1 TOSOLVE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 1 TOSOLVE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 886.981.262

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 18.06.2014 14192-0280-010
18/03/2014
(Er Mud wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

1111111111.11111,111J11111111NEFPr3EL.E~.~ID

06 -03- 2014

GR1Fmg~ ~~.~~iTl~~.f~K.-v~~i KOOi~~,hl~eL to MECHELEN

Hr_ewemodwwu

Ondernemingsnr : 0886.981.262

Benaming

(voluit) : 1 To Solve

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Hoogstraatje 26 te 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verslag van de Algemene vergadering van 26/02/2014: verplaatsing maatschappelijke- en uitbatingszetel

Agenda: Wijziging maatschappelijke zetel en uitbatingszetel vanaf 2610212014:

In de bijzondere algemene vergadering van 26/0212014 wordt met eenparigheid van de stemmen beslist zowel de maatschappelijke als de uitbatingszetel vanaf 26/02/2014 te verplaatsen

van: Hoogstraatje 2B te 2800 Mechelen

naar, Ridder Dessainlaan 30 te 2800 Mechelen

Geen verdere punten op de dagorde, zo wordt de vergadering opgeheven.

Beurghs Peter

Zaakvoerder

17/10/2013
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NE,,G5

[1 7 ,~g i. 2013'

GailFFlEi-; ; -"  ~ ~_ KOOPHANDEL iHTBAN~~ ~~~:n

teseraiELEi'r

b

iOndernemingsnr : 0886.981.262

Benaming

(voluit) : 1 To Solve

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Putsesteenweg 44 te 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke- en uitbatingszetel.

AGENDA

VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE- EN DE UITBATINGSZETEL

BESPREKING EN BESLISSING

In de bijzondere algemene vergadering van 1/08/2013 wordt met eenparigheid van stemmen beslist zowel de maatschappelijke- als de uitbatingszetel vanaf 1/08/2013 te verplaatsen

van : Putsesteenweg 44 te 2800 Mechelen

naar :Hoogstraatje 2 B te 2800 Mechelen

Geen verdere punten op de dagorde, zo wordt de vergadering geheven.

Beurghs Peter

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

!Verso : Naam en handtekening.

25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 20.06.2013 13196-0218-014
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 20.06.2012 12196-0351-011
13/03/2012
4

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1

Voor-

behouder aan hot Belgisch

Staatsblai

*12054654*

J t

Ondernemingsnr : 0886981262

Benaming

(voluit) : 9 To Solve

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zandbergstraat 8 te 2820 Bonheiden

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verslag Bijzonder algemene vergadering van 31/1/2092 AGENDA

VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE- EN DE UITBATINGSZETEL BESPREKING EN BESLISSING

In de bijzondere algemene vergadering van 31/1/2012 wordt met eenparigheid van stemmen beslist zowel de maatschappelijke- als de uitbatingszetel vanaf 16/1/2012 te verplaatsen

van : Zandbergstraat 8 te 2820 Bonheiden

naar : Putsesteenweg 44 te 2800 Mechelen

Geen verdere punten op de dagorde, zo wordt de vergadering geheven.

De zaakvoerder

Beurghs Peter

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/02/2012
Moi 2.4

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behoude aan het Beigiscl Staatsbls HIIJ I1 1llII III iHNuu 111

" iaosoesi"

Neergelegd ter griffe der

Rechtbank van2 2oppttra N. e te Leuven, de

2012

DE GRIFFER.

Griffie

Ondernemingsnr : 0886.981.262

Benaming

(voluit) : IToSalve

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel : Rijmenamsebaan 4 te 3140 Keerbergen

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel en uitbatingszetel Agenda:

Verplaatsing van zowel de maatschappelijke- als de uitbatingszetel vanaf 1 december 2011. Bespreking en beslissing :

Met eenparigheid van stemmen wordt er beslist om zowel de maatschappelijke- als de uitbatingszetel vanaf 1 december 2011 over te brengen

van : Rijmenamsebaan 4 te 3140 Keerbergen

naar : Zandbergstraat 8 te 2820 Bonheiden.

Geen verdere punten op de dagorde, zo wordt de vergadering geheven.

Beurghs Peter

Zaakvoerder

29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 23.06.2011 11204-0551-011
10/03/2015
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0886.981.262

Benaming

(voluit) : 1TOSoive

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2800 Mechelen, Ridder Dessainlaan 30

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING ZONDER VEREFFENING

Buitengewone algemene vergadering_

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op 10 december 2014. Geregistreerd op het registratiekantoor Mechelen-AA, op 15 december 2014, 5 bladen en 0 verzendingen, register 5, boek 324, blad 088, vak 0008.Ontvangen: vijftig euro (E 50,00). De Ontvanger. Blijkt wat volgt:

a) De enige vennoot is hier aanwezig, houder van alle aandelen.

b) De buitengewone algemene vergadering trof met nparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslissingen:

EERSTE RESOLUTIE

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder waarin deze het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht, samen met een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 12 november 2014.

Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van de bedrijfsrevisor, de bv-bvba Marc Luyten, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 2280 Grobbendonk, Parklaan 12, vertegenwoordigd door de heer Marc Luyten, bedrijfsrevisor, over gemelde staat van activa en passiva.

Het besluit van het rapport van de bedrijfsrevisor luidt als volgt

"5. Besluit

Ondergetekende Marc LUYTEN Bedrijfsrevisor BVBA , kantoor houdende te 2280 Grobbendonk, Parklaan 12, heeft met het oog op de vereffening van de BVBA I To Solve, conform de bepalingen van artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, de activa- en passivabestanddelen afgesloten per 12-11-2014 onderzocht. De controle gebeurde in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren geldend voor een beperkt nazicht.

Gezien de beperktheid van de administratieve organisatie konden we niet steunen op de interne controle en hebben we onze werkzaamheden toegespitst op een substantile controle,

Wij maken voorbehoud voor de eventuele belastingschulden welke zouden kunnen voortvloeien uit de fiscale controles met betrekking tot de nog niet gecontroleerde boekjaren.

Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IER, hebben wij vastgesteld dat alle geboekte, meegedeelde en tot op heden gekende schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controle verslag, werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd. (toepassing van artikel 184, 5, tweede lid W. Venn.).

In het raam van de voorgenomen verrichting met uitzondering van het hiervoor beschreven voorbehoud, kan gesteld worden dat de staat van activa en passiva afgesloten per 12-11-2014 volledig, getrouw en juist de toestand van de vennootschap weergeeft op die datum conform de bepalingen van het K.B. tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen van 30/1/2001.

Grobbendonk, 20 november 2014

Marc LUYTEN Bedrijfsrevisor BVBA, vertegenwoordigd door Marc Luyten Bedrijfsrevisor"

Er. wordt geen vereffenaar aangeduid.

Er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 Wetboek van Vennootschappen.

op de reatste biz van Lulk B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

NEERGELEGD

2 5 -02- 20:

, .-; i BAN.< veYifiW" ri,=.,:DEL I

,." " '%-\LEI.. .:"!. aid. MECHELEN

d d i i

15 7902*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

oor. be ouden aan het Belgisch Staatsbad

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoot zelf.

Wettigbeidsverklaring

Na voorlezing van deze verslagen bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige Vennootschap, met toepassing van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding, gehouden is. Ontbinding

Na kennisname van deze verslagen en voormelde verklaring, besluit de vergadering de vennootschap te ontbinden met ingang van heden.

TWEEDE RESOLUTIE

De vergadering verleent dcharge aan de zaakvoerder, met name de heer BEURGHS Peter, geboren te Bonheiden op 20 november 1975, rijksregisternummer 75.11.20-229.47, echtgescheiden, wonende te 2800 Mechelen, Ridder Dessainlaan 30, voor het door hem gevoerde bestuur.

DERDE RESOLUTIE

De vergadering stelt vast dat

- de vennootschap geen onroerend goed bezit;

- uit een aanvullende staat van activa en passiva afgesloten op 12 november 2014 blijkt dat het vermogen van de vennootschap uitsluitend bestaat uit activa bestanddelen die bij wijze van overgang onder algemene titel overgaan in het vermogen van de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit; weliswaar onder voorwaarde dat de vennoten volmacht verlenen aan de heer Beurghs Peter, voornoemd, om, wanneer er om welke reden ook, toch nog schulden zouden opduiken of ontstaan na de vereffening van onderhavige vennootschap, deze gevolmachtigde de macht heeft om het pro rata aandeel van elke vennoot in deze schuld respectievelijk bij hen op te vorderen;

- deze overgang van rechtswege plaatsvindt door het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap zonder dat enige vereffening noodzakelijk is.

VIERDE RESOLUTIE

Ingevolge het voorgaande verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan.

De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en ten minste vijfjaar worden bewaard op de zetel van de vennootschap te 2800 Mechelen, Ridder Dessainlaan 30.

Volmachten

1. Volmacht KBO en BTW

Als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld: het Accountantskantoor J. Verschaeren & H. Mertens, kantoor houdende te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 286, aan wie de macht is gegeven alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering en doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie als BTW-belastingsplichtige.

2. De vennoot stelt hierbij tevens aan tot bijzondere gevolmachtigde, voornoemde beer Beurghs Peter, aan wie de macht wordt verleend om het nodige te kunnen doen voor de uitkering van het vermogen van de vennootschap aan de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit en het vereffenen van de daarop respectievelijk verschuldigde belastingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato IO

december 2014, verslag van de zaakvoerder en verslag van de bedrijfsrevisor.

Op de taatste kiz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzsen van derden te vertegernvoordmen

Verso " Naam en handtekening

24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 17.06.2010 10192-0569-011
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 22.06.2009 09274-0214-011
30/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 24.06.2008 08287-0138-011

Coordonnées
1 TOSOLVE

Adresse
RIDDER DESSAINLAAN 30 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande