2 D

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 2 D
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 457.424.680

Publication

30/01/2014
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

IL ONIT UR BELGE N E E R G E L E D

23-1-2014 10 -01- 2014

BELGISCH

Griffie

V N

beh aa Be

Stat

STAAT^S'Af

GRIFFE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

~

Ondernemingsnr : 0457.424.680

Benaming

(voluit) : 2D

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Strijbroek 10 - 2860 Sint-Katelijne-Waver (volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Jaarvergadering der Aandeelhouders dd. 28 juni 2013.

Met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen en met een bijzondere stemming per bestuurder wordt overgegaan tot herbenoeming van de commissaris, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren" met zetel te 1050; Brussel Louizalaan 240, vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b.

De benoeming geldt voor een termijn van drie opeenvolgende jaren, dus tot de algemene vergadering der aandeelhouders van 2016.

Management Deprez BVBA

Gedelegeerd Bestuurder

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Veerle Deprez

Op de laatste biz. van uik B vermelden : Recto : Naam en ho

L hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/01/2014
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ui

III

Mad Wafd 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter grifFii 1 OPHAND CHTBANK

CL

0 6 JAN, 2014 DENDERMONDE

Griffie

-r

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr 0457.424.680 Benaming

(voluit) : 2D

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kasteeldreef 13 - 9111 Belsele

(volledig adres)

' Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 16 december 2013

De Raad van Bestuur beslist unaniem om met ingang vanaf heden de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

Management Deprez BVBA

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Veerle Deprez

1'}..~~~%

. _,~ .

~ i, ~

{

dijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

31/07/2013
t'EU!

n'ad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II

A

GRIFFJ TBANK VN

22 JULI 2013

DENDeiffyiONDE

ondernemingsnr :13E0457.424.680

Benaming (voluit) 2 D

(verkort)

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel : Kasteeldreef 13

9111 Sint-Niklaas (Belsele)

Onderwerp akte :KAPITAALVERMINDERING - AANPASSING VAN DE STATUTEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 4 juli 2013, "Geregistreerd twee bladen n verzending, te Kontich 9 juli 2013, Boek 545 blad 5 vak 19. Ontv: vijftig euro. De e.a. inspecteur (getekend) L. Beckeleers" blijkt de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen.

1. Het kapitaal is verminderd met zeven miljoen zevenhonderd drientachtigduizend negenhonderd en drie euro twintig cent om het te brengen op tweentwintig miljoen driehonderd negenenvijftigduizend zevenhonderd negenendertig euro, door: terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van negentien komma n zever drie zes drie negen drie zes euro ( 19,17363936).

Het kapitaal zal voortaan tweentwintig miljoen driehonderd negenenvijftigduizenge zevenhonderd negenendertig euro ( 22.359.739) zal bedragen, vertegenwoordigd doori vierhonderd en vijfduizend negenhonderd negenenzestig (405.969) aandelen zonderi nominale waarde. De kapitaalmindering werd volledig aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal en heeft geen wijziging tot gevolg aan de gevormde reserves.

Conform de bepalingen van artikel 613, van de vennootschappenwet mag de! terugbetaling slechts gebeuren twee maanden na publicatie van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen van het staatsblad.

De Raad van Bestuur werd gemachtigd om dit besluit uit te voeren conform de bepalingen van artikel 613, van de vennootschappenwet.

2. De statuten werden aangepast aan het genomen besluit.

Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecordineerde statuten.

Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te juli 2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Boechout op 18

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 02.07.2013 13258-0241-025
05/02/2013
Rechtsvorm " Naamloze Vennootschap

Zetel : Kasteeldreef 13 - 9111 Belsele

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders - herbenoeming gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit de Notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders op 29 juni 2012:

Met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen worden de huidige bestuurders herbenoemd voor een: periode van 6 jaar en dit tot en met de algemene vergadering welke zal gehouden worden in 2018.

In de vergadering wordt kennis genomen van de beslissing van Deprez Invest NV om de heer Hein Deprez te benoemen tot vaste vertegenwoordiger en dit ter vervanging van mevrouw Vronique Leterme, voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder door Deprez Invest NV.

Aldus worden herbenoemd

- Deprez Invest NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Hein Deprez;

- Management Deprez BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Veerle

Deprez;

- Tosalu NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Lucie Desimpel.

Uittreksel uit het Verslag van de Raad van Bestuur van 29 juni 2012:

De Raad van Bestuur bevestigt de herbenoeming van Management Deprez BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Veerle Deprez, als voorzitter en gedelegeerd bestuurder voor de duur van haar mandaat als bestuurder.

Management Deprez BVBA

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Veerle Deprez

Med Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-,:cFIE Pr-C'

KO ~du. ~u~~

Vi1N OPHNDEL

II II1

1 2 3 JAN. 2013 'IENDERMOMDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0467.424.680

Benaming

(voluit) ; 2D

(verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/12/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 03.12.2012 12653-0198-026
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 05.07.2012 12267-0400-026
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 29.07.2011 11361-0138-025
05/07/2011
Mos 2i

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte" 11100961+ Il

Ondernemingsnr : 0457.424.680

Benaming

(voluit) : 2D

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kasteeldreef 13 - 9111 BELSELE

Onderwerp akte : herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Jaarvergadering der Aandeelhouders dd. 9 juni 2010.

Met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen en met een bijzondere stemming per bestuurder wordt overgegaan tot herbenoeming van de commissaris, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren" met zetel te 1050 Brussel Louizalaan 240, vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b.

De benomeing geldt voor een termijn van drie opeenvolgende jaren, dus tot de algemene vergadering der aandeelhouders van 2013.

Management Deprez BVBA

Gedelegeerd Bestuurder

Deprez Veerle

Vaste vertegenwoordiger

Voor- behoude

aan hel

Belgisc Staatsbl:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.06.2010, NGL 29.10.2010 10596-0594-025
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 23.06.2009 09284-0249-024
22/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.06.2008, NGL 19.08.2008 08581-0190-025
31/10/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.06.2007, NGL 18.10.2007 07781-0040-022
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.06.2007, NGL 31.08.2007 07693-0062-019
30/09/2005 : GE180865
23/06/2005 : GE180865
02/02/2005 : GE180865
07/07/2004 : GE180865
25/06/2004 : GE180865
09/10/2003 : GE180865
13/08/2003 : GE180865
19/07/2002 : GE180865
15/06/2002 : GE180865
04/08/2000 : GE180865
21/06/2000 : GE180865
17/03/2000 : GE180865
23/07/1998 : GE180865

Coordonnées
2 D

Adresse
STRIJBROEK 10 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

Code postal : 2860
Localité : SINT-KATELIJNE-WAVER
Commune : SINT-KATELIJNE-WAVER
Province : Anvers
Région : Région flamande