ΩMS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ΩMS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 894.048.604

Publication

04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 01.01.2012, GGK 25.06.2012, NGL 29.06.2012 12237-0577-011
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 01.01.2011, GGK 27.06.2011, NGL 28.06.2011 11228-0248-011
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 01.01.2010, GGK 28.06.2010, NGL 20.07.2010 10323-0274-010
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 01.01.2009, GGK 29.06.2009, NGL 30.06.2009 09333-0328-010
23/04/2015
Mod Word 11.1

In de bijlagers bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van eee

neergelegd/ontvangen legd/ontvangen op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming 0894.048.604

(voluit) : (verkort) : RAYMOND OOMS

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Broekstraat 74 te 1860 Meise

(volledig adres) : VERPLAATSING VAN DE ZETEL -WIJZIGING VAN DE NAAM EN HET DOEL  KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN VAN DE DATUM DER JAARVERGADERING  WIJZIGING DER STATUTEN  ONTSLAG EN BENOEMING -VOLMACHT

Onderwerp akte1 3 APR. 2015

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank vnn flf r~e,-tzndel Brussel

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Kim Lagae, te Brussel, op 30 maart 2015. De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1083 Ganshoren, Rusatiralaan 1, met ingang van 30 maart 2015, een vestigingseenheid op dat adres te openen en de vestigingseenheid te 1860 Meise, Broekstraat 74 te sluiten.

2. het doel van de vennootschap te vervangen door de tekst hierna vermeld onder artikel 3 der statuten en de vennootschap te zetten in een burgerlijke vennootschap niet handelsvorm.

3 akte te nemen van het ontslag van de heer Raymond Ooms als zaakvoerder, met ingang van 30 maart 2015.

4. mevrouw Patricia De Pril, wonende te B-9620 Zottegem, Oud-strijdersstraat 12, te benoemen als iet-statutaire zaakvoerder, voor een onbeperkte duur. Haar mandaat gaat in op de dag van deze vergadering. Haar mandaat wordt niet bezoldigd.

5. YD-S', burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Sint-Jans-Molenbeek (B-1080 Brussel), Louis Mettewielaan 272 bus 3, ondernemingsnummer 0819.063.842, te benoemen als tweede, niet-statutaire zaakvoerder, met ingang van 1 april 2015 tot en met 31 juli 2036. Haar mandaat wordt niet bezoldigd. Zij zal in de uitoefening van haar mandaat worden vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, de heer Jozef Pirenne, die optreedt als haar vaste vertegenwoordiger, en bij ontstentenis, de heer Alain Van Esse.

6. het kapitaal te verhogen met duizend vierhonderd euro (EUR 1.400,00) om het kapitaal te brengen op twintigduizend euro (EUR 20.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, volledig afbetaald door een overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank NV, zodat de vennootschap daardoor over een som van duizend vierhonderd euro (EUR 1.400,00) beschikt.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze stortingen zijn gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

7. de vertegenwoordiging van het kapitaal te wijzigen zodat dit wordt vertegenwoordigd door 200.000 aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

8. het boekjaar als volgt te wijzigen:

Het boekjaar sluit af op 31 juli van elk jaar,

In afwijking hiervan zal het boekjaar lopen over volgende periodes:

van 1 januari 2015 tot 31 maart 2015;

van 1 april 2015 tot 28 februari 2017;

van 1 maart 2017 tot 31 januari 2019;

van 1 februari 2019 tot 31 december 2021;

van 1 januari 2022 tot 30 november 2023;

van 1 december 2023 tot 31 oktober 2025;

van 1 november 2025 tot 30 september 2027;

van 1 oktober 2027 tot 31 augustus 2029;

van 1 september 2030 tot 31 juli 2031;

van 1 augustus 2031 tot 30 juni 2033;

van 1 juli 2033 tot 31 mei 2035;

van 1 juni 2035 tot 31 juli 2036.

9. de statuten te vervangen door een nieuwe tekst die luidt als volgt inclusief de wijziging van de maatschappelijke benaming in S ms (Volgt een uittreksel uit de statuten):

Artikel 1: Vorm -. Benaming

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam `Qms'

Artikel 2: Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel gevestigd te B-1083 Ganshoren, Rusatiralaan 1. (...)

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi of in het buitenland

1) managementactiveiten van vennootschappen en ondernemingen in het algemeen;

2) het bestuur, toezicht en de controle op alle verbonden vennootschappen of waarmee en band van deelneming bestaat en hen alle leningen toekennen onder welke vorm en voor welke duur dan ook;

3) zich alle roerende of onroerende goederen, exploitatie- of uitrustingsgoederen eigen mken, in huur geven of nemen, oprichten, vervreemden of ruilen; alle roerende of onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als er geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband bestaat met het maatschappelijk doel van de vennootschap;

4) onroerende goederen en/of rechten in financieringshuur geven of nemen, alle investeringen verrichten in roerende of onroerende goederen en/of rechten;

5) het mandaat uitoefenen van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap kan deelnemen bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financile tussenkomst of op een andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, in Belgi of in het buitenland, waarvan het doel gelijk, analoog of aanverwant zou zijn aan het hare, of van die aard dat het de ontwikkeling van haar maatschappelijk doel zal bevorderen.

Op algemene wijze kan de vennootschap alle verrichtingen uitvoeren, waarbij commercile verrichtingen alleen bijkomstig kunnen worden uitgeoefend, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar maatschappelijk doel betrekking hebben, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en alle industrile rechten en industrile of commercile eigendom die daarop betrekking heeft uitoefenen. De vennootschap kan ook waarborgen geven onder alle vormen, zelfs voor verbintenissen van derden indien dit van aard is om de ontwikkeling van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Artikel 5: Kapitaal

s Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge Het kapitaal bedraagt twintigduizend euro (EUR 20.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdduizend (200.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk ntweehonderdduizendste van liet maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigers.

Artikel 7 : Zaakvoering

De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders. De zaakvoerders worden door de algemene vergadering benoemd voor de duur die deze bepaalt.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering, bij eenvoudige meerderheid der stemmen. De benoemingen zijn ten allen tijde herroepbaar door de algemene vergadering. De zaakvoerders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende zaakvoerder(s) eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die overgegaan is tot de herverkiezing.

Artikel 8 : Bevoegdheden van de zaakvoerders

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de meest ruime bevoegdheden tot het stellen of toelaten van elke handeling die nodig of dienstig is voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap en behoudens deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Artikel 9: Vertegenwoordiging in akten en bij rechtshandelingen

De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd door een zaakvoerder.

Zij is eveneens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, handelend binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 10 : Vergoedingen

De algemene vergadering beslist of het mandaat van zaakvoerder al dan niet wordt bezoldigd. Zo het mandaat van zaakvoerder bezoldigd is, bepaalt de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen het bedrag van de vaste en/of evenredige vergoeding die aan de zaakvoerders) zullen toegekend worden en geboekt zullen worden als algemene kosten, onafgezien van alle eventuele kosten van vertegenwoordiging, reizen en verplaatsingen.

Artikel 12: Bijeenkomsten van de algemene vergaderingen

Ieder jaar wordt op 31 december, om 18 uur, een gewone algemene vergadering der vennoten gehouden.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerste werkdag die aan die datum voorafgaat, op hetzelfde uur.

Bij afwijking van wat voorafgaat, zal de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening over de boekjaren die niet eindigen op 31 juli van ieder jaar, zoals vermeld onder artikel 16 van deze statuten, worden gehouden op de Iaatste dag van de zesde maand die volgt op de afsluiting van het boekjaar, om 18 uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Artikel 13 : Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen

Alle stemgerechtigde vennoten kunnen zelf of per volmacht, al dan niet gegeven aan een vennoot, stemmen,

Bij splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker, komt het stemrecht uitsluitend toe aan de blote eigenaar.

De zaakvoerders) kan (kunnen) de vorm en inhoud van de volmachten vastleggen en eisen dat ze worden neergelegd, op de door haar bepaalde plaats, en dit vijf dagen voor de algemene vergadering. Artikel 16: Boekjaar

Het boekjaar sluit af op 31 juli van elk jaar.

In afwijking hiervan zal het boekjaar lopen over volgende periodes:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-r- behouden aan het Belgisch

Staatsblad

van 1 januari 2015 tot 31 maart 2015;

van 1 april 2015 tot 28 februari 2017;

van 1 maart 2017 tot 31 januari 2019;

van 1 februari 2019 tot 31 december 2021;

van 1 januari 2022 tot 30 november 2023;

van I december 2023 tot 31 oktober 2025;

van 1 november 2025 tot 30 september 2027;

van 1 oktober 2027 tot 31 augustus 2029;

van 1 september 2030 tot 31 juli 2031;

van 1 augustus 2031 tot 30 juni 2033;

van 1 juli 2033 tot 31 mei 2035;

van 1 juni 2035 tot 31 juli 2036.

Artikel 17 : Verdeling van de winst

De nettowinst wordt gevormd overeenkomstig de wet.

Van deze winst wordt vijf procent afgenomen om de wettelijke reserve te vormen. Deze afname is niet meer verplicht zodra de reserve n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

De algemene vergadering mag echter beslissen geheel of een deel van dit saldo te reserveren of te bestemmen tot overdracht naar volgend boekjaar of voor eventuele tantimes aan de zaakvoering. Artikel 19 : Verdeling

Na delging van alle schulden, Iasten, kosten, van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling, in specin of in effecten, van het afbetaalde en niet afgeschreven bedrag der aandelen.

Indien aI de aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn, herstellen de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de verdeling, het evenwicht tussen alle aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van de onvoldoende afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen in specin ten voordele van aandelen die in een grotere mate afbetaald zijn.

Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld tussen al de aandelen

10. volmacht te verlenen aan de heer Luc Jadinon, accountant, met kantoor te 1861 Meise (Wolvertem), Neromstraat 93, met macht tot indeplaatstelling , tot het vervullen van alle formaliteiten die verschuldigd zijn bij alle private en/of publiekrechtelijke instellingen en aIIe belastingadministraties, en onder meer met betrekking tot vestigingsattest, inschrijving en/of wijzigingen in de Kruispuntbank , BTW en het uitvoeren van alle administratieve verrichtingen van de vennootschap.

Dit houdt onder meer de bevoegdheid in om:

de wijziging van vestigingseenheid aan te geven aan een ondernemingsloket;

de wijziging van het doel aan te geven aan een ondernemingsloket;

de BTW-identificatie van de vennootschap aan te passen aan de genomen besluiten;

telkens het boekjaar verandert of de maand wordt gewijzigd waarin de gewone algemene

vergadering wordt gehouden, zoals vermeld in de statuten, de gegevens van de vennootschap

in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen;

de identiteit van de vaste vertegenwoordiger te publiceren van YD-S', burgerlijke

vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

en deze persoon in te schrijven in de KBO.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de zaakvoerders (art. 287

W.Venn.), een volmacht en een cordinatie der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/08/2015
Voor-behoude

aan hel Belgisc Staatsbh

Mod PDF 11.1

[ -" "` In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

liaese'elemeorevamgen

Griffie

...,_ a ~, . ~_ ..

OiiitkilT~i t

(M\Ondememingsnr : 0894.048.604

Benaming (voluit) Oms (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rusatiralaan 1 - 1083 Ganshoren

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Wijziging

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd 07/07/2015

Onder verwijzing naar de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad dd 23/04/2015 onder referte 2015-04-23 1 15058998, wordt de wijziging van aanstelling als tweede niet-statutaire zaakvoerder als volgt weerhouden:

YD-S', burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Sint-Jans-Molenbeek (B-1080 Brussel), Louis Mettewielaan 272 bus 3, ondernemingsnummer 0819.063.842, te benoemen als tweede, niet-statutaire zaakvoerder, met ingang van 1 april 2015 tot en met 31 juli 2036. Haar mandaat wordt niet bezoldigd. Zij zal in de uitoefening van haar mandaat worden vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, de heer Jozef Pirenne, die optreedt als haar vaste vertegenwoordiger, en bij ontstentenis, de heer Alain Van Esse.

Wordt gewijzigd in:

YD-S', burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Sint-Jans-Molenbeek (B-1080 Brussel), Louis Mettewielaan 272 bus 3, ondernemingsnummer 0819.063.842, te benoemen als niet-statutaire zaakvoerder, met ingang van 1 juli 2015 tot en met 31 juli 2036. Haar mandaat wordt niet bezoldigd. Zij zal in de uitoefening van haar mandaat worden vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, de heer Jozef Pirenne, die optreedt als haar vaste vertegenwoordiger en bij ontstentenis, de heer Marc Pirenne.

Waarbij "en bij ontstentenis, de heer Alain Van Esse" wordt vervangen door "en bij ontstentenis, de heer Marc Pirenne".

Patricia De Pril

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van i.uik B 'e ildn ii --- ect : Neen en hoedanigheid van de instrumntrrid notaris, hetzli van d persb()n(n

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 01.01.2015, GGK 30.06.2015, NGL 24.08.2015 15477-0175-010

Coordonnées
ΩMS

Adresse
RUSATIRALAAN 1 1083 BRUSSEL

Code postal : 1083
Localité : GANSHOREN
Commune : GANSHOREN
Région : Région de Bruxelles-Capitale