2E PROJECTS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2E PROJECTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 896.977.707

Publication

24/06/2014
Mal PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lIl

*14122342*

II

II

bef aE Be Sta

Neel,gc.," :,uq;d.17.-P" de

RECI-EiatC5I "Te.ri,zt O4ANDEL

13 JUNI 2014

.ANIIVErtp.my rillEIOUT

Da GI.Laier

Ondernemingsnr : 0896.977.707

Benaming (voluit) Ek Projects

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Kuiperstraat 51 A - 2290 Vorselaar

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte Ontslag en benoeming zaakvoerder

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 27/05/2014

De vergadering aanvaardt het ontslag van Evy Van den Schilden, 2290 Vorselaar Kuiperstraat 51, als zaakvoerder met ingang van 30/06/2014 en verleent kwijting voor het uitgeoefende mandaat.

De vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen Ellen Verheyen, Kuiperstraat 51A 2290 Vorselaar als zaakvoerder met ingang van 01/07/2014.

Evy Van den Schilden

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bi z. van Luik G vermelden : Recto : Naam en hoedanreid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 19.07.2013 13331-0462-011
14/09/2012
MadWoid11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1111111111111111 N 0 5 SEP. 2012

*12155034*

TURNHOUT

%itfif:iffier,

4Onderrtemingsnr : 0896.977.707

Benaming

(voluit) : EK PROJECTS

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Kuiperstraat 51A, 2290 Vorselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere vergadering der aandeelhouders gehouden op 31 augustus 2012

De vergadering aanvaardt met nparigheid van stemmen het ontslag van Ellen Verheyen ais zaakvoerster me ingang vanaf 01/09/2012 en verleent kwijting voor het uitgeoefende mandaat als zaakvoerster,

De vergadering benoemt met nparigheid van stemmen Evy Van den Schilden , woonachtig te Kuiperstraa 51A, 2290 Vorseraar als zaakvoerster met ingang vanaf 01/09/2012

Getekend,

Mevr. Ellen Verheyeen

Ontslagnemend zaakvoerster

Mevr. Evy Van den Schilden

Zaakvoerster

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 12.07.2012 12299-0268-013
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 02.08.2011 11384-0364-012
03/03/2015
Mod Word 11.1

i~s In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOndernemingsnr : 0896977707

Benaming

(voluit) : EK PROJECTS

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : KUIPERSTRAAT 51A - 2290 VORSELAAR

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - NAAMSWIJZIGING

Op de buitengewone algemene vergadering van 3 februari 2015 wordt met algemene stemmen beslist de; maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Risschotlei 6 te 2980 Zoersel met ingang van: heden.

Tevens wordt met algemene stemmen beslist de maatschapsbenaming te wijzigen naar 2E PROJECTS.

Ellen Verheyen

Zaakvoerster.

UI I IIVIIIIIIIIIIII

*15033392*

Hil

II

Neergelegd ter gx ut.ie v4.x,. REUr1TBANK VAN KOOPHANDEL

1 9 FEB. 2015

ANTWERPEN al.d.e.aug 1L';FENFiOUT GrilfierifeFBI'

Bijlagen trij hetBilgise$ Staatblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 31.08.2009 09748-0338-009
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.06.2016, NGL 24.06.2016 16229-0389-011

Coordonnées
2E PROJECTS

Adresse
RISSCHOTLEI 6 2980 ZOERSEL

Code postal : 2980
Localité : ZOERSEL
Commune : ZOERSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande