2 CITROENEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2 CITROENEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 550.386.116

Publication

17/04/2014
MdWd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N-ia-C7TIG-761

3 - An. ra

GFUFF1E RECHTBANK van KOOPHANDEL%ittCHELEN

IZMIR

Voc II

behot

aan I

Belgi

StaatsII

5S-D )11,

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) 2 CITROENEN

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2860-Sint-Katelijne-Waver, Generaal De Schachtstraat 5 (oCedi9 adres)

Onderwerp akte Oprichting -statuten - benoemingen

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelljne-Waver op 19 maart 2014, geregistreerd zeven blad, geen verzendingen, te Mechelen 1 kantoor der registratie, op 25 MAART 2014, boek 995, blad 24, vak 09. Ontvangen: vijftig euro. De Ontvanger: (getekend:) Koen Decoster, blijkt dat:

1) Mevrouw VAN HET HOF Brigitte Emma Jan, geboren te Mortsel op elf augustus negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Muilshoek 30. Echtgenote van de heer Horemans Luc August Bernard; en,

2) Mevrouw SPOELDERS Martine, geboren te Willebroek op veertien januari negentienhonderd

tweenzeventig, wonende te 2860 Sint-Katefijne-Waver, Bredeheide 27. Ongehuwd.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam "2

CITROENEN", met zetel te 2860-Sint-Katelijne-Waver, Generaal De Schachtstraat 5, en dit als eerste adres. De

vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf 19 maart 2014.

De vennootschap heeft tot doel:

* groothandel in groenten en fruit, detailhandel in groenten en fruit;

* de kleinhandel in fruit- en groenteconserven;

* de overige, niet-gespecialiseerde groothandel in voeding en genotsmiddelen;

* de overige kleinhandel in voedings- en genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet elders genoemd;

*de overige niet-gespecialiseerde groothandel in voedingswaren niet eiders genoemd;

* de niet-gespecialiseerde detailhandel in algemene voedingsmiddelen;

* markt- en straathandel in voedingsmiddelen;

* de kleinhandel in geschenkartikelen;

* commercialisering van groenten en fruit;

* verwerking en conservering van groenten;

* vervaardigen en verkoop van consumptie-ijs;

* detailhandel in dranken.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of ais'

vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de

verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke ais commercile aard,

roerende, onroerende, industrile of financile aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk

in verband staan met het maatschappelijk doel.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die

ieder n/honderdzesentachtigste (1/186-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op ieder aandeel is mr van nNijfde (1/5-de) gestort, meer bepaald voor een totaal bedrag van

tienduizend euro (10.000,00 EUR), zoals verder wordt uiteengezet.

1. Mevrouw Brigitte Emma Jan Van het Hof, sub 1, verklaarde in te schrijven op driennegentig (93) aandelen en op ieder aandeel meer dan n/vijfde (1/5-de) te storten, meer bepaald voor een totaal bedrag van vijfduizend euro (5.000,00 EUR);

2. Mevrouw Martine Spoelciers, sub 2, verklaarde in te schrijven op driennegentig (93) aandelen en op ieder aandeel meer dan n/vijfde (1/5-de) te storten, meer bepaald voor een totaal bedrag van vijfduizend euro (5.000,00 EUR).

Op de laatste biz van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

A

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het geld is bij storting of overschrijving gedeponeerd-o-p-ae--h-bifzondere rekening, onder nummer BE25-363-1 3197 2782, geopend bij de ING Bank te Sint-Katelijne-Waver, ten name van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door vernoemde instelling op 19 maart 2014, dat aan de notaris werd overhandigd voor bewaring in het dossier.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Tot niet-statutaire zaakvoerders werden voor de duur van de vennootschap benoemd:

1) mevrouw VAN HET HOF Brigitte Emma Jan, geboren te Mortsel op elf augustus negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Muilshoek 30;

2) de heer HOREMANS Luc August Bernard, geboren te Duffel op dertig augustus negentienhonderd vierenzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Muilshoek 30;

3) mevrouw SPOELDERS Martine, geboren te Willebroek op veertien januari negentienhonderd tweenzeventig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Bredeheide 27;

4) de heer BORNAIN Christiaan, geboren te Heist-op-den-Berg op zes juli negentienhonderd zesenzestig,

wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Bredeheide 27.

De zaakvoerders sub 2 en 4 zijn bij de oprichtingsakte tussengekomen en medeverschenen, en hebben

lezing gekregen van hetgeen voorafgaat.

Al deze vier (4) zaakvoerders aanvaardden de opdracht, onder de bevestiging dat zij niet werden getroffen

door enige maatregel die zich daartegen verzet.

'De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de

wet alleen ,de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidne zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige

verdeling van, taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerder is individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte

volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen, vermeld in de wet en KB

op de jaarrekening niet overschrijdt is de vennootschap niet verplicht n of meer commissarissen te .

benoemen. Worden deze drempelbedragen wel overschreden, dan worden een of meer commissarissen

benoemd, onder de leden van het lnstituut der Bedrijfsrevisoren.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur (19.00 u.). Indien die dag een

wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De algemene

vergaderingen warden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in Belgi,

aangewezen in de aproeping.

De voorwaarden tot toelating tot de vergadering en de uitoefening van het stemrecht geschieden als

wettelijk voorzien.

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op n januari en eindigt op eenendertig december van

hetzelfde jaar.

Het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst geschieden als wettelijk voorzien.

Het eerste boekjaar loopt van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen en tot ;

nendertig december tweeduizend veertien.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend en vijftien.

Bezoldiging van de (niet-statutaire) zaakvoerders

Over de bezoldiging van de niet-statutair benoemde zaakvoerders werd beslist dat zij geen bezoldiging

zullen ontvangen, tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Volmacht

Volmacht werd gegeven aan mevrouw Goedele Van Hooff, wonende te 2520 Oelegem (gemeente Ranst),

Torenplein 11, om het nodige te doen voor het bekomen van de inschrijving in de Kruispuntbank voor

Ondernemingen, en voor het bekomen van het nummer voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

-- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL --

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie oprichtingsakte.

Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris.

Op de laatste blz. van Luik B verrneiden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(em bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/12/2014
Mod MU 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

r- r

es.

9 3 NOV. Mit

HTBANK van KOOPHANDEL

WERPEN, .afi;MECHELEN

Ondernemingsnr : BE 0550.386.116

Benaming

(voluit) : 2 Citroenen

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Generaal Deschachtstraat 5, 2860 St. Katelijne Waver

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

De bijzondere algemene vergadering, gehouden op 23 oktober 2014 , heeft met nparigheid van stemmen de volgende punten op de dagorde beslist

De algemene vergadering keurt het ontslag van de heer Bornain Christiaan wonende Bredeheide 27, 2860 St. Katelijne Waver goed met ingang vanaf heden.

St. Katelijine Waver 23/10/2014

zaakvoerder ontslag zaakvoerder

Brigitte Van Het Hof Romain Christiaan

'142156

t

s.

u

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 12.08.2015 15420-0234-013

Coordonnées
2 CITROENEN

Adresse
GENERAAL DE SCHACHTSTRAAT 5 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

Code postal : 2860
Localité : SINT-KATELIJNE-WAVER
Commune : SINT-KATELIJNE-WAVER
Province : Anvers
Région : Région flamande