A.P.U B CO-INVESTMENT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A.P.U B CO-INVESTMENT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 821.904.853

Publication

02/05/2014 : KAPITAALVERHOGING IN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN
VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijfentwintîg maart tweeduîzend veertien, door Meester Peter ; VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel, die aan het slot de volgende regïstratiemelding draagt :

« Geregistreerd drie bladen zonder renvooien op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 26 maart 2014. '■ Boek 82 blad 69 vak 05. Ontvangen vijftig euro (50,00 EUR) voor Marchai D., (getekend) C. DUMONT. » dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap A.P.U B Co-investment waarvan de zetel,

gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat 97 (4de verdieping),

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met negenenzestigduizend vijfhonderdzevenenzeventïg euro negenentachtig cent (69.577,89 EUR), hetzij het équivalent in euro van honderd en vijfduizend Australische dollar (105.000,00 AUD) en dit overeenkomstig de wisselkoers van de Nationale Bank van België op datum van 24 maart 2014, om het te brengen op zeven miljoen vijfhonderdachtendertig duîzend achthonderd negentien euro vierenzeventig cent (7.538.819,74 EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en gîng gepaard met de uîtgifte van zes miljoen negenhonderd zevenenvijftig duîzend zevenhonderd negenentachtig (6.957.789) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden aïs de bestaande kapitaalaandelen, en die in de, wînsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Er werd cnmïddellljk tegen pari în geld ingesohreven op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van één eurocent (0,01 EUR) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort tôt beloop van honderd procent (100 %) en dit door de inbreng van het équivalent in euro van honderd en vijfduizend Australische dollar (105.000,00 AUD).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer BE54 0017 2296 2597 op naam van de vennootschap bij de bank BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 20 maart 2014, dat aan de, notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

2" Teneinde de statuten în overeenstemming te brengen met de beslissing tôt kapitaalverhoging die

voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven miljoen vijfhonderdachtendertig duizend achthonderd. negentien euro vierenzeventig cent (7.538.819,74 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderddrieënvijftig miljoen achthonderd eenentachtig duizend negenhonderd vierenzeventig (753.881.974) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ zevenhonderddrieënvijftig miljoen achthonderd eenentachtig duizend negenhonderd vierenzeventigste (1/ 753.881.974ste ) van het kapitaal' vertegenwoordigen. ".

VOOR GELUKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uîttreksel werden neergelegd : een uîtgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoôrdineerde tekst van de statuten).

Peter VAN MELKEBEKE Geassccieerd Notaris

Op de laatste t>lz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

tfRussiâ
29/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 23.12.2013, NGL 22.01.2014 14014-0140-012
08/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 01.03.2013, NGL 29.03.2013 13081-0133-012
03/08/2012
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1II li II 10IIIII1IIVI I11

*12136913*

Ondernemingsnr : 0821 904.853

Benaming (voluit) : A.P.0 B Co-investment

{verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Koningsstraat 97 (4`e verdieping)

1000 BRUSSEL

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING 1N SPECIEN MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig juni tweeduizend en twaalf, door Meester Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot de volgende registratiemelding draagt :

Geregistreerd drie bladen zonder renvooien op het 15ie Registratiekantoor van VORST op 11/07/2012. Boek 87 blad 54 vak 9. Ontvangen vijfentwintig euro (25 ) (getekend) VAN MELKEBEKE. dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "A.P.0 B " Co-investment" waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat 97 (ode verdieping),

volgende beslissingen genomen heeft:

" 1 Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van vijftienduizend euro (15.000,00 EUR) zodat het kapitaal verhoogd werd tot zeven miljoen vierhonderd negen en zestigduizend tweehonderd n en veertig euro vijf en tachtig cent (7.469.241,85 EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van n miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van 0,01 EUR per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort tot beloop van honderd procent (100 %) en dit door de inbreng van vijftienduizend euro (15.000,00 EUR).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer BE 73 001-6245267-60 op naam van de vennootschap bij de bank BNP Panbas Fortis zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financile instelling op 27 juni 2012, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

2 Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven miljoen vierhonderd negen en zestigduizend tweehonderd n en veertig euro vijf en tachtig cent (7.469.241,85 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd zes en veertig mi joen negenhonderd vier en twintigduizend honderd vijf en tachtig (746.924.185) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder n/ zevenhonderd zes en veertig miljoen negenhonderd vier en twintigduizend honderd vijf en tachtigste (1/746.924.185s1Q) van het kapitaal vertegenwoordigen.".

3 Bijzondere volmacht werd verleend aan Johan Lagae en/of Mevrouw Els Bruis, woonplaats kiezende te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoordineerde tekst van de statuten).

op de laatste blz, van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

beF

ar Be Sta

1.b1218R

ussEL

Griffie

mod 11.1

Voor-beliaudert aan het Belgisch Staatsblad Denis DECKERS

Geassocieerd NotarisOp de laatste blz. vale Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 15.03.2012, NGL 30.03.2012 12079-0526-012
10/02/2012
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte_J 1

11111

*iao3aees*

Vi behi aai Bel Staa

30Jzi1012

BRUME.

Griffie

"

10/02/2012

Staatsblad

C1D

e

" " " " Rechtsvorm : naamloze vennootschap" : Zetel : Koningsstraat 97 (4de verdieping)

"

1000 BRUSSEL Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig december tweeduizend en elf, door Meester' Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap! met handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000! I Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot del volgende registratiemelding draagt:

"Geregistreerd drie bladen zonder renvooien op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 13 januari 2012.

Boek 64 blad 81 vak 19. Ontvangen vijfentwintig euro (25 ) (getekend) MARCHAL D.", dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"A.P.0 B Co-investment", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat 97 (4de verdieping), volgende beslissingen genomen heeft:

1 Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van tweehonderd zeven enl dertigduizend vijfhonderd achttien euro zes en vijftig cent (237.518,56 EUR), hetzij het equivalent in euro van' driehonderd en vierduizend Australische dollar (AUD 304.000,00), zodat het kapitaal verhoogd werd tot zeven miljoen vierhonderd vier en vijftigduizend tweehonderd n en veertig euro vijf en tachtig cent (7.454.241,85 EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van drientwintig miljoen zevenhonderd n en vijftig duizend achthonderd zes en vijftig (23.751.856) ; kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande ; kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Aanvaarding van' een inbreng in een buitenlandse munt (Australische dollar) ter volstorting van de tegenwaarde ervan uitgedrukt (maar niet omgezet) in euro. Deze inbreng werd beschouwd als een inbreng in geld en niet ais een inbreng in natura.

I Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van 0,01 EUR per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort tot beloop van honderd procent (100 %) en dit door de inbreng van driehonderd en vierduizend Australische dollar (AUD 304.000,00).

I De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort opa een bijzondere rekening nummer 16 0016607735 74 op naam van de vennootschap bij de bank BNP Paribas; Fortis zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financile instelling op 29 december 2011, dat aan de' notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

2 Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die: voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven miljoen vierhonderd vier en vijftigduizend tweehonderd n: en veertig euro vijf en tachtig cent (7.454.241,85 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijf en veertig miljoen vierhonderd vier en twintigduizend honderd vijf en tachtig (745.424.185) aandelen, zonder' vermelding van waarde, die ieder n! zevenhonderd vijf en veertig miljoen vierhonderd vier en twintigduizend honderd vijf en tachtigste (1, 745.424.185ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.".

3 Bijzondere volmacht werd verleend aan Johan Lagae en/of Mevrouw Els Bruis, woonplaats kiezende te ; 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en ; lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, ; alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Il Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

andernemingsnr : 0821.904.853

Benaming (voluit) : A.P.0 B Co-investment

(verkort) :

s

41,

Voor- behouden +'^' -aan ffet Beech Staatsblad

~

ff.

y mod 11.1

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecordineerde tekst der statuten).

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luiks vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 15.03.2011, NGL 13.05.2011 11113-0262-011
10/03/2015
mod 11.1

Luik B I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" " ~r

neergeiegdlontvangen op

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

~-.

:" ~:~,~

Z 6 FEB, 2015 .' .

1

*15036808*

Op de laatste blz. van Luik E3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0821.904.853

Benaming (voluit) :A.P.0 B Co-investment

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Koningsstraat 97 (4de verdieping)

1000 Brussel

3;. Onderwerp akte :ONTBINDING met dadelijke SLUITING van de VEREFFENING (toepassing artikel 184,5 W.Venn.)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twintig februari tweeduizend vijftien, door Meester Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap A.P.0 B Co-investment, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat 97 (Arde verdieping), hierna "de Vennootschap", volgende beslissingen genomen heeft

1 Gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud van de vereffening, beslissing toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 184 5 van het Wetboek van vennootschappen en bijgevolg ontbinding en dadelijke sluiting van de vereffening van de Vennootschap in n = akte.

Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de bedrijfsrevisor dat de schulden tegenover derden luidens de staat van activa en passiva werden terugbetaald, besliste de vergadering met nparigheid; van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.

De vergadering besliste eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun aandelenbezit zal worden teruggenomen.

2 Beslissing, gezien het voorgaande, tot onmiddellijke sluiting van de vereffening en vaststelling dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

3 De boeken en bescheiden van de Vennootschap werden neergelegd en zullen bewaard blijven gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: Intertrust (Belgium) NV/SA, Koningsstraat 97, 1000 Brussel.

De vergadering stelde vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie bij de Deposito- en Consignatiekas van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden warden afgegeven.

De vergadering verleende volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan Intertrust (Belgium), NV/SA, teneinde het vereffeningssaldo uit te, keren aan de aandeelhouders en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.

4 Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruis, woonstkeuze gedaan hebbende te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 181 van; het Wetboek van vennootschappen)

Uitgereikt vr registratie in toepassing van artikel 173, 1 bis van het Wetboek van registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Notaris

ter grfrie van de Nederlandstalige

re^h'.:'..an,e i:'i:~rff-iedq QrCsse

28/03/2011
naa 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

1111110111 111111111 u

*11046508*

IMtl SSEL

1 6MAR. 2011

Griffie

~

Ondernemingsnr : 0821904853

Benaming

(voluit) : A.P.0 B Co-investment

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Koningsstraat 97 (4de verdieping)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op n maart tweeduizend en elf, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "A.P.UI B Co-investment", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat 97 (4de verdieping),

volgende beslissingen genomen heeft:

1 Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van tweehonderd zeven en" dertigduizend vijfhonderd vijftien euro zeven en veertig cent (237.515,47 EUR), hetzij het equivalent in euro van' driehonderd tweentwintig duizend driehonderd zes en vijftig Australische dollar (AUD 322.356), zodat het kapitaal verhoogd werd tot zeven miljoen tweehonderd zestienduizend zevenhonderd drientwintig euro negen en twintig cent (7.216.723,29 EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van, drientwintig miljoen zevenhonderd n en vijftigduizend vijfhonderd zeven en veertig (23.751.547) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van 0,01 EUR per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort tot beloop van honderd procent (100 %) en dit door de inbreng van driehonderd tweentwintig duizend driehonderd zes en vijftig Australische'; dolfat (AUD 322.356).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer 001-6366532-13 op naam van de vennootschap bij de bank BNP Paribas', Fortis zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financile instelling op 1 maart tweeduizend en elf, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

2 Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven miljoen tweehonderd zestienduizend zevenhonderd:: drientwintig euro negen en twintig cent (7.216.723,29 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd; n en twintig miljoen zeshonderd tweenzeventigduizend driehonderd negen en twintig (721.672.329); aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder n/ zevenhonderd n en twintig miljoen zeshonderd, tweenzeventigduizend driehonderd negen en twintigste (1/721.672.329ste ) van het kapitaal' vertegenwoordigen.".

3 Bijzondere volmacht werd verleend aan Johan Lagae en/of Mevrouw Els Bruis, woonplaats kiezende te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoordineerde tekst der statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vr registratie bij toepassing van artikel 173,1 bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Op de laatste blz. van Luik 5 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
A.P.U B CO-INVESTMENT

Adresse
KONINGSSTRAAT 97 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale