2BWATCHED

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2BWATCHED
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 825.869.678

Publication

17/04/2014
mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie

KOOPHANDEL TURNHOUT

irifeifier

Voor-

behoude

aan het

111111M111111111

Staatsbla

RGELEG D

GRIFFIE HECHI-BANK VAN

07 APR. 2014

---

Ondernemingsnr : 0825.869.678

Benaming (voluit) :A Tree With History

(verkort): A3WH

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Olensteenweg 17

2460 Kasterlee (Lichtaart)

Onderwerp akte :WIJZIGING NAAM VERPLAATSING ZETEL UITBREIDING DOEL STATUTENWIJZIGING.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 31 maart 2014 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A Tree With History", afgekort "A3WH", met maatschappelijke zetel te 2460 Kasterlee (Lichtaart), Olensteenweg 17, BTW BE 0825.869.678 RPR '

" Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "2bwatched".

De huidige verkorte maatschappelijke benaming wordt geschrapt.

TWEEDE BESLISSING.

, De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 2300 Turnhout,

Muizenvenstraat 6 Unit B.

DERDE BESLISSING.

Het doel van de vennootschap wordt uitgebreid met volgende activiteiten:

- Reclamebureau, publiciteitsagentschappen, het ontwerpen en voeren van reclame- en

promotiecampagnes voor derden via verschillende media, het ontwerpen en plaatsen van binnen-en buitenreclame; reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen en andere voertuigen, carvvrapping en dergelijke; het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters); het ontwerpen van publicitaire films; het ontwerpen van publicitaire artikelen: het concipiren van reclametechnieken die ernaar streven de

individuele consument te benaderen door middel van geadresseerde reclame, telefonische koopvoorstellen, enzovoort, luchtreclame; drukwerken in de meest ruime zin. Signalisatie binnen en buiten.

Het inpakken /wrappen van rollend en divers materieel, vliegtuigen en boten, transportmiddelen, lokalen en gebouwen met zelfklevend materiaal en folie, in de meest ruime zin.

Het delegeren en het ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel / onderaannemers inzake hogervermelde activiteiten;

- Het optreden als media- en communicatieadviseur, woordvoerder en copy-writer alsmede de coaching en training op het vlak van communicatiestrategie, mediavoering, management, marketing en public-relations en alle bijhorende dienstverlening houdende onder meer:

- het lenen van stemmen voor programma's, bedriffs- en promotiefilms en -presentaties;

- het inlezen van boeken, artikels en educatieve media;

- het publiceren en uitgeven van desbetreffende artikels en vakliteratuur en het delegeren en ter beschikking stellen van acteurs, modellen en gespecialiseerd personeel;

- Het verstrekken van cursussen en opleidingen, alsmede het geven en organiseren van

trainingen, uiteenzettingen, seminaries, voordrachten en conferences inzake professionele-, technische of algemeen culturele en maatschappelijke vorming en bijhorende dienstverlening;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, het huren en verhuren, ontwerpen en vervaardigen, onderhouden en herstellen van allerhande goederen/materia-len, artikelen voor decoratie, technische installaties en toebehoren;

- De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars en "traders" in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van alle om het even welke handelsgoederen.

Aan- en verkoop auto-onderdelen;

- Verhuur van divers bedriffsmaterieet

- Zelfstandig kunstenaar;

- interieurinrichtingen;

- IT-consultancy, ontwerpen van software;

- Aile activiteiten worden genterpreteerd in de ruimste zijn van het woord zonder beperking;

VIERDE BESLISSING.

Als gevolg van voorgaande beslissingen worden aan de statuten volgende wijzigingen aangebracht

De tweede alinea van artikel 1 wordt vervangen door volgende tekst

Haar naam luidt: "2bwatched".

De eerste alinea van artikel 2 wordt vervangen door volgende tekst

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Muizenvenstraat 6 Unit B.

Artikel 4 luidt voortaan in zijn totaliteit als volgt

'De vennootschap heeft tot doel:

- het oprichten van houten bijgebouwen, boomhutten, tuinhuisjes, poolhouses, paardenstallen, pergola's.

- binnenschrijnwerk;

- tuinaanleg/totaalprojecten;

- zwembadaanleg;

- renovatiewerkzaamheden;

- binnenhuisinrichting;

- kleinhandel in motorvoertuigen;

het verlenen van adviezen van financile, technisch, commercile of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financin, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven, priv-personen en instellingen. De vennootschap kan zelf of ais tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de clint;

- beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn nit beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de wet van 6 april 1995 zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de

" vennootschap verboden

- Reclamebureau, publiciteitsagentschappen, het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media, het ontwerpen en plaatsen van binnen- en buitenreclame; reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen en andere voertuigen, carwrapping en dergelijke; het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters); het ontwerpen van publicitaire films; het ontwerpen van publicitaire artikelen; het concipiren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen door middel van geadresseerde reclame, telefonische koopvoorstellen, enzovoort, luchtreclame; drukwerken in de meest ruime zin. Signalisatie binnen en buiten.

Het inpakken /wrappen van rollend en divers materieel, vliegtuigen en boten,

transportmiddelen, lokalen en gebouwen met zelfklevend materiaal en folie, in de meest ruime zin.

Het delegeren en het ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel / onderaannemers inzake hogervermelde activiteiten;

- Het optreden als media- en communicatieadviseur, woordvoerder en copy-writer alsmede de coaching en training op het vlak van communicatiestrategie, mediavoering,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mad 11.1

management, marketing en public-relations en alle bijhorende dienstverlening houdende onder meer

- het lenen van stemmen voorprogramma's, bedrijfs- en promotiefilms en  presentaties;

het inlezen van boeken, artikels en educatieve media;

het publiceren en uitgeven van desbetreffende artikels en vakliteratuur en het delegeren en ter beschikking stellen van acteurs, modellen en gespecialiseerd personeel;

- Flet verstrekken van cursussen en opleidingen, alsmede het geven en organiseren van trainingen, uiteenzettingen, seminaries, voordrachten en conferences inzake professionele, technische of algemeen culturele en maatschappelijke vorming en bijhorende dienstverlening;

- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, het huren en verhuren, ontwerpen en vervaardigen, onderhouden en herstellen van allerhande goederen/materia-len, artikelen voor decoratie, technische installaties en toebehoren;

- De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars en "traders" in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van aile om het even welke handelsgoederen.

- Aan- en verkoop auto-onderdelen;

- Verhuur van divers bedriffsmaterieel;

Zelfstandig kunstenaar;

- Interieurinrichtingen;

- lT-consultancy, ontwerpen van software;

Alle activiteiten worden genterpreteerd in de ruimste zijn van het woord zonder beperking;

De vennootschap mag zowel in Belgi als in het buitenland alle industrile, handels-, roerende,

onroerende- en financile verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig

zen om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van darden verwezenlijken. De

vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier

belangen verwerven ln elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,

waarvan het doel gelifkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking

van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle

rechtspersonen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch

rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of

onrechtstreeks belangen heeft,"

De Notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecordineerde statuten.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de Laatste blz. van Luik B vernielden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

05/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 30.08.2013 13503-0088-013
13/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 12.12.2012 12662-0009-014
27/05/2015
Mad Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de-

1111(111qqjellil

Ondernemingsnr : 0825.869.678 Benaming

(voluit) : 2bwatched (verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Muizenvenstraat 6 bus 2 - 2300 Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : BEZOLDIGING

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 1 april 2015 :

Eerste en enige beslissing:

Met ingang van een april tweeduizend vijftien, is het mandaat als zaakvoerder van de heer Van Tilborg,

Peter, voornoemd, onbezoldigd.

de zaakvoerder,

Van Tilborg Peter

Tesamen hiermee neergelegd: notulen bijzondere algemene vergadering van 1/04/2015

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

15 MEI 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT eitoer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 23.07.2015 15327-0477-013
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 26.08.2016 16469-0525-014

Coordonnées
2BWATCHED

Adresse
MUIZENVENSTRAAT 6, UNIT B 2300 TURNHOUT

Code postal : 2300
Localité : TURNHOUT
Commune : TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande