3D PRINT FACTORY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3D PRINT FACTORY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 550.675.532

Publication

29/04/2014 : QPRICHT1N G
Uit een akte verleden voor Meester Paul Wellens, notaris met zetel te Mortsel, Eggestraat 28, op 11 april 2014, blijkt dat een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, genaamd "3D Print Factory" werd opgericht als volgt:

Vennoten:

1, de heer MERSDE Tom Guido, geboren te Wilrijk op 19 juli 1963, rijksregistemummer 63.07.19 465-46,

wonende te 2640 Mortsel, Singel 32;

2. de heer VERBAKEL Stefan, geboren te Lûdenscheid (Duitsland) op 7 juli 1982, rijksregistemummer 82.07.07 167-36, wonende te 2950 Kapellen, Silvesterdreef 9/Bus2;

3. mevrouw VERCATJTEREN Vérouique Emerentia François, geboren te Temse op 28 juni 1972, rijksregistemummer 72.06.28 358-65, wonende te 2640 Mortsel, Singel 32.

NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. Haar naam luidt 3D Print Factory.

De naam moet in aile akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddelhjk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebîed waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondememingsnummer.

MAA TSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 37.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die aile raachten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

DOEL

De vennootschap heeft tôt doel, zowel în België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van

derden, of door deelname van dezen:

- het bieden van aile 3D printfaciliteiten gaande van reproduceren, dupliceren, ontwerpen, inanipuleren en verwerken van 3D objecten, 3D visualisaties en aile toepassingen ervan, die nierait kunnen voortvîoeien; - consulting, uitwerken enbegeleiden van trajecten;

- 3D productiecentrum;

- commercieel ter beschikking steilen van 3D print room - bar waar klanten zelf kunnen 3D printen terwijl ze een drankje nuttigen;

- organiseren 3D workshops en brainstormsessies.

Tevens wordt de inkoop, verkoop, import en export handel voorzien van aile producten, machines en diensten

die inhérent kunnen zijn aan de behoeften van de 3D printing industrie. De vennootschap moet in staat gesteld

Op de laatste blï. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


Voor-

belïbuden * aan hêt

Belgisch""

Staatsbiad

•FF

•FF

Luik B - vervolg

worden zijn beroepservaring en eigen creaties te beschermen en te exploiteren ten aanzien van derden. Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Zij heeft in het algemeen de voile rechtsbekwaamheid om aile handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in aile vennootschappen, verenigingen of ondememingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeîing van haar onderneming te begunstigen of een bron van

afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tôt het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00).

Het îs vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Aile aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De honderd (100) aandelen werden als volgt

onderschreven:

1. De heer MERSIE Tom, wonende te 2640 Mortsel, Singel 32, titularis van veertig (40) aandelen;

2. De heer VERBAKEL Stefan, wonende te 2950 Kapellen, Silvesterdreef 9/Bus2, titularis van veertig (40)

aandelen;

3. Mevrouw VERCAUTEREN Véronique, wonende te 2640 Mortsel, Singel 32, titularis van twintig (20)

aandelen.

Totaal : honderd (100) aandelen.

De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volgestort zijn ten belope van één derde.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van ZESDUIZENDTWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00). Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 973-1136619- 07, geopend namens de vennootschap in oprichting bij Argents Bank.

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tôt zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

BEVOEGDHEDEN

* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het collège der zaakvoerders. Dit collège kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn Ieden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit collège. * Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om aile akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering,

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder. De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van demaand juni.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits aile aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de


Voor-

behb'uden

* aa'n h£t Belgisch

Staatsbiad

•FF

Luik B - vervolg

zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen

moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

BOEKJAAR

Het boekjaar begintop 1 januari eneindigtop31 december van het daaropvolgend jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubiiceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaariijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tôt deze afheming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal

heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

OVERGANGSBEPALINGEN

Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindïgt het op 31 december 2015. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2016, overeenkomstig de statuten.

SLOTBEPALTNGEN

Benoeming zaakvoerders

De comparanten hebben bovendien besloten: a. het aantal zaakvoerders vast te steilen op drie.

b. te benoemen tôt deze functie:

1. De heer MERSIE Tom Guido, geboren te Wilrijk op 19 juli 1963, rijksregistemummer 63.07.19

465-46, wonende te 2640 Mortsel, Singel 32;

2. De heer VERBAKEL Stefan, geboren te Lùdenscheid (Duitsland) op 7 juli 1982,

rijksregistemummer 82.07.07 167-36, wonende te 2950 Kapellen, Silvesterdreef 9/Bus2;

3. Mevrouw VERCAUTEREN Véronique Emerentia François, geboren te Temse op 28 juni 1972,

rijksregistemummer 72.06.28 358-65, wonende te 2640 Mortsel, Singel 32,

die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet. c. het mandaat van de zaakvoerder vast te steilen voor onbepaalde duur. d. het mandaat van de zaakvoerder met te vergoeden. e. geen commissaris te benoemen.

Vaste vertegenwoordiger

De voomoemde zaakvoerders nemen onmiddellijk de beslissing de heer MERSIE Tom, voornoemd, tôt vaste vertegenwoordiger aan te duiden.

Hij verklaart door ondergetekende notaris Paul Wellens op de hoogte te zijn gebracht dat de bestuurde vennootschap de benoeming van de vaste vertegenwoordiger bekend dient te maken in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsbiad.

Volmacht.

De comparanten steilen daarop aan aïs bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Outcoine", te 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 248D, en haar gevolmachtigden, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondememingen en het ondememingsloket.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get) notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd:

�schrift van het proces-verbaal
26/03/2015
MadFQF t1.i

(D,D (i rt In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

VIII

*1504 162*

techtbank van oop an e

Antwerpen

16 11AAPT 2015

afdeling Antwerpen

----eisi (fie

Ondernemingsnr : 0550.675.532

Benaming (voluit) : 3d Print Factory

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : RIjnkaai 37 -2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : Ontslag

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 10/03/2015

De vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder vanaf heden van Dhr, Stefan VERBAKEL, Silvesterdreef 9 bus 2 - 2950 KAPELLEN.

Tom MERSIE

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik n vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/09/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
02/03/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
3D PRINT FACTORY

Adresse
RIJNKAAI 37 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande