10 SAVILE ROW GROUP

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 10 SAVILE ROW GROUP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.492.573

Publication

06/06/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 31.07.2013 13390-0566-009
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 30.08.2012 12512-0464-009
27/04/2011
Luik B

rnod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

--NNEERGELEGD GRIFFIE RECHTBANK VAN

1 4 APR. 2011

KOOPHL TURNHOUT

De griffier

Voor-

behouden aan het  Belgisch _

Staatsblad

11

" 11064066

; Ondernemingsnr: O 835.4 9 L . 3

;

Benaming : 10 Savile Row Group

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Steenbakkersdam 8

2340 Beerse

Onderwerp akte :OPRICHTING

; Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te

;; Beerse op 13 april 2011 dat tussen:

;;1. De heer OEI Hok Han , wonende te 2340 Beerse, Steenbakkersdam 8.

fi 2. De heer LOCKEFEER Carl Wilhelmina Louis, wonende te 5511 AC Knegsel (Nederland), Het

Groen 3;

; een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

fi aansprakelijkheid werd opgericht.

Benaming. Haar naam luidt "10 Savile Row Group" afgekort "90SRG". Beide benamingen mogen

zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

i! Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2340 Beerse, Steenbakkersdam 8. "

;; Duu . De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf; fi de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

- Marketing, het ontwikkelen van strategien, trainingen en coaching.

i; - Het participeren in ondernemingen en projecten.

- Het begeleiden van ondernemingen, zowel nationaal als internationaal.

Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel

in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,

"

alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- Het verlenen van adviezen van financile, technische, commercile of administratieve aard, in ; de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financin, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap

i. verboden.

- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of

andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of

nog op te richten vennootschappen; "

i - Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of ;

investeringen.

s; - Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke

i vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financile operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de

ii krediet- en financile instellingen.

- Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en

functies.

Deze_opsomming}s.niet-lepercend.:~_..W ,-.~::_.~:.~._-__-____...~ ._, ___ __-__ ________ __ ____ _-___:_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011- Annexes du Moniteur belge

------

"

Xpor- behouden "%an ht Belgisch Staatsblad mad 2.1

De vennootschap kan aile rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in Belgi of in het buitenland, en voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Om haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en verstrekken, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in aile rechtspersonen. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volledig volgestort en is gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij ING Belgi.

De heer Oei Hok Han verbindt er zich uitdrukkelijk toe nog vijfduizend vijfhonderdvijftig euro ( 5.550,00) bij te storten. De heer Lockefeer Carl verbindt er zich uitdrukkelijk toe nog vijfduizend vijfhonderdvijftig euro ( 5.550,00) bij te storten.

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, totdat dit fonds n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boeklaar. Het boekjaar begint op n januari en eindigt op nendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot nendertig december tweeduizend en elf.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de eerste werkdag van de maand juni om twintig uur.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Vertegenwoordiging. -

1. Aantal  Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen,

al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd en die, indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid.

Bij gebrek aan de bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De functie van statutaire zaakvoerder kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Het mandaat van de niet-statutaire zaakvoerder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering zonder dat zijn herroeping recht geeft op enige vergoeding.

2. Werking van het bestuur.

Is er slechts n zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Indien de vennootschap door meer dan n zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens

inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere

zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten nemen.

3. Bevoegdheid

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011- Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" llpor-behouclen jean het Belgisch Staatsblad mod 2.1

verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. 4. Externe vertegenwoordiging.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomit van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Benoeming niet-statutaire zaakvoerders.

Tot niet-statutaire zaakvoerders worden benoemd voor onbepaalde duur: de heer Oei Hok Han en de heer Lockefeer Carl, beiden voormeld en die, ieder voor zich, uitdrukkelijk verklaard hebben het hen toegekende mandaat te aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) Marie-Ghislaine BROSENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011- Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/01/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
10 SAVILE ROW GROUP

Adresse
STEENBACKKERSDAM 8 2340 BEERSE

Code postal : 2340
Localité : BEERSE
Commune : BEERSE
Province : Anvers
Région : Région flamande