe compartimenten te weten: "Commodities".

De doelstellingen en de referentiemunt van voormelde compartimenten werden als volgt vastgesteld:

"De activa van "Commodities" worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in verhandelbare effecten effet liquide middelen die gebruikt worden om zogenaamde swaps met betrekking tot een grondstoffenindex af te sluiten, en/of in andere effecten die de prijsevolutie van de grondstoffenmarkt, weergeven.

Binnen het compartiment is er zowel een retail aandelenklasse (Classic Shares) als een institutionele: aandelenklasse (institutional B Shares). De institutionele aandelenklasse (institutional B Shares) is: voorbehouden aan institutionele beleggers zoals gedefinieerd in artikel 5, 3 van de Wet. De minimum; inschrijvingswaarde, zoals vermeld in het prospectus, geldt als bijkomend objectief criterium zoals bedoeld in artikel 7 van het Koninklijk Besluit.

Het compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere; instellingen voor collectieve belegging.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien pericdiek beslissen coupons uit te keren: conform de modaliteiten beschreven in het prospectus"

De referentiemunt van het compartiment "Commodities" is de Euro (EUR).

Overeenkomstig artikel 16, 1 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen:. van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, beslist de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen; aan de statuten:

' "Artikel 28. Compartimenten.

42. "Commodities"

"De activa van het compartiment worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in;: verhandelbare effecten en/of liquide middelen die gebruikt worden om zogenaamde swaps met betrekking tot;; een grondstoffenindex af te sluiten, en/of in andere effecten die de prijsevolutie van de grondstoffenmarkt;; weergeven.

Binnen het compartiment is er zowel een retail aandelenklasse (Classic Shares) als een institutioneler; aandelenklasse (institutional B Shares). De institutionele aandelenklasse (Institutional B Shares) isi: voorbehouden aan institutionele beleggers zoals gedefinieerd in artikel 5, 3 van de Wet. De minimumei

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

r' __

inschrijvingswaarde, zoals verrmel-d- in het prospectus, geldt als bijkomend objectief criterium zoals bedoeld in artikel 7 van het Koninklijk Besluit.

Het compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere

instellingen voor collectieve belegging.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren

conform de modaliteiten beschreven in het prospectus, De referentiemunt van het compartiment "Commodities"

is de Euro (EUR)."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces verbaal, notulen van de raad van

bestuur van 17 januari 2013 met volmacht, de gecordineerde tekst van de statuten).

Uitgereikt vr registratie in toepassing van artikel 173, 1 bis van het Wetboek registratierechten.

Cari Ockerman

Geassocieerd Notaris

'Vbbor--behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso 1 Naam en handtekening

01/02/2013
mix 111.1

i

i

il

3 It,i.t p<

pIIINIIIINI Igl~l

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~~~'~~~~

k,(.~ ~+  r

21 JAN 264

Griffie

Ondernemingsnr : 0877.703.807

Benaming (voiuit) : KBC PARTICIPATION

(verkort) : PARTICIPATION

Rechtsvorm : Openbare Bevek naar Belgisch recht - Categorie 1CB - Effecten en Liquide middelen, naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 2

1080 Brussel

Onderwerp akte : BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE COMPARTIMENTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op nentwintig december tweeduizend en twaalf, door Meestere, Carl Ockerman, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met;, handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,.' Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot volgende;` registratiemelding draagt:

"Geregistreerd twee bladen zonder renvooi op het 1 ste Registratiekantoor van Woluwe op 4 januari 2013 boek 37 blad 78 vak 08. Ontvangen vijfentwintig euro (25 ). De eerstaanwezend inspecteur (getekend) JEANBAPTISTE F.",

dat mevrouw Cinthia Van Huffel , wonende te 9800 Deinze, Poelstraat 65, handelend in haar hoedanigheid van volmachtdrager krachtens beslissingen van de raad van bestuur de dato 20 december 2012 van de naamloze vennootschap "KBC PARTICIPATION", afgekort "PARTICIPATION", Openbare Bevek naar Belgisch recht volgens de categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2,

aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiernavermelde onderhandse beslissing de dato 20 december2012 van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot creatie van nieuwe compartimenten en toekenning van de specifieke benaming, te weten: "Belgian Economy"in vermelde vennootschap te bekrachtigen:

"De raad van bestuur heeft beslist tot oprichting van nieuwe compartimenten te weten: "Belgian Economy, De doelstellingen en de referentiemunt van voormelde compartimenten werden ais volgt vastgesteld:

"De activa van "Belgian Economy" worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in obligaties;,

en/of geldmarktinstrumenten en/of schuldinstrumenten en/of deposito's.

Het compartiment mag mits inachtneming van de wettelijke bepalingen tot honderd ten honderd (100 %) van:', de activa beleggen in effecten en geldmarktinstrumenten die uitgegeven of gewaarborgd zijn door een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, haar plaatselijke besturen, een staat die geen lidstaat is van de;, Europese Economische Ruimte of internationale publiekrechtelijke instellingen waarin n of meer lidstaten van de Europese Economische Ruimte deelnemen,

Het compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere., instellingen voor collectieve belegging.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren, conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

De referentiemunt van het compartiment "Belgian Economy" is de Euro (EUR)."

Overeenkomstig artikel 16, 1 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen',' van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, beslist de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten:

"Artikel 28. Compartimenten.

41." Belgian Economy"

"De activa van het compartiment worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in obligaties.' en/of geldmarktinstrumenten en/of schuldinstrumenten en/of deposito's.

Het compartiment mag mits inachtneming van de wettelijke bepalingen tot honderd ten honderd (100 %) van;, de activa beleggen in effecten en geldrnarktinstrumenten die uitgegeven of gewaarborgd zijn door een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, haar plaatselijke besturen, een staat die geen lidstaat is van dei;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Cod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Europese Economische Ruimte of internationale publiekrechtelijke instellingen waarin n of meer lidstaten van , de Europese Economische Ruimte deelnemen.

Het compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren , conform de modaliteiten beschreven in het prospectus.De referentiemunt van het compartiment "Belgian Economy" is de Euro (EUR),"

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, notulen van de raad van bestuur van 20 december 2012 met volmacht, de geco&dineerde tekst van de statuten).

Carl Ockerman

Geassocieerd Notaris

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

14/12/2012
Op de laatste Dlz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

IMMI

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mcd 2.0

BRUSSEL

5 DE. Z012

Griffie

Ondernemingsnr : 0877.703,807

Benaming

(voluit) : KBC PARTICIPATION

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Koen Schaars als Ik! van de vennootschap met ingang van 6 november 2012.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook ais volgt : Voorzitter: Erik Gillis. Bestuurders: Kristien Meykens, Guido Billion, Theo Peeters, Wouter Vanden Eynde en Olivier Morel.

Opgemaakt te Brussel op 3 december 2012.

Wouter Vanden Eynde Bestuurder

Guido Billion Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

09/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2012, APP 30.07.2012, DPT 30.10.2012 12616-0029-181
22/10/2012
mod 11.1

_. ...~.~. 1.~.-~  In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

Griftiel OCT. Ne

*iaiRssa*

11

Vo beho

aan

Belg Staat

Ondernemingsnr : 0877.703.807

Benaming (voluit) : KBC PARTICIPATION

(verkort) : PARTICIPATION

Rechtsvorm : Openbare Bevek naar Belgisch recht - Categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 2

1080 Brussel

Onderwerp akte : RECHTZETTING IN BESTAAND COMPARTIMENT - BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE COMPARTIMENTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig september tweeduizend en twaalf, door Meester Cari Ockerman, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, :' Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat mevrouw Cinthia Van Huffel, wonende te 9800 Deinze, Poelstraat 65, handelend in haar hoedanigheid van volmachtdrager krachtens beslissingen van de raad van bestuur de dato 7 en 24 september 2012 van de naamloze vennootschap "KBC PARTICIPATION", afgekort "PARTICIPATION", Openbare Bevek naar Belgisch recht volgens de categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2,

aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiernavermelde onderhandse beslissing de dato 7 september 2012 van de raad van bestuur van voormelde vennootschap met betrekking tot een rechtzetting in; de benaming van de compartimenten "Timing European Exporters 1" te.m. "Timing European Exporters 10" in;; vermelde vennootschap, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 30 augustus 2012, te,i bekrachtigen: in het bijzonder dient het woord 'Exclusive' te worden toegevoegd aan de benaming van voormeld;; compartiment dat bijgevolg luidt als volgt : "Exclusive Timing European Exporters 1" t.e.m. "Exclusive Timing European Exporters 10". De doelstellingen van het compartiment blijven ongewijzigd.

Overeenkomstig artikel 16, 1 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, beslist de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten:

"Artikel 28. Compartimenten.

38: "Exclusive Timing European Exporters 1" t.e.m, "Exclusive Timing European Exporters 10" AUTHENTIEKE VASTSTELLING VAN DE CREATIE VAN COMPARTIMENTEN

Bekrachtiging in vermelde vennootschap van de hiernavermelde onderhandse beslissing de dato 24, september 2012 van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot creatie van nieuwe compartimenten;' en toekenning van de specifieke benaming, te weten: "Timing European Exporters 1" t.e.m. "Timing European:: Exporters 10" en "Private Banking Active Bond Selection":

"De raad van bestuur heeft beslist tot oprichting van nieuwe compartimenten te weten: Timing European;. Exporters 1" t.e.m.'Timing European Exporters 10" en "Private Banking Active Bond Selection".

De doelstellingen en de referentiemunt van voormelde compartimenten werden als volgt vastgesteld:

"De activa van 'Timing European Exporters 1" t.e.m. "Timing European Exporters 10" worden, belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of? gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren'" conform de modaliteiten beschreven in het prospectus"

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de:. vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden het prospectus."

"De activa van "Private Banking Active Bond Selection" worden, rechtstreeks of onrechtstreeks,,` hoofdzakelijk belegd in obligaties en/of geldmarktinstrumenten en/of schuldinstrumenten en/of deposito's.

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Het compartiment mag mits inachtneming van de wettelijke bepalingen tot honderd ten-honderd (100 %o) van ; t de activa beleggen in effecten en geldmarktinstrumenten die uitgegeven of gewaarborgd zijn door een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, haar plaatselijke besturen, een staat die geen lidstaat is van de' Europese Economische Ruimte of internationale publiekrechtelijke instellingen waarin n of meer lidstaten van de Europese Economische Ruimte deelnemen,

Het compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

De referentiemunt van het compartiment "Private Banking Active Bond Selection" is de Euro (EUR),"

Overeenkomstig artikel 16, 1 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, beslist de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen ; aan de statuten:

"Artikel 28. Compartimenten.

39: 'Timing European Exporters 1" t.e.m. "Timing European Exporters 10"

"De activa van het compartiment worden belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus,"

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, alsmede de vooropgestelde structuur, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

40."Private Banking Active Bond Selection"

"De activa van het compartiment worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in obligaties en/of geldmarktinstrumenten en/of schuldinstrumenten en/of deposito's.

Het compartiment mag mits inachtneming van de wettelijke bepalingen tot honderd ten honderd (100 %) van " de activa beleggen in effecten en geldmarktinstrumenten die uitgegeven of gewaarborgd zijn door een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, haar plaatselijke besturen, een staat die geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of internationale publiekrechtelijke instellingen waarin n of meer lidstaten van de Europese Economische Ruimte deelnemen.

Het compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

De referentiemunt van het compartiment "Private Banking Active Bond Selection" is de Euro (EUR)." VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, notulen van de raad van bestuur van 7 en 24 september 2012 met volmacht, de gecordineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vr registratie bij toepassing van artikel 173,1' bis van het Wetboek der: Registratierechten.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Cari Ackerman Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/09/2012
Mod 2,0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

flII Iluli III aloi

*12160148*

BRUSelle

,17 SEP 2012

V, A

beh,

aai Bel Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0877.703.807

Benaming

(voluit) ; KBC PARTICIPATION

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uit de beslissing van de Raad van Bestuur blijkt dat de raad van bestuur de heer Olivier Morel door middel van coptatie overeenkomstig art. 521 W. Venn. en artikel 13 van de statuten heeft benoemd als lid van de raad van bestuur van de vennootschap voor de resterende duur van het mandaat van de heer Ren Vanden Bergha en dit met ingang van 5 september 2012.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt : Voorzitter: Erik Gillis. Bestuurders: Kristien Meykens, Guido Billion, Theo Peeters, Wouter Vanden Eynde, Olivier Morel en Koen Schoors.

Opgemaakt te Brussel op 14 september 2012.

Guido Billion Wouter Vanden Eynde

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/09/2012
mod 11.1In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*iaisasoo*

SPcu14

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0877.703.807

Benaming (voluit) : "KBC PARTICIPATION"

(verkort) : "PARTICIPATION"

Rechtsvorm : Openbare Bevek naar Belgisch recht - Categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 2

1080 BRUSSEL

Onderwerp akte :BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE COMPARTIMENTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig augustus tweeduizend en twaalf, door Meester Carl OCKERMAN, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat mevrouw Cinthia Van Huffel , wonende te 9800 Deinze, Poelstraat 65, handelend in haar hoedanigheid van volmachtdrager krachtens beslissing van de raad van bestuur de dato 29 augustus 2012 van de naamloze' vennootschap "KBC PARTICIPATION", afgekort "PARTICIPATION", Openbare Bevek naar Belgisch recht, volgens de categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2,

aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiernavermelde onderhandse beslissing de dato 29 augustus 2012 van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot creatie van nieuwe compartimenten en toekenning van de specifieke benaming, te weten: "Timing European Exporters 1" t.e.m. "Timing: European Exportera 10" in vermelde vennootschap te bekrachtigen:

"De raad van bestuur heeft beslist tot oprichting van nieuwe compartimenten te weten: "Timing European Exporters 1" t.e.m. "Timing European Exporters 10".

De doelstellingen van voormelde compartimenten werden ais volgt vastgesteld:

"De activa van "Timing European Exporters 1" t.e.m. "Timing European Exporters 10" worden, belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren! conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

Overeenkomstig artikel 16, 1 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, beslist de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen; aan de statuten:

"Artikel 28. Compartimenten.

38: "Timing European Exporters 1" t.e.m. "Timing European Exporters 10"

"De activa van het compartiment worden belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile, inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren` conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, zullen bij de'' openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :. een uitgifte van het proces-verbaal, notulen van de raad van

bestuur van 29 augustus 2012 met volmacht, de gecordineerde tekst van de statuten).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

s . mod 11.1

R ~ ~

-_-~.

Voor-

behouden Dit uittreksel werd afgeleverd vr registratie bij toepassing van artikel 173,1 bis van het Wetboek der Registratierechten

aan het Carl OCKERMAN

Belgisch Staatsblad Geassocieerd Notaris

"Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/09/2012
e.--.-' ...-'4

4

1 Mod 2.0

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteI IIIaessIIIYIIII* II

r

bet az Be Sta III

3 1 MOT 201Z

BRUSaa.

GriffieBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge Ondernerningsnr : 0877.703.807

Benaming

(voluit) : KBC PARTICIPATION

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en ontslag

Uit de beslissing van de Raad van Bestuur van 1 augustus 2012 blijkt dat de Raad van Bestuur kennis heeft genomen van het ontslag van de heer Peter Buelens als bestuurder en effectief leider van de vennootschap met ingang van 28 juli 2012.

Tevens blijkt uit de beslissing van de Raad van Bestuur dat de Raad van Bestuur de heer Wouter Vanden Eynde door middel van coptatie heeft benoemd als lid van de raad van bestuur van de venootschap voor de resterende duur van het mandaat van de heer Peter Buelens en dit met ingang van 8 augustus 2012.

De Raad van Bestuur heeft eveneens beslist om de effectieve leiding van de Vennootschap toe te vertrouwen aan de heren Wouter Vanden Eynde en Kristien Meykens.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt : Voorzitter: Erik Gillis. Bestuurders: Kristien Meykens, Guido Billion, Theo Peeters, Wouter Vanden Eynde en Koen Schoors.

Opgemaakt te Brussel op 30 augustus 2012,

Kristien Meykens Wouter Vanden Eynde

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/05/2012
Mol 2.0

~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteI 111111 IlIl 11111 IIlI 111111111111111111111111 liii

" iaoeessi*

V beu

aa 8e' Stat'

02 MM 2012

"

Griffie -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Onderneming5nr : 0877.703.807

Benaming

{voluit) : KBC PARTICIPATION

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag

De Vennootschap neemt nota van het ontslag van de heer Ren Vanden Berghe als bestuurder van de vennootschap met ingang van 2 april 2012.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt : Voorzitter: Erik Gillis. Bestuurders: Peter Buelens, Kristien Meykens, Guido Billion, Theo Peeters en Koen Schoors.

Opgemaakt te Brussel op 16 april 2012.

Kristien Meykens Peter Buelens

Bestuurder Bestuurder

"

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/05/2012
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RerSei

Griffel 9 APR 2012

Belgisch

Voor-

behouden

een het

Staatsblad

Oniderneminganr : 0377.703.$07

Benasilirg (voluFt) : "KBC PARTICIfaA.TItJN"

(verkort)

Rechtsvorm : Openbare Bevek. naar Belgisch recht Categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 2

1080 BRUSSEL

Ondertrierp akte : BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE AANDELENKLASSEN BINNEN EEN BEPAALD COMPARTIMENT - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op elf april tweeduizend en twaalf, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat Mevrouw Els VAN LINTER, wonende te 1500 Halle, Molenborre 44 bus 24, handelend in haar hoedanigheid van volmachtdrager krachtens beslissing van de raad van bestuur de dato 10 april 2012 van de naamloze vennootschap "KBC PARTICIPATION", Openbare Bevek naar Belgisch recht, Categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2 ?

aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiernavermelde

onderhandse beslissing de dato 10 april 2012 van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot oprichting van een nieuwe aandelenklasse binnen het compartiment 'Belgian Bonds' en toekenning van de hiernavermelde specifieke benaming, te weten : "lnstitutiona! B Shares" in voormelde vennootschap te bekrachtigen :

"De raad van bestuur heeft beslist bij toepassing van artikel 15 van de statuten tot oprichting van een nieuwe aandelenklasse binnen het compartiment "Belgian Bonds" en toekenning van de specifieke benaming, te weten: "lnstitutional B Shares"

Overeenkomstig artikel 8, 2, 2 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, beslist de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten:

- Toevoeging van volgende alinea in artikel 28, 36;

"Binnen het compartiment is er zowel een retail aandelenklasse (Classic Shares) als een institutionele aandelenklasse (lnstitutiona! B Shares). De institutionele aandelenklasse (lnstitutiona! B Shares) is voorbehouden aan institutionele beleggers zoals gedefinieerd in artikel 5, 3 van de Wet. De minimum inschrijvingswaarde, zoals vermeld in het prospectus, geldt als bijkomend objectief criterium zoals bedoeld in artikel 7 van het Koninklijk Besluit"

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, notulen van de raad van

bestuur van 10 april 2012 met volmacht, de gecordineerde tekst der statuten),

Dit uittreksel werd afgeleverd vr registratie bij toepassing van artikel 173,1 bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste biz van Luit( B vermeiden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris heizij van de perso(o)n(en, bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ta ver tegenuoordigert

Verso ' Naam en handtekening

16/04/2012
-11111111k.

Ondernemingsnr: 0877.703.807

Benaming

(voluit) : KBC PARTICIPATION

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte ; Benoeming bestuurder en ontslag

Uit de beslissing van de Raad van Bestuur van 1 februari 2012 blijkt dat de raad van bestuur kennis heeft genomen van het ontslag van de heer Wouter Vanden Eynde als bestuurder en effectief !eider van de vennootschap met ingang van 10 februari 2012.

Tevens blijkt uit de beslissing van de Raad van Bestuur dat de raad van bestuur mevrouw Kristien Meykens door middel van coptatie overeenkomstig art. 521 W. Venn. en artikel 13 van de statuten heeft benoemd als lid van de raad van bestuur van de vennootschap voor de resterende duur van het mandaat van de heer Wouter Vanden Eynde en dit met ingang van 10 februari 2012.

De Raad van Bestuur heeft eveneens beslist om de effectieve leiding van de Vennootschap toe te vertrouwen aan de heer Peter Buelens en mevrouw Kristien Meykens.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt : Voorzitter: Erik Gillis. Bestuurders: Peter Buelens, Kristien Meykens, Guido Billion, Theo Peeters, Ren Vanden Berghe en Koen Schoors.

Opgemaakt te Brussel op 20 feruari 2012.

Kristien Meykens Peter Buelens

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de porso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IININWI~IV~NNI~IINR'~DIIISW

*12073599*

0 3 APR 2012

BRUSSL,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/03/2012
Mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte1I11~1ww~i1u1~u~u~u1

+12051053

be a

Bf

~ut'c

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0877.703.807

Benaming

(voluit) : KBC PARTICIPATION

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 8 juli 2010 blijkt dat de algemene vergadering de heren Erik Gillis en Koen Schoors heeft benoemd tot extra bestuurder en dit tot en met de Algemene Vergadering van 2013.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt : Voorzitter: Peter Buelens. Bestuurders: Wouter Vanden Eynde, Guido Billion, Eric De Vos, Theo Peeters, Erik Gillis en Koen Schoors.

Opgemaakt te Brussel op 10 januari 2012.

Peter Buelens Bestuurder

Wouter Vanden Eynde

Bestuurder

1

Op de laatste blz. van Luik a versnelden : Recto : Naam art hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

07/03/2012
~

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II *iaosiosa"

ba

e st

~

Griffie

Ondernemingsnr : 0877.703.807

Benaming

(voluit) : KBC PARTICIPATION

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en aanduiding Voorzitter RvB

tilt de beslissing van de Raad van Bestuur van 14 januari 2011 blijkt dat de raad van bestuur kennis heeft genomen van het ontslag van de heer Peter Buelens als Voorzitter van de Vennootschap met ingang van 29 maart 2011. De heer Peter Buelens blijft bestuurder en effectief leider van de Vennootschap.

Tevens blijkt uit de beslissing van de Raad van Bestuur dat de raad van bestuur overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de Vennootschap de heer Erik Gillis benoemd heeft tot Voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang van 29 maart 2011.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt : Voorzitter: Erik Gillis. Bestuurders: Peter Buelens, Wouter Vanden Eynde, Guido Billion, Theo Peeters, Eric De Vos en Koen Schoors.

Opgemaakt te Brussel op 10 januari 2012.

Peter Buelens Bestuurder

Wouter Vanden Eynde

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

07/03/2012
Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III VIIII~IIIV I hl IIII II

a55=

bel a. Bc Sta

u

~9 1----~- ~ " `--L

C J ~. . 2~~~''tl

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0877.703.807

Benaming

(voluit) : KBC PARTICIPATION

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht

Zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming en herbenoeming bestuurders - ontslag - herbenoeming commissaris

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 20 juli 2011 blijkt dat de Algemene Vergadering de heren Wouter Vanden Eynde, Guido Billion, Theo Peeters en Peter Buelens herbenoemd heeft tot bestuurder en dit tot en met de Algemene Vergadering van 2014.

Tevens blijkft uit de notulen van de Algemene Vergadering van 20 juli 2011 dat de Algemene Vergadering kennis heeft genomen van het ontslag van de heer Eric De Vos ais lid van de vennootschap met ingang van 28 juli 2011.

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 20 juli 2011 blijkt eveneens dat de Algemene Vergadering de heer Ren Vanden Berghe heeft benoemd tot bestuurder en dit tot en met de Algemene Vergadering van 2014.

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 20 juli 2011 blijkt dat de Algemene Vergadering heeft beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met als vertegenwoordigend vennoot de heer Frank Verhaegen, bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA, Berkenlaan 8b, B-1831 Diegem, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar tot de Algemene Vergadering van 2014.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is dan ook als volgt : Voorzitter: Erik Gillis. Bestuurders: Peter Buelens, Wouter Vanden Eynde, Guido Billion, Theo Peeters, Ren Vanden Berghe en Koen Schoors.

Opgemaakt te Brussel op 10 januari 2012.

Peter Buelens Wouter Vanden Eynde

Bestuurder Bestuurder

Op do laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/03/2012
mod 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*iaosoa

ui

2 2 FEB 21)21

~

tette

Griffie

III

bah aa Be Star

Ondernerningsnr : 0877703807

Benaming (voluit) : KBC PARTICIPATION

(verkort) : PARTICIPATION

Rechtsvorm : Openbare Bevek naar Belgisch recht - Categorie ICB Effecten en Liquide middelen, naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 2

1080 BRUSSEL

Onderwerp akte :BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE COMPARTIMENTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achttien januari tweeduizend en twaalf, door Meester Cari, ' Ockerman, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met:'

handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, ' Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot de volgende

registratiemelding draagt:

"Geregistreerd 1 blad zonder renvooi op het -Este Registratiekantoor van Woluwe op 23 januari 2012 boek

35 blad 48 vak 14, Ontvangen vijfentwintig euro (25 ). De eerstaanwezend inspecteur (getekend) JEANBAPTISTE Franoise."

dat mevrouw Cinthia Van Huffel , wonende te 9800 Deinze, Poelstraat 65, handelend in haar hoedanigheid van volmachtdrager krachtens beslissing van de raad van bestuur de dato 11 januari 2012 van de naamloze vennootschap "KBC PARTICIPATION", afgekort "PARTICIPATION", Openbare Bevek naar Belgisch recht volgens de categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2,

aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiernavermelde onderhandse beslissing de dato 11 januari 2012 van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot creatie van nieuwe compartimenten en toekenning van de specifieke benaming, te weten; 'Flexible Value" in vermelde vennootschap te bekrachtigen:

"De raad van bestuur heeft beslist tot oprichting van nieuwe compartimenten te weten: "Flexible Value".

De doelstellingen en de referentiemunt van voormelde compartimenten werden ais volgt vastgesteld:

"De activa van Flexible Value" worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in obligaties en/of aandelen. De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus, De referentiemunt voor het compartiment "Flexible Value" is de Euro (EUR),"

Overeenkomstig artikel 16, 1 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, beslist de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten:

"Artikel 28. Compartimenten.

( -)

37: "Flexible Value"

"De activa van het compartiment worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in obligaties

en/of aandelen.

De referentiemunt voor het compartiment is de Euro (EUR).

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren

conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, notulen van de raad van;

bestuur van 11 januari 2012 met volmachten, de gecordineerde tekst der statuten).

Carl Ockerman

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/02/2012
mod 11.1In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

St IAWI~uIIIIIWViI ii'iuiis" ,1" iaa3sii

BRUSSEL

.31 JAN. 2.012

Griffie

Ondernemingsnr : 0877.703.807

Benaming (voluit) : "KBC PARTICIPATION" "

(verkort) : "PARTICIPATION"

Rechtsvorm : Openbare Bevek naar Belgisch recht - Categorie iCB - Effecten en Liquide middelen, naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 2

1080 BRUSSEL

Onderwerp akte : BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE COMPARTIMENTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op drientwintig december tweeduizend en elf, door Meester Carl OCKERMAN, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met: handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot de volgende: registratiemelding draagt:

"Geregistreerd twee bladen geen renvooien op het 1ste Registratiekantoor van Woluwe op 04.01.2012.; Boek 35 blad 41 vak 14. Ontvangen vijfentwintig euro (eur 25,00). De e/a inspecteur, (getekend), JEA %JBAPTISTE Franoise.",

dat mevrouw Cinthia Van Huffel , wonende te 9800 Deinze, Poelstraat 65, handelend in haar hoedanigheid,' van volmachtdrager krachtens beslissing van de raad van bestuur de dato 21 december 2011 van de naamloze., vennootschap "KBC PARTICIPATION", afgekort "PARTICIPATION", Openbare Bevek naar Belgisch recht: volgens de categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel,;; Havenlaan 2,

aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiemavermelde onderhandse beslissing de dato 21 december 2011 van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot creatie van nieuwe compartimenten,, en toekenning van de specifieke benaming, te weten: "Belgian Bonds" in vermelde vennootschap tel: bekrachtigen:

"De raad van bestuur heeft beslist tot oprichting van nieuwe compartimenten te weten: "Belgian Bonds". De doelstellingen van voormelde compartimenten werden als volgt vastgesteld:

"De activa van "Belgian Bonds" worden, rechtstreeks of onrechtstreeks,

hoofdzakelijk belegd in obligaties of schuldinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door de Belgische Staat, zijn deelgebieden of plaatselijke besturen.

Het compartiment mag mits inachtneming van de wettelijke bepalingen tot honderd ten honderd (100 %) van, de activa beleggen in effecten en geldmarktinstrumenten die uitgegeven of gewaarborgd zijn door de Belgische;., Staat.

Het compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere; instellingen voor collectieve belegging.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren:r conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

Overeenkomstig artikel 16, 1 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen r, van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, beslist de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen;; aan de statuten:

"Artikel 28. Compartimenten.

06! "Belgian Bonds"

"De activa van het compartiment worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in obligaties of schuldinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door de Belgische Staat, zijn deelgebieden of plaatselijke besturen.

Het compartiment mag mits inachtneming van de wettelijke bepalingen tot honderd ten honderd (100 %) van'' de activa beleggen in effecten en geldmarktinstrumenten die uitgegeven of gewaarborgd zijn door de Belgische;; Staat.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e

mod 11.1

i

Het compartiment zal maximaal l'a van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere'

instellingen voor collectieve belegging.

De referentiemunt voor het compartiment is de Euro (EUR).

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren

conform de modaliteiten beschreven in het prospectus,"

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, notulen van de raad van

bestuur van 21 december 2011 met volmachten, de gecordineerde tekst der statuten).

Carl OCKERMAN

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Voor behouden " aan te Belgisch Staatsblad

Staatsbla- 1M-271012 - Annexes du Moniteur belge

10/02/2012
mcd 11.1

ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

3 0 JAN. 2012 fr

Griffie

" iaoaasoi*

1

Nic be ht

aai

Belt stam

Ondernemingsnr ; 0877.703,807

Benaming (voluit) : "KBC PARTICIPATION"

(verkort): "PARTICIPATION"

Rechtsvorm : Openbare Bevek naar Belgisch recht - Categorie ICS - Effecten en Liquide middelen, naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 2

1080 BRUSSEL

Onderwerp akte ;STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zestien december tweeduizend en elf, door Meester Cari OCKERMAN, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot de volgende, registratiemelding draagt:

"Geregistreerd twee bladen geen renvooien op het lste Registratiekantoor van Woluwe op 21.12.2011. Boek 36 blad 01 vak 04. Ontvangen vijfentwintig euro (eur 25,00). De ela inspecteur, (getekend);. JEANBAPTISTE Franaise.",

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KBC PARTICIPATION", afgekort "PARTICIPATION", Openbare Bevek naar Belgisch recht volgens de categorie: lCB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2,

.volgende beslissingen genomen heeft:

1 Wijziging van het beleggingsbeleid van het compartiment Cash Plus zodat het compartiment kan,'(; beleggen in financile instrumenten uitgedrukt in EUR en zodat het compartiment kan beleggen in andere,; geldmarktfondsen.

Vervanging in artikel 28 8 van de statuten van de bevek KBC Participation van de zinnen "De activa van; het compartiment worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in geldmarktinstrumenten en/of;; deposito's en/of obligaties met een resterende looptijd van ten hoogste 397 dagen of waarvan de opbrengstli regelmatig en ten minste om de 397 dagen een aanpassing ondergaat die overeenkomt met de geldmarktontwikkelingen. Het compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in rechten van3; deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging." door "De activa van het compartiment worden'' belegd in financile instrumenten uitgedrukt in Euro, waarbij instrumenten in andere munten toegelaten zijn op voorwaarde dat ze het voorwerp uitmaken van wisselkoersrisicodekking. De portefeuille heeft een rentegevoeligheid van maximaal 6 maanden en een gewogen gemiddelde restlooptijd van maximaal 12., maanden. Het compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere' geldmarktfondsen of in geldmarktfondsen op korte termijn."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, aanwezigheidslijst, de gecordineerde tekst der statuten, een uitgifte van de carensvergadering van 25 november 2011 met, aanwezigheidslijst).

Carl OCKERMAN

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

16/12/2011
mod 1 L

r

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~'

~~'.

~~

n

4giQ,EC 2011

~

HT

+11188679

Ondernemingsnr : 0877703807

Benaming (voluit) : KBC PARTICIPATION

(verkort) :

Rechtsvorm : OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT CATEGORIE: CATEGORIE ICB -

EFFECTEN EN LIQUIDE MIDDELEN - NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Havenlaan 2

1 080 Brussel

Onderwerp akte :BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE AANDELENKLASSEN BINNEN BEPAALDE COMPARTIMENTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op drientwintig november tweeduizend en elf, door Meester Cari Ockerman, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met: handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), dat mevrouw Els VAN LINTER, wonende te 1500 Halle, Molenborre 44 bus 24, handelend in haar' hoedanigheid van volmachtdrager krachtens beslissing van de raad van bestuur de dato 21 november 2011 van de naamloze vennootschap "KBC PARTICIPATION", Openbare Bevek naar Belgisch recht, Categorie ICB Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2, aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiernavermelde onderhandse beslissing de dato 21 november 2011 van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot oprichting van volgende nieuwe aandelenklassen en toekenning van de hiernavermelde specifieke benaming, te weten : "Institutional B Shares" in voormelde vennootschap te bekrachtigen :

"De raad van bestuur heeft beslist bij toepassing van artikel 15 van de statuten tot oprichting van een nieuwe aandelenklasse binnen het compartiment "Europe Financial Bond Opportunities" en toekenning van de

specifieke benaming, te weten: "Institutional B Shares"

Overeenkomstig artikel 8, 2, 2 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, besliste de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten:

- Toevoeging van volgende alinea in artikel 28, 9:

"Binnen het compartiment is er zowel een retail aandelenklasse (Classic Shares) als een institutionele aandelenklasse (Institutional B Shares). De institutionele aandelenklasse (Institutional B Shares) is voorbehouden aan institutionele beleggers zoals gedefinieerd in artikel 5, 3 van de Wet. De minimum inschrijvingswaarde, zoals vermeld in het prospectus, geldt als bijkomend objectief criterium zoals bedoeld in artikel 7 van het Koninklijk Besluit."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de notulen van de raad; van bestuur de dato 21 november 2011 met volmachten, de gecordineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vr registratie in toepassing van artikel 173, 1 bis van het Wetboek registratierechten.

Carl Ockerman

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik t3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/12/2011
mad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0877.703.807

I1I1*1118 miuo2966 iiuuu uN

*

BRUSSEL

2 4 iimon

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Benaming (voluit) : KBC PARTICIPATION

(verkort) : PARTICIPATION

Rechtsvorm : Openbare Bevek naar Belgisch recht - Categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, Naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan, 2

1080 BRUSSEL

Onderwerp akte : BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE COMPARTIMENTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achttien november tweeduizend en elf, door Meester Carl OCKERMAN, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met

handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,

Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat mevrouw Cinthia Van Huffei , wonende te 9800 Deinze, Poelstraat 65, handelend in haar hoedanigheid van

volmachtdrager krachtens beslissing van de raad van bestuur de dato 17 november 2011 van de naamloze vennootschap "KBC PARTiCiPATION", afgekort "PARTiCIPATION", Openbare Bevek naar Belgisch recht

" volgens de categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel,'

Havenlaan 2,

aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiernavermelde onderhandse beslissing de dato 17`"

" november 2011 van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot creatie van nieuwe compartimenten en toekenning van de specifieke benaming, te weten: "SRi Corporate Bonds" in vermelde vennootschap te

bekrachtigen:

"De raad van bestuur heeft beslist tot oprichting van nieuwe compartimenten te weten: "SRI Corporate,

Bonds".

De doelstellingen van voormelde compartimenten werden als volgt vastgesteld:

"De activa van "SRi Corporate Bonds" worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in "

;. obligaties en hiermee samenhangende financile instrumenten.

. De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren.

conform de modaliteiten beschreven in het prospectus.

Binnen het compartiment is er zowel een retail aandelenklasse (Classic Shares) als een institutionele

aandelenklasse (Institutional B Shares). De institutionele aandelenklasse (Institutional B Shares) is

" voorbehouden aan institutionele beleggers zoals gedefinieerd in artikel 5, 3 van de Wet en vergt een minimum

inschrijving ten belope van 5000 EUR."

Overeenkomstig artikel 16, 1 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, besliste de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen aan

de statuten:

"Artikel 28. Compartimenten.

(...)

35: "SRI Corporate Bonds"

De activa van "SRI Corporate Bonds" worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in.

obligaties en hiermee samenhangende financile instrumenten.

De referentiemunt voor het compartiment is de Euro (EUR).

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren

conform de modaliteiten beschreven in het prospectus.

Binnen het compartiment is er zowel een retail aandelenklasse (Classic Shares) als een institutionele aandelenklasse (Institutional B Shares). De institutionele aandelenklasse (Institutional B Shares) is voorbehouden aan institutionele beleggers zoals gedefinieerd in artikel 5, 3 van de Wet en vergt een minimum

" inschrijving ten belope van 5000 EUR."

"

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

/2011- Annexes du Moniteur-bTge

mod 11.5

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de notulen van de raad van

bestuur van 17 november 2011 met volmachten, de gecoordineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vr registratie in toepassing van artikel 173, 1 bis van het Wetboek registratierechten.

Carl OCKERMAN

Geassocieerd Notaris

Bijtagen bij het-Betgisch Staatsbtaii _ QG/12/2)Il _ Annexes du 1Kniteurtilg

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/11/2011
s. Moti 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

5 nov 292

rainuesEL,'

Griffie

11111111.117566"

Vi

behi

aai

Bel Staa

Bijlagentijr-htt Belgi sch 3taatstrlact-2Sf1t>2011 Annezesstiu Monitaiir belge

0877703807

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm :

"KBC PARTICIPATION" afgekort "PARTICIPATION"

Openbare Bevek naar Belgisch recht - Categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, naamloze vennootschap

Zetel : 1080 Brussel, Havenlaan 2

Onderwerp akte : BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE COMPARTIMENTEN STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig oktober tweeduizend en elf, door Meester Carl Ockerman, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat mevrouw Cinthia Van Huffel, wonende te 9800 Deinze, Poelstraat 65, handelend in haar hoedanigheid van volmachtdrager krachtens beslissing van de raad van bestuur de dato 27 oktober 2011 van de naamloze vennootschap "KBC PARTICIPATION", afgekort "PARTICIPATION", Openbare Bevek naar Belgisch recht volgens de categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2,

aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiernavermelde onderhandse beslissing de dato 27 oktober 2011 van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot creatie van nieuwe compartimenten en toekenning van de specifieke benaming, te weten: "High Interest and Scandinavian Currencies Bonds Opportunities 2" en "Global Leaders 11" t.e.m. "Global Leaders 20' in vermelde vennootschap te bekrachtigen:

"De raad van bestuur heeft beslist tot oprichting van nieuwe compartimenten te weten: "High Interest and Scandinavian Currencies Bonds Opportunities 2" en "Global Leaders 11" t.e.m. "Global Leaders 20'.

De doelstellingen van voormelde compartimenten werden als volgt vastgesteld:

"De activa van "High Interest and Scandinavian Currencies Bonds Opportunities 2" worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in obligaties en schuldinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door overheden, supranationale instellingen of overheidsagentschappen in munten andere dan euro en hiermee; samenhangende financile instrumenten of deposito's.

Elk compartiment mag mits inachtneming van de wettelijke bepalingen tot honderd ten honderd (100 %) van; de activa beleggen in effecten en geidmarktinstrumenten die uitgegeven of gewaarborgd zijn door volgende; supranationale instellingen:

-International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)

-Asian Development Bank

-European Bank for Reconstruction and Development

-European Investment Bank

-Eurofima

-Interamerican Development Bank

-International Finance Corporation

-Nordic Investment Bank

-Council of Europe Development Bank

-European Union

-European Community

Elk compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in ander& instellingen voor collectieve belegging.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus.

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, zullen bij dei openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

"De activa van "Global Leaders 11" t.e.m. "Global Leaders 20" worden belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

J

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

V

terugbetaing van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een

mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren

. conform de modaliteiten beschreven in het prospectus.

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, zullen bij de

openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

Overeenkomstig artikel 16, 1 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen

van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, besliste de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen

aan de statuten:

"Artikel 28. Compartimenten.

(...)

Vervanging van "High Interest and Scandinavian Currencies Bonds Opportunities 1 door "High Interest and

Scandinavian Currencies Bonds Opportunities 1 " t.e.m. "High Interest and Scandinavian Currencies Bonds

Opportunities 2" in artikel 28, 33.

Vervanging van "10" door "20 in artikel 28, 25.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, notulen van de raad van

bestuur van 27 oktober 2011 met volmachten, de gecoordineerde tekst der statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vr registratie bij toepassing van artikel 173,1 bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Carl Ockerman

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/10/2011
Motl 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lflhIUhlfl IIlllflUI f VII IIIV IB

*11157556*

BRUSSEL 7 10m 2011

Griffie

Onderneniingsnr : 0877703807

Benaming

(voluit) : "KBC PARTICIPATION" afgekort "PARTICIPATION"

Rechtsvorm : Openbare Bevek naar Belgisch recht - Categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, naamloze vennootschap

Zetel : 1080 Brussel, Havenlaan 2

Onderwerp akte BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE COMPARTIMENTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig september tweeduizend en elf, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat mevrouw Cinthia Van Huffel , wonende te 9800 Deinze, Poelstraat 65, handelend in haar hoedanigheid van volmachtdrager krachtens beslissing van de raad van bestuur de dato 29 september 2011 van de naamloze vennootschap "KBC PARTICIPATION", afgekort "PARTICIPATION", Openbare Bevek naar Belgisch recht volgens de categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2,

aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiernavermelde onderhandse beslissing de dato 29" september 2011 van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot creatie van nieuwe compartimenten en toekenning van de specifieke benaming, te weten: "High Interest and Scandinavian Currencies Bonds Opportunities 1" en "US Winners 1" t.e.m. "US Winners 10" in vermelde vennootschap te bekrachtigen:

"De raad van bestuur heeft beslist tot oprichting van nieuwe compartimenten te weten: "High Interest and Scandinavian Currencies Bonds Opportunities 1" en "US Winners 1" t.e.m. "US Winners 10".

De doelstellingen van voormelde compartimenten werden als volgt vastgesteld:

"De activa van "High Interest and Scandinavian Currencies Bonds Opportunities 1" worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in obligaties en schuldinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door overheden, supranationale instellingen of overheidsagentschappen in munten andere dan euro en hiermee samenhangende financile instrumenten of deposito's.

Elk compartiment mag mits inachtneming van de wettelijke bepalingen tot honderd ten honderd (100 %) van

" de activa beleggen in effecten en geldmarktinstrumenten die uitgegeven of gewaarborgd zijn door volgende

supranationale instellingen:

-international Bank for Reconstruction and Development (World Bank)

-Asian Development Bank

-European Bank for Reconstruction and Development

-European Investment Bank

Eurofima

-Interamerican Development Bank

-International Finance Corporation

-Nordic lnvestment Bank

-Council of Europe Development Bank

-European Union

-European Community

Elk compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere

instellingen voor collectieve belegging.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren

conform de modaliteiten beschreven in het prospectus.

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, zullen bij de

openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

"De activa van "US Winners 1" t.e.m. "US Winners 10" worden, belegd in functie van de,

beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een

mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van amerikaanse index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren

conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, zullen bij de

openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

Overeenkomstig artikel 16, 1 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen

van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, beslist de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen

aan de statuten:

"Artikel 28. Compartimenten.

(...)

33: "High Interest and Scandinavian Currencies Bonds Opportunities 1"

"De activa van elk compartiment worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in obligaties en schuldinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door overheden, supranationale instellingen of overheidsagentschappen in munten andere dan euro en hiermee samenhangende financile instrumenten of deposito's.

Elk compartiment mag mits inachtneming van de wettelijke bepalingen tot honderd ten honderd (100 %) van de activa beleggen in effecten en geldmarktinstrumenten die uitgegeven of gewaarborgd zijn door volgende supranationale instellingen:

' -International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)

-Asian Development Bank

-European Bank for Reconstruction and Development

-European Investment Bank

Eurofima

-Interamerican Development Bank

-International Finance Corporation

-Nordic Investment Bank

-Council of Europe Development Bank

-European Union

-European Community

Elk compartiment zal maximaal 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere

instellingen voor collectieve belegging.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren

conform de modaliteiten beschreven in het prospectus.

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, zullen bij de

openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus.

34: "US Winners 1" t.e.m. "US Winners 10"

"De activa van het compartiment worden belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van amerikaanse index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, notulen van de raad van

bestuur van 29 september 2011 met volmachten, de gecordineerde tekst der statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vr registratie bij toepassing van artikel 173,1 bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/09/2011
Mai 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

)111{6723"

Vc behc aar Bel( Staat

9.9 SAP. Z1111

Mea.

Griffie

Ondernemingsnr : 0877703807

Benaming

(voluit) "KBC PARTICIPATION" afgekort "PARTICIPATION"

Rechtsvorm : Openbare Bevek naar Belgisch recht, Categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, naamloze vennootschap

Zetel : 1080 Brussel, Havenlaan 2

Onderwerp akte : BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE COMPARTIMENTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twee september tweeduizend en elf, door Meester Cari. OCKERMAN, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met. handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de heer Frdric Greta Yves De Schryver, wonende te 9080 Lochristi, Bevrijdingslaan 45, handelend in zijn hoedanigheid van volmachtdrager krachtens beslissing van de raad van bestuur de dato 31 augustus 2011 van de naamloze vennootschap "KBC PARTICIPATION", afgekort "PARTICIPATION", Openbare Bevek naar Belgisch recht volgens de categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2,

aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiernavermelde onderhandse beslissing de dato 31 augustus 2011 van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot creatie van nieuwe compartimenten en toekenning van de specifieke benaming, te weten: "Timing Quality Stocks 1" t.e.m. "Timing Quality Stocks 10" in vermelde vennootschap te bekrachtigen:

"De raad van bestuur heeft beslist tot oprichting van nieuwe compartimenten te weten: "Timing Quality Stocks 1" t.e.m. "Timing Quality Stocks 10".

De doelstellingen van voormelde compartimenten werden als volgt vastgesteld:

"De activa van "Timing Quality Stocks 1" t.e.m. "Timing Quality Stocks 10" worden belegd in functie van de. beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een. mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

Overeenkomstig artikel 16, 1 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, beslist de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten:

"Artikel 28. Compartimenten.

(...)

32: "Timing Quality Stocks 1" t.e.m. "Timing Quality Stocks 10"

De activa van het compartiment worden belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, notulen van de raad van

bestuur van 31 augustus 2011 met volmachten, de gecordineerde tekst der statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie bij toepassing van artikel 173,1 bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2011- Annexes du Moniteur belge

,_r `~e-r-

L '" a

Voor-

behouden -- aan het

Belgisch CarIOCKERMAN

Staatsblad Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/09/2011
Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0877703807

"KBC PARTICIPATION", afgekort "PARTICIPATION"

Openbare Bevek naar Belgisch recht - Categorie ICB - Effecten en Liquide middelen - Naamloze Vennootschap

Zetel : 1080 Brussel, Havenlaan, 2

Onderwerp akte : BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE COMPARTIMENTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig juli tweeduizend en elf, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot volgende registratiemelding draagt :

Geregistreerd twee bladen, zonder renvooien, op het derde Registratiekantoor van Elsene, op vijf augustus tweeduizend en elf, boek 66, blad 01, vak 13. Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR). Voor de Ontvanger (getekend) C. DUMONT.

dat de Heer Geert Schoeters, wonende te Heiken 37, 2861 Sint-Katelijne-Waver, handelend in zijn. hoedanigheid van volmachtdrager krachtens beslissing van de raad van bestuur de dato 26 juli 2011 van de: naamloze vennootschap "KBC PARTICIPATION", afgekort "PARTICIPATION", Openbare Bevek naar Belgisch: recht volgens de categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2,

aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiernavermelde onderhandse beslissing de dato 26 juli 2011 van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot creatie van nieuwe compartimenten en toekenning van de specifieke benaming, te weten: "Exclusive Timing Europe 1" t.e.m. "Exclusive Timing Europe 10" in vermelde vennootschap te bekrachtigen:

"De raad van bestuur heeft beslist lot oprichting van nieuwe compartimenten te weten: "Exclusive Timing Europe 1" t.e.m. "Exclusive Timing Europe 10".

De doelstellingen van voormelde compartimenten werden als volgt vastgesteld:

"De activa van "Exclusive Timing Europe 1" t.e.m. "Exclusive Timing Europe 10" worden, belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van europese index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, zullen bij de', openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

Overeenkomstig artikel 16, 1 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, besliste de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten:

"Artikel 28. Compartimenten.

(...)

31: "Exclusive Timing Europe 1" t.e.m. "Exclusive Timing Europe 10"

"De activa van het compartiment worden, worden, belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initife inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van europese index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

Griffie

'11140677+

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de notulen van de raad

" van bestuur van 26juli 2011 met volmachten, de gecordineerde tekst van statuten).

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij lretBelgisdh Staatsblad 19109e12011

Voor-

behouden

aar3'het

Belgisch

Staatsblad

r

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/06/2011
Motl 2.0

r~ r, L. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~L,~..i~k ,Bbe 10 JUN 2011

B Griffie

St:

1111J1111.11illolj11311j1141117!Ondernemingsnr: 0877703807

Benaming

(voluit) : "KBC PARTICIPATION" afgekort "PARTICIPATION"

Rechtsvorm : Openbare Bevek naar Belgisch recht Categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, Naamloze Vennootschap

Zetel : 1080 Brussel, Havenlaan 2

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig mei tweeduizend en elf, door Meester Cari Ockerman, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KBC PARTICIPATION", afgekort "PARTICIPATION", Openbare Bevek naar Belgisch recht volgens de categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Wijziging van de datum van de algemene vergadering naar 20 juli om tien uur (of indien deze dag geen bankwerkdag is, de eerstvolgende bankwerkdag). De eerstvolgende algemene vergadering dewelke zal beslissen over de jaarrekening afgesloten op 30 april 2011 zal gehouden worden op deze nieuwe datum.

2/ Wijziging van artikel 19 van de statuten, eerste alinea ais volgt :

"De jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op 20 juli om tien uur (of indien deze dag geen bankwerkdag is, de eerstvolgende bankwerkdag), op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats in Belgi die in het oproepingsbericht wordt meegedeeld."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de carensvergadering d.d. 29 april 2011 met aanwezigheidslijst, een uitgifte van het proces-verbaal d.d. 27 mei 2011 met aanwezigheidslijst, de gecordineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vr registratie in toepassing van artikel 173, 1 bis van het Wetboek registratierechten.

Carl Ockerman Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/05/2011
MW 2A

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktebet 111111i1.11.11111,171111!..11111 BRU  J

aa 1 2 M El 20~~

Be

Sta;Griffie

Ondernemingsnr : 0877703807

Benaming

(volgit) : "KBC PARTICIPATION", afgekort "PARTICIPATION"

Rechtsvorm : Openbare Bevek naar Belgisch recht - Categorie ICB - Effecten en Liquide middelen - Naamloze vennootschap

Zetel : 1080 Brussel, Havenlaan, 2

Onderwerp akte : BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE COMPARTIMENTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig april tweeduizend en elf, door Meester Carl; OCKERMAN, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap meti handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,; Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot volgende; registratiemelding draagt

Geregistreerd twee bladen, zonder renvooien, op het eerste Registratiekantoor van Woluwe, op drie mei: tweeduizend en elf, boek 34, blad 05, vak 17. Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR). De Ontvanger (getekend) Engels Kristof.

dat mevrouw Cinthia Van Huffel, wonende te 9800 Deinze, Poelstraat 65, handelend in haar hoedanigheid van volmachtdrager krachtens beslissing van de raad van bestuur de dato 20 april 2011 van de naamloze vennootschap "KBC PARTICIPATION", afgekort "PARTICIPATION", Openbare Bevek naar Belgisch recht volgens de categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2,

aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiernavermelde onderhandse beslissing de dato 20 april 2011 van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot creatie van nieuwe compartimenten en? toekenning van de specifieke benaming, te weten: "KBC Business Pro April 90", "KBC Business Pro November: 90", "KBC Business Pro April 95" en "KBC Business Pro November 95" in vermelde vennootschap te bekrachtigen:

"De raad van bestuur heeft beslist tot oprichting van nieuwe compartimenten te weten: "KBC Business Pro April 90", "KBC Business Pro November 90", "KBC Business Pro April 95" en "KBC Business Pro November 95"

De doelstellingen en de referentiemunt van voormelde compartimenten werden als volgt vastgesteld:

"De activa van "KBC Business Pro April 90" worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in: aandelen en obligaties en hiermee samenhangende financile instrumenten. Het beleggingsbeleid is gericht op: het volgen van de beleggingsstrategie voor een belegger met een bepaald risicoprofiel, zoals beschreven in hete prospectus. Het compartiment stelt zich bovendien tot doel aan de inventariswaarde op jaarbasis een; bodemgrens te verbinden, zoals bepaald in prospectus.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren: conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

"De activa van "KBC Business Pro November 90" worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk: belegd in aandelen en obligaties en hiermee samenhangende financile instrumenten. Het beleggingsbeleid is: gericht op het volgen van de beleggingsstrategie voor een belegger met een bepaald risicoprofiel, zoals: beschreven in het prospectus. Het compartiment stelt zich bovendien lot doel aan de inventariswaarde op: jaarbasis een bodemgrens te verbinden, zoals bepaald in prospectus.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren; conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

"De activa van "KBC Business Pro April 95" worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in: aandelen en obligaties en hiermee samenhangende financile instrumenten. Het beleggingsbeleid is gericht op het volgen van de beleggingsstrategie voor een belegger met een bepaald risicoprofiel, zoals beschreven in het prospectus. Hel compartiment stelt zich bovendien tot doel aan de inventariswaarde op jaarbasis een, bodemgrens te verbinden, zoals bepaald in prospectus.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen-bij -het Belgisch- Staatsblad- 2410512014 --Annexes-du-Moniteur-belge

Voor-' kehbuutn aan het Belgisch Staatsblad

"De activa van "KBC Business Pro November 95" worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in aandelen en obligaties en hiermee samenhangende financile instrumenten. Het beleggingsbeleid is gericht op het volgen van de beleggingsstrategie voor een belegger met een bepaald risicoprofiel, zoals beschreven in het prospectus. Het compartiment stelt zich bovendien tot doel aan de inventariswaarde op jaarbasis een bodemgrens te verbinden, zoals bepaald in prospectus.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

"De referentiemunt voor de compartimenten "KBC Business Pro April 90", "KBC Business Pro November'. 90", "KBC Business Pro April 95" en "KBC Business Pro November 95" is de Euro (EUR)."

Overeenkomstig artikel 16, 1 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen ' van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, besliste de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten:

"Artikel 28. Compartimenten.

(" .)

27: "KBC Business Pro April 90"

"De activa van het compartiment worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in aandelen en obligaties en hiermee samenhangende financile instrumenten. Het beleggingsbeleid is gericht op het volgen van de beleggingsstrategie voor een belegger met een bepaald risicoprofiel, zoals beschreven in het prospectus. Het compartiment stelt zich bovendien tot doel aan de inventariswaarde op jaarbasis een bodemgrens te verbinden, zoals bepaald in prospectus.

De referentiemunt voor het compartiment is de Euro (EUR).

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren " conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

28: "KBC Business Pro November 90"

"De activa van het compartiment worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in aandelen en obligaties en hiermee samenhangende financile instrumenten. Het beleggingsbeleid is gericht op het volgen van de beleggingsstrategie voor een belegger met een bepaald risicoprofiel, zoals beschreven in het prospectus. Het compartiment stelt zich bovendien tot doel aan de inventariswaarde op jaarbasis een bodemgrens te verbinden, zoals bepaald in prospectus.

De referentiemunt voor het compartiment is de Euro (EUR).

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

29: "KBC Business Pro April 95"

"De activa van het compartiment worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in aandelen en obligaties en hiermee samenhangende financile instrumenten. Het beleggingsbeleid is gericht op het volgen van de beleggingsstrategie voor een belegger met een bepaald risicoprofiel, zoals beschreven in het prospectus. Het compartiment stelt zich bovendien tot doel aan de inventariswaarde op jaarbasis een bodemgrens te verbinden, zoals bepaald in prospectus.

De referentiemunt voor het compartiment is de Euro (EUR).

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

30: "KBC Business Pro November 95"

"De activa van het compartiment worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in aandelen en obligaties en hiermee samenhangende financile instrumenten. Het beleggingsbeleid is gericht op het , volgen van de beleggingsstrategie voor een belegger met een bepaald risicoprofiel, zoals beschreven in het prospectus. Het compartiment stelt zich bovendien tot doel aan de inventariswaarde op jaarbasis een bodemgrens te verbinden, zoals bepaald in prospectus.

De referentiemunt voor het compartiment is de Euro (EUR).

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."-Bijlagen-bij-hetftelgisch Staatsblad-=-24/0512011 - Anrnexes-du-Moniteur belge

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de notulen van de raad

van bestuur van 20 april 2011 met volmachten, de gecordineerde tekst van statuten).

Carl OCKERMAN

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/04/2011
r

MM 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad*11061878*

.1 2 APR 20111

~AUSS~

Griffie

Ondernemingsnr: 0877703807

Benaming

(voluit) : "KBC PARTICIPATION" afgekort "PARTICIPATION"

Rechtsvorm : Openbare Bevek naar Belgisch recht - Categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, naamloze vennootschap

Zetel : 1080 Brussel, Havenlaan 2

Onderwerp akte : BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE COMPARTIMENTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op nendertig maart tweeduizend en elf, door Meester Carl: Ockerman, Geassocieerd Notaris, vennoot van Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met; handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat mevrouw Cinthia Van Huffel, wonende te 9800 Deinze, Poelstraat 65, handelend in haar hoedanigheid van volmachtdrager krachtens beslissing van de raad van bestuur de dato dertig maart tweeduizend en elf van de naamloze vennootschap "KBC PARTICIPATION", afgekort "PARTICIPATION", Openbare Bevek naar Belgisch recht volgens de categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2, aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiemavermelde onderhandse beslissing de dato dertig maart tweeduizend en elf van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot creatie van nieuwe compartimenten en toekenning van de specifieke benaming, te weten: "Buyback 1 t.e.m. Buyback 10" in vermelde vennootschap te bekrachtigen:

De raad van bestuur heeft beslist tot oprichting van nieuwe compartimenten te weten:  Buyback 1" t.e.m. "Buyback 10".

De doelstellingen van voormelde compartimenten werd als volgt vastgesteld:

"De activa van "Buyback 1" t.e.m. "Buyback 10 worden, belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen: zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile: inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde; afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus."

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, zullen bij de: openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus.

Overeenkomstig artikel 16, 1 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen, van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, beslist de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten:

"Artikel 28. Compartimenten.

26: "Buyback 1 t.e.m. "Buyback 10

"De activa van het compartiment worden, worden, belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde,. op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile: inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur ot de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus.

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, notulen van de raad van bestuur van 30 maart 2011 met volmachten, de gecoordineerde tekst der statuten).

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij liet BeLgiscli Staatsblad - 22/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

14/02/2011
Mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

J lI1J hiJ 11101101 hIll MIJ IJIl JIJ JJI hIJ

'11023831*

BRU JS~~

,

~ FEV. 20U

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

Ondernemingsnr Benaming

(voluit)

Rechtsvorm :

0877703807

"KBC PARTICIPATION" afgekort "PARTICIPATION"

Openbare Bevek naar Belgisch recht - Categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, naamloze vennootschap

Zetel : 1080 Brussel, Havenlaan 2

Onderwerp akte : BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE COMPARTIMENTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig december tweeduizend en tien, door Meester Carl OCKERMAN, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap niet handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot de volgende registratiemelding draagt:

"Geregistreerd twee bladen zonder renvooien op het lste Registratiekantoor van Woluwe op 05 januari 2011. Boek 32 blad 66 vak 12. Ontvangen vijfentwintig euro (25 ). De eerstaanwezend inspecteur a.i., (getekend) D. PLUQUET.",

dat mevrouw Cinthia Van Huffel, wonende te 9800 Deinze, Poeistraat 65, handelend in haar hoedanigheid van volmachtdrager krachtens beslissing van de raad van bestuur de dato tweentwintig december tweeduizend en tien van de naamloze vennootschap "KBC PARTICIPATION", afgekort "PARTICIPATION", Openbare Bevek naar Belgisch recht volgens de categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2,

aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiernavermelde onderhandse beslissing de dato tweentwintig december tweeduizend en tien van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot creatie van nieuwe compartimenten en toekenning van de specifieke benaming, te weten: "Flexible Portfolio" en "US Selection 1" t.e.m. "US Selection 10" en "Global Leaders 1" t.e.m. "Global Leaders 10"in vermelde vennootschap te bekrachtigen:

"De raad van bestuur heeft beslist tot oprichting van nieuwe compartimenten te weten: "Flexible Portfolio" en "US Selection 1" t.e.m. "US Selection 10" en "Global Leaders 1" t.e.m. "Global Leaders 10" ,

De doelstellingen van voormelde compartimenten werd als volgt vastgesteld:

"De activa van "Flexible Portfolio" worden hoofdzakelijk belegd in aandelen en obligaties, en dit rechtstreeks of onrechtstreeks via financile instrumenten.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus.

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt, de vervaldag, alsmede de vooropgestelde structuur zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

"De activa van "US Selection 1" t.e.m. "US Selection 10" worden belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van Amerikaanse index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus.

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

"De activa van "Global Leaders 1" t.e.m. "Global Leaders 10" worden belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus.

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-behotiden

a het

Belgisch-Staatsblad

7J

Overeenkomstig artikel 16, 1 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, beslist de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten:

"Artikel 28. Compartimenten.

23: "Flexible Portfolio"

"De activa van elk compartiment worden hoofdzakelijk belegd in aandelen en obligaties, en dit rechtstreeks

of onrechtstreeks via financile instrumenten.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren

conform de modaliteiten beschreven in het prospectus,

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, zullen bij de

openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven warden in het prospectus."

24: "US Selection 1" t.e.m. "US Selection 10"

"De activa van elk compartiment worden belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van Amerikaanse index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus.

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

25: "Global Leaders 1" t.e.m. "Global Leaders 10"

"De activa van elk compartiment worden belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

" De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus.

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, notulen van de raad van

bestuur van 28 december 2010 met volmachten, de gecordineerde tekst der statuten).

Carl OCKERMAN

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/02/2011
Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

1 na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsar Benaming

(voluit) "KBC PARTICIPATION" afgekort "PARTICIPATION"

Rechtsvorm Openbare Bevek naar Belgisch recht, Categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, naamloze vennootschap

Zetel : 1080 Brussel, Havenlaan 2

Onderwerp akte : BEKRACHTIGING CREATIE VAN NIEUWE COMPARTIMENTEN STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zesentwintig november tweeduizend en tien, door Meester Vincent BERQUIN, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot de volgende registratiemelding draagt:

"Geregistreerd twee bladen zonder renvooien op het 1ste Registratiekantoor van Woluwe op 01 december 2010. Boek 31 blad 88 vak 04. Ontvangen vijfentwintig euro (eur 25,00). De e/a inspecteur, (getekend) Dominique PLUQUET.",

dat mevrouw Cinthia Van Huffel, wonende te 9800 Deinze, Poelstraat 65, handelend in haar hoedanigheid van volmachtdrager krachtens beslissing van de raad van bestuur de dato vier en twintig november tweeduizend en tien van de naamloze vennootschap "KBC PARTICIPATION", afgekort "PARTICIPATION", Openbare Bevek naar Belgisch recht volgens de categorie ICB - Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2,

aan ondergetekende notaris heeft gevraagd om de hiernavermelde onderhandse beslissing de dato vier en twintig november tweeduizend en tien van de raad van bestuur van voormelde vennootschap tot creatie van nieuwe compartimenten en toekenning van de specifieke benaming, te weten: "Exclusive Consumer Trends 1" t.e.m. "Exclusive Consumer Trends 10" in vermelde vennootschap te bekrachtigen:

"De raad van bestuur heeft beslist tot oprichting van nieuwe compartimenten te weten: "Exclusive Consumer Trends 1" t.e.m. "Exclusive Consumer Trends 10" .

De doelstelling van voormelde compartimenten werd als volgt vastgesteld:

"De activa van "Exclusive Consumer Trends 1" t.e.m. "Exclusive Consumer Trends 10" worden, belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus.

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

Overeenkomstig artikel 16, 1 van de wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, beslist de vergadering volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten:

"Artikel 28. Compartimenten.

22: "Exclusive Consumer Trends 1" t.e.m. "Exclusive Consumer Trends 10"

"De activa van elk compartiment worden, belegd in functie van de beleggingsdoelstellingen zijnde, op de specifieke vervaldag van het compartiment, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de initile inschrijvingswaarde, gehanteerd tijdens de initile inschrijvingsperiode, plus een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van index(en) en/of aandelen.

De raad van bestuur of de algemene vergadering kan bovendien periodiek beslissen coupons uit te keren conform de modaliteiten beschreven in het prospectus.

De concrete modaliteiten per compartiment, waaronder de referentiemunt en de vervaldag, zullen bij de openstelling van het compartiment gedetailleerd beschreven worden in het prospectus."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

equede,

s 1 JAN. 2011

Griffie

0877703807

Einiixs du 1Vlniteur blg

Bijlagen bijll: $lgiscTi Statslild =-10/0212011

Voor- (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, notulen van de raad van bestuur van 24 november 2010 met volmachten, de gecordineerde tekst der statuten).

b thoeden

aan het

Belgisch Staatsblad

Vincent BERQUIN

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/01/2011
~r Riad 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

!Item:

ry D~?Fi~rr ~" .-~

6 ~ Ot

Ondernemingsnr : 0877703807

Benaming

(voluit) : "KBC PARTICIPATION", afgekort "PARTICIPATION"

Rechtsvorm : Openbare Bevek naar Belgisch recht - Categorie ICB - Effecten en Liquide middelen - Naamloze Vennootschap

Zetel : 1080 Brussel, Haventaan, 2

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op tien december tweeduizend en tien, door Meester Carl OCKERMAN, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met. handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KBC Participation", afgekort "PARTICIPATION", Openbare Bevek naar Belgisch recht volgens de categorie ICB Effecten en Liquide middelen, waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 2, volgende beslissingen genomen heeft:

1 Wijziging van de omschrijving van het beleggingsbeleid van de compartimenten "HIGH INTEREST BONDS 1" t.e.m. "HIGH INTEREST BONDS 10", zodat de compartimenten de mogelijkheid hebben om te beleggen in obligaties en schuldinstrumenten, uitgegeven of gewaarborgd door overheden of supranationale instellingen, in munten andere dan euro.

Hiertoe besliste de vergadering dat de passage "De activa van het compartiment worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in obligaties en schuldinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door de Belgische Staat en hiermee samenhangende financile instrumenten of deposito's.

in art 28 20, 1ste alinea wordt vervangen door :

"De activa van elk compartiment worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd in obligaties;_ en schuldinstrumenten, uitgegeven of gewaarborgd door overheden of supranationale instellingen, in munten. andere dan euro en hiermee samenhangende financile instrumenten of deposito's.

2 De vergadering besliste dat de verwijzing van "het compartiment" wordt vervangen door "elk compartiment" in art 28 20, 2de, 3de en Ode alinea.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal van 19.11.2010 (carensvergadering) met aanwezigheidslijst, een uitgifte van het proces-verbaal van 10.12.2010, een aanwezigheidslijst, de gecoordineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vr registratie in toepassing van artikel 173, 1 bis van het Wetboek registratierechten.

Carl OCKERMAN

Geassocieerd Notaris

Voai

behou aan h Belgis

Staatst" 11,1111,111080"Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2010, APP 08.07.2010, DPT 22.11.2010 10612-0014-776
27/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.04.2009, GGK 09.07.2009, NGL 20.11.2009 09844-0128-286
02/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.04.2008, GGK 10.07.2008, NGL 29.12.2008 08864-0115-189
21/08/2007 : ME. - JAARREKENING 30.04.2007, GGK 12.07.2007, NGL 13.08.2007 07552-0394-021
07/08/2006 : ME. - JAARREKENING 30.04.2006, GGK 13.07.2006, NGL 31.07.2006 06560-0233-023
21/10/2015 : ME. - JAARREKENING 30.04.2015, GGK 20.07.2015, NGL 12.10.2015 15648-0512-195

Coordonnées
9KBC PARTICIPATION, AFGEKORT : PARTICIPATION

Adresse
HAVENLAAN 2 1080 BRUSSEL

Code postal : 1080
Localité : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Région : Région de Bruxelles-Capitale