10TUBES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 10TUBES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 825.831.769

Publication

23/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 04.11.2013, NGL 19.12.2013 13689-0098-009
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 10.12.2012, NGL 07.01.2013 13003-0206-009
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 15.12.2011, NGL 10.01.2012 12005-0115-009
25/02/2015
Mod POF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

311E1101Rechtbank van koophandel

Antwerpen

13 FEB, 2015

afdeliedieWerpen

Ondernemingsnr 0825.831.769

Benaming (voluit) : 107UBES

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel _ Berkentaan 5B bus 22, 2520 Ranst

(volledig adres)

Onderwerp(eni akte : verplaatsing maatschappelijke zetel

Tekst : ingevolge de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2014 werd er beslist om de maatschappelijke zetel vanaf 1 januari 2015 te verplaatsen van Berkenlaan 5B bus 22, 2520 Ranst naar Korenvelden 2, 2560 Wijlen.

Ranst, 31 december 2014

(get.) Maarten Somers

Zaakvoerder

Qp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto :Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekning.

30/03/2011
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bel a.

BE

Sta

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

time'ogd ter ..fyirHe vair do RethtiS van Koopr;asrtjei Acriwerpen, op

1 8 MAAR1 2011

11 11111

*11068058'

Ondernemingsnr : 0825.831.769

Benaming : IOTUBES

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Berkenlaan 55c bus 22, 2520 Ranst

Voorwerp akte : UITBREIDING DOEL  COORDINATIE DER STATUTEN -

VOLMACHT

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 10TUBES, met zetel te 2520 Ranst, Berkenlaan

5c bus 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met

ondernemingsnummer 0825.831.769, titularis van het BTW-nummer 8E-825.831.769, verleden

voor notaris Luc Bracke te Brecht, deelgemeente Sint-Job-in-'t-Goor op vijftien maart

tweeduizend en elf, "Geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Brasschaat, Registratie Il

op 17/03/11 boek 177 blad 74 vak 19 Ontvangen: vijfentwintig uro (25,00 EUR) De wri

eerstaanwezend Inspecteur. (getekend) J. Rombouts.", dat:

1) Na voorafgaande kennisname van het desbetreffende verslag van de zaakvoerder de dato

twee maart tweeduizend en elf met staat van activa en passiva per eenendertig december

tweeduizend en tien, wordt het doel van de vennootschap uitgebreid zodat het doel voortaan

luidt als volgt :

"Doel: De vennootschap heeft tot doel:

-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's

-Com p utercon su lta ncy-activiteiten

-Beheer van computerfaciliteiten

-Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer

-Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

-Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten

-Webportalen

-Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

-Telecommunicatie "

-Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten

-Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten

-Vervaardiging van computers en randapparatuur

-Vervaardiging van communicatieapparatuur

-Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

-Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en

uitgeverijen van muziekopnamen

-Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's

-Productie van films en video- en televisieprogramma's

-Productie van bioscoopfilms

-Productie van televisiefilms

-Productie van films, met uitzondering van bioscoop- en televisiefilms

-Productie van televisieprogramma's

-Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie

-Distributie van films en video- en televisieprogramma's

-Vertoning van films

-Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen

-Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r

-Exploitatie van en handel in onroerend goed

-Handel in eigen onroerend goed

-Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed

-Bemiddeling in onroerend goed

-Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of

op contractbasis

-Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis

-Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis

-Creatieve activiteiten, kunst en amusement

-Uitvoerende kunsten

-Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten

-Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen

-Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken

-Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten

-Scheppende kunsten

-Scheppende kunsten, met uitzondering van ondersteunende diensten

-Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten

-Exploitatie van zalen

-Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke

-Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten

-Uitgeverijen van software

-Uitgeverijen van computerspellen

-Uitgeverij van boeken en tijdschriften, e-books n dergelijke.

X -Het verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen van alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden en in het algemeen alle industrile,

re commercile en financile handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtsreeks in verband staan met het doel

-De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij aile onroerende, roerende en financile

e handelingen verrichten, zoals ondermeer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en

.9 al haar andere goederen, in pand stellen.

et De vennootschap mag haar doel zowel in Belgi als in het buitenland verwezenlijken onder voorbehoud van eventuele internationale bepalingen terzake."

2) Ondergetekende notaris bekomt de opdracht de statuten te cordineren en er een exemplaar van neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

3) Bij deze wordt aan Cebo Boekhoudkantoor, met zetel te 2960 Brecht, Vaartstraat 1A/GL,

P: met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingsadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden als voor het heden.

-- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

ot

t Luc Bracke, notaris

.i

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, gecordineerde statuten.

15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 03.11.2015, NGL 14.12.2015 15686-0396-011

Coordonnées
10TUBES

Adresse
KORENVELDEN 2 2560 NIJLEN

Code postal : 2560
Localité : NIJLEN
Commune : NIJLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande