11GEBOD

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 11GEBOD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.136.751

Publication

04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 27.11.2013 13671-0315-010
04/11/2011
Vc behc

aan

Bet Staal

M00 2.1

ILi~t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11Il 1l flhl ll l t tl ll I I I t IIl

" iiissisa*

Ondernemingsnr : 0834.136.751

Benaming

(voluit) : ZEEVAART FOOD and SERVICES

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Stationstraat 19 / 1 - 2910 ESSEN

Onderwerp akte : Beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 15 oktober 2011 te 16.00 uur

De benoeming van de heer SLODKOWSKI Marinus Carolus als zaakvoerder van de vennootschap. Zijn mandaat gaat onmiddellijk in en is onbezoldigd.

Essen 15 oktober 2011

Zaakvoerder

SLODKOWSKI MARINUS HUBERTUS

ee-7; =7-eiza' r mea

Ittchtbf:t An~~~

op 2 1 OM.

+~ ~rrffier,

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/03/2011
mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

' ' f

Voc

behor

aan

Belgi

Staat

u I~IIBIIAIII IIWI~

" 11038827*

iuNoeud tel gele da

Iteteedt Ktendei te &ewerpen

op n 1 MMp1 "c211

Griffe Griffler,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

0834. 136, 75 1

Benaming : ZEEVAART FOOD and SERVICES

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stationstraat 19bus 1

2910 Essen

Onderwerp akte : BVBA: oprichting en aanstelling zaakvoerders

Uit een akte verleden voor Francis De Boungne, geassocieerd notaris te Kalmthout op 23 ferbuari` 2011, BLIJKT DAT:

Door 1/ Mevrouw Johanna Agnes Marie DIELENS, geboren te Bergen op Zoom (Nederland) op 15 januari 1949, wonende te 2910 Essen, Stationsstraat 19 bus 1, echtgenoot van de heer Marinus: Hubertus Clemens Maria SLODKOWSKI alsmede 2/ Mevrouw Helmira Helena Maria VAN LOON, geboren te Bergen Op Zoom (Nederland) op 15 januari 1967, wonende te 2910 Essen,; Stationsstraat 121-B, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht:; voor onbepaalde duur, onder de benaming ZEEVAART FOOD and SERVICES met zetel te 2910 Essen, Stationstraat 19/1, met een kapitaal van 20.000 euro, volledig volstort.

Het kapitaal is samengesteld door inbreng in geld, hetwelk werd gedeponeerd op een bijzondere! rekening ten name van de vennootschap in oprichting geopend bij de AXA Bank, waarvan het bewijs van deponering onder de vorm van een attest afgeleverd door voornoemde instelling aan; ondergetekende notaris werd overhandigd.

De vennootschap heeft tot doel:

- Het verlenen van diensten die verband houden met het verstrekken van maaltijden.

- Catering

- Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels

- vervaardigen en herstellen van roerende goederen

- Studie, organisatie-, raadgevend bureau inzake financieel, handels-, fiscaal- en sociale,; aangelegenheden.

- De aankoop, de verkoop, de ruiling, het beheer, het verhuren en productief maken van allerhander onroerende goederen.

- Het beheer van een portefeuille van roerende titels, waarden, voor eigen rekening.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden : en andere roerende goederen aan derden alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken verhandelingen van onroerende of financile aard die rechtstreeks of onrechtstreek bij dit doel; aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

`; Dit alles in het groot en in het klein, zowel in binnenland als in buitenland, als groothandelaar, agent, bemiddelaar, commissionair of concessiehouder." - Alle soorten vastgoedactiviteiten, zoals onder meer de aan- en verkoop, het ruilen, het huren en verhuren en beheren, het exploiteren, het bouwen en verbouwen van alle onroerende goederen en: onroerende zakelijke rechten;

- Alle nieuwbouwprojecten, verbouwingsprojecten, verkavelingen, splitsingen;

- Het beheren van en het handelen in alle patrimonia;.

Binnen het kader daarvan, kan de vennootschap roerende en onroerende goederen en rechten, verwerven of vervreemden en zakelijke rechten toestaan en verkrijgen.

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in Belgi als in het buitenland, alle:,: roerende of onroerende, financile, industrile, commercile of burgerrechterlijke verrichtingen doen.::

" Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financile:; ` tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of!: verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van;

Ondernerningsnr : w

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ' Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

haar doel te bevorderen.

Zij mag voor deze onderneming, verenigingen of vennootschappen, die functies van directeur, zaakvoerder, beheerder of bestuurder waarnemen."

De vennootschap mag zich ten voordele van derden borgstellen onder elke vorm en ondermeer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen.

De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, industrile inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.

Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle ondernemingen en vennootschappen, waarvan het maatschappelijke doel hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig zou kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel en verder alle industrile, commercile of financile verrichtingen, die zich bij dit doel aansluiten of de uitbereiding van kunnen bevorderen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig en of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in Belgie als in het buitenland.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende en roerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders. Als zaakvoerders aan wie " volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend om alleen handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte, werden benoemd: de heer Marinus Hubertus Clemens Maria SLODKOWSKI, geboren te Oosterhout op 25 augustus 1945, wonende te 2910 " Essen, Stationsstraat 19 bus 1 en mevrouw Helmira Helena Maria VAN LOON, geboren te Bergen Op Zoom (Nederland) op 15 januari 1967, wonende te 2910 Essen, Stationsstraat 121-B. Er werd geen commissaris benoemd.

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar; het eerste boekjaar zal eindigen op eenendertig december tweeduizend en twaalf. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de oproeping, op de derde vrijdag van de maand " juni om 17.00 uur.

De statuten bevatten geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering. Elk aandeel " heeft recht op n stem. Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel dan wordt het eraan verbonden stemrecht geschorst evenals voor de niet volgestorte aandelen zolang de behoorlijk " opgevraagde en eisbare stortingen niet gedaan zijn. Behoort de bloot eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. Deze wordt na afhouding ten bate van de wettelijke reserve, als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en van de daarop verrichte stortingen, tenware de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren of er een andere . bestemming aan te geven. Bij vereffening van de vennootschap zal het vennootschapsvermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en van de daarop verrichte stortingen.

Volmacht werd verleend aan de heer Severinus VAN BOUWEL, met recht van indeplaatsstelling, om elk afzonderlijk, zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsloketten, de kruispuntbank voor ondernemingen, de Btw-administratie, de belastingdiensten en andere overheidsinstanties.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,

Opgemaakt vr registratie ter neerlegging op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel,

Samen hiermee neergelegd met uitgifte.

De notaris, Luc Dejongh (Ds. SKM)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso e Naam en handtekening

L

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

11/08/2015
Mal Wort 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11!!BIll i i

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 9 JULI 2015

afdeling Antwerpen

Griffie

Ondernemingsnr : 0834.136.751

Benaming

(voluit) : ZEEVAART FOOD and SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : Beslotenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stationstraat 19 Bus 1 - 2910 Essen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Adreswijziging maatschappelijke zetel ontslag en benoeming zaakvoerders

Verslag van de algemene vergadering van Zeevaart Food and Services BVBA gehouden op 19 juni 2015 te 10.30 uur.

Onderwerp : Adreswijziging maatschappelijke zetel en ontslag en benoeming zaakvoerders

Deze vergadering kan rechtsgeldig beslissingen nemen daar alle aandeelhouders aanwezig zijn welke het. voltallig kapitaal vertegenwoordigen.

- Verplaatsing maatschappelijke zetel naar Grote Goddaard 14 - 2000 Antwerpen met onmiddellijke ingang

-Ontslag van de heren Slodkowski Marinus Carolus en Slodkowski Marinus Hubertus tevens ook het ontslag. van mevrouw Van Loon Helmira vanaf heden

Alle zaakvoerders aanvaarden hun ontslag

- Benoeming van de heer van Bouwel Severinus als zaakvoerder vanaf heden

Verder geen punt meer op de agenda, sluiten we de vergadering.

Voor waar en echt

S. van Bouwel

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/08/2015
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0834.136.751.

Benaming (voluit) : ZEEVAART FOOD AND SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stationstraat 19 bus 1

2910 Essen

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Tekst : Uit een akte op 30 juli 2015, verleden voor Luc Dejongh, geassocieerd notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:

De vergadering besloot de naam van de vennootschap te wijzigen in "11 GEBOD".

De vergadering de voorzitter heeft ontslagen van voorlezing van het verslag van de zaakvoerder, vermits de vennoten erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen, met als bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2015.

De vergadering heeft besloten tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap door vervanging van de tekst van het desbetreffend artikel door de volgende:

Uitbaten van een caf, restaurant, hotel en verhuur van roerende en onroerende goederen, en alle daarmede verband houdende activiteiten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende en roerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pend te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vergadering besloot de zetel van de vennootschap over te brengen naar 2000 Antwerpen, Grote Goddaard 14. Het lopend boekjaar werd verlengd tot 30 juni 2016.

De vergadering besloot dat voortaan het boekjaar zal lopen van 01 juli tot 30 juni.

De vergadering besloot dat voortaan de jaarvergadering gehouden zal worden op de eerste vrijdag van de maand september om 17.00 uur. De eerstvolgende vergadering zal dus doorgaan op 2 september 2016

De vergadering machtigde bvba "Fidius", gevestigd te 2910 Essen, Middenstraat 47-1 en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om zowel naar aanleiding

" van deze als vroegere of toekomstige akten, aile formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor

ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties

en belastingdiensten.

De vergadering besloot tot ontslag van de heer vAN BOUWEL Severinus, als zaakvoerder van de

vennootschap en verleent hem kwijting over zijn bestuur.

De vergadering besloot als nieuwe zaakvoerder aan te stellen, die, hier aanwezig, deze aanstelling

aanvaardde:

De heer RIKAS Olari, geboren te Torve (Estiand) op 28 augustus 1978, rijksregister nummer,;

78.08.28-631.29 , wonende te 2000 Antwerpen, Grote Goddaard 14.

De opdracht, die niet bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn. Krachtens artikel 9 van de statuten werd aan hen volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

;' De vergadering ging over tot aanvaarding van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij deze in overeenstemming gebracht werd met de genomen resoluties en de wijzigingen in de ' vennootschapswetgeving.

Z_keurdevervolgens artikelsgewijs -de nieuwe tekst van de _statuten goed;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

19 AIG, 2015

Griffie

ddeljng Antwerpen

~~ ~~~,

IlIIIII IIHIIU~IIB*15199*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

. , Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

V___,

mod 11.1

Artikel 9. Bestuur en vertegenwoordigina

Bestuur,

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten,

Vertegenwoordiging.

leder zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Voor beknopt uittreksel,

Samen hiermee neergelegd: uitgifte en historiek.

De notaris, Luc Dejongh (Ds. HW/2151327)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 31.08.2015 15562-0239-012

Coordonnées
11GEBOD

Adresse
GROTE GODDAARD 14 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande